Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 645 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU
Český statistický úřad
Prostřednictvím tabulkových a grafických výstupů přináší nejnovější informace o rozvoji informační a digitální společnosti v Česku a v dalších zemích EU. V této publikaci lze najít nejnovější data především o využití internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále je věnován prostor datům o telekomunikační a internetové infrastruktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Finanční gramotnost klientů hmotné nouze
MIKLOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce je zaměřena na finanční gramotnost klientů hmotné nouze. Práce vychází z teoretických východisek, která vysvětlují pojem peněz, finanční gramotnosti a její struktury, a dále je poukázáno na důležitost finančního vzdělávání, jehož úroveň stanovují pro základní a střední školy Standardy finanční gramotnosti. Druhá kapitola této práce se věnuje půjčkám (obzvláště od nebankovních institucí), dluhům a i nejkrajnějšímu řešení při neplnění závazků - exekuci majetku. Následující část se zabývá zařazením oblasti hmotné nouze do Systému sociálního zabezpečení ČR, charakteristikou cílové skupiny, deskripcí jednotlivých dávek pomoci v hmotné nouzi a výčtem stavů, podle kterých lze prohlásit osobu v hmotné nouzi. V závěru práce jsou interpretována data výzkumu, který má za cíl zjistit, jakým způsobem oslovení respondenti vnímají finanční gramotnost, jaký mají vztah k penězům a jak s nimi nakládají. Výzkumným souborem jsou klienti Úřadu práce z oddělení hmotné nouze ve Žďáře nad Sázavou.
Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace
Tillová, Petra ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace Abstrakt Vzdělání je jedním ze základních motorů rozvoje a jeho důležitost v chudých zemích je nezpochybnitelná. Cílem práce je identifikovat nejvýznamnější faktory ovlivňující vzdělávání a ty následně analyzovat a rozebrat za pomoci dalších zdrojů a dat. Teoretická část je věnována zdůraznění komplexity v problematice vzdělávání a vybraným přístupům ke studiu faktorů vzdělanosti. Empirická část se skládá z rešerše souhrnných zpráv UNDP (MDGs) a UNESCO (EFA) za země, kde byly tyto zprávy dostupné v angličtině, a analýzy jednotlivých identifikovaných faktorů, jejichž možné působení je diskutováno na základě dalších odborných studií. Faktory byly kategorizovány na základě literatury, bylo rozlišeno hlavní dělení na makro a mikro faktory, dále pak dle povahy věci. Nejčastěji byly ve zprávách zmiňovány školní faktory (školní výdaje, kvalita učitelů), politické a ekonomické faktory (chudoba) či sociokulturní faktory (postavení žen). Z analýzy použitých zdrojů však vyplynulo, že naprosto zásadní je právě komplexní pohled a zahrnutí co největšího možného počtu faktorů do studia dané problematiky. Pro doplnění a snahu popsat možné regionální diferenciace byly porovnány variační koeficienty za jednotlivé skupiny obyvatel členěných dle relevantních...
Mateřská škola v Kosově, okres Šumperk
Bílková, Andrea ; Semrád, Antonín (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dvoupodlažní, částečně podsklepené mateřské školky v Kosově. Objekt je navržen v mírně svažitém terénu. Ze strany severní je vstup do objektu. V jižní části je terasa s přístupem na zahradu. Uliční fasáda je opatřena barevnými obrázky. Provoz tvoří 3 oddělení, víceúčelový sál, provozní část a část pro učitele.
Reflexe odborné praxe v oblasti sociální práce z pohledu studentů sociálních oborů
HOFFMANNOVÁ, Denisa
Bakalářská práce se zabývá tématem reflexe odborné praxe v rámci studia sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem bakalářské práce je zjistit náplň a přínos odborné praxe v oblasti sociální práce z pohledu studentů sociálních oborů. S ohledem na uvedený cíl byly stanoveny čtyři výzkumné otázky. Odpovídá náplň odborné praxe náplni práce stanovené fakultou? Jaký přínos má odborná praxe pro studenta sociálního oboru? Jsou studenti dostatečně seznámeni s náplní práce sociálního pracovníka? Poskytují sociální pracovníci dostatečné informace o jednání s uživateli sociálních služeb? V teoretické části jsem pomocí odborné literatury definovala základní pojmy, které jsou obsahem práce. V této části jsem se věnovala pojmu sociální práce a sociální pracovník. Dále jsem stručně popsala rozdělení metod sociální práce, minimální standard vzdělání v sociální práci, který je hlavním nástrojem zkvalitnění vzdělání v sociální práci v České republice. Student sociální práce jako budoucí sociální pracovník má mít nejen teoretické znalosti, ale také praktické znalosti, které získává odbornou praxí a supervizí. Dalším tématem byla odborná praxe a zařízení, kde může být odborná praxe realizována. V praktické části bakalářské práce byl využit kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polořízeného rozhovoru. Výzkumný soubor tvořilo 10 studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří studují obor Sociální práce ve veřejné správě nebo Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Jako postup pro vyhodnocení dat byla vybrána metoda tvorby trsů. Z výzkumu vyplynulo, že studenti byli dobře seznámeni s náplní práce sociálních pracovníků. Naučili se zvládat prvotní obavy a negativní emoce. Absolvovaná odborná praxe studentům ukázala možnosti, které mohou uplatnit v budoucím životě. A pomohla zjistit, kterou cílovou skupinou by se studenti chtěli zabývat. Většině studentů odkryla odborná praxe velké množství slabých stránek, na kterých by měli do budoucna ještě pracovat. Jako pozitivní přínos shodně uváděli kladný přístup sociálních pracovníků, ke klientům a celkově k jejich práci.
Role logopeda ve školství
KŮRKOVÁ, Magdalena
V teoretické části diplomové práce je charakterizována historie oboru logopedie v českých zemích, rozdělení logopedické intervence a organizace logopedických pracovníků. Hlavním předmětem práce je popsat požadavky na vzdělání a profesní rozvoj pedagoga poskytujícího logopedickou péči ve školství i v soukromé sféře. Zmíněno je i rozčlenění logopedických pracovišť dle jednotlivých sfér vzdělávání. Cílem praktické části práce je zmapování logopedické péče v Jihočeském kraji. Dochází také k porovnání současné situace školních logopedů. Dále je praktická část zaměřena na pracoviště, kde dochází k logopedické péči u dětí s kochleárním implantátem. Diplomová práce je orientována na oblast surdopedie, tedy do druhého dílčího zaměření logopeda.
Analýza hlavních vlivů poklesu porodnosti a jejich dopady do sociální oblasti v regionu Jindřichův Hradec
VAŠOVÁ, Diana
Teoretická část práce se zabývá popisem demografie, základní historickou definicí, pojmem porodnost a další. Výzkumná část se zabývá ženami v reprodukčním období, které žijí v regionu Jindřichův Hradec. Výzkum probíhal tištěnou dotazníkovou metodou a výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem výzkumné části bylo zjistit hlavní vlivy, které zapříčinily pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. Pro práci byly stanoveny následující hypotézy: H1: Mezi hlavní důvody poklesu porodnosti na Jindřichohradecku patří nezaměstnanost. H2: Vlivy zjištěné pomocí teoretických poznatků se shodují s vlivy zjištěnými pomocí dotazníkového šetření. H2 byla těžko ověřitelná a nedalo se s přesností určit, zda se potvrdila či vyvrátila. Byly proto stanoveny dílčí cíle, které měly za úkol upřesnit výsledek hypotézy a to: Zjistit, zda má vzdělanost žen vliv na pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. Dále zjistit, zda má odkládání narození dětí vliv na pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. H3: Mezi hlavní vlivy poklesu porodnosti na Jindřichohradecku patří rozšíření antikoncepce. Trend ukazuje, že H1 se vyvrátila. Nezaměstnanost má minimální vliv na pokles porodnosti. Oba dílčí cíle k H2 se trendem podařilo potvrdit. Vzdělanost žen i odkládání narození dětí má vliv na pokles porodnosti, sice ne hlavní, ale vliv mají. H3 se trendem potvrdila, rozšíření antikoncepce má hlavní vliv na pokles porodnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 645 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.