Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nástroj pro usnadnění testování GUI webových aplikací
Kalous, Filip ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nástroje pro testování grafického uživatelského rozhraní webových aplikací se~zaměřením na weby implementované pomocí open-source frameworku DotVVM. Účel nástroje bude spočívat v~automatizovaném tvoření programového popisu uživatelského rozhraní a~jeho využití při psaní UI testů spolu se statickou typovou kontrolu testů v~době překladu. V~práci jsou definovány požadavky pro požadovaný nástroj, rozebrán jeho návrh a popsána názorová implementace v~jazyce C#. Vytvořené řešení poskytuje uživatelům nástroj, který ulehčí jejich práci s~tvorbou testů a~také umožňuje zjistit nefunkční testy uživatelského rozhraní již v~době překladu testů a~tím urychlit její tvorbu a~testování.
Web Application Penetration Testing Automation
Dušek, Daniel ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
This work has two goals - to propose a generally applicable approach to web application penetration testing that is non-destructive to a target application, and to implement a tool that will follow it. The proposed approach has three phases. In the first phase, a tester gathers and adheres to the testing requirements (including the non-destructiveness), prepares a tool set and starts the reconnaissance. In the second phase, additional testing tools are used to process collected information and to verify vulnerabilities and provide conclusions. During the third phase, a final report is generated. The implemented tool is built as a collection of modules that are capable of the detection of reflected XSS, hidden query string parameters, resource enumeration and server misconfigurations detection. In comparison to Acunetix vulnerability scanner, the implemented tool performs just as well in the reflected XSS detection and outperforms the Acunetix in hidden resources enumeration. This work also brings a proof of concept implementation of a tool for Pastebin.com side-channel monitoring.
Webový editor a simulátor hradlových sítí
Horák, Jan ; Kruliš, Martin (vedoucí práce) ; Bulej, Lubomír (oponent)
Jedním z témat vyučovaných v rámci informatiky jsou principy hradlové logiky. Pomůckou k lepšímu pochopení této látky může být aplikace, která stu- dentům umožní sestavovat a zkoumat hradlové sítě. Měla by být jednoduše použitelná a její instalace by měla být snadná nezávisle na vybavení počítače. Podařilo se nám vytvořit prototyp webové aplikace, která tyto požadavky splňuje a umožňuje sestavování logických obvodů ze všech základních typů hradel, a která názorně zobrazuje hodnotu na každém vodiči. Implementovali jsme i další funkce, které zpříjemní použití aplikace - neomezenou editační plochu, úvodní tutoriál, možnost importu a exportu sítí do souboru či knihovnu log- ických obvodů, které lze importovat v podobě sítě či samostatné komponenty. Aplikace je díky objektovému přístupu a rozdělení jednotlivých částí do modulů snadno rozšiřitelná a její zdrojový kód je uvolněn pod open-source licencí. 1
Mezijazykový překladač C#-JavaScript pro DotVVM
Mrnuštík, Michal ; Ryšavý, Ondřej (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce vyřešit problém překladu serverového kódu napsaného v jazyce C# do klientského kódu jazyka JavaScript, tak aby bylo možné jej spouštět v prohlížeči. A navržené řešení poté implementovat. Následně je cílem integrovat toto řešení do frameworku DotVVM a napsat aplikaci demonstrující této technologie v praxi. 
Informační systém pro sledování výroby
Janota, Ondřej ; Rychlý, Marek (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit informační systém pro sledování výroby. Webová aplikace vytvořená pomocí nástroje Laravel bude sloužit pro evidování výroby a pracovní činnosti zaměstnanců oddělení paropropustných fólií firmy Fatra, a.s. Aplikace umožňuje efektivní vedení záznamů o výrobcích a automatické vedení záznamů o pracovní činnosti. Vedoucí mají možnost vytvářet záznamy o zakázkách podle uložených vzorů. V textu práce je popsán proces návrhu a vývoje aplikace. Výsledkem této práce je plně funkční a v praxi nasazený informační systém, který umožňuje uživatelům zaznamenávat veškeré pracovní úkony a získávat přehledné statistiky.
Aplikace pro podporu výuky barevných modelů
Khaladzinski, Kiryl ; Záviška, Pavel (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. Teoretická část věnovaná základním pojmem v teorii barev a základem rastrových obrázků. Praktická část je návrh čtyř aplikací a jejich tvorby. První z apletů ukazuje princip míchání barev v různých barevných modelech, druhý na praktickém příkladu ukazuje základ indexového reprezentace obrazu, třetí ukazuje metody překladu barevného obrazu na šedotónový a poslední aplet se používá k překladu šedotónového obrazu na barevné.
Tvorba webových aplikací jazykem ELM
JIROUDEK, Vladimír
Cílem bakalářské práce je zpracování problematiky využití nového funkcionálního programovacího jazyka ELM při tvorbě webových aplikací. ELM je reaktivní a staticky typovaný jazyk. Kompilátor, který transformuje zdrojový kód do klientského JavaScriptu, zachytí okamžitě většinu chyb a poskytne v reálném čase jasnou a srozumitelnou zpětnou vazbu. Teoretická část práce bude zaměřena na samotný jazyk ELM, bude představena jeho syntaxe, funkce a budou popsány přínosy použití jazyka ELM při tvorbě webových uživatelských rozhraní. V praktické části bude v jazyce ELM vytvořena sada vlastních ukázkových webových příkladů, které budou použity k názorné demonstraci možností jazyka ELM, jeho výhod a nevýhod v porovnání s klasickým JavaScriptem.
Aplikace pro podporu výuky barevných modelů
Khaladzinski, Kiryl ; Záviška, Pavel (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. Teoretická část věnovaná základním pojmem v teorii barev a základem rastrových obrázků. Praktická část je návrh čtyř aplikací a jejich tvorby. První z apletů ukazuje princip míchání barev v různých barevných modelech, druhý na praktickém příkladu ukazuje základ indexového reprezentace obrazu, třetí ukazuje metody překladu barevného obrazu na šedotónový a poslední aplet se používá k překladu šedotónového obrazu na barevné.
Internet of Things zařízení s podporou ZigBee a 6LoWPAN
Halász, Dávid ; Mlích, Jozef (oponent) ; Musil, Petr (vedoucí práce)
Internet věcí je nejnovější trend v počítačovém průmyslu. I když ještě nebyl zcela jasně definován, jsme již obklopeni různými zařízeními připojenými k internetu. Tato diplomová práce se zaměřuje na nízkonákladová a úsporná bezdrátová řešení a na on-line backend v pozadí této architektury. Zároveň se tato práce zabývá Cloud Computingem, který je schopen poskytnout vysoce škálovatelné prostředí pro běh tohoto backendu bez budování infrastruktury. Aby bylo možné zvládnout obrovská množství dat poskytnutých miliardami zařízeními, dalo by se využít služeb BigData v tom stejném prostředí cloudu. Projekt shrnuje teoretické pozadí konceptu Internetu věcí na základě dostupných materiálů. Výsledkem výzkumu je přehled konceptu, který poskytuje popis procesu návrhu, implementace a testování komplexního zemědělského řešení pro internet věcí.
Penetrační testování webových aplikací
Hric, Michal ; Čermák, Igor (vedoucí práce) ; Hlaváč, Jindřich (oponent)
Cílem této práce bylo analyzovat úroveň zabezpečení vybraných open-source webových aplikací na základě penetračního testování provedeného v jednotlivých fázích testování definovaných metodikou PTES. Součástí cíle práce bylo použití nové metodiky PETA pro penetrační testování webové aplikace a vytvoření nových znalostních objektů zabývajících se penetračním testováním v portálu MBI. Testovány byly open-source webové aplikace Juice Shop, NodeGoat, XVWA a bWAPP. Zabezpečení všech testovaných webových aplikací bylo vyhodnoceno jako nedostatečné, jelikož byla identifikována alespoň jedna zranitelnost s vysokým rizikem zneužití u každé z testovaných aplikací. Ke každé nalezené zranitelnosti v aplikaci je uvedeno doporučené nápravné opatření pro eliminaci rizika spojeného s danou zranitelností. Při použití metodiky PETA pro penetrační testování bylo přínosem převážně integrování penetračního testování v rámci řízení IS/IT v organizaci na základě aplikace zúženého rámce pro řízení IS/IT. V závěru práce jsou uvedeny a popsány nově vytvořené znalostní objekty v portálu MBI. Vytvořené objekty zahrnují úlohu zabývající se průběhem penetračního testování, sadu metrik pro hodnocení úspěšnosti penetračního testování a role vázané k dané úloze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.