Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17,217 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.58 vteřin. 

Možnosti podpory exportu služeb v České republice
HLADEČKOVÁ, Veronika
Diplomová práce je zaměřena na oblast podpory exportu služeb v ČR - konkrétně na odvětví mezinárodní dopravy. Jejím hlavním cílem je analýza vybraného podniku exportujícího služby a návrh konkrétních opatření a doporučení pro tento podnik z oblasti podpory exportu služeb v České republice. Dílčím cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání jednotlivých nástrojů podpory exportu služeb v České republice na českých podnikatelských subjektech provozujících mezinárodní dopravu. Pro naplnění dílčího cíle bylo provedeno dotazníkové šetření. V rámci analýzy vybraného podniku provozujícího mezinárodní silniční dopravu byla provedena finanční analýza, analýza konkurence - Porterův model, STEP analýza, SWOT analýza a nakonec strukturovaný řízený rozhovor se zástupcem sledované firmy. Na základě analýzy vybraného podniku bylo navrženo konkrétní doporučení pro tento podnik z oblasti podpory exportu služeb v České republice.

Analýza vybraných výzev při vývozu rychloobrátkového zboží z Mexika a návrh dílčí optimalizace
Kudelová, Jarmila ; Kolář, Petr (vedoucí práce) ; Staroba, Jaromír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývozu rychloobrátkové zboží z Mexika. V rámci teoretické části je vysvětlen pojem rychloobrátkového zboží a popsáno, jaké kroky by všeobecně měly být podniknuty při vývozu rychloobrátkového zboží z Mexika. Dále jsou charakterizovány elementy spojené s námořní dopravou, která je pro vývoz z této země používána nejčastěji. Na konkrétním případu Corony je detailně zobrazena logistická struktura tohoto vývozního procesu. Díky analýze jejího fungování jsou identifikovány hlavní výzvy spojené s používanými dopravci pro tento export a v neposlední řadě jsou navržena dílčí řešení, jež by měla být zavedena za účelem minimalizace výskytu problémových bodů.

Analýza vlivu politik Evropské unie v oblasti digitalizace trhu na vytváření jednotného evropského trhu
Hart, Ludvík ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zaobírá tématem regulací EU v rámci informačních a telekomunikačních technologií (IKT), konkrétně se zabývá strategií Digitální agenda pro Evropu, následně je hodnocen vliv těchto politik na jednotný evropský trh. Hypotézou této práce je otázka, zda EU reguluje IKT efektivně a zda tyto regulace podporují jednotný evropský trh. Řešení této otázky pomáhá hodnotit strategii Digitální agenda pro Evropu v průběhu jejího působení. Vliv těchto regulací EU je hodnocen na základě indukce více konkrétních ukazatelů, konkrétně mezinárodního obchodu, míry obchodování na internetu, DESI indexu a NRI indexu. Tento přístup má výhody především v podchycení širokého záběru regulací. Analýzou zmíněných ukazatelů docházím k závěru, že regulace EU mají příznivý vliv pro jednotný evropský trh, ovšem tyto regulace provází zásadní problémy jako je dlouhý legislativní proces a slabý vliv na řešený problém.

Vliv legislativy New Dealu na společenské postavení černochů ve vybraných sektorech americké ekonomiky
Schwammenhöfer, Tomáš ; Tajovský, Ladislav (vedoucí práce) ; Johnson, Zdenka (oponent)
V této bakalářské práci se věnuji vlivu legislativy New Dealu na černošské obyvatelstvo ve 30. letech 20. století. Konkrétně se analyticky zaměřuji na vliv jednotlivých politik tohoto programu na jejich postavení v rámci americké ekonomiky. Pro porozumění celé problematice je zapotřebí pochopit situaci černochů v předchozí dekádě a v době Velké hospodářské krize, čemuž se věnuji v prvních dvou kapitolách. Následně nastiňuji situaci vedoucí k volbě F. D. Roosevelta prezidentem Spojených států amerických. V poslední a zároveň nejdůležitější kapitole celé práce se věnuji analýze jednotlivých programů a jejich vlivu na černochy. V práci docházím k závěru, že New Deal měl jak pozitivní tak negativní vliv na tuto menšinu a to v závislosti na příslušném ekonomickém sektoru a dané politice. Celkově tento program pro černochy znamenal velký posun v ekonomických a politických záležitostech.

Riziková skupina osob se zdravotním postižením na trhu práce v Praze v období 2005 - 2015
Hošková, Laura ; Maule, Petr (vedoucí práce) ; Lukášová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce ve své teoretické části komplexně mapuje postavení a zastoupení osob se zdravotním postižením na současném trhu práce v České republice. Všeobecným způsobem se zaměřuje na politiku zaměstnanosti, zejména její legislativní ukotvení v právním rámci České republiky i vybraných zemích EU. Popisuje, jaké jsou zákonné povinnosti zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, a jakým způsobem je možno realizovat plnění povinného podílu zaměstnávání OZP. Na základě dvou kvalitativních průzkumů práce předkládá zjištění, že OZP jsou pro vstup na trh práce vybaveni odbornými kompetencemi, které jsou v případě potřeb, ochotni si doplňovat prostřednictvím rekvalifikačních kurzů. Zaměstnavatelé vnímají zaměstnávání OZP převážně jako finanční profit, který jim je poskytován státem a legislativní podmínky jsou pro ně dostatečným stimulem. Slabina osob se zdravotním postižením, jež byla dotazníkovým šetřením zjištěna, je nedostatek částečných pracovních úvazků, přičemž OZP vyhledávají právě tento typ pracovních úvazků. Z tohoto důvodu je v práci popsáno řešení, kterým by mohlo být vytvoření sdílených pozic.

Empirická analýza Okunova zákona na Islandu
Zajíček, Zdeněk ; Slaný, Martin (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Tato práce se zabývá empirickou analýzou Okunova zákona na Islandu. Je zde testována Okunova hypotéza o negativním vztahu reálného produktu a míry nezaměstnanosti na dvou verzích modelu, přírůstkové a gapové, s využitím OLS odhadů. Při odhadu gapové verze jsou navíc využity 2 filtrační metody, Hodrick-Prescottův a Baxter-Kingův filtr. U všech verzí se ukázal vztah mezi těmito veličinami jako slabý, ale hypotéza byla potvrzena. V další části je uplatněn stejný postup odhadů na datech Finska, pro porovnání koeficientů. U Finska se ukázal vztah veličin o něco slabší než na Islandu, ale stále u něj platí Okunova hypotéza. Poslední část je zaměřena na zjištění citlivosti reakcí míry nezaměstnanosti na změny v přidaných hodnotách jednotlivých sektorů na Islandu s využitím modelu produkčního přístupu. Tento model neposkytl průkazné výsledky z důvodu nedostatečných dat.

Podnikatelský plán. Podnikání v oblasti pěstování a zpracování levandule.
Třešňáková, Karin ; Zadražilová, Dana (vedoucí práce) ; Zadražil, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán v oblasti pěstování a zpracování levandule. Cílem je zjistit zda tento plán je možné realizovat se ziskem. V úvodní části se zabývám formálními náležitostmi podnikatelského plánu, představím zjednodušenou formu LEAN CANVAS, metodu SMART k určení cílů. Další kapitola je marketingová strategie a marketingový mix. Následuje finanční plán, který je rozdělen na optimistickou a pesimistickou variantu. Ve druhé části popisuji historii pěstování levandule lékařské, její léčivé účinky a možnosti užití. Třetí část je již vlastní podnikatelský záměr.

Sociální bydlení -porovnání Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 a rakouského sociálního modelu
Hejduk, Radim ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Barák, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na sociální bydlení, veřejnou politiku, která se aplikuje v mnoha státech Evropské unie a Česká republika se v současné době snaží o její implementaci. Vzhledem k rostoucím nákladům domácností na bydlení, rostoucím výdajům na poptávkovou podporu bytové politiky pomocí doplatku a příspěvku na bydlení a těžko řešitelné sociální exkluzi, se sociální bydlení jeví jako jedna z dosažitelných alternativ. Cílem práce je nejprve analyzovat a zhodnotit formy sociálního bydlení a jejich aplikace z hospodářsko-sociální perspektivy, posléze formulovat doporučení pro Koncepci sociálního bydlení České republiky pro období 2015-2025 pomocí komparace s rakouským modelem. Tento text poskytne odpověď na hlavní výzkumnou otázku, jak vypadá funkční model sociálního bydlení a jaké má hospodářské dopady na domácnosti.

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
Sobíšek, Lukáš ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent) ; Brabec, Marek (oponent)
Panelové studie se provádí především za účelem analýzy změn hodnot sledovaných proměnných v čase. V mikropanelovém výzkumu se sleduje velké množství objektů periodicky během relativně krátkého časového úseku (v řádu let). Počet opakovaných měření je v řádu jednotek. Tato práce se věnuje stávajícím přístupům k regresní a shlukové analýze mikropanelových dat. Jedním z přístupů k analýze mikropanelu je využití modifikovaných vícerozměrných statistických modelů pro průřezová data, které zohledňují korelaci měření pro daný objekt. V práci jsou shrnuty dostupné nástroje pro regresní analýzu mikropanelových dat. Kromě rekapitulace známých a užívaných smíšených lineárních modelů pro normálně rozdělenou závisle proměnnou jsou stručně představeny nové přístupy pro analýzu vysvětlovaných proměnných s jiným než normálním rozdělením. Mezi ně patří například zobecněný lineární marginální model, zobecněný lineární model se smíšenými efekty a bayesovský přístup. Kromě popisu těchto modelů je uveden stručný přehled jejich implementace v systému R. S regresními modely upravenými pro mikropanelová data je spjato úskalí v nejednoznačnosti odhadu jejich parametrů. V práci je navrženo, jak zpřesnit odhady pomocí shlukové analýzy. Proto jsou v práci popsány metody shlukové analýzy mikropanelových dat. Vzhledem k tomu, že nabídka metod je omezená, hlavním cílem práce bylo navrhnout vlastní dvoukrokový postup shlukování mikropanelových dat. V prvním kroku jsou transformována panelová data na statická pomocí skupiny navržených charakteristik dynamiky, které reprezentují různé vlastnosti časového vývoje sledované proměnné. Ve druhém kroku jsou shlukovány objekty konvenčními prostorovými technikami (aglomerativní shlukování a metoda C-průměrů) na základě matice nepodobnosti hodnot shlukovacích proměnných spočítaných v prvním kroku. Dalším cílem práce je zjistit, zda navržený postup shlukování vede ke zkvalitnění regresních modelů pro tento typ dat. Pomocí simulační studie je porovnáván navržený shlukovací přístup s postupem aplikovaným v balíčku kml systému R a se shlukovacími charakteristikami, které navrhuje Urso (2004). V provedené studii dosáhla kombinace navržených shlukovacích proměnných lepších výsledků než používané skupiny shlukovacích proměnných. Dalším přínosem práce je skript napsaný pro jazyk R přiložený na CD. Tento skript je možno použít pro analýzu vlastních mikropanelových dat.

Míry podobnosti pro nominální data v hierarchickém shlukování
Šulc, Zdeněk ; Řezanková, Hana (vedoucí práce) ; Šimůnek, Milan (oponent) ; Žambochová, Marta (oponent)
Tato disertační práce se zabývá mírami podobnosti pro nominální data v hierarchickém shlukování, které umožňují zacházet s proměnnými s více než dvěma kategoriemi a které si kladou za cíl nahradit postupy založené na koeficientu prosté shody, které se v této oblasti běžně používají. Tyto míry podobnosti uvažují dodatečné informace ohledně datového souboru, jako je rozdělení četností kategorií u dané proměnné nebo počet jejích kategorií. Tato práce se věnuje třem hlavním cílům. Prvním cílem je prozkoumání a ohodnocení kvality shlukování vybraných měr podobnosti pro hierarchické shlukování objektů a proměnných. K dosažení tohoto cíle bylo provedeno několik experimentů, které se zabývají jak shlukováním objektů, tak proměnných. Tyto experimenty zkoumají kvalitu shluků vytvořených za pomocí zkoumaných měr podobnosti pro nominální data ve srovnání běžně používanými mírami podobnostmi využívajícími binární transformaci a dále s několika alternativními metodami pro shlukování nominálních dat. Toto porovnání je provedeno na reálných i generovaných souborech. Výstupy těchto experimentů vedou ke zjištění, které míry podobnosti jsou vhodné k obecnému použití, které podávají dobré výsledky v konktrétních situacích a které nejsou doporučeny pro shlukování objektů nebo proměnných. Druhým cílem práce je navržení míry podobnosti vycházející z teoretických předpokladů a její následné porovnání s ostatními zkoumanými mírami podobnosti. Na základě tohoto cíle byly představeny dvě nové míry podobnosti, Variable Entropy a Variable Mutability. Obzvláště prvně zmíněná míra podává velmi dobré výsledky u souborů s nižším počtem proměnných. Třetím cílem této práce je poskytnout komfortní sofwarové řešení založené na zkoumaných mírách podobnosti pro nominální data, které pokrývá celý proces shlukování od výpočtu matice vzdálenosti po hodnocení výsledných shluků. Tento cíl byl dosažen vytvořením balíčku nomclust pro program R, který řeší tuto problematiku a který je volně dostupný.