Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32,504 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.96 vteřin. 

Sociální identita rodiny s dítětem s postižením
TOMÁŠKOVÁ, Romana
Rodina hraje v životě každého člověka velice důležitou roli a tím spíše, pokud se jedná o dítě se zdravotním postižením. Narození dítěte s postižením je příčinou toho, že se určitým způsobem změní životní styl rodiny, protože musí být přizpůsoben jeho možnostem a potřebám. Na základě své bakalářské práce jsem proto chtěla přiblížit komplikovaný proces vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte a proces nalézání nové, odlišné sociální identity, což je i mým hlavním cílem. Teoretická část této práce vysvětluje pojem slova dítě, osoba se zdravotním postižením, identita, rodina. Rozděluje základní typy zdravotního postižení, též uvádí typologie rodiny a její funkce. Je zde popsán nejen složitý a komplikovaný proces vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte, ale také změny rodičovských postojů a základních psychických potřeb v závislosti na postižení dítěte. Dále se věnuje vztahu dítěte ke svému postižení, socializaci a v neposlední řadě i ranné péči. Samotný výzkum byl proveden metodou kvalitativního výzkumu, technikou polořízeného rozhovoru. V rámci výzkumu byly prováděny rozhovory s rodiči dětí s různým stupněm a typem zdravotního postižení. Výzkum poskytl informace o důležitých úskalích v životě rodin s dětmi se zdravotním postižením. Výsledky mé práce mohou sloužit k lepší orientovanosti v tom, jak se vyrovnat s narozením postiženého dítěte a také k tomu, aby rodina s dítětem se zdravotním postižením dobře fungovala. Mohou být také podkladem pro další studie a výzkumy v této oblasti.

Analýza sociálních služeb pro seniory v České republice v letech 2007 - 2015
Fialová, Tereza ; Prudká, Šárka (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma sociálních služeb pro seniory a jejich vývoj od roku 2007 do roku 2015. Cílem práce je popsání vývoje sociálních služeb, jak v České republice, tak v jednotlivých krajích a jejich následná komparace. Práce má také za úkol informovat o současné situaci a z obojího vyplývající prognózy do budoucna a jejich hodnocení. Teoretická část se zabývá definicí a zařazením sociálních služeb v rámci sociální politiky. Nedílnou součástí je popis základních forem sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a taktéž legislativního a finančního rámce sociálních služeb v České republice. Metodou užitou v této části práce je rešerše odborné literatury zaměřené na charakteristiku sociální politiky a zvláště sociálních služeb. Část empirická pak navazuje na poznatky z části teoretické. Výzkum se nejdříve zaměřuje na Českou republiku jako celek a až poté přechází ve zkoumání specifik jednotlivých krajů a jejich porovnání. Zde použitými metodami jsou analýza stávajícího systému sociálních služeb a regionální komparace. Zdrojem dat jsou především údaje Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledkem zkoumání je potvrzení nezbytnosti sociálních služeb v životě seniorů. Práce se snaží popsat a upozornit na současné systémové nedostatky poskytování a financování sociálních služeb, které je potřeba řešit především s ohledem na současný demografický trend zvyšování počtu starších osob.

Analýza vlivu sociální politiky na porodnost v jednotlivých krajích ČR
Dvořák, Josef ; Melzochová, Jitka (vedoucí práce) ; Babin, Jan (oponent)
Práce se zabývá vztahem mezi porodností a nástroji státní sociální podpory. Cílem této práce je odhalit vztah mezi těmito dvěma veličinami. Dílčím cílem je pak prozkoumat specifika působení nástrojů sociální podpory v konkrétních krajích České republiky. Zaměřil jsem se na výzkum na úrovni celé ČR i jednotlivých krajů v období mezi lety 1993-2014. Při hledání těchto vztahů byla použita metoda srovnání rozdílů ve vývoji veličiny míry plodnosti. Následně byl sestaven regresní model vypočítaný pomocí metody fixních efektů. Pro vzorek konkrétních krajů byla aplikována metoda nejmenších čtverců. Provedeným výzkumem se ve všech modelech podařilo popsat více než 80 % variability. Na základě této práce je možné předvídat chování obyvatel při změně výše některých dávek. Hlavním zjištěním je, že nejvíce motivující jsou opatření jako rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Systém pro podporu činnosti klubu orientačního běhu
Buk, Jindřich ; Vojíř, Stanislav (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent)
V současnosti se stále více procesů a oblastí života dočkává IT podpory. Často se jedná o využití internetu pro zrychlení nebo zjednodušení existujících procesů. Mimo to je zde velká oblast sociálních sítí, které lze využít i jinak, než jen k navazování a utužování přátelství. Bakalářská práce se zabývá možností využití webových technologií pro podporu chodu klubu a jeho následného rozvoje. Přitom oddíl má potenciál jak zjednodušit a zautomatizovat mnohé procesy, kterými se dříve musel někdo osobně zabývat, tak využívat sociální sítě pro vlastní rozvoj a propagaci. Cílem práce je nejprve zjistit, jaké oblasti chodu oddílu je vhodné podpořit nějakým informačním systémem. Dalším cílem je zjištění, jak to řeší ostatní oddíly. Posledním cílem je navržení a vytvoření konkrétní aplikace. První dva cíle jsou řešeny pomocí dotazníkového šetření mezi vedoucími velkých českých oddílů. Právě ve velkých oddílech má využití automatizace a zjednodušení existujících procesů největší potenciál. Návrh konkrétní aplikace poté vychází z dotazníkového šetření a zkušeností autora práce. Navržená aplikace přitom obsluhuje již existující procesy v chodu klubu a přidává k tomu mnohé prvky ze sociálních sítí.

Implementation of the Smart Metering Systems in Energetics in Slovakia
Petreová, Adela ; Machek, Ondřej (vedoucí práce) ; Tyll, Ladislav (oponent)
Účelem práce je zmapovat aktuální stav transformace odvětví elektorenergetiky k inteligentním sítím, nalézt odpovědi na základní otázky vyplývající ze zavádění systémů chytrého měření, zhodnotit sociální a ekonomické náklady a přínosy, trendy v legislativě, porovnat situaci na Slovensku s ostatními krajinami Evropské unie, přičemž cílem tohoto mapování je snaha na základě zjištění vytvořit další doporučení pro Slovenskou republiku v tomto oboru. V práci je popsaná analýza nákladů a přínosů kritickým přístupem a je poukázáno na slabá místa CBA analýzy původně vypracované pro Slovensko, i za pomoci porovnání (benchmarkingu) s krajinami, které ve vypracování analýzy postupovaly odlišně. Metody výzkumu jsou rešerše dostupných zdrojů, kvalitativní výzkum za pomoci případové studie a rozboru CBA analýzy a expertní výzkum prostřednictvím dotazování. Výsledkem je posouzení ekonomické a sociální přínosnosti systémů chytrého měření na Slovensku a zmapování procesu a stavu jejich zavádění.

Možnosti a podmínky použití nástrojů pro analýzu chování zákazníků na sociálních sítích
Horák, Vít ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Měsíček, Libor (oponent)
Diplomová práce se zabývá bezplatnými nástroji, které mohou být použity k analýze koncových zákazníků drobných, malých a středních e-commerce podniků na sociální síti Facebook, za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti na této sociální síti. Teoretická část je zaměřena na definování klíčových pojmů, rozlišuje typy sociálních médií a popisuje současnou situaci sociálních sítí ve světě i v České republice z pohledu uživatelské oblíbenosti a pro Českou republiku také ještě z hlediska podniků. Dále se teoretická část zabývá možnostmi, které poskytují sociální sítě SME podnikům se zaměřením na sociální síť Facebook a taktéž identifikuje různé typy analytických nástrojů, které mohou být použity pro účely sledování a analýzy zákazníků. Na začátku praktické části je krátce uvedena společnost Dobrutka.EU s.r.o. provozující elektronický obchod pro koncové zákazníky. Poté je prezentována analýza průzkumu o tom, jak SME společnosti, které provozují nejlepší české elektronické obchody, přistupují ke sledování a analýze jejich činnosti a zákazníků ze sociální sítě Facebook. Následně je řešen výběr vhodných nástrojů pro SME společnosti, které jsou analyzovány v předposlední kapitole. Na konci praktické části je na základě skutečností uvedených v předchozích kapitolách přistoupeno k praktickému uplatnění poznatků na facebookové prezentaci společnosti Dobrutka.EU prostřednictvím návrhu a pilotního nasazení vhodných postupů a analytických nástrojů, jejichž efektivnost byla na konci kapitoly zhodnocena. Hlavním přínosem práce je zjištění a ověření bezplatných nástrojů i efektivního způsobu, který umožňuje podrobně analyzovat vlastní zákazníky dokonce také drobným společnostem a díky tomu efektivněji dosahovat kladných hospodářských výsledků také v případech rozvíjejících se facebookových prezentací.

The Value of CSR for Czech Consumers
Faradji, Elise ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Seror, Patricia (oponent)
Abstrakt: V současné době je chování spotřebitelů ovlivněno novými faktory, jako jsou sociální a environmentální aspekty. To je důvodem vzrůstajícího trendu implementace společenské odpovědnosti podniků (CSR). Implementace efektivní strategie CSR je komplexním procesem, zejména proto, že základní koncept CSR zůstává nevyjasněný. Cílem této studie je analyzovat přijímání CSR ze strany spotřebitelů a její dopad na jejich nákupní chování. Tato práce pomůže podnikům implementovat jejich strategii CSR s větší efektivitou. Studie se zaměřuje na hlubokou analýzu přístupu spotřebitelů k CSR. Jestliže většina výzkumů užívá kvantitativní analýzu, tato studie se problémem zabývá z kvalitativního hlediska. Bylo uskutečněno dvanáct strukturovaných interview, které podpořily výsledky analýzy. K těmto praktickým a osobním rozhovorům je přidán teoretický základ ke konstrukci argumentace, zejména z důvodu vytvoření rámce, který ukazuje význam všech částí tvorby hodnot (funkcionální, emoční a sociální). Výsledek práce zdůrazňuje fakt, který byl již dokázán ostatním výzkumem: tvorba hodnot je fundamentem, který přesvědčí spotřebitele, aby si všímali CSR. Studie zároveň ukazuje, jak skeptický přístup k CSR negativně ovlivňuje chování spotřebitele. Výzkum pomůže podnikům implementovat úspěšnější strategie CSR a vyvinout nová řešení k oslovení spotřebitelů a ovlivnění jejich nákupního chování prostřednictvím vytvoření hodnoty, kterou budou sdílet.

Sociální bydlení -porovnání Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 a rakouského sociálního modelu
Hejduk, Radim ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Barák, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na sociální bydlení, veřejnou politiku, která se aplikuje v mnoha státech Evropské unie a Česká republika se v současné době snaží o její implementaci. Vzhledem k rostoucím nákladům domácností na bydlení, rostoucím výdajům na poptávkovou podporu bytové politiky pomocí doplatku a příspěvku na bydlení a těžko řešitelné sociální exkluzi, se sociální bydlení jeví jako jedna z dosažitelných alternativ. Cílem práce je nejprve analyzovat a zhodnotit formy sociálního bydlení a jejich aplikace z hospodářsko-sociální perspektivy, posléze formulovat doporučení pro Koncepci sociálního bydlení České republiky pro období 2015-2025 pomocí komparace s rakouským modelem. Tento text poskytne odpověď na hlavní výzkumnou otázku, jak vypadá funkční model sociálního bydlení a jaké má hospodářské dopady na domácnosti.

Chytrá a udržitelná města v kontextu vědecké a inovační strategie EU
Horniecká, Marie ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Práce se zabývá podporou EU na výzkum a inovace, jakou má podobu, jaké inicativy EU v tomto ohledu existují. Práce je založena na rozboru a komparaci teoretických přístupů se záměrem vytvořit definici chytrého a udržitelného města pro účely této práce. Charakteristika klíčových souvisejících strategických dokumentů a networkignových platforem slouží k vykreslení vlivů, které na formování vědecko-výzkumných rámcovch programů působí. Samostatná kapitola je věnována analýze problémů, kterém evropská města čelí v dnešní době. Od těchto závěrů se odvíjí analýza proběhlých výzev a projektů (E-CORDA). Na základě analýzy je doporučeno, aby se příští období rámcových programů zaměřily zejména na sociální problémy přímo ve městech.

Vytváření a implementace veřejné politiky - případová studie sociálního bydlení
Hradecká, Tereza ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Kučera, František (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na proces přípravy a implementace veřejné politiky a tento proces zkoumá na příkladu politiky sociálního bydlení. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem je utvořeno a uvedeno do praxe určité téma veřejné politiky, konkrétně sociální bydlení. Jako hlavní výzkumná otázka je stanoveno, jak vypadá proces tvorby a implementace veřejně-politického tématu. První kapitola práce obsahuje teoretické ukotvení zkoumání procesu tvorby veřejných politik s důrazem na roli veřejně-politických dokumentů. Druhá kapitola se věnuje oblasti české sociální politiky jako zastřešující oblasti pro politiku sociálního bydlení. Třetí kapitola zkoumá historii české bytové politiky. Čtvrtá kapitola se zabývá vývojem tvorby politiky sociálního bydlení a jeho vztahem s příslušnými veřejně-politickými dokumenty.