Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 630 záznamů.  začátekpředchozí619 - 628další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální diferenciace v českém vzdělávacím systému
Bartušek, Aleš ; Voříšková, Iva (vedoucí práce) ; Papánek, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je uvést do problematiky vzdělanostních nerovností, prezentovat v současné době nejvýznamnější mezinárodní projekt v oblasti měření výsledků vzdělávání (PISA) a především přiblížit nejmodernější trendy měření výsledků vzdělávání, na jejichž principech je celý projekt vybudován. Hlavním cílem pak je pokusit se na základě aktuálních výsledků posledního výzkumu PISA 2003 identifikovat vzdělanostní nerovnosti, zdroje jejich reprodukce a vysvětlit princip jejich fungování v České republice. První část práce (kapitoly 1-2) se věnuje obecnému úvodu do vzdělanostních nerovností. Vysvětluje pojetí spravedlnosti ve vzdělávání a zasazuje vzdělanostní nerovnosti do sociologického kontextu. Jsou zde nastíněny nejdůležitější přístupy, teorie a koncepce vysvětlující vzdělanostní nerovnosti a detailněji je popsán sociálně-psychologický model sociální stratifikace. Dále jsou zde základní informace o českém vzdělávacím systému a mezinárodní komparace se zeměmi OECD. Druhá část práce (kapitoly 3-4) přibližuje mezinárodní projekt PISA, na jehož nejnovějších datech jsou postaveny prováděné analýzy. Kapitola 3 představuje projekt jako celek a seznamuje s jeho cíly, metodami, koncepcí, prezentací jeho výsledků a se vzorkem testovaných žáků. Kapitola 4 se věnuje teorii měření výsledků vzdělávání a popisuje řešení některých problémů v jednotlivých fázích výzkumu. Závěrečná část práce (kapitoly 5-7) vychází z reálných dat výzkumu. Kapitola 5 prezentuje základní výsledky výzkumu PISA za rok 2003 v oblasti matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti a kapitola 6 provádí analýzy jednotlivých veličin a vztahů mezi nimi za účelem určení vlivu socioekonomického zázemí žáků na jejich výsledky ve škole, identifikace rozdílů mezi různě organizovanými vzdělávacími systémy a především zodpovězení otázek týkajících se separace žáků do různých typů škol. Kapitola 7 je pak zaměřena na analýzu výsledků českých žáků. Na základě rozdílů mezi jednotlivými typy škol vypovídá o selektivitě českého vzdělávacího systému a zkoumá faktory formující aspirace žáků na terciární vzdělávání.
Prognóza vzdělanosti a lidský kapitál
Konrádová, Soňa ; Marek, Luboš (vedoucí práce) ; Hlavínová, Hana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vzděláváním obyvatelstva a jeho vlivem na lidský kapitál. Nejprve je popsána historie a současná situace v českém školství. Nechybí ani pokus o mezinárodní srovnání. V další části se věnuji lidskému kapitálu. Je zde uvedena definice lidského kapitálu, způsoby jeho měření a výnosy, které můžou přinést investice do vzdělání. Lidský kapitál je totiž ve velké míře právě dosaženým vzděláním ovlivněn. V poslední části se pokouším o prognózu vzdělanosti, kterou jsem provedla pomocí metod vícestavové demografie, a posléze pak o interpretaci výsledků.
Zhodnocení motivační strategie se zaměřením na vzdělávací systém ve firmě TDS Praha, s.r.o.
Krupičková, Martina Bc. ; Nesnídalová, Jitka (vedoucí práce) ; Chýlek, Petr (oponent)
Cílem práce je provést rozbor, analýzu a návrh vzdělávacího systému, ve kterém bude podnikové vzdělávání přístupné všem napříč organizační strukturou a zároveň pro něj bude typická vstupní nerovnost a také rovnost šancí a příležitostí. Základem celého konceptu je zavedení takzvaného bodového systému.
Evropské vzdělávací programy a základní školy v kraji Vysočina
Caklová, Michaela Bc. ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Sotonová, Klára (oponent)
Práce je zahájena obecným pojednáním o pojmech vzdělání a vzdělávání. Dále popisuje politiku Evropské unie v oblasti vzdělávání a obecně strukturu podpory směřující z Evropské unie. Dále se práce zaměřuje především na evropské vzdělávací programy, podprogramy a jiné formy mezinárodní spolupráce, které jsou využitelné základními školami. Praktická část se zabývá dotazováním v kraji Vysočina a dále popisem konkrétních příkladů mezinárodních projektů realizovaných vybranými základními školami v kraji Vysočina.
Systém virtuálního vzdělávání univerzity - analýza a návrh
Vožda, Petr ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Šubrta, Václav (oponent)
Práce analyzuje a navrhuje systém virtuálního vzdělávání univerzity z konceptuálního hlediska. Tento systém je navržen jako portál virtuálního vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována procesům, objektům, uživatelskému rozhraní, komunikaci a také znalostem uvnitř navrhovaného systému. Jsou diskutována specifika různých typů vzdělávacích portálů. Důraz je kladen na flexibilitu a rozšiřitelnost systému.
Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v ČR
Hájek, Tomáš ; Postránecký, Josef (vedoucí práce) ; Pohanková, Anna (oponent)
Diplomová práce analyzuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, jeho legislativní úpravu a její naplňování v praxi ve vybraných územních samosprávných celcích. Vychází z legislativní úpravy této oblasti, a to ze zákona o úřednících územních samosprávných celků a z vyhlášky 512/2002 sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků a z vyhlášky 511/2002 Sb., o uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků. Vedle analýzy zákona a jeho uplatňování v praxi se autor v diplomové práci zabývá jednotlivými formami vzdělávání, které se ve veřejné správě používají.
Vzdělání a lidský kapitál
Skubkova, Anna ; Urbánek, Václav (vedoucí práce) ; Slintáková, Barbora (oponent)
Práce se zaobírá základy teorie lidského kapitálu a jeho propojením s institutem formálního vzdělání. Stěžejní část je věnována ohodnocení zásoby lidského kapitálu v České republice na základě analýzy vzdělanostní struktury obyvatelstva, ekonomickým vazbám mezi vzděláním a trhem práce, a dále pak propočtu fiskální míry návratnosti investic do vzdělání v ČR.
Konkurenceschopnost lidského kapitálu České republiky na trhu práce Evropské unie
Jebavá, Alžběta ; Tomková, Magdalena (vedoucí práce) ; Kučerová, Jaroslava (oponent)
Lidský kapitál je ve dnešní době jedním z hlavních determinantů hospodářského vývoje a celkové konkurenceschopnosti ekonomiky. Proto se tato diplomová práce zabývá konkurenceschopností českého lidského kapitálu na trhu práce EU a analyzuje kvalifikační intenzitu nabídky a poptávky na trhu práce ČR a zemí EU-15, které jsou pro naši ekonomiku srovnávací skupinou. Zdůrazňuje především nezbytnost terciárního vzdělání a celoživotního vzdělávání jako klíče k zajištění flexibility lidského kapitálu a naplnění potřeb trhu práce.
Role žen v současné společnosti
Dürrová, Gabriela ; Bendová, Zuzana (vedoucí práce) ; Bedrnová, Daniela (oponent)
Práce se zabývá oblastmi - vzdělání žen, ženy na trhu práce, rovné postavení mužů a žen, gender role a jejich rozložení. Harmonizace rodinných vztahů a kariéry. Oblast výzkumu - postoj veřejnosti k problematice mužů na rodičovské dovolené.
Návrh systému vzdělávání zaměstnanců
Židův, Kateřina ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Personální práce a její význam pro organizaci. Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Adaptace pracovníků jako vzdělávací aktivita. Podrobná analýza systému vzdělávání v konkrétní společnosti - oblasti vzdělávání, formy a metody vzdělávání, fáze vzdělávání, evidence kurzů a školení. Návrh opatření k odstranění slabých stránek současného systému. Návrh procesu vzdělávání za využití informací získaných v rámci analýzy systému vzdělávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 630 záznamů.   začátekpředchozí619 - 628další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.