Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 635 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Francouzská univerzita jako zóna rovných šancí
Normarková, Kateřina ; Jančík, Jiří (vedoucí práce) ; Nováková, Sylva (oponent)
Tato práce volně navazuje na bakalářskou práci Sociální predeterminace pro studium ve Francii. Věnuje se vývoji francouzského vzdělávacího systému a studuje pohledy odborníků na problematiku rovných šancí v přístupu ke vzdělání. Pierre Bourdieu a Raymond Boudon ve svých teoriích reflektují společenské dění po roce 1968, studentské nepokoje a krizi vysokého školství, a táží se jaká z ní vedou východiska. Rozhovory se studenty a učiteli z Univerzity v Avignonu a dotazníkové šetření s absolventy francouzských vysokých škol přinesly mnoho podnětných myšlenek na téma rozdílné dostupnosti vysoškolského vzdělání, tedy odlišností mezi univerzity a grande école. KLÍČOVÁ SLOVA vzdělání, předurčení, sociální status, francouzský vzdělávací systém, školské reformy
Češi a Němci v Českých Budějovicích v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století
Soušek, Josef ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vztahy mezi Čechy a Němci v Českých Budějovicích vymezené obdobím 2. poloviny 19. století a 1. polovinou 20. století. Hlavní důraz je kladen na souvislosti vlivu církve na vztahy mezi oběma národy v uvedeném místě a čase, které jsou popisovány na základě prostudovaných pramenů a odborné literatury. Zvláště jsou v práci probírána témata demografický vývoj města, českoněmecké soupeření, náboženský život, církev, řeholní kongregace, vzdělávání a výchova. Závěrem mé práce je zjištění, že se církev a jednotlivé kongregace neúčastnily národnostního souboje ve městě. Pouze se snažily fungovat ku prospěchu města a jeho občanů. V případě, že zřizovaly organizace jako např. školy, spolky, nemocnici, tak to bylo z důvodu toho, že ve městě chyběly, nebo neexistovaly v dostatečném množství v neustále rozvíjejících se Českých Budějovicích. A nezáleželo na tom, zda se jednalo např. o školu pro české či německé děti. Rovněž národnost samotných členů církve a kongregací nebyla rozhodující. Důležitým předpokladem se stala znalost obou jazyků ve městě, a sice němčiny a češtiny. Výraznější problémy nastaly pouze u koleje redemptoristů, která se stala ze strany kongregace nechtěně součástí národnostního soupeření ve městě. Soužití českého a německého obyvatelstva města skončilo...
Vzdělání v komunistickém paradigmatu (se zaměřením na vietnamské studenty v ČSSR před rokem 1989)
Khúc, Huyen Tran ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Šima, Karel (oponent)
Práce informuje o postupech vietnamské vlády při výběrů uchazečů na studijní a pracovní pobyty do komunistických zemí. Konkrétně jsem se zaměřila na Československo, kde chci poukázat na střet dvou kultur a následně hledání společné komunikace. Popsat příběhy lidí, co je přimělo opustit svoje rodiny a přátele. Vydali se do cizí země, o které věděli jenom, že leží v Evropě. Cílem práce je zmapovat historii a analyzovat podmínky přijetí studentů a dělníků z VSR. Metodologická východiska budou tvořena z terénního výzkumu, ze sběru dat a to zejména z rozhovoru účastníků té doby.
Místo svobodných škol v české kultuře
Scholzeová, Lenka ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hlaváčková Fleischerová, Andrea (oponent)
Bakalářská práce se mezioborově zabývá problematikou svobodných škol v České republice. Základní perspektivou práce je hledisko antropologické, ale samozřejmě není opomenuto ani hledisko pedagogické, sociologické a filosofické. Bakalářská práce se nejprve zabývá souvislostí kultury a vzdělání, místem svobodných škol v současném systému vzdělávání a kultuře, následně se zaměřuje na problém vlivu svobodných škol na žáky, a to s ohledem na jejich budoucí možné uplatnění ve společnosti. Jedna z klíčových otázek práce zní: "Jaký přínos mohou mít svobodné školy pro osobnostní rozvoj jedince v českém kulturním prostředí?" Součástí projektu bakalářské práce jsou také návštěvy ve svobodných školách, pozorování, případně kvalitativní výzkum realizovaný prostřednictvím rozhovorů. Úkolem práce je reflektovat svéráz svobodných škol a jejich úlohu v kontextu české kultury. KLÍČOVÁ SLOVA svobodné školy, kultura, vzdělávání, Summerhill, Sudbury Valley
Mateřská škola v Brně
Růžičková, Tereza ; Cahel, Tomáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Základem této bakalářské práce se stala již dříve vypracovaná studie v předmětu AG32. V rámci bakalářské práce je tato studie rozvedena do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Hlavním tématem práce je Mateřská škola v Brně. Navržený objekt mateřské školy se nachází v městské části Brno střed, na ulici Údolní. Pozemek je ze severní strany lemován rušnější komunikací a parkem Obilní trh, na jižní stranu se terénní reliéf pozemku postupně zvedá k hradu Špilberk. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit objekt mateřské školky a vytvořit tak ideální prostor pro výchovu a pobyt dětí. Tvar objektu reaguje na okolní zástavbu, kdy ze severní strany je pouze vstup do objektu a provozní zázemí školy, hlavní prostor školy, tedy herny a jídelna se poté otevírá na jižní stranu do zahrady, která dále přechází do svahu. Západní křídlo je vysunuto směrem do svahu, stavba tak plynule navazuje na původní terén a ze svahu je možné přejít na střechu budovy, která je navržena jako vegetační. Celkový vzhled stavby je přírodního charakteru, tvoří jej dřevěný fasádní svislý obklad, oblast u vstupu a v zadní části s návazností na zahradu jsou navrženy barevné otočné lamely, při jejich otáčení můžou samy děti pomocí barev měnit vzhled stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 635 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.