Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16,345 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.44 vteřin. 

Communication Patterns and Effective Channels of Communication
Guasti, Petra ; Mansfeldová, Zdenka ; Hronešová, J. ; Gawrecká, Daniela ; Vamberová, Pavla ; Lacina, Tomáš ; Turhan, U. ; Tedeschi, A. ; De Gramatica, M. ; Shim, W. ; Williams, J.
This deliverable combines qualitative and quantitative survey methods to provide an analysis of communication channels and patterns between policy makers, stakeholders (i.e. companies), and citizens in the areas of security and risk in regards to three specific areas – air transport, public transport, and critical national infrastructure in ten countries. Analysis focuses on the trade-offs among security, privacy, health and personal dignity.

Řízení lidí v multikulturním prostředí
Moryc, Katarzyna Małgorzata ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo definovat a analyzovat klíčové aspekty manažerské práce v multikulturním prostředí, v jednom z útvarů centra sdílených služeb, nadnárodní společnost se sídlem v Praze v České republice. Další cílem práce bylo definovat základní kompetence úspěšného manažera, který řídí výkon zaměstnanců v multikulturním oddělení, a poskytuje doporučení pro zlepšení výkonnosti managementu v klíčových aspektech manažerské práce, jako je komunikace, motivace, řízení výkonu a multikulturní vedení. Tvrdí se, že přítomnost interkurentních interakcí mezi vedoucími oddělení a jejich podřízenými, má dopad na efektivitu manažerské výkonnosti. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část práce zkoumá teoretické koncepty týkající se kultury, komunikace, motivace a vedení ve vztahu k multikulturním specifikům daného prostředí. Ve druhé části,jsou prezentovány použité výzkumné metody, je prezentovány provedena analýza výzkum a jeho výsledky. Dále v praktické části jsou definovávané doporučení navazující na analyzované aspekty manažerské práce, kterých zavedení by vedlo k vyšší efektivitu manažerské výkonnosti a dál k celkové výkonnosti oddělení.

Analýza vlivu politik Evropské unie v oblasti digitalizace trhu na vytváření jednotného evropského trhu
Hart, Ludvík ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zaobírá tématem regulací EU v rámci informačních a telekomunikačních technologií (IKT), konkrétně se zabývá strategií Digitální agenda pro Evropu, následně je hodnocen vliv těchto politik na jednotný evropský trh. Hypotézou této práce je otázka, zda EU reguluje IKT efektivně a zda tyto regulace podporují jednotný evropský trh. Řešení této otázky pomáhá hodnotit strategii Digitální agenda pro Evropu v průběhu jejího působení. Vliv těchto regulací EU je hodnocen na základě indukce více konkrétních ukazatelů, konkrétně mezinárodního obchodu, míry obchodování na internetu, DESI indexu a NRI indexu. Tento přístup má výhody především v podchycení širokého záběru regulací. Analýzou zmíněných ukazatelů docházím k závěru, že regulace EU mají příznivý vliv pro jednotný evropský trh, ovšem tyto regulace provází zásadní problémy jako je dlouhý legislativní proces a slabý vliv na řešený problém.

Analýza komunikačního mixu vybraného produktu
Kuklíková, Zdeňka ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Čejka, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti Thermo-mur Praha s. r. o. především pak jejího stejnojmenného stavebního systému. Cílem práce bylo zanalyzování marketingové komunikace stavebního systému a na základě této analýzy navrhnutí různých doporučení na zlepšení. V teoretické části byly vyme-zeny základní pojmy z teorie marketingu, marketingového mixu, komunikačního mixu a jejich nástrojů. Praktická část v úvodu představuje společnost, poté byl ana-lyzován komunikační mix stavebního systému a provedena SWOT analýza tohoto mixu. Návrhy a doporučení by měly sloužit jako podklad pro úpravu či sestavení no-vého komunikačního mixu pro společnost a stavební systém Thermomur.

Využití sociálních médií v marketingu maloobchodního řetězce
Rožková, Lucie ; Stříteský, Václav (vedoucí práce) ; Březina, Martin (oponent)
Předmětem diplomové práce Využití sociálních médií v marketingu maloobchodního řetězce je analýza a zhodnocení úspěšnosti marketingové strategie na sociálních médiích použité obchodním řetězcem a porovnání působení na sociálních médiích s konkurenčními řetězci a dále formulace doporučení pro analyzovanou společnost pro efektivnější a úspěšnější komunikaci na sociální síti. Teoretická část je zaměřena na představení zkoumané problematiky a představení možností využití sociálních médií pro marketingovou strategii společnosti. Následuje metodická část ukazující použité výzkumné a analytické metody. V praktické části je metodou dotazníkového šetření, konkurenčního srovnání a zároveň obsahovou metodou porovnáno působení analyzované společnosti a její konkurence na sociální síti Facebook. Následně autorka dle výsledků navrhuje doporučení pro lépe hodnocenou komunikaci společnosti se zákazníkem. V závěru práce se nachází zhodnocení práce a okomentování definovaných hypotéz.

Analýza komunikační strategie společnosti Red Bull ČR
Syrovátková, Anežka ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Homolka, Pavel (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na analýzu komunikační strategie společnosti Red Bull Česká republika s.r.o., a to konkrétně na reklamu, komunikaci na místě prodeje, public relations a mediální komunikaci, opinion leaders program, event marketing a digitální komunikaci. Vycházela jsem z globální komunikační strategie, kterou reprezentuje Red Bull Media House a zkoumala jsem, jakým způsobem je tato strategie implementována na lokální úrovni. Pro tuto analýzu bylo také nezbytné analzyovat trh energetických nápojů v České republice, jak si stojí v rámci kategorie nealkoholických nápojů a jakou pozici na něm zaujímá Red Bull. Na základě těchto analýz jsem zhodnotila pozitiva, negativa a doporučila možná zlepšení.

Podpora marketingu pomocí sociálních sítí
Vaněk, Jiří ; Pavlíček, Antonín (vedoucí práce) ; Čermák, Radim (oponent)
Cílem diplomové práce "Podpora marketingu pomocí sociálních sítí" je vytvořit obecnou sérii doporučení pro redakce časopisů a podobných periodik, jak postupovat při komunikaci na sociálních sítích. Tato doporučení jsou poté aplikována na konkrétní titul, časopis Exkluziv. Praktická část obsahuje představení a analýzu jeho komunikace na sociálních sítích. Na základě analýzy komunikace časopisu Exkluziv a analýzy jeho konkurence je vypracován návrh na zlepšení využívání sociálních sítí v rámci komunikačního mixu zmíněného periodika. Teoretická část popisuje možnosti online marketingu a online PR se zaměřením na sociální média a sítě.

Multimediální komunikace
Vondra, Zdeněk ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Skrbek, Jan (oponent) ; Jurášková, Olga (oponent)
Multimédia jsou formou sdělování informací a sdílení znalostí prostřednictvím synergického efektu paralelně propojených komunikačních rovin. Jejich hlavní uplatnění je v tvorbě komunikací coby produktů i služeb a v tvorbě uživatelských rozhraní. Hlavním cílem této disertační práce je vytvořit model multimediální komunikace pro pochopení významu a smyslu použití multimédií v komunikačním procesu. Model popisuje návaznosti prvků a parametrů multimediální komunikace v rámci vnitřního i vnějšího kontextu. Dále je cílem práce vytvořit metodiku multimediální komunikace, která slouží pro návrh, tvorbu a vyhodnocování konceptů multimediálních komunikací. Metodika je vytvořena aplikací modelu multimediální komunikace. Disertační práce vychází ve své teoretické části z analýzy různých definic a přístupů vybraných k řešení modelu multimediální komunikace. Na to navazují rozbory teorií komunikace, pojmů média, multimédia, doručovací platformy a funkce komunikace. Na teoretickou část navazuje popis výzkumu v praxi čtyřech odlišných oblastí využití multimédií. Získané poznatky jsou v následujících částech práce analyzovány za účelem vytvoření modelu multimediální komunikace a odvozené metodiky multimediální komunikace. Metodika je dále ověřena prostřednictvím případové studie a jsou formulována doporučení pro její další rozvoj. Model a metodika multimediální komunikace vytvořené v této práci prezentují ucelený pohled na problematiku multimediální komunikace jako na nástroj využitelný pro konkrétní komunikační účel. Práce tak přináší nástroj pro řešení a studium multimediálních komunikací a zároveň definuje prostor pro rozvoj metodických postupů v této oblasti.

Interkulturní aspekty komunikace v pracovním prostředí vybrané firmy
Jenšovský, Šimon ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Balgová, Dagmar (oponent)
Práce se zabývá kulturními odlišnostmi pracovníků v nadnárodní korporaci ve vztahu k interní komunikaci a plnění pracovních úkolů. Podstatou práce je vytvořit teoretický rámec pro zmapování kulturních odlišností mezi pracovníky nadnárodní korporace a na základě získaných poznatků vyšetřit vliv kulturních odlišností na komunikaci a plnění úkolů. Soubor výzkumných otázek jednak replikuje práci Geerta Hofsteda, v druhé řadě vychází z poznatků formulovaných Hofstedem a několika autory, kteří vycházeli z jeho práce. Pro získání dat byla použita metoda dotazníkového šetření. Pro vyhodnocení dat byly použity metody deskripce prostřednictvím četnosti a statistické metody srovnání struktur. Výsledkem práce je soubor obecných doporučení zaměřených na eliminaci či alepoň omezení negativních dopadů interkulturních rozdílů na pracovišti.

Data mining pro efektivní komunikaci se zákazníkem
Madhi, Simona ; Šperková, Lucie (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Tématem této práce je ilustrace a vysvětlení přínosu data miningu pro efektivní komunikaci se zákazníkem. Cílem práce je provedení data miningové analýzy k dosažení výsledků potencionálně kladně ovlivňujících vztah organizace s jejími zákazníky, a to s využitím nástroje KNIME Analytics Platform. V práci je nastíněn teoretický podklad řízení vztahů se zákazníky, data miningu a využití data miningu pro zlepšení CRM, následovaný analýzou trhu s data miningovými nástroji a představení vybraného nástroje KNIME Analytics Platform. Dále následuje praktické využití poznatků při provádění analýzy reálných dat za cílem nalezení znalostí o zákaznících, které by byly využitelné pro implementaci v rámci CRM strategie a konečně pozitivního ovlivnění hodnoty vztahu se zákazníky.