Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historický vývoj zámeckého parku v Lysé nad Labem
Kabíčková, Marie ; Jakubcová, Eva (vedoucí práce) ; Broscheová, Lucie (oponent)
Tato práce si klade za cíl podrobně popsat historický vývoj zámecké zahrady v Lysé nad Labem a související problémy vzniklé majetkovými změnami na panství. Každý majitel se totiž na vzhledu zámku a zámecké zahrady nějak podepsal a provedl změny, které se projevily na nynějším stavu. Některé změny přispěly nynějšímu stavu kladně a park se tak jimi může pyšnit i dnes. Jedná se například o řešení parku Františkem Antonínem Sporckem, který park obohatil o jedinečný soubor soch. Tento soubor se tak stal skvostem zámecké zahrady a návštěvníci jej obdivují dodnes. Některé změny provedené v minulosti v zámeckém areálu však nynějšímu stavu neprospěly, a proto se s těmito problémy areál potýká i v současné době. Jedná se například o staré náletové dřeviny v anglickém parku a proschlé habrové špalíry v parku francouzském. Tyto problémy jsou důsledkem špatného hospodaření posledních majitelů panství. Dále je v práci zmínka o městě Lysá nad Labem a o souvisejících památkách. Město je plné nádherných skvostů, proto je také často pojmenováváno jako barokní Lysá. V práci jsou uvedeny i základní znaky barokní architektury a barokního sochařství, protože zámek je přestavěn do barokního stylu a sochy umístěné v zámeckém parku též pocházejí z dob baroka. Zajímavostí soch je, že celý soubor plastik byl nejprve zadán M. B. Braunovi, který však dílo přenechal svému žákovi. V práci je zájem zaměřen i na architekturu zahrady, neboť zámecký park je ukázkou barokního zahradního umění. Je zde francouzský park, který je zajímavý pro svou osovost a upravenost. Obsahuje také již zmíněné sochy. Kontrastem k francouzskému parku je přírodní park anglický, který je dnes bohužel ve špatném stavu a potřeboval by obnovu. Práce je zpracována jako podklad pro navazující diplomovou práci. V bakalářské práci je zámecký park historicky zmapován, popsán a jsou zde vyhledány nedostatky související s jeho historií. V navazující diplomové práci by pak vyhledané nedostatky byly shrnuty a mohl by tak být vypracován návrh obnovy parku.
Zahrady zakládané umělci a jejich specifika
Kršková, Radka
Bakalářská práce se zabývá uměleckými soukromými zahradami. Snaží se najít jejich charakter, specifika, využití kompozičních prvků a principů. Práce je doplněna i o krátký historický přehled umělců zabývajících se zahradním uměním či zahradní architekturou. Ale těžiště práce je postaveno na zkoumání současných českých umělců. Bylo uskutečněno 16 návštěv po České republice a zkoumáno in situ danou problematiku. Poznatky byly analyzovány a představeny spolu i s uměleckými aktivitami, kterými se jednotlivý umělec zabývá. Myšlenka "2 I", což znamená zaprvé intuice, zadruhé inspirace. Dvě podstatná těžiště, dvě roviny, úzce spojující vztah umělec -- zahrada. Bylo tak vyhodnoceno mimojiné i na základě literatury, ale zejména pak během terénních průzkumech. Hledání uměleckého vlivu na tvorbu zahrady. Jako společné prvky byly vymezeny jako obliba v ovocných stromech, zastoupení ohniště, vody a kompostu, a zejména zahradu lidskými zásahy jen lehce usměrňovat. Svoboda, volnost a tradice jsou více preferovány. Cíl dosažení pocitu zahrady přirozené, lehce divoké, zarostlé. Daná východiska a poznatky byly použity a využity v praktické části práce na vybraném modelovém území. Je vypracovaná studie podložená grafickým materiálem. K modelovému území bylo přistupováno citlivě, aby současný návrh uctíval a zachoval původní podobu, atmosféru i obsah vytvořený umělcem. Bakalářská práce se zabývá uměleckými soukromými zahradami. Snaží se najít jejich charakter, specifika, využití kompozičních prvků a principů. Práce je doplněna i o krátký historický přehled umělců zabývajících se zahradním uměním či zahradní architekturou. Ale těžiště práce je postaveno na zkoumání současných českých umělců. Bylo uskutečněno 16 návštěv po České republice a zkoumáno in situ danou problematiku. Poznatky byly analyzovány a představeny spolu i s uměleckými aktivitami, kterými se jednotlivý umělec zabývá. Myšlenka "2 I", což znamená zaprvé intuice, zadruhé inspirace. Dvě podstatná těžiště, dvě roviny, úzce spojující vztah umělec -- zahrada. Bylo tak vyhodnoceno mimojiné i na základě literatury, ale zejména pak během terénních průzkumech. Hledání uměleckého vlivu na tvorbu zahrady. Jako společné prvky byly vymezeny jako obliba v ovocných stromech, zastoupení ohniště, vody a kompostu, a zejména zahradu lidskými zásahy jen lehce usměrňovat. Svoboda, volnost a tradice jsou více preferovány. Cíl dosažení pocitu zahrady přirozené, lehce divoké, zarostlé. Daná východiska a poznatky byly použity a využity v praktické části práce na vybraném modelovém území. Je vypracovaná studie podložená grafickým materiálem. K modelovému území bylo přistupováno citlivě, aby současný návrh uctíval a zachoval původní podobu, atmosféru i obsah vytvořený umělcem.
Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění
Weber, Martin ; Sojková, Eva ; Šantrůčková, Markéta ; Bendíková, Lucia ; Šiřina, Petr
Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Péče o bylinné patro v památkách zahradního umění
Baroš, Adam ; Barošová, Ivana ; Bulíř, Pavel ; Dostálek, Jiří
Metodika komplexně zpracovává velkou část postupů při péči o bylinné patro zejména v objektech památek zahradního umění. Metodika také shrnuje problematiku památkové ochrany bylinného patra, ačkoliv pouze okrajově, přesto se tohoto tématu dotýká s ohledem na její celkové zaměření. Dále metodika obsahuje základní přehled použití bylin v historii v Evropě a na území v ČR, a to z důvodu doplnění a pochopení problematiky managementu bylinného patra v památkách zahradního umění. Výše uvedené pak doplňuje také ryze praktické srovnání finančních nároků na údržbu vybraných složek bylinné vegetace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění
Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie ; Olšan, Jiří ; Ehrlich, Marek
Plný text: nusl-204295_01 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_02 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_03 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_04 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_05 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_07 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_08 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_09 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_10 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_11 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_12 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_13 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_14 - Stáhnout plný textPDF
Příloha 4a Oponentura: nusl-204295_06 - Stáhnout plný textPDF
Metodika pasportizace památky zahradního umění
Olšan, Jiří ; Šnejd, Daniel ; Ehrlich, Marek ; Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie
Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.