Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 635 záznamů.  začátekpředchozí619 - 628další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Frenclová, Kateřina ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Diplomová práce se soustřeďuje na problematiku absolventů škol. Vzhledem k rizikovosti této skupiny je zde probírána jejich uplatnitelnost na trhu práce, a to z hlediska stupně vystudované školy - na celorepublikové i krajské úrovni. Pozornost je věnována také tomu, jaké mají absolventi šance uplatnění na pracovním trhu na základě oborové klasifikace. V dalších částech jsou popsány programy aktivní politiky zaměstnanosti, které slouţí k eliminaci nezaměstnanosti absolventů. Závěrečná část řeší předchozí otázky na okresní úrovni - na příkladu okresu Strakonice.
Střední školy v České republice od školního roku 1993/1994
Řeháková, Věra ; Moravová, Jiřina (vedoucí práce) ; Pozdnjaková, Irina (oponent)
Statistika školství je výrazně ovlivněna celou řadou legislativních opatření a z nich vyplývajících metodických změn, které činí statistická data obtížně srovnatelná v čase. Cílem této diplomové práce je sjednotit metodiku středoškolských dat od vzniku samostatné České republiky tzn. od školního roku 1993/1994, analyzovat dosavadní vývoj středního školství a na základě poznatků z provedených analýz odhadnout budoucí počet žáků středních škol. Dalším cílem je zachytit uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce. Sjednocení dat je dosaženo pomocí kmenové klasifikace oborů vzdělání a její návaznosti na dříve používanou jednotnou klasifikaci oborů vzdělání. Údaje z elektronické databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání jsou podle určujícího písmene KKOV rozčleněny do vyučovaných oborů. Závěry z analýzy dosavadního vývoje jsou využity pro konstrukci demografického modelu, kterým je odhadnut budoucí vývoj středních škol.
Vzdělávání pracovníků MěÚ měst s rozšířenou působností.
Horník, Bohumil Bc. ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Leitner, Jan (oponent)
Struktura systému vzdělávání pracovníků v souladu s novým zákonem. Závazná a nadstavbová část, další studium, možnosti, akreditované vzdělávací instituce. Zhodnocení situace a vyvození doporučení na základě ekonomické analýzy efektivnosti jednotlivých druhů vzdělávání.
Zjišťování efektivity některých vzdělávacích akcí ve vybrané organizaci
Šťastná, Mária Bc. ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Pavličík, Ivan (oponent)
teoretická východiska v oblasti vzdělávání; efektivnost vzdělávání dospělých; zdokonalování komunikačních dovedností; sémantický diferenciál; získané poznatky k opatření pro zlepšení efektivity školící akce; vzdělávání a výcvik zaměstnanců ve vybrané organizaci
Rozvoj morálního usuzování v ekonomickém vzdělávání
Kučerová, Marie ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Helus, Zdeněk (oponent) ; Králíček, Vladimír (oponent)
Popsaný výzkum se zabývá rozvojem morálního usuzování studentů obchodních akademií a jeho korelací s věkem a studovaným ročníkem. Zároveň ověřuje hypotézu, že u studentů obchodních akademií se objevuje existence tzv. ?segmentované morálky?, tj. studenti uvažují o morálních dilematech profesního (ekonomického) prostředí na jiné úrovni morálního usuzování než je tomu u morálních dilemat rodinného prostředí. Provedený výzkum se opírá o Kohlbergovu teorii šesti stupňů morálního usuzování. Má přispět k rozboru problematiky morálního usuzování a více se zaměřit na rozvoj morálního usuzování prostřednictvím odborného vzdělávání. Na základě ověření stanovených hypotéz jsou vymezeny přínosy pro odbornou pedagogickou činnost a jsou definovány předpoklady vyučujícího k výchově morálního intelektu. Jejich vymezení vyplývá z Kohlbergovy teorie rozvoje morálního usuzování a odvozených stupňů. K vytvoření kompletních kompetencí vyučujícího je nutné zajistit kromě pedagogické a odborné způsobilosti také způsobilost etickou.
Sociální diferenciace v českém vzdělávacím systému
Bartušek, Aleš ; Voříšková, Iva (vedoucí práce) ; Papánek, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je uvést do problematiky vzdělanostních nerovností, prezentovat v současné době nejvýznamnější mezinárodní projekt v oblasti měření výsledků vzdělávání (PISA) a především přiblížit nejmodernější trendy měření výsledků vzdělávání, na jejichž principech je celý projekt vybudován. Hlavním cílem pak je pokusit se na základě aktuálních výsledků posledního výzkumu PISA 2003 identifikovat vzdělanostní nerovnosti, zdroje jejich reprodukce a vysvětlit princip jejich fungování v České republice. První část práce (kapitoly 1-2) se věnuje obecnému úvodu do vzdělanostních nerovností. Vysvětluje pojetí spravedlnosti ve vzdělávání a zasazuje vzdělanostní nerovnosti do sociologického kontextu. Jsou zde nastíněny nejdůležitější přístupy, teorie a koncepce vysvětlující vzdělanostní nerovnosti a detailněji je popsán sociálně-psychologický model sociální stratifikace. Dále jsou zde základní informace o českém vzdělávacím systému a mezinárodní komparace se zeměmi OECD. Druhá část práce (kapitoly 3-4) přibližuje mezinárodní projekt PISA, na jehož nejnovějších datech jsou postaveny prováděné analýzy. Kapitola 3 představuje projekt jako celek a seznamuje s jeho cíly, metodami, koncepcí, prezentací jeho výsledků a se vzorkem testovaných žáků. Kapitola 4 se věnuje teorii měření výsledků vzdělávání a popisuje řešení některých problémů v jednotlivých fázích výzkumu. Závěrečná část práce (kapitoly 5-7) vychází z reálných dat výzkumu. Kapitola 5 prezentuje základní výsledky výzkumu PISA za rok 2003 v oblasti matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti a kapitola 6 provádí analýzy jednotlivých veličin a vztahů mezi nimi za účelem určení vlivu socioekonomického zázemí žáků na jejich výsledky ve škole, identifikace rozdílů mezi různě organizovanými vzdělávacími systémy a především zodpovězení otázek týkajících se separace žáků do různých typů škol. Kapitola 7 je pak zaměřena na analýzu výsledků českých žáků. Na základě rozdílů mezi jednotlivými typy škol vypovídá o selektivitě českého vzdělávacího systému a zkoumá faktory formující aspirace žáků na terciární vzdělávání.
Prognóza vzdělanosti a lidský kapitál
Konrádová, Soňa ; Marek, Luboš (vedoucí práce) ; Hlavínová, Hana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vzděláváním obyvatelstva a jeho vlivem na lidský kapitál. Nejprve je popsána historie a současná situace v českém školství. Nechybí ani pokus o mezinárodní srovnání. V další části se věnuji lidskému kapitálu. Je zde uvedena definice lidského kapitálu, způsoby jeho měření a výnosy, které můžou přinést investice do vzdělání. Lidský kapitál je totiž ve velké míře právě dosaženým vzděláním ovlivněn. V poslední části se pokouším o prognózu vzdělanosti, kterou jsem provedla pomocí metod vícestavové demografie, a posléze pak o interpretaci výsledků.
Zhodnocení motivační strategie se zaměřením na vzdělávací systém ve firmě TDS Praha, s.r.o.
Krupičková, Martina Bc. ; Nesnídalová, Jitka (vedoucí práce) ; Chýlek, Petr (oponent)
Cílem práce je provést rozbor, analýzu a návrh vzdělávacího systému, ve kterém bude podnikové vzdělávání přístupné všem napříč organizační strukturou a zároveň pro něj bude typická vstupní nerovnost a také rovnost šancí a příležitostí. Základem celého konceptu je zavedení takzvaného bodového systému.
Evropské vzdělávací programy a základní školy v kraji Vysočina
Caklová, Michaela Bc. ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Sotonová, Klára (oponent)
Práce je zahájena obecným pojednáním o pojmech vzdělání a vzdělávání. Dále popisuje politiku Evropské unie v oblasti vzdělávání a obecně strukturu podpory směřující z Evropské unie. Dále se práce zaměřuje především na evropské vzdělávací programy, podprogramy a jiné formy mezinárodní spolupráce, které jsou využitelné základními školami. Praktická část se zabývá dotazováním v kraji Vysočina a dále popisem konkrétních příkladů mezinárodních projektů realizovaných vybranými základními školami v kraji Vysočina.
Systém virtuálního vzdělávání univerzity - analýza a návrh
Vožda, Petr ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Šubrta, Václav (oponent)
Práce analyzuje a navrhuje systém virtuálního vzdělávání univerzity z konceptuálního hlediska. Tento systém je navržen jako portál virtuálního vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována procesům, objektům, uživatelskému rozhraní, komunikaci a také znalostem uvnitř navrhovaného systému. Jsou diskutována specifika různých typů vzdělávacích portálů. Důraz je kladen na flexibilitu a rozšiřitelnost systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 635 záznamů.   začátekpředchozí619 - 628další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.