Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a implementace inovativních řešení podnikového informačního systému
Záboj, Martin
Záboj, M. Návrh a implementace inovativních řešení podnikového informačního systému. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se věnuje problematice analýzy reálných procesů ve společ-nosti, která se zaměřuje na vývoj webových aplikacía systémů. Procesy jsou namo-delovány pomocí notaceBPMN 2.0 a jsou prováděny jejich simulace. Na základě analýzy jsou navrženy inovace procesů a u vybraných je proveden kompletní pro-ces vývoje webové aplikace s podporou jazyka IFML. Implementace aplikace je uskutečněna ve frameworku Nette.
Návrh a implementace webové aplikace pro autobazar
Slabý, David
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu firemních procesů autobazaru, návrh a následnou implementaci prototypu webové aplikace. Aplikace slouží k evidenci informací o vozidlech a umožňuje uživateli tisk dokumentů požadované struktury. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy informačních systémů a popsány použité technologie související s problematikou UML modelování a moderního vývoje webových aplikací. Praktická část se věnuje návrhu nového řešení systému na základě analýzy firemního prostředí a specifikace požadavků. Součástí je implementace aplikace a její testování v provozu.
Tvorba redakčního systému pro sportovní portál
Hloch, Jaromír
Hloch, J. Tvorba redakčního systému pro sportovní portál. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. V této diplomové práci je krátce popsán skriptovací jazyk PHP, následně se práce zabývá porovnáním vybraných PHP frameworků, které jsou postaveny na softwa-rové architektuře MVC. V praktické části je poté s využitím technologií a nástrojů popsaných v teoretické části analyzován, navržen a implementován redakční sys-tém pro sportovní portál.
Systém pre podporu cateringovej spoločnosti
Mallo, Michal
Systém pro podporu cateringové společnosti, Bakalářská práce, Brno 2018 Bakalářská práce se věnuje oblasti informačních systémů. Zaměřuje se na zvýšení efektivnosti ve výrobním procesu za účelem zvýšení příjmů, zlepšení povědomí a konkurenceschopnosti společnosti s použitím webové stránky na internetovou komunikaci se zákazníky. Informační systém bude vyvíjený pro cateringovou společnost Panorama Club jako webová aplikace, která bude rozdělená na prezentační a administrativní část.
Překlad DotVVM stránek do Accelerated Mobile Pages
Tichý, Michal ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Tato práce přidává to webového .NET frameworku DotVVM možnost převodu DotVVM stránek do technologie AMP. V rámci tohoto textu je také obsažen přehled aktuálního stavu obou technologií. Práce obsahuje souhrn výhod a nevýhod obou technologií a náhled do jejich fungování. Druhá polovina práce popisuje implantaci knihovny DotVVM.AMP. V závěru práce je popsán postup integrace tohoto překladu do stávajícího DotVVM aplikace.
An intelligent search aggregator and trip planner for accommodation web sites
Deckert, František ; Faltín, Tomáš (vedoucí práce) ; Parízek, Pavel (oponent)
V současné době je na internetu k dispozici velké množství srovnávačů ubytování. Ani jeden z nich však nenabízí žádné pokročilejší možnosti hledání, kromě zadání jednoho místa a data od a do. Cílem této práce je přinést tyto pokročilejší možnosti hledání do světa ubytování. Uživateli jsou nabízeny výsledky, které jeden pobyt rozdělí mezi vícero ubytování. Také může specifikovat více měst s volitelným časovým rozmezím a aplikace mu naplánuje cestu podle zvolených kritérií třídění. 1
Automatizované testování webových aplikací
Běloch, Tomáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatizací v procesu testování webových aplikací. Teoretická část je zaměřena na zajišťování kvality softwarových produktů a služeb. V práci je dále rozebrána problematika automatizace dílčích druhů testování a jsou popsány některé testovací nástroje. Podrobněji se pak teoretická část zabývá nástrojem Selenium a systémy pro kontinuální integraci. Praktická část se zaměřuje na podrobnou analýzu, návrh a realizaci automatizovaných testovacích skriptů pro službu Claudu společnosti IBA CZ, s. r. o. V závěru práce je shrnut její přínos pro autora a společnost a nastíněn další plánovaný vývoj.
Nástroj pro usnadnění testování GUI webových aplikací
Kalous, Filip ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nástroje pro testování grafického uživatelského rozhraní webových aplikací se~zaměřením na weby implementované pomocí open-source frameworku DotVVM. Účel nástroje bude spočívat v~automatizovaném tvoření programového popisu uživatelského rozhraní a~jeho využití při psaní UI testů spolu se statickou typovou kontrolu testů v~době překladu. V~práci jsou definovány požadavky pro požadovaný nástroj, rozebrán jeho návrh a popsána názorová implementace v~jazyce C#. Vytvořené řešení poskytuje uživatelům nástroj, který ulehčí jejich práci s~tvorbou testů a~také umožňuje zjistit nefunkční testy uživatelského rozhraní již v~době překladu testů a~tím urychlit její tvorbu a~testování.
Web Application Penetration Testing Automation
Dušek, Daniel ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
This work has two goals - to propose a generally applicable approach to web application penetration testing that is non-destructive to a target application, and to implement a tool that will follow it. The proposed approach has three phases. In the first phase, a tester gathers and adheres to the testing requirements (including the non-destructiveness), prepares a tool set and starts the reconnaissance. In the second phase, additional testing tools are used to process collected information and to verify vulnerabilities and provide conclusions. During the third phase, a final report is generated. The implemented tool is built as a collection of modules that are capable of the detection of reflected XSS, hidden query string parameters, resource enumeration and server misconfigurations detection. In comparison to Acunetix vulnerability scanner, the implemented tool performs just as well in the reflected XSS detection and outperforms the Acunetix in hidden resources enumeration. This work also brings a proof of concept implementation of a tool for Pastebin.com side-channel monitoring.
Webový editor a simulátor hradlových sítí
Horák, Jan ; Kruliš, Martin (vedoucí práce) ; Bulej, Lubomír (oponent)
Jedním z témat vyučovaných v rámci informatiky jsou principy hradlové logiky. Pomůckou k lepšímu pochopení této látky může být aplikace, která stu- dentům umožní sestavovat a zkoumat hradlové sítě. Měla by být jednoduše použitelná a její instalace by měla být snadná nezávisle na vybavení počítače. Podařilo se nám vytvořit prototyp webové aplikace, která tyto požadavky splňuje a umožňuje sestavování logických obvodů ze všech základních typů hradel, a která názorně zobrazuje hodnotu na každém vodiči. Implementovali jsme i další funkce, které zpříjemní použití aplikace - neomezenou editační plochu, úvodní tutoriál, možnost importu a exportu sítí do souboru či knihovnu log- ických obvodů, které lze importovat v podobě sítě či samostatné komponenty. Aplikace je díky objektovému přístupu a rozdělení jednotlivých částí do modulů snadno rozšiřitelná a její zdrojový kód je uvolněn pod open-source licencí. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.