Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nosná železobetonová konstrukce obchodního domu
Košík, Ondřej ; Požár, Michal (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením hlavních částí nosné železobetonové konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou konstrukci stropní desky, sloupu, schodiště a stěny. Součástí práce je i výkresová dokumentace vybraných prvků. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer 17 a následně ověřen ruční metodou. Konstrukce je navržena podle norem ČSN EN.
Polyfunkční dům – železobetonová nosná konstrukce
Tesař, David ; Kraut, Jan (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je statické a konstrukční řešení polyfunkčního domu. Zatížení bude stanoveno podle normy ČSN EN 1990. Pro výpočet vnitřních sil bude použita metoda konečných prvků. Konstrukce bude dimenzována podle normy ČSN EN 1992. Výstupem práce bude textová část, statický výpočet a výkresy tvaru a výztuže.
Návrh podzemní části nosné konstrukce pozemní stavby
Šimek, Ondřej ; Hrubý, Tomáš (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické nosné konstrukce podzemních garáží pod bytovým domem, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena konstrukce stropní desky, průvlaků, vybraného sloupu, vybrané části stěny a základového pásu pod sloupy. Ostatní části budovy projekt neřeší. Textová část obsahuje obecné informace k návrhu konstrukce, statickou idealizaci konstrukce, typy zatížení a metodu výpočtu vnitřních sil. Přílohy obsahují statický výpočet, který doplňuje textovou část a dopodrobna řeší vybrané prvky konstrukce a výkresovou dokumentaci.
Monolitická nádrž ČOV
Strnad, Stanislav ; Bažant, Zdeněk (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením monolitické betonové čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodových a vnitřních stěn, a stropní desky. Dále pak vypracováním výkresu tvaru a výkresu výztuže řešených prvků. Betonová část čističky je celá pod úrovní terénu. Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer 16.0.2038 – studentská verze.
"Všechno je lehounké a vše je nahoře a nejvýše je tanec slonů". Metafory pohybu v díle Vladimíra Holana.
Hudcová, Zuzana ; Heczková, Libuše (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent)
Tato diplomová práce nahlíží na dílo Vladimíra Holana jako na tematickou jednotu, ve které se proměňují různé motivy. Tyto proměny se uskutečňují závisle na čase, ve kterém básně vznikají. Naše metoda pohlížení na Holanovo dílo je tedy chronologická, postupujeme od počátku jeho tvorby k poslední vydané sbírce a básním z pozůstalosti. Práce se věnuje motivu pohybu a jeho proměnám v Holanově díle. V úvodní kapitole se snaží proniknout do problematiky pohybu jako fyzické činnosti a poté na základě Patočkovy fenomenologické filozofie pojmout pohyb jako potvrzení bytí. Pohyb vnímaný jako odpověď člověka na jeho umístění ve světě tak nabývá různých významů a podob. V dalších kapitolách se věnujeme analýze motivů pohybu, které lze v Holanově díle rozpoznat. Jejich vlastnosti se proměňují z lehkosti a svobody k tíze a omezení. Osu práce tak tvoří motivická řada vítr-vlna-plynutí vody-pták-mrak-kámen-had-zeď. Okrajově práce zachází i k interpretaci dalších motivů úzce spjatých s výše vyjmenovanými, a tedy nezbytných pro pochopení Holanova pojetí pohybu jako uskutečňování života.
Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech
Růžička, Jiří ; Vlček, Ing Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a konstrukční návrh domu. Dům je šestipodlažní s obytným podkrovím a jedním podzemním podlaží. Je řešený jako samostatně stojící v proluce jako koncový dům. Dispozičně je členěn na dva ucelené celky s vlastními vstupu. Jsou zde prostory určené k podniká a bytové jednotky pro trvalé bydlení. Součástí obytné části jsou také místnosti domovního vybavení. Vstupy do obou částí jsou bezbariérové. Dům bezbariérový není Dům je navržen jako zděná stavba z cihelných zdiva Porotherm v modulovém rozměru 250 (125) mm s železobetonovými stropy. Zastřešení tvoří valbová střecha. Dům se nachází na vlastním pozemku o velikosti 519 m2 se zastavěnou plochou 221 m2. Pozemek je mírně svažitý. Hlavní orientace budovy ke světovým stranám je na východ a západ. Jižní stěna přiléhá k sousednímu domu.
Bytový dům na ul. Vinohrady
Dvořák, Vít ; Šiška, Radek (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh monolitických železobetonových konstrukcí bytového domu. Obsahem práce je návrh dvou stropních desek, schodiště, podporujících sloupů, stěn, průvlaku a pilotového založení. Práce obsahuje vypracování statického výpočtu, výkresů tvaru a výztuže řešených konstrukcí. Ostatní části objektu nejsou v této práci řešeny.
Dům pro seniory
Semrádová, Bohumila ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Předmětem projektu je novostavba domu pro seniory v katastrálním území obce Vlkaneč, okres Kutná Hora. Stavební pozemek je obdélníkového tvaru, vstup a vjezd na pozemek je situován z místní živičné komunikace. Dům je určen pro trvalé bezbariérové bydlení 40 osob ve 26 bytech. Součástí objektu jsou společné prostory pro zajištění služeb pro obyvatele domu a pro místní obyvatele okolních obcí. Mezi nabízené patří stravovací služby, ordinace lékaře a provozovna pedikúry/ kadeřnictví/ masáží. Objekt se skládá ze servisní budovy, obytné části, rozdělené na levé a pravé křídlo a přilehlých teras. Má tři podlaží (suterén, 1. NP a 2. NP). V suterénu jsou situovány provozní místnosti jako kotelna, prádelna, sušárna atd., v 1. a 2. NP jsou situovány byty a společné prostory. Architektonický návrh domu je koncipován tak, aby bylo využito přavážně tradičních přírodních materiálů (cihelné prvky, kámen, dřevo, kov) v jejich přirozeném barevném provedení. Projekt dále řeší systém hospodaření s dešťovou vodou, areálové zpevněné plochy kolem domu, kterými jsou příjezdová komunikace, parkoviště pro osobní automobily a chodníky.
Posouzení zděných a železobetonových prvků objektu obytné budovy
Janča, Tomáš ; Šulák, Pavel (oponent) ; Šimůnek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzení zděných a železobetonových prvků rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Návrh vybraných částí nosné konstrukce byl proveden výpočetní metodou konečných prvků a vhodnými idealizovanými ručními modely. Posouzena byla stropní monolitická konstrukce nad prvním podlažím, vnitřní nosná stěna, základový pás a tříramenné schodiště. Všechny vybrané prvky byly posouzeny na mezní stav únosnosti, železobetonová stropní deska i na mezní stav použitelnosti.
Rekonstrukce RD u Tomkova Náměstí v Brně
Kešiar, Szabolcs ; Bažant, Zdeněk (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí rodinného domu, který je určen k navýšení o dvě podlaží. Obsahem práce je výpočet přitížení stávajících konstrukcí od nástavby. Následně je řešen návrh a posouzení nových konstrukcí. Poslední část se zabývá posouzením a zesílením stávajících konstrukcí, dále návrhem železobetonového věnce a základu pod podsklepenou částí objektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.