Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32,282 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.80 vteřin. 


Reswitching u zakladatelů postkeynesovství
Kraffer, Robin ; Potužák, Pavel (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Práce se zabývá vývojem myšlení Joan Robinsonové, Nicholase Kaldora, Piera Sraffy a Luigi Pasinettiho ve vztahu k problematice reswitchingu. U Robinsonové, Kaldora a Sraffy ukazuje na význam debaty o nedokonalé konkurenci a Keynesovy teorie pro rozvoj jejich názorů v teorii kapitálu. Tu v 50. letech problematizovala Robinsonová otázkou, jak měřit kapitál. Objevila možnost zpětného přechodu na pracovně náročnější techniku při růstu mezd, nevěnovala jí ale velkou pozornost. Práce dále zjišťuje význam Sraffova řešení neměnného měřítka hodnoty pro rozvoj debaty o zpětném přechodu technik v 60. letech. Do té se zapojili Pasinetti i Robinsonová. V 70. letech ale Robinsonová znovu odmítla přikládat zpětnému přechodu význam v kritice neoklasické teorie, čímž se připojila ke Kaldorovi. K závěru je zodpovězena otázka, zda Robinsonová podcenila význam reswitchingu, jak se domnívá Pasinetti - podcenila jej v 50. letech, zatímco v 70. letech nelze tuto otázku jednoznačně rozsoudit i přes nalezené rozdíly mezi postkeynesovci a neoricardovci.

Hodnota života z národohospodářského hlediska v USA, ČR a Rusku v letech 2007-2014
Antoš, Michal ; Zeman, Martin (vedoucí práce) ; Brabec, Petr (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zkoumání problematiky výpočtu hodnot života v ČR, USA a Rusku v letech 2007-2014. Cílem je analýza a komparace hodnot života, a významných oblastí je ovlivňujících. Stanovenou hypotézou je odlišnost hodnot života ve zkoumaných zemí v důsledku rozdílnosti oblastí tuto hodnotu ovlivňujících. Teoretická část práce se věnuje oblastem přímo nebo nepřímo ovlivňující hodnotu života, a dále je analyzuje a komparuje v rámci zkoumaných zemí. Vybrané oblasti jsou školství, zdravotnictví, trh práce, nerovnost a životní standard. Praktická část přistupuje k výpočtu hodnot života pro jednotlivé státy. Hodnoty života jsou vypočítávány pro tzv. reprezentativního jednotlivce, kýmž je 40-letý obyvatel dané země. V období, ve kterém se počítá hodnota života, je zohledněn důchodový věk a střední délka života. Vypočtené hodnoty jsou dále zkoumány a státům jsou nabídnuta hospodářsko-politická opatření, v důsledku kterých, by mělo v budoucnosti dojít k výraznému zvýšení hodnoty života.

Empirická analýza Okunova zákona na Islandu
Zajíček, Zdeněk ; Slaný, Martin (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Tato práce se zabývá empirickou analýzou Okunova zákona na Islandu. Je zde testována Okunova hypotéza o negativním vztahu reálného produktu a míry nezaměstnanosti na dvou verzích modelu, přírůstkové a gapové, s využitím OLS odhadů. Při odhadu gapové verze jsou navíc využity 2 filtrační metody, Hodrick-Prescottův a Baxter-Kingův filtr. U všech verzí se ukázal vztah mezi těmito veličinami jako slabý, ale hypotéza byla potvrzena. V další části je uplatněn stejný postup odhadů na datech Finska, pro porovnání koeficientů. U Finska se ukázal vztah veličin o něco slabší než na Islandu, ale stále u něj platí Okunova hypotéza. Poslední část je zaměřena na zjištění citlivosti reakcí míry nezaměstnanosti na změny v přidaných hodnotách jednotlivých sektorů na Islandu s využitím modelu produkčního přístupu. Tento model neposkytl průkazné výsledky z důvodu nedostatečných dat.

Porovnání Slovenského a Chorvatského modelu evidence tržeb a jejich dopady na vybrané ekonomické ukazatele v letech 2013 -- 2015
Hušková, Pavlína ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Zeman, Martin (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat a porovnat zavedení a ekonomické dopady elektronické evidence tržeb ve Slovenské a Chorvatské republice. V prvních třech kapitolách vymezuji základní pojmy spojené s tématem jako je například daňová soustava, stínová ekonomika a harmonizace daňových soustav v jednotlivých státech EU. Zaměřuji na charakteristiku daňové soustavy v Slovenské a Chorvatské republice konkrétněji na daň z přidané hodnoty. V praktické části se zabývám analýzou systému elektronické evidence tržeb v daných státech. Přínosy a dopady elektronické evidence tržeb porovnávám na vybraných ekonomických ukazatelích a vyvozuji z toho doporučení pro Českou Republiku. V poslední části je čtenáři nastíněna problematika účtenkové loterie.

Fiskální pravidla ve vybraných zemích EU v letech 2004-2015: rozumná metoda pro konsolidaci veřejných rozpočtů nebo módní výstřelek politiků?
Veselý, Lukáš ; Strejček, Ivo (vedoucí práce) ; Chmelová, Pavla (oponent)
Téma fiskálních pravidel je velmi aktuální. Vzhledem k rostoucímu zadlužení některých vyspělých zemí se hovoří o tzv. "dluhové krizi". Dluh těch zemí, který přesahuje roční hrubý domácí produkt, je považován některými ekonomy za nesplatitelný. Hlavním cílem této bakalářské práce proto bylo na základě analýzy fiskálních pravidel fungujících ve vybraných zemích EU mezi lety 2004 a 2015 potvrdit či vyvrátit hypotézu, že zkoumaná fiskální pravidla jsou efektivním řešením konsolidace veřejných rozpočtů a ze zjištěných výsledků vyvodit doporučení pro návrh české finanční ústavy. Výsledky zkoumání hypotézu potvrdily. Vhodně zvolená fiskální pravidla jsou cestou k fiskální konsolidaci, avšak jen za předpokladu, že jsou dodržována. Při tvorbě fiskálních pravidel je proto třeba klást důraz na dobře formulované výstupní klauzule a případné sankce. Současný návrh české finanční ústavy je založen na správně zvoleném druhu fiskálního pravidla, stanovená referenční hodnota však postrádá ekonomický smysl a k fiskální konsolidaci s vysokou pravděpodobností nepovede.

Kdo kupuje luxusní českou módu?
Hříchová, Monika ; Špecián, Petr (vedoucí práce) ; Máslo, Lukáš (oponent)
Tato práce se zabývá determinanty nákupu luxusní módy od českých návrhářů. Hlavní závěry světových studií jsou v českém prostředí zkoumány na základě dat samotných návrhářů a podnikatelů. Informace o svých zákaznících zprostředkovaly firmy Veršatyl a One Life. Kvalitativní data získaná z dotazníku od značky Veršatyl jsou zkoumána pomocí popisné statistiky. Informace plynoucí ze statistik nákupu od výrobců oděvů One Life jsou převedeny na numerické veličiny a dále jsou zkoumány pomocí regresní analýzy. Mezi nejvýznamnější determinanty nákupu luxusní české módy patří kvalita výrobku a jeho zpracování.

Analysis of the bitter spirits category and the perception of the brand Becherovka Original in the czech market
Michelík, Martin ; Machek, Martin (vedoucí práce) ; Kolouchová, Daniela (oponent)
Cílem této práce je analyzovat trh bylinných alkoholických nápojů a vyhodnotit vnímání značky Becherovka Original na českém trhu a navrhnout případná doporučení na zlepšení vnímání značky s důrazem na mladou generaci spotřebitelů. V práci je popsán teoretický základ pro pochopení spotřebního chování, nákupního rozhodovacího procesu, prvků, hodnoty a image značky. Ke splnění cíle byl vytvořen primární výzkum v podobě internetového dotazníkového šetření. Ze získaných dat byl analyzován trh alkoholických nápojů obecně, trh lihovin se zaměřením na trh bylinných alkoholických nápojů v České republice. Dále byla analyzována marketingová strategie značky. Na základě teoretické části a výsledků výzkumu bylo analyzováno vnímání značky Becherovka Original na českém trhu s důrazem na mladé spotřebitele. Na závěr byly navrženy doporučení k budoucímu vývoji značky.

Ocenění společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
Račák, Rostislav ; Kislingerová, Eva (vedoucí práce) ; Strouhal, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá oceňováním podniku. Je popisována metodika oceňování, která je poté aplikována na zjištění tržní hodnoty společnosti Hollandia Karlovy Vary a.s., která se zabývá výrobou a prodejem jogurtů a jogurtových produktů.

Aplikace Balanced Scorecard ve společnosti ELLA-CS
Cwierz, Jan ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Beneš, Oldřich (oponent)
Balanced Scorecard patří mezi nejvýraznější manažerské nástroje pro měření výkonnosti a řízení strategie. Cílem této práce je popsat metodu BSC s důrazem na malé a střední podniky za pomocí průzkumu literatury. Rovněž jsou zahrnuty podpůrné nástroje používané pro formulaci strategie. Následně je BSC navržena pro implementaci v malé soukromé společnosti z odvětví výroby zdravotnických prostředků. Na základě podrobné analýzy společnosti a faktorů jejího okolí jsou identifikovány mezery výkonnosti na provozní a strategické úrovni. Tyto mezery jsou konfrontovány využitím BSC zahrnující perspektivu finanční, zákaznickou, interních procesů a učení se a růstu. Navzdory některým omezením obecně typickým pro MSP je zavedení BSC proveditelné a mohlo by mít významný přínos pro všechny zúčastněné strany.