Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 429 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.08 vteřin. 


Využití bioimpedanční analýzy ke stanovení funkce ledvin
Veselková, Alena ; Šrámek, Petr (vedoucí práce) ; Švára, František (oponent)
Cíl studie: Vypočítat hodnoty glomerulární filtrace (GF) pomocí šesti dostupných způsobů a naměřit impedanční parametry fázový úhel () a aktivní tělesnou hmotu (ATH) pomocí multifrekvenčního a monofrekvenčního měření. Zvolit jednu metodu výpočtu GF jako přesnou metodu odhadu GF pro tuto studii a pomocí lineární regrese dát do vztahu s hodnotami dalších možností stanovení GF a naměřenými impedančními parametry () a ATH. Posoudit, zda použití () a ATH by přispělo ke zpřesnění stávajících metod odhadu GF (MDRD-A, MDRD-B, CLCG, CLcysC). (...) Závěry: Impedanční parametry () a ATH reagují na zhoršující funkci ledvin tím, že jejich hodnota klesá. Studií jsme prokázali velmi těsný vztah parametru (ATHx a ATHc) , získané dvěma způsoby měření (R2 - ATHx and ATHc = 0,843). Metoda bioimpedometrie je tímto připravena k případné další validaci a vývoji bioimpedančních vah k určení poruchy renální funkce.

Strukturální a cyklická nezaměstnanost: Co můžeme odvodit z funkce přizpůsobení?
Galuščák, K. ; Münich, Daniel
Popisujeme pohyby v prostoru nezaměstnanosti a příležitostí, tj. ve vztahu mezi počtem nezaměstnaných a příležitostí známém jako Beveridgeho křivka, v České republice v letech 1995 až 2004.

Vliv travních porostů a vybraných zoocenóz na odnos živin z povodí
Klimeš, F. ; Kolář, L. ; Kobes, M. ; Pechar, Libor ; Kadlec, J. ; Voženílková, B.
Na základě experimentálních, observačních a systémových studií byly navrženy postupy pro vhodné způsoby obhospodařování travních porostů se zřetelem na posilování jejcich ochranné funkce ve vztahu k hydrosféře a k navazujícím zoocenózám.

Postoje občanů k prezidentskému úřadu
Ďurďovič, Martin
V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění položilo otázky týkající se postojů k úřadu prezidenta České republiky. Zjišťováno bylo mínění o způsobu volby prezidenta, jeho poměru k politice, vztahu k vládě a jejímu jmenování, ale také názor občanů na postavení prezidenta v zahraniční politice a na to, jakými otázkami se z titulu své funkce má zabývat.

Tuková tkáň jako endokrinní orgán: význam při vzniku a rozvoji inzulínové rezistence diabetu
Haluzík, Michal ; Schreiber, Vratislav (vedoucí práce) ; Marešová, Dana (oponent) ; Šeda, Ondřej (oponent)
Endokrinní produkce tukové tkáně je velmi komplexní proces reagující na řadu endogenních i exogenních vlivů. Jedním z důležitých modulátorů, u kterých se předpokládá komplexní působení včetně možného ovlivnění endokrinní funkce tukové tkáně jsou aktivátory receptorů PPAR-. V poslední době byla navíc objevena i řada nových faktorů produkovaných adipocyty, z nichž některé mají schopnost přímé vazby s PPAR. Příkladem takovéhoto faktoru je fatty acid binding protein 4 (FABP4), který kromě vazby s PPAR může jejich aktivaci ovlivňovat i nepřímo modulací dostupnosti jejich endogenních ligandů - volných mastných kyselin. Bližší objasnění těchto vztahů může být velmi důležité pro hledání nových preventivních a/nebo terapeutických postupů u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. (...) Celkově výsledky práce ukázaly významný podíl endokrinní funkce tukové tkáně na metabolických regulacích a významnou modulační úlohu PPAR receptorů v těchto procesech.

Časoprostorové vztahy v dětském vyprávění
Šmídová, Barbora ; Pacovská, Jasňa (vedoucí práce) ; Nebeská, Iva (oponent)
Diplomová práce se zabývá charakteristikou dětského vyprávění z hlediska vyjadřování časoprostorových vztahů. Dětské narativní texty jsou zkoumány v kontextu kognitivní a především diskurzivní lingvistiky. Východiskem práce se stala teoretická část, která je založena na studiu dostupné domácí a zahraniční literatury zabývající se dětským jazykovým obrazem světa z hlediska vývojové psychologie, vyjadřováním času a prostoru v češtině a teorií naratologie. Empirická část vychází z analýzy autentických textů, resp. nahrávek dětských vyprávění. Diplomantka sledovala, jakým způsobem se děti předškolního věku učí vyprávět, zaměřila se na dětí tříleté a pětileté a sledovala specifika tvorby narativu v těchto dvou životních fázích, tzn., sledovala, jakým způsobem vyvíjí dětská schopnost vyprávět. V závěru práce diplomantka zhodnotila současnou reálnou péči o rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku.

Prosociální postoje dospívajících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
Špirková, Kateřina ; Pelikán, Jiří (oponent) ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. První se zabývá morálkou a prosociálností, dále jsou tato témata dávána do souvislostí se socializací a rodinou. Druhou část tvoří vlastní výzkumná sonda prosociálních postojů dospívajících, a to z běžné populace a sociálně znevýhodňujícího prostředí. Prosociální postoje a jednání ovlivňuje mnoho faktorů, mezi hlavní patří kognitivní vývoj a empatie, jejichž kvalita je značně závislá na prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Proto se tento text zaměřuje na rodinu dospívajících a sociálně znevýhodňující prostředí, jímž konkrétně myslím dětské domovy, azylový dům, středisko výchovné péče a jednu nestátní neziskovou organizaci (Barevný svět dětí). Kromě výše uvedeného, míra a úroveň prosociálnosti je dána samotnou situací, na kolik je pro člověka ohrožující, zda jsou v ní přítomny další osoby a dochází k tzv. rozptýlení odpovědnosti. Provedený průzkum potvrdil, že záleží na konkrétní situaci i vztahu k osobě vyžadující pomoc. Nejvíce prosociálních a altruistických postojů se vyskytlo u příběhu umírající vlastní ženy, nejméně u podnapilého mladíka, který se ptá na cestu. Tato výzkumná sonda má podobu dotazníkového šetření a zjišťovala prosociální postoje u dvaceti pěti dospívajících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí a dvaceti pěti...

Trest smrti
Papřoková, Veronika ; Moravec, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvorská, Daniela (oponent)
Trest smrti představuje v soudobé společnosti velice kontroverzní téma, které je probíráno jak na úrovni státní, tak mezinárodní. Cílem mé bakalářské práce "Trest smrti" je popsat toto téma z několika různých hledisek. První část je věnována teoretickému zasvěcení do této problematiky, vymezení pojmu trest, trest smrti, jeho funkce a účelu. Tato část popisuje rovněž praktiky trestu smrti v minulosti a současnosti. Další oblast pojednává o legislativním zakotvení na základě uvedených mezinárodních aktů či zákonů jednotlivých států. Praktická část se pak věnuje tématu trestu smrti z hlediska provázanosti několika aspektů, zejména pak sociálních, kulturních a vlivu náboženství. Podstatou této části je demonstrace propojenosti těchto vlivů ve vztahu na uvedené počty trestu smrti v jednotlivých zemích či oblastech.

Analýza hospodaření města Horní Planá
SOUČKOVÁ, Lucie
Diplomová práce je zaměřena na rozpočtové hospodaření vybrané municipality, v tomto případě města Horní Planá. Jsou zde popsány základní funkce obce, její orgány a majetek obce, jeho rozdělení a hospodaření s ním. Dále se práce zaměřuje na rozpočtové hospodaření obce, na rozpočet, rozpočtovou skladbu, kde jsou definovány rozpočtové příjmy a výdaje a následně je rozebrán rozpočtový výhled. Cílem této diplomové práce je analýza hospodaření města Horní Planá, která je provedena na datech v horizontu pěti let, na základě provedené analýzy doporučit případná opatření vedoucí k dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností, popřípadě nalezení možných zdrojů financování. Dílčími cíli práce jsou zhodnocení vývoje rozpočtů ve sledovaném období a zjištění vlivů změn na příjmy a výdaje rozpočtu v jednotlivých letech, zanalyzovaní peněžního toku ve sledovaném období a vyhodnotit vlivy působící na peněžní tok a analýza majetku vybrané municipality a jeho krytí.