Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7,155 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.18 vteřin. 

Challenges for experimental methods in safeguarding and sustainability of architectural heritage
Drdácký, Miloš
The paper shortly presents typical challenges related to experimental methods and numerical simulation applied in conservation science. The main areas include proof load testing of historic structures or their replicas, material and structural health investigation and assessment of material characteristics.

Možnosti využití aktuální literární výchovy na 1. stupni ZŠ
GREGOROVÁ, Michaela
Tato diplomová práce je zaměřena na výzkum mimoškolních činností žáků 4. a 5. ročníků ZŠ, které souvisí s aktuální literární výchovou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá literární výchovou, jejím začlenění do Rámcového vzdělávacího programu a také se věnuje čtenářství na 1. stupni ZŠ. Začleněny jsou i metody, formy práce, učební a didaktické pomůcky a učitelova příprava na hodiny literární výchovy. Hlavním cílem výzkumu je zjistit postoj a vztah žáků k aktuální literární výchově a zaznamenat jejich zájem o mimoškolní činnosti. Dále jsou zmíněny konkrétní přístupy učitelů ZŠ a možnosti využití aktuální výchovy v praxi.

Zplyňování dřeva v plazmatu a produkce plynu s nízkým obsahem dehtů
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan ; Kopecký, Vladimír ; Konrád, Miloš ; Kavka, Tetyana ; Skoblja, S.
Obsah dehtů obsažených v plynu vzniklém při plazmovém zplyňování je velmi podstatný zejména z hlediska dalšího využití tohoto plynu. Čím větší obsah vodíku a oxidu uhelnatého a nižší obsah dehtů, tím lépe. Při zplyňování dřevěných pilin v reaktoru vybaveném hybridním vodou stabilizovaným plazmatronem bylo dosaženo extrémně nízkých hodnot dehtů v produkovaném plynu.

Možnosti zefektivnění programů primární prevence
Hermanová, Lenka ; Ortová, Marie (vedoucí práce) ; Roth, Martin (oponent)
Poznatky z výzkumů uvádí nutnost začít preventivně působit již od nejnižšího věku jedince. Tuto funkci má mít v dětství nejdříve rodina a nejbližší okolí, poté ji přejímají nejprve předškolní zařízení a následně škola. Tato práce se týká možností zefektivnění primárně preventivního působení na děti a mládež. Zaměřuje se hlavně na nejvíce využívané primárně preventivní programy ve školách. Kromě tohoto působení jsou velice důležité i další možnosti působení. Je to právě vliv nejbližšího prostředí, tedy hlavně rodiny a vrstevníků, ale také podmínky ve společnosti. Právě v tomto prostředí se vyskytuje celá řada ochranných a rizikových činitelů, které mohou riziko zvyšovat nebo zmenšovat. Existuje celá řada postupů a kritérií, které by měly primární programy splňovat, aby je bylo možné považovat za co nejvíce efektivní. I v tomto případě platí, že obsah i formy programů se musí lišit podle věku jedince. Obsahem práce jsou tedy specifika primární prevence podle věkových skupin, nejčastěji používané typy programů a metody, jakými je možné preventivně působit, jak v rodině, tak ve škole. Dále jsou uvedeny i konkrétní možnosti a prvky, ze kterých by se měl skládat komplexní a efektivní školní primárně preventivní program. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Zpráva o materiálovém průzkumu oleje na plátně od pokračovatele Petra Brandla – Žebrák (Sv. Antonín?). Národní galerie v Praze
Hradilová, J. ; Hradil, David ; Šímová, Veronika ; Patsch, J.
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv.

Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela 14. Sv. pomocníků v Kadani, Františkánský klášter – severní stěna s erby KP II
Hradilová, J. ; Hradil, David ; Kučková, Štěpánka ; Šímová, Veronika ; Bezdička, Petr
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv.

Určení prahových hodnot součástí s ochrannými povlaky
Náhlík, Luboš ; Bareš, Pavel
Práce je zaměřena na určení vlivu únavových trhlin nacházejících se v ochranných povlacích na životnost součástí s těmito povlaky. Problém je řešen za podmínek platnosti lineární elastické lomové mechaniky a nezbytné numerické výpočty byly provedeny za pomoci metody konečných prvků. Je ukázáno, že v případě použití tvrdého ochranného povlaku na poddajnějším materiálu substrátu představuje trhlina nacházející se v povlaku a mající vrchol na rozhraní mezi povlakem a substrátem nebezpečný singulární koncentrátor napětí, protože v tomto případě klesá prahová hodnota aplikovaného zatížení, při které dochází k šíření únavové trhliny přes bi-materiálové rozhraní. Odhady životnosti potahovaných součástí neuvažující zmíněný fakt mohou vést k často nekonzervativním hodnotám a být tak příčinou neočekávaného poškození součástí s ochrannými povlaky

Nanotechnologie jako možnost recyklace PET lahví
Kráčalík, Milan ; Mikešová, Jana ; Pospíšil, L. ; Fortelný, Ivan ; Šimoník, J.
Současná recyklace PET v ČR i celosvětově je nedostačující. Hlavní příčina této situace spočívá ve snižování molekulové hmotnosti polymeru (potažmo viskozity), k níž dochází při násobném zpracování polymeru termickou, mechanickou a hydrolytickou degradací. Přípravou nanokompozitů lze zvýšit viskozitu (a tím i další zpracovatelnost materiálu) vytvořením fyzikální sítě ze silikátových destiček v prostoru polymerních řetězců. Zlepšení zpracovatelských a užitných vlastností recyklátu bylo prokázáno analýzou reologických vlastnosti taveniny, morfologie a mechanických charakteristik připravených materiálů.

Kritérium stability bi-materiálového vrubu se dvěma singularitami
Klusák, Jan
V technických konstrukcích se často vyskytují rozhraní se skokovými změnami materiálových vlastností. V kombinaci s ostrým vrubem to obvykle vede k singulárnímu rozložení napětí. Takové koncentrátory napětí mají obvykle dvě singularity, což se jeví být hlavním problémem při jejich studiu. Navíc jednotlivé singularity neodpovídají zatěžovacím módům. Článek studuje rozložení napětí v okolí bi-materiálového vrubu a ukazuje metodu řešení problematiky existence dvojnásobné singularity.

Svařování žárupevných ocelí metodou 121 do úzké mezery.
Lukosz, Ondřej ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Daněk, Ladislav (vedoucí práce)
LUKOSZ Ondřej: Svařování žárupevných ocelí metodou 121 do úzké mezery. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, oboru 2307, předkládá návrh svařovacího postupu žáropevné oceli. Ta se užívá na výrobu energetických zařízení. Energetické zařízení typu parní turbína využívá materiálu 30CrMoNiV 5-11. Jedná se o svařování do úzké mezery automaticky pod tavidlem. Nejdůležitějším parametrem odstranitelnosti strusky je volba tavidla a přídavného materiálu. Na základě literární studie této problematiky byl navržen speciální postup svařování, zvoleno vhodné tavidlo a vhodný přídavný materiál. Pro experiment byla zvolena vhodná teplota předehřevu.