Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33,562 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 1.92 vteřin. 

Spolupráce ČR a Číny v zahraničním obchodě
ADÁMKOVÁ, Anna
Cílem diplomové práce bylo zpracovat doporučení, které by sloužilo jako užitečná pomůcka pro podniky s obchodním záměrem dovážet zboží z Číny. Pro jeho splnění bylo nutné seznámit se se sekundárními daty a získat data primární. Metodika diplomové práce tak byla rozdělena ve tři části. V části analytické se uskutečnil sběr sekundárních informací prostřednictvím studie odborné literatury. K tomu bylo využito knižních publikací a internetových zdrojů českého i zahraničního původu. Na základě těchto informací byla sepsána literární rešerše a následně provedena analýza zahraničního obchodu České republiky a Číny. Syntetická část se zabývala přípravou a realizací terénního šetření a jeho zpracováním. Pro získávání primárních informací bylo využito metody řízeného rozhovoru. Realizace terénního šetření se uskutečnila ve společnosti ETA a.s. v Hlinsku. Následné vyhodnocení terénního šetření proběhlo prostřednictvím sepsání praktického příkladu, na kterém bylo poukázáno na obchodní spolupráci společnosti ETA s čínskými podniky. Poslední, aplikační, část se věnovala zpracování doporučení správného postupu při obchodování s Čínou, jež po vzoru společnosti ETA postavilo podnik z České republiky do role importéra a čínský podnik do role exportéra. Cílem doporučení, jež vzniklo v rámci této diplomové práce, je stát se užitečnou pomůckou pro podniky, které mají minimální zkušenosti se zahraničním obchodováním a zároveň by rády navázaly obchodní spolupráci s čínskými společnostmi.

Analýza marketingových nástrojů knižního nakladatelství
Gruberová, Laura ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce) ; Hanzlík, Jan (oponent)
Tato diplomová práce s názvem Analýza marketingových nástrojů knižního nakladatelství se zaměřuje na oblast českého knižního trhu a na marketingové nástroje, které jsou v současné době používány knižními nakladateli. Cílem práce je na základě kvalitativního výzkumu zhodnotit marketingové nástroje konkrétního českého knižního nakladatelství a navrhnout možná zlepšení jejich použití. Teoretická část práce obsahuje vymezení základních pojmů z oblasti knižních nakladatelství a knižního marketingu, které slouží jako východisko pro praktickou část práce. Praktická část práce se zabývá analýzou marketingových nástrojů knižního nakladatelství Argo, uvádí pozitiva a negativa těchto nástrojů a v závěru přináší návrhy na jejich zlepšení. Tato část práce vychází z marketingové situační analýzy nakladatelství, analýzy dostupných dat o činnosti nakladatelství a z hloubkového rozhovoru s jedním z jeho kmenových autorů. Práce je přínosná především pro knižní nakladatele a prodejce, kteří z této práce mohou získat informace o možných marketingových nástrojích. Pro čtenáře knih je tato práce zajímavá především z pohledu získání informací o tom, jak jim může marketing napomoci při výběru knih.

Obsahový marketing pro generování leadů v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb
Nykodýmová, Barbora ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Pospíchal, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je čtenáře seznámit s problematikou obsahového marketingu pro generování tzv. leadů, informací o potenciálních zákaznících, a zanalyzovat a navrhnout doporučení pro jeho uplatnění mezi subjekty v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb. Teoretická část práce diskutuje tři klíčové oblasti: specifika služeb a sektoru B2B, obsahový marketing a důvody jeho zapojení do marketingové strategie a problematiku generování leadů jako možnou metriku obsahového marketingu a obchodní nástroj. Praktická část zjišťuje přístup k problematice pohledem čtyř zástupců dodavatelů služeb a doplňuje jej úhlem pohledu jejich zprostředkovatele, společnosti IVITERA, která kolem svých mediálních, zejména internetových, projektů sdružuje jednu z největších B2B komunit v daném odvětví služeb na českém trhu. Výzkum byl realizován pomocí individuálních rozhovorů se zástupci všech pěti společností a doplněn analýzou sekundárních dat, leadů a klíčových slov poskytnutých zprostředkovatelem.

Návrh efektivního dashboardu v analytických úlohách IS
Janeczková, Agata ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem efektivního dashboardu. V souvislosti s uvedením do problematiky popisuje témata Business Intelligence, datových úložišť a kvality dat. Je přehledem analytických výstupů a nastíněním procesu jejich tvorby. Jsou zde popsány především základní principy efektivního návrhu manažerských reportů, a to s důrazem na koncové uživatele. Práce je zaměřena na důležité faktory efektivity jako je využitelnost předaných informací a také forma jejich předání. V praktické části si práce klade za cíl zefektivnění konkrétního dashboardu. Kromě shrnutých principů správného návrhu jsou pro tyto účely využity rovněž poznatky kognitivní psychologie. Po předchozí analýze nedostatků stávajícího dashboardu dojde k zapracování navržených změn. Změny vedoucí k efektivnějšímu předání informací prostřednictvím dashboardu vychází z teoretického základu předchozí části.

Porovnání účetních programů z hlediska využití informací pro řízení firmy
Loušová, Petra ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Pevná, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je porovnat účetní programy z hlediska využití informací, které jsou důležité pro vedení podniku. Teoretická část se věnuje obecnému přístupu ke zpracování podnikových informací v rámci účetnictví. Jako další je zde představen přehled toho, jaké informace z oblasti účetnictví jsou důležité a potřebné pro práci finančního manažera. Praktická část obsahuje analýzu nejméně třech účetních programů, s hlavním zaměřením na to, jaké informace z vybraných účetních programů potřebují manažeři při své práci či jaké informace skutečně z programu získávají. V práci je též provedena komparace výsledků jednotlivých organizací, informace jsou získány prostřednictvím hloubkového rozhovoru s finančním manažerem vybrané firmy.

Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě. Analýza a doporučení ke zvýšení kvality.
Kula, David ; Fotr, Jiří (vedoucí práce) ; Ochrana, František (oponent) ; Potluka, Oto (oponent)
Tématem této disertační práce je sběr, analýza a zhodnocení poznatků investičního rozhodování v rámci státní správy a místní samosprávy ve vztahu k alokaci veřejných finančních prostředků na investiční aktivity a projekty. Práce si klade za hlavní cíl analyzovat a zhodnotit současný stav hodnocení investičních projektů v rámci státní správy a samosprávy, nabídnout nové nebo aktualizované poznatky spojené s touto problematikou a přinést doporučení ke zlepšení investičního rozhodování ve státní správě a samosprávě. V rámci práce je nejdříve prozkoumáno současné poznání v oblasti investičního rozhodování ve státní správě a samosprávě. Na to navazuje analýza a posouzení používaných způsobů a metod hodnocení a výběru investičních projektů. Práce je uzavřena návrhem doporučení k investičnímu rozhodování v podobě normativního modelu, který povede ke zvýšení celospolečenského užitku veřejně vynakládaných finančních prostředků na investiční projekty. V rámci práce byla využita data získaná formou dotazníkového šetření od 430 dotovaných podniků, 169 organizačních složek státu a státních fondů a 130 měst, městských částí a krajů. Dalším významným zdrojem informací byla sekundární data vybraných ministerstev a úřadů, platná legislativa a odborná literatura.

Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Cíchová Králová, Dana ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavním cílem práce je zejména nalezení vhodného přístupu k modelování úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu při různých situacích na finančních trzích. Analyzována jsou tři zcela odlišná období, která jsou charakteristická různou mírou ohodnocení likviditního a kreditního rizika, rozdílnými vztahy mezi finančními veličinami a účastníky trhu a rozdílnou regulací trhu. Konkrétně se jedná o období před globální finanční krizí, období finanční krize a období po odeznění globální finanční krize a uklidnění následné dluhové krize v eurozóně. V rámci tohoto cíle je stěžejní aplikace modelu BGM v prostředí českého trhu. Použití modelu BGM pro účely predikce dynamiky výnosové křivky není běžné, neboť primární použití tohoto modelu je oceňování finančních derivátů při zajištění neexis- tence arbitráže a jeho aplikace je navíc relativně náročná. Přesto v této práci model BGM využiji pro získání predikcí pravděpodobnostních rozdělení úrokových sazeb v pro- středí české trhu a trhu eurozóny, protože jeho komplexnost, přímé modelování výnosové křivky na základě tržních sazeb a hlavně možnost odhadu parametrů založená na ak- tuálních kotacích volatilit swapcí mohou vést k výraznému zkvalitnění predikcí, což se v této práci potvrdilo. Převážně v období bezprecedentního monetárního uvolňování a zvýšených zásahů centrálních bank a ostatních regulátorů do činnosti finančních trhů, ke kterým dochází po finanční krizi, je využití tržních kotací volatilit swapcí výhodné, protože odráží aktuální očekávání trhu se započítáním očekávaných budoucích zásahů do fungování finančních trhů. Vzhledem k tomu, že v důsledku nerozvinutosti českého finančního trhu neexistují tržní kotace volatilit korunových swapcí, navrhuji jejich aproximace na základě kotací volatilit eurových swapcí s využitím volatilit forwardových korunových i eurových sazeb, díky čemuž jsou v získaných predikcích dynamiky české výnosové křivky započteny aktuální očekávání trhu. Není mi známo, že by nějaký jiný autor dosud publikoval obdobnou aplikace modelu BGM v prostředí českého finančního trhu. V této práci dále konstruuji predikce dynamiky české a eurové výnosové křivky peněžního trhu pomocí modelů CIR a GP jakožto zástupců různých typů modelů úro- kových měr. Pro posouzení predikční schopnosti jednotlivých modelů a vhodnosti jejich použití v prostředí českého trhu během různých situacích na finančním trhu navrhuji ucelený systém tří kritérií založený na porovnání predikcí se skutečností. Z této analýzy pre- dikční schopnosti vyplývá, že na základě modelu BGM lze získat predikce dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu s vysokou predikční schopností a nejlepší kva- litou ve srovnání s ostatními analyzovanými modely, nicméně i model GP poskytuje relativně kvalitní predikce. Naopak predikce učiněné na základě modelu CIR jakožto 6 zástupce modelů okamžité úrokové míry při popsání skutečnosti zcela selhaly. V situaci, kdy ekonomika umožňuje záporné sazby a zároveň existuje signifikantní pravděpodob- nost jejich zavedení, doporučuji provedení predikcí dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu pomocí modelu GP, který záporné sazby připouští. Součástí této analýzy je i provedení statistického testu predikční schopnosti jednotlivých modelů a informace o dalších možných statistických testech pro zhodnocení kvality modelů. Při aplikaci Berkowitzova testu byla u všech zkoumaných modelů zamítnuta hypotéza o tom, že vý- sledné predikce přesně popisují skutečnost. Tento fakt je však při aplikaci statistických testů na reálná data běžný i při použití relativně dobrého modelu především z důvodu obtížného splnění podmínek testů v reálném světě. Takovouto analýzu predikční schop- nosti vybraných modelů úrokových měr a navíc v prostředí českého finančního trhu jsem doposud v žádných jiných publikacích nezaznamenala. Posledním cílem této práce je navržení vhodného přístupu k predikci dynamiky ri- zikové přirážky českých státních dluhopisů, kterou definuji jako rozdíl mezi výnosem státních dluhopisů a fixní sazbou CZK IRS totožné délky. Takto definovaný ukazatel kreditního rizika České republiky modeluji pomocí modelu GP. Pro získání časových řad rizikové přirážky potřebných k odhadu parametrů modelu GP odhadnu nejdříve výnosové křivky českých státních dluhopisů pomocí Svenssonova modelu pro každý obchodní den od roku 2005. Z výsledných simulací je patrné, že model GP relativně dobře predikoval skutečný vývoj rizikových přirážek všech analyzovaných splatností. Navržený postup je vhodný pro modelování kreditního rizika České republiky na zá- kladě využití informací z finančních trhů. S takovýmto přístupem k modelování rizikové přirážky státních dluhopisů a navíc v českém prostředí jsem se doposud v žádné jiné publikaci nesetkala.

Multimediální komunikace
Vondra, Zdeněk ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Skrbek, Jan (oponent) ; Jurášková, Olga (oponent)
Multimédia jsou formou sdělování informací a sdílení znalostí prostřednictvím synergického efektu paralelně propojených komunikačních rovin. Jejich hlavní uplatnění je v tvorbě komunikací coby produktů i služeb a v tvorbě uživatelských rozhraní. Hlavním cílem této disertační práce je vytvořit model multimediální komunikace pro pochopení významu a smyslu použití multimédií v komunikačním procesu. Model popisuje návaznosti prvků a parametrů multimediální komunikace v rámci vnitřního i vnějšího kontextu. Dále je cílem práce vytvořit metodiku multimediální komunikace, která slouží pro návrh, tvorbu a vyhodnocování konceptů multimediálních komunikací. Metodika je vytvořena aplikací modelu multimediální komunikace. Disertační práce vychází ve své teoretické části z analýzy různých definic a přístupů vybraných k řešení modelu multimediální komunikace. Na to navazují rozbory teorií komunikace, pojmů média, multimédia, doručovací platformy a funkce komunikace. Na teoretickou část navazuje popis výzkumu v praxi čtyřech odlišných oblastí využití multimédií. Získané poznatky jsou v následujících částech práce analyzovány za účelem vytvoření modelu multimediální komunikace a odvozené metodiky multimediální komunikace. Metodika je dále ověřena prostřednictvím případové studie a jsou formulována doporučení pro její další rozvoj. Model a metodika multimediální komunikace vytvořené v této práci prezentují ucelený pohled na problematiku multimediální komunikace jako na nástroj využitelný pro konkrétní komunikační účel. Práce tak přináší nástroj pro řešení a studium multimediálních komunikací a zároveň definuje prostor pro rozvoj metodických postupů v této oblasti.

Analýza podnikového okolí
Hladík, Ondřej ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Strouhal, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá teorií analýzy podnikového okolí a její následnou praktickou aplikací na podnik Travel Service, a.s. Cílem práce je popsat klíčové faktory, které ovlivňují postavení této společnosti na trhu. V teoretické části jsou představeny vybrané metody analyzování podnikového okolí, použité v praktické části práce. Jedná se o PEST analýzu pro makrookolí a Porterův model pěti sil, použitý pro analýzu klíčových faktorů mikrookolí. Práce je zakončena SWOT analýzou a na základě zjištěných informací jsou sestavená strategická doporučení pro tento podnik.

Využití metod Competitive Intelligence pro podniky chemického průmyslu
Lisová, Martina ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kocánek, Marek (oponent)
Obsahem této diplomové práce je představení problematiky Competitive Intelligence a využití jejích metod pro podniky v chemickém průmyslu. Hlavním cílem práce je sestavení konkrétního řešení z oblasti Competitive Intelligence pro společnost Lovochemie, a.s., tzn. navržení kompetentního zaměstnance, který bude v různých časových intervalech pravidelně monitorovat vybrané informační zdroje pomocí softwarových nástrojů Competitive Intelligence. K dosažení tohoto stanoveného cíle byly použity analýzy. Nejprve je proveden důkladný rozbor chemického průmyslu nejen v České republice ale i ve světě a následuje analýza vybrané společnosti. Na základě těchto informací byly vybrány informační zdroje, které by společnost měla sledovat pomocí softwarových nástrojů Competitive Intelligence. První část práce se zabývá představením Competitive Intelligence, zpravodajským cyklem CI, metodami strategické analýzy a nástroji pro vyhledávání a monitorování informací na internetu. Druhá část práce je věnována již zmiňovaným analýzám. Nejprve je zanalyzován chemický průmysl a jsou popsáni největší světoví výrobci hnojiv, poté je představena společnost Lovochemie, a.s., její konkurenti, dodavatelé a odběratelé. V poslední části práce jsou zprvu popsány informační zdroje vhodné pro společnost, vybrané vhodné softwarové nástroje Competitive Intelligence a v závěru stanoveno konkrétní řešení pro Lovochemii, které bylo cílem této diplomové práci.