Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 645 záznamů.  začátekpředchozí619 - 628dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání pracovníků MÚ Mariánské Lázně
Černý, Jan Bc. ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Diplomová práce porovnává stav ve vzdělávání úředníků územních samosprávných celků před účinností zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a poté. Zaměřuje se na stav po roce 2003 a identifikuje vzdělávání úředníků jako činnost personálního managementu. Na příkladu městského úřadu Mariánské Lázně porovnává a vyhodnocuje změny, které znamenala účinnost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
Čerpání prostředků ze strukturálních fondů pro oblast vzdělávání v programovém období 2007-2013
Odvárková, Klára ; Urbánek, Václav (vedoucí práce) ; Linhartová, Ilona (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice čerpání prostředků ze strukturálních fondů pro oblast vzdělávání. První část se zabývá programovým financováním a efektivností veřejných projektů v oblasti strukturální politiky. Následuje úvod do problematiky strukturálních fondů, porovnání programových období 2004-2006 a 2007-2013. Dále se již práce věnuje konkrétně operačním programům zabývajícím se oblastí vzdělávání (OP VK, OP LZZ, Praha Adaptabilita). Praktickou část práce tvoří příručka pro potenciální žadatele o podporu z evropských strukturálních fondů s tématikou rozvoje lidských zdrojů.
Školení a výcvik pracovníků podle požadavků ISO/TS 16949
Hlasová, Zuzana ; Plášková, Alena (vedoucí práce) ; Šimko, Milan (oponent)
Cílem práce bylo zmapovat a vyhodnotit současnou praxi školení a výcviku pracovníků podle požadavků ISO/TS 16949 v konkrétní firmě. Kromě toho byl realizován průzkum názorů zaměstnanců na vzdělávání. V závěru se práce zabývá řešením zjištěných nedostatků v procesu vzdělávání a navrhuje doporučení do budoucnosti v oblasti školení a výcviku pracovníků.
Role a aktivity nestátních neziskových organizací v rozvojových projektech
Kozlová, Radka ; Kadeřábková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Trhlínová Khendriche, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá organizacemi neziskového sektoru v ČR se zaměřením na nestátní neziskové organizace realizující projekty v subsaharské Africe. Věnuje se analýze neziskového sektoru, charakteristice jednotlivých neziskových organizací, legislativnímu zakotvení základních typů neziskových subjektů a zachycení jejich vývoje. Popisuje možnosti realizace projektů v oblasti vzdělávání v rozvojových zemích, hodnotí vliv a reálný přínos pro obyvatele těchto zemí, zejména obyvatele Etiopie a Ugandy. Věnuje se působení některých organizací v rozvojové spolupráci a načrtnutí rolí těchto organizací ve společnosti.
Usage of information and communication technologies in the process of education
Rusko, Miroslav ; Střížová, Vlasta (vedoucí práce) ; Jankó, Gabriel (oponent)
Táto diplomová práca ponúka čitateľovi ucelený pohľad do sveta vzdávania s využívaním najmodernejších technológií a moderných komunikačných zariadení. Vysvetľuje využiteľnosť dištančného vzdelávania v modernej dobe a poukazuje na jeho výhody a nevýhody. Popisuje jednotlivé systémy pre riadenie výuky (takzvané LMS) a jednotlivo ich rozoberá v analýze. Nezabúda ani na preskúmanie situácie v oblasti LMS v Českej Republike. Nakoniec predkladá kompletnú analýzu stávajúceho LMS systému spoločnosti Telefónica O2 Czech Repubic.
Vzdělávání a rozvoj pracovníků ve společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
Kestlová, Kateřina ; Dušková, Lucie (vedoucí práce) ; Běhounková, Olga (oponent)
Práce popisuje proces vzdělávání a rozvoje pracovníků u jednoho z největších zaměstnavatelů v České republice. Hodnotí současný systém vzdělávání a rozvoje v kontextu překážek souvisejících mj. s velikostí společnosti, pověstí oboru,(ne)ochotou pracovníků k vlastnímu rozvoji (související s jejich vzdělanostní strukturou), vysokou mírou fluktuace, konkurenční situací atd.
Produkční funkce zdraví
Říšská, Eva ; Lešetický, Ondřej (vedoucí práce)
Práce se zabývá vymezením definice produkční funkce zdraví, tj. zhodnocením úrovně a systému zdravotní péče, úrovně českého zdravotnictví, genetických předpokladů, vlivu životního prostředí, tj. fyzikálních, chemických, biologických a sociálních faktorů, vlivu životního stylu, tj. práce, stresu, drog, fyzických aktivit, dále vlivem výživy, pitné vody, vzdělání a příjmu a majetku na úroveň zdraví.
Školné na vysokých školách v podmínkách České republiky - ano či ne?
Mahdík, Miloslav ; Štěpánek, Pavel (vedoucí práce) ; Minárik, Pavol (oponent)
Prioritně se tato práce (za pomoci především zahraniční literatury) pokuší analyzovat a zhodnotit ekonomickou podstatu statků ?vzdělávání? a ?vysokoškolské vzdělávání? včetně deskripce a zhodnocení školného z hlediska přístupu obecné ekonomické teorie. Následně je pojednáno o konkrétní situaci na trhu s vysokoškolským vzděláváním v České republice a zhodnoceny dopady neschválení školného (jsou-li jaké) na jeho aktuální stav.
E-LEARNING v České pojišťovně a.s.
Prokšová, Eva Bc. ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Weigel, Karel (oponent)
Práce je věnována postavení e-learningu v České pojišťovně a.s. Teoretická část analyzuje e-learning z hlediska nasazení při vzdělávání zaměstnanců, jeho výhody, nevýhody a naznačuje způsoby kalkulace ekonomické efektivnosti. Praktická část popisuje použití e-learningu v České pojišťovně a.s. a navrhuje metodiku výpočtu ekonomické efektivnosti e-learningu se započtením finančních i nefinančních hledisek. V záveru jsou uvedeny ohlasy pracovníků ČP na používaní e-learningu v praxi.
Srovnání vývoje profese externího a interního auditu v ČR a SR
Činčárová, Jana ; Králíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Janda, Antonín (oponent)
Práce porovnáva požadavky na vzdělávání externích a interních auditorů v České a Slovenské republice. U externích auditorů se práce zaměřuje na požadavky pro vstup do profese, zejména minimální požadované vzdělání, řízenou praxi a auditorskou zkoušku. Dále se věnuje vzdělávání po vstupu do profese, zejména požadavkami na kontinuální profesní vzdělávání auditorů a možnostmi jejich naplnění. U interních auditorů se práce věnuje institucím zastřešujím interní audit v ČR a SR a vzdělávacími službami, které poskytují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 645 záznamů.   začátekpředchozí619 - 628dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.