Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33,954 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 1.05 vteřin. 

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích
MITÁŠOVÁ, Jaroslava
Diplomová práce analyzuje podmínky poskytování služeb v destinaci Českokrumlovsko a Lipensko, dále procesní řízení a tvrdé i měkké faktory managementu v ubytovacích zařízeních ve zvolených oblastech. První část práce se věnuje cíli a metodice práce, dále literární rešerši, kde je vysvětlen pojem cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby, volný čas, destinace a nástin organizací působících v cestovním ruchu. Poté následuje vlastní práce, kde jsou nejdříve charakterizovány zvolené destinace, porovnání ubytovacích služeb v daných oblastech z hlediska počtu, kategorie, lůžkové kapacity a doprovodných služeb. Další kapitola se věnuje zhodnocení dotazníkového šetření, na jehož základě, terénním šetření a vlastní zkušenosti byla vybrána ubytovací zařízení jako příklad dobré praxe pro ostatní a s jejich majiteli provedla autorka řízené rozhovory. Na konci práce je uvedena možnost podpory z fondů Evropské unie.

Je hodnota dovozu zboží ze zemí mimo EU do České republiky více či méně ovlivněna změnou nominálního a reálného měnového kurzu než u zemí v rámci EU ?
Vereš, Jan ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Slaný, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje vztah mezi dovozem zboží ze zahraničí do České republiky a změnami měnových kurzů. Prvotní hypotézou práce je prokázat pozitivní vliv depreciace domácí měny na saldo obchodní bilance v dlouhém období. K tomu slouží celkem osm vytvořených ekonometrických modelů, které byly zkonstruovány s využitím časových řad z období mezi lety 2003-2016. Těchto osm modelů je rozděleno po dvou mezi čtyři vybrané státy.Pro každou zemi jsou tedy vytvořeny dva modely, které sledují vývoj obchodní bilance České republiky a daného státu ve dvou různých časových obdobích. U každého modelu je vždy jako vysvětlující proměnná použit reálný efektivní měnový kurz, tempo růstu HDP pro ČR a tempo růstu HDP zkoumané země. K modelům se vztahuje i druhý úkol této práce, a to analýza rozdílů v chování jednotlivých modelů v závislosti na tom, zda sledovaná země v modelu patří do EU či nikoliv. Cílem je tak zjistit, zda v důsledku existence cla na dovoz zboží ze zemí mimo EU je možné pozorovat viditelné rozdíly v chování daných proměnných, které byly zahrnuty do modelů. Na základě výsledků všech osmi modelů byla hlavní hypotéza potvrzena pouze pro tři ze čtyř zemí. V modelech pro Německo, Čínu a Francii vyšel vztah reálného měnového kurzu a obchodní bilance pro dlouhé období jako pozitivní, pro kratší období byly výsledky nejednoznačné. Druhá výzkumná otázka byla zodpovězena, avšak její přidaná hodnota je rozporuplná. Výsledné modely pro jednotlivé státy sice vykazují některé znatelnější rozdíly a dá se na základě nich určit, zda je vliv změny kurzů na obchodní bilanci menší či větší u zemí kde se clo vyměřuje. Na druhou stranu z výsledků lze poznat, že vzorek pouze čtyř zemí je nedostatečný k tomu, abychom z této analýzy mohli vyvozovat nějaké závěry.

Riziková skupina osob se zdravotním postižením na trhu práce v Praze v období 2005 - 2015
Hošková, Laura ; Maule, Petr (vedoucí práce) ; Lukášová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce ve své teoretické části komplexně mapuje postavení a zastoupení osob se zdravotním postižením na současném trhu práce v České republice. Všeobecným způsobem se zaměřuje na politiku zaměstnanosti, zejména její legislativní ukotvení v právním rámci České republiky i vybraných zemích EU. Popisuje, jaké jsou zákonné povinnosti zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, a jakým způsobem je možno realizovat plnění povinného podílu zaměstnávání OZP. Na základě dvou kvalitativních průzkumů práce předkládá zjištění, že OZP jsou pro vstup na trh práce vybaveni odbornými kompetencemi, které jsou v případě potřeb, ochotni si doplňovat prostřednictvím rekvalifikačních kurzů. Zaměstnavatelé vnímají zaměstnávání OZP převážně jako finanční profit, který jim je poskytován státem a legislativní podmínky jsou pro ně dostatečným stimulem. Slabina osob se zdravotním postižením, jež byla dotazníkovým šetřením zjištěna, je nedostatek částečných pracovních úvazků, přičemž OZP vyhledávají právě tento typ pracovních úvazků. Z tohoto důvodu je v práci popsáno řešení, kterým by mohlo být vytvoření sdílených pozic.

Využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice: Experimenty z let 2000-2016 a návrhy implementace pro Českou republiku
Rückl, Josef ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi. Práce představuje ekonomický směr behaviorální ekonomie a ideu libertariánského paternalismu, která využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice podporuje. Teoretické poznatky behaviorální ekonomie jsou aplikovány do dvou vybraných oblastí, konkrétně penzijních systémů a politiky životního prostředí. Zde jsou zkoumány behaviorální faktory, které ovlivňují fungování těchto oblastí veřejné politiky. Dále jsou navrženy možnosti, jak některé z těchto faktorů eliminovat a dosáhnout efektivnějšího nastavení vybraných systémů.

Vývoj hospodářství v Chile v 60. a 70. letech 20. století s důrazem na tržní reformy po roce 1973
Strejčková, Klára ; Pekárek, Štěpán (vedoucí práce) ; Ševčík, Miroslav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza dopadu hospodářských reforem přijatých v Chile v 60. a 70. letech 20. století. Práce se zaměřuje zejména na analýzu vývoje exportu a inflace v kontextu vojenského převratu v roce 1973, který byl přímým důsledkem vlády komunistického prezidenta Salvadora Allendeho mezi lety 1970-1973, jenž se pokusil společnost ekonomicky a sociálně transformovat v socialistickou. V práci byla potvrzena hypotéza, že protržní reformy přijaté po roce 1973 vedly k diverzifikaci chilského exportu a zároveň také k postupné stabilizaci inflace. Ta se v důsledku socialistického řízení Allendeho vlády vyšplhala na hodnotu přesahující 350 %. Práce přináší srovnání dvou velmi rozdílných ekonomických doktrín, které v 70. letech formovaly Chile. Porovnává socialistické řízení vlády, zaměřené na znárodňování soukromého sektoru, s vládou v duchu velmi liberálního, protržního způsobu řízení ekonomiky, založeného na snižování velikosti veřejného sektoru, privatizaci a odstraňování bariér zahraničního obchodu.

Komparace dvou modelů vývoje energetického trhu v ČR od roku 2015 do roku 2040
Dvořáková, Jitka ; Zeman, Martin (vedoucí práce) ; Lukášová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce se zabývá predikcí vývoje energetického trhu v České republice od roku 2015 do roku 2040 a porovnáním nákladů dvou modelů rozložení energetického portfolia. První model je vypracován dle Státní energetické koncepce z roku 2014 a druhý alternativní model využívající 50 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Teoretická část objasňuje současný stav na energetickém trhu, definuje typy energetických zdrojů a pojmy úzce spjaté s danou problematikou. V praktické části jsou pomocí výpočtů nejprve stanoveny přímé náklady jednotlivých druhů elektráren na výrobu elektrické energie. Na základě těchto údajů je dále vypočtena ekonomická náročnost obou modelů a následně provedena jejich komparace. Cílem práce je zjistit, který ze stanovených modelů energetického trhu je pro české národní hospodářství ekonomicky výhodnější. Klíčová slova: energetika, energetický trh, přímé náklady, ekonomická výhodnost JEL klasifikace: Q40, Q41, Q43, Q47

Podvody v účetnictví v Ruské federaci
Kontsova, Anna ; Purina, Marina (vedoucí práce) ; Hora, Michal (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je charakteristika a podrobnější klasifikace účetních podvodů v Ruské federaci. Celá práce se opírá o platnou účetní legislativu, odborné články a statistické údaje spojené s problematikou účetních podvodů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí: teoretická a praktická. Teoretická část se věnuje charakteristice systému účetních podvodů z pohledu platné legislativy, uvádí historické předpoklady vzniku tohoto systému, současné tendence vývoje a předkládá klasifikaci účetních podvodů dle různých parametrů. Praktická část ilustruje dané téma na příkladech činnosti dvou podniků a posuzuje dopad účetních podvodů na jejich ekonomickou situaci.

Tvorba webové aplikace pomocí frameworku Spring
Nizamov, Kirill ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Šlajchrt, Zbyněk (oponent)
Práce se zabývá srovnáním frameworku Spring na platformě Java s frameworky Grails, Zend, Nette, NodeJS, Play, Symfony a OpenXava popsanými v pracích Odehnala [1], Kočárka [2], Kadlece [3], Dočkala [4], Šimona [5]. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část představuje čtenáři ekosystém Spring a jeho jednotlivé moduly. Zahrnuje také nastínění trendů a hodnocení popularity a pozice Spring mezi ostatními Java frameworky. Praktická část se zaměřuje na tvorbu webové aplikace na základě kritérií definovaných v práci Františka Odehnala [1]. Ukázková aplikace ukazuje styl vývoje ve frameworku Spring a jeho funkcionalitu a možnosti. Na základě nabytých zkušeností při tvorbě ukázkové aplikace Spring je dál porovnán s ostatními zmíněnými frameworky a zařazen do minulého srovnání. Srovnávací kritéria jsou specifikována v práci Odehnala [1] a zahrnují 4 základní oblasti. Nejprve se porovnávají základní odlišnosti frameworků, dále jejich architektura. Třetí oblast zahrnuje porovnání práce s frameworky, jehož součástí jsou jak objektivní kritéria, tak i osobní hodnocení. Poslední část se věnuje porovnání z hlediska podpory jednotlivých frameworků, dostupné literatury a celkové popularity. Výsledkem této práce je srovnání 8 frameworků včetně vytvořené ukázkové aplikace, což by mělo napomoct čtenářům při výběru jednoho z nich a usnadnit jim orientaci na poli webových frameworků.

Spotřebitelské úvěrování v České republice z pohledu klienta
Huleš, Matěj ; Hejda, Jan (vedoucí práce) ; Kaczor, Pavel (oponent)
Cílem bakalářské práce s názvem Spotřebitelské úvěrování v České republice z pohledu klienta je analýza nabídky spotřebitelských úvěrů na českém trhu a vysvětlení základů problematiky spotřebitelského úvěrování. V první části práce vysvětluje základní informace a teoretická východiska související s problematikou. Ve druhé části práce jsou pak tato východiska uváděna do praxe a na dvou modelových příkladech je vysvětlen postup výběru úvěrového produktu, který bude vyhovovat potřebám spotřebitele. K porovnání produktů je zvolena metoda komparace. Komparaci jsou podrobeny úvěry z hlediska celkových nákladů a také dílčí parametry úvěrů, které do těchto nákladů přímo vstupují. V návaznosti na výsledky komparace jsou závěrem přidána praktická doporučení spotřebiteli. Vyústěním práce je souhrnný edukační text, který případnému zájemci o produkty spotřebitelského financování usnadní orientaci při jejich výběru.

Systém odměňování v malém IT podniku
Novotný, Lukáš ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Cetkovský, Pavel (oponent)
Tématem této práce je systém odměňování a jeho použití v malém IT podniku. Cíli práce jsou řádně zdokumentovat současný systém odměňování ve společnosti, vyhodnotit ho a navrhnout vylepšení sytému. První dva cíle jsou naplněny skrze polostrukturované rozhovory, dotazník spokojenosti zaměstnanců, zúčastněné pozorování a průzkum dokumentů společnosti. Poslední cíl je naplněn aplikováním principů současné literatury a autorova vzdělání na výsledky předchozích dvou cílů. Výsledkem výzkumu je, že přesto že systém odměňování vznikal organicky bez jasného plánu, tak je relativně efektivní v některých oblastech i když vyžaduje zlepšení v jiných. Hlavními oblastmi pro zlepšení jsou motivace podmíněným platem, řízení komunikace a systém řízení výkonnosti. Naopak relativně dobře fungujícími odměnami jsou hlavně nefinanční odměny spojené s pracovním prostředím a prací samotnou.