Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,996 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.23 vteřin. 

Zpracování vědeckého expertního řešení‚ jehož obsahem bude kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy‚ ke které došlo na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v SR v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Smítka, David ; Schneider, Jiří ; Melicharová, Alice ; Kupec, Petr ; Hrůza, Petr ; Fialová, Jitka ; Vyskot, Ilja ; Procházka, Stanislav
Jde o formu pomoci České republiky k odstranění následků živelní pohromy, která postihla lesní oblasti TANAPu. Ústav tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vypracoval metodu kvantifikace a kvantitativního hodnocení funkcí lesů (Vyskot, I. a kol., 1996 - 2003), s aplikací na hodnocení škod na životním prostředí způsobené újmou na celospolečenských funkcích lesa. Předkládaná zpráva vyhodnocuje škody na životním prostředí vyjádřené újmou celospolečenských funkcích lesů, aplikací výše uvedené metody modifikované na lesní poměry Slovenské republiky. Dílo je vypracováno na základě dohody ministerstev životního prostředí České a Slovenské republiky kolektivem pracovníků Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Employment and Wage Structures in the Czech Republic
Flek, Vladislav ; Večerník, Jiří
The report discusses the problems of unemployment and its consequences and possible solutions. It also analyzes the development of the labor market and wages in the Czech Republic since the nineties of the 20th century.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Modely financování opatření k ochraně životního prostředí
Allowance s.r.o., Praha ; Mejzr, Drahomír
Cílem úkolu je navrhnout model financování aspektů životního prostředí, metodiku systematického hodnocení financování opatření k ochraně životního prostředí a metodický postup pro posuzování účelnosti a efektivity použitého modelu financování. Zpráva přináší přehled o systémech financování ochrany životního prostředí v jednotlivých zemích a v Evropské unii.

Studie hodnotící limity cizorodých látek pro půdy v normativních předpisech České republiky a vybraných evropských zemích pro účely aktualizace legislativy v ochraně půdy se zvláštním zřetelem na organické cizorodé látky
Sáňka, Milan
Cílem díla je vytvoření návrhu na doplnění normativních předpisů v oblasti limitních hodnot rizikových látek v půdě, se zvláštním zřetelem na organické cizorodé látky. K tomuto účelu studie hodnotí dosavadní legislativní předpisy, zejména s ohledem na poslední vývoj problematiky v evropských zemích. Jako podklad pro hodnocení přepisů jsou poskytnuty statisticky zpracované výsledky monitorizačních programů a screeningových šetření půd. Centrem zájmu studie je druhá úroveň limitních hodnot, tzv. indikační limity. Indikační hodnoty znamenají nejnižší úrovně obsahů látek v půdě, při kterých může nastat zdravotní riziko. Zpráva v návrhu indikačních limitů zohledňuje tyto potenciální cesty přestupu z půdy do organismu člověka: dermální, orální, dietární. Při překročení indikačních hodnot je žádoucí stanovit aktuální parametry expozičních scénářů a stanovit konkrétní úroveň rizika. Hlavním závěrem studie je návrh indikačních limitních hodnot obsahů těchto organických polutantů v půdě: Benzo(a)pyren, suma PAU, suma PCB, DDT a metabolity, HCH (α, β, γ), HCB, PCDD/F, Benzen, Ethylbenzen, Toluen, Xylen, uhlovodíky C10-C40.

Vyhodnocení a optimalizace využití dobrovolné ochrany přírody a krajiny na základě analýzy historických i současných zkušeností v ČR a zahraničí i analýzy právního prostředí ČR
Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada, Praha ; Ptáček, Ladislav ; Stýblo, Petr
Cílem projektu je zmapovat a zhodnotit historické a současné zkušenosti dobrovolné ochrany přírody a krajiny (OPaK) v ČR v kontextu vývoje právního prostředí a státní OPaK. Srovnat podíl dobrovolné OPaK na OPaK v ČR a ve vybraných zemích. Na základě předchozích analýz navrhnout opatření s cílem optimalizovat využití potenciálu dobrovolné OPaK. Zpráva obsahuje výstupy z konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR, zhodnocení dosavadního využití potenciálu dobrovolné OPaK v ČR, návrh opatření k optimalizaci využití potenciálu dobrovolné OPaK v ČR.

Závěrečná zpráva o plnění projektu MŽP/340/1/31/GMO/06 o zabezpečení laboratorní detekce geneticky modifikovaných organismů používaných pro výrobu potravin a krmiv
Státní zdravotní ústav‚ Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně‚ Laboratoř molekulárně biologických metod, Brno ; Řezníčková, Zdeňka ; Kýrová, Veronika ; Ostrý, Vladimír ; Ruprich, Jiří
Cílem projektu bylo operativní stanovení přítomnosti GMO v dodaných vzorcích, uchování referenčních vzorků pro laboratorní detekci a stanovení GMO, které mohou být využity pro výrobu potravin a krmiv, vypracování metodiky detekce vybraných GM brambor, přehled metod pro průkaz a stanovení GMO a GM produktů ve smluvních laboratořích MŽP ČR zahrnutých do sítě ENGL v ČR (SZÚ-CHPŘ, VŠCHT, VÚRV), zpracování přehledu referenčních vzorků uchovávaných na uvedených pracovištích a spolupráce s Joint Research Centre EC, plnění úkolů v rámci evropské sítě detekčních laboratoří GMO "ENGL".

Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Povodí Vltavy s.p., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Drbal, Karel ; Boháč, Miloň ; Daňhelka, Jan ; Zezulák, Jiří ; Brožková, Blanka ; Kulasová, Bohuslava ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva shrnuje výsledky řešení úkolu v roce 2005. Řešení úkolu bylo zaměřeno na tyto oblasti: 1. Dokončení přípravy datových souborů (výpisy, resp. digitalizace vodních stavů, výsledků hydrometrických měření, srážek, teplot vzduchu a údajů o manipulacích na nádržích) z období, kdy tato data ještě nebyla ukládána na paměťová média počítačů, již v návaznosti na výsledky simulací povodňových vln; 2. Další výzkum historických povodní a zhodnocení získaných poznatků; 3. Simulace povodňových vln, jak pro stav bez nádrží, tak pro model soustavy s nádržemi; 4. Statistické hodnocení neovlivněných a ovlivněných řad, posouzení míry ovlivnění a výpočet N-letých průtoků; 5. Zpracování odhadu charakteristiky chyb výsledků; 6. Vývoj jednoduchého programu pro posuzování transformace povodňové vlny při rozlivu do inundací a aplikace této metodiky a modelu HEC-SIM na povodeň 2002 v úseku Labe Lovosice-Žernoseky.

Betula - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří: Trendy změn v obsahu prvků v listech břízy (1995-1998-2001)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Buchta, Ivan ; Hrdlička, Petr ; Kula, Emanuel
Ve východním Krušnohoří a Děčínské pískovcové vrchovině se stala bříza Betula pendula Roth nejvýznamnější dřevinou v porostech náhradních dřevin pro svoji stanovištní nenáročnost, meliorační význam a malé ohrožení zvěří. Zpráva hodnotí výsledky listových analýz, obsahy živinových a cizorodých prvků v listech břízy odebraných v roce 2001 v závislosti na stáří stromu, nadmořské výšce a imisním zatížení transektu; posuzuje odchylky od normálního obsahu prvků v listech břízy; hodnotí změny v období let 1995 - 2001 z hlediska obsahu prvků v listech a možné návaznosti na změny emisní, resp. imisní zátěže porostů.

Zpráva o finanční stabilitě 2006
Česká národní banka
Zpráva nářízená zákonem platným od roku 2006 pojednává o vývoji na finančním trhu v ČR i v zahraničí, o stavu nebankovních institucí a domácností ve spojení s finančími organizacemi. Dále se zaměřuje na trh s nemovitostmi a jedna kapitola je věnována samotným finančním institucím bankovního i nebankovního sektoru. Obsahuje čtyři články o problematice finanční stability.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc ; Zrzavá, Ivana ; Zeidler, Miroslav ; Hošek, Jan ; Hofmeister, Jeňýk ; Hédl, Radim ; Banaš, Marek
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vychází ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Zpráva přináší popis stavu řešení v roce 2007.