Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 630 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mateřská škola v Brně
Růžičková, Tereza ; Cahel, Tomáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Základem této bakalářské práce se stala již dříve vypracovaná studie v předmětu AG32. V rámci bakalářské práce je tato studie rozvedena do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Hlavním tématem práce je Mateřská škola v Brně. Navržený objekt mateřské školy se nachází v městské části Brno střed, na ulici Údolní. Pozemek je ze severní strany lemován rušnější komunikací a parkem Obilní trh, na jižní stranu se terénní reliéf pozemku postupně zvedá k hradu Špilberk. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit objekt mateřské školky a vytvořit tak ideální prostor pro výchovu a pobyt dětí. Tvar objektu reaguje na okolní zástavbu, kdy ze severní strany je pouze vstup do objektu a provozní zázemí školy, hlavní prostor školy, tedy herny a jídelna se poté otevírá na jižní stranu do zahrady, která dále přechází do svahu. Západní křídlo je vysunuto směrem do svahu, stavba tak plynule navazuje na původní terén a ze svahu je možné přejít na střechu budovy, která je navržena jako vegetační. Celkový vzhled stavby je přírodního charakteru, tvoří jej dřevěný fasádní svislý obklad, oblast u vstupu a v zadní části s návazností na zahradu jsou navrženy barevné otočné lamely, při jejich otáčení můžou samy děti pomocí barev měnit vzhled stavby.
The salary level of teachers in the Czech Republic and its impacts
Kinzlová, Kateřina ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Korbel, Václav (oponent)
Tato práce se věnuje výši platů učitelů v České republice a jejího možného dopadu na charakteristiku a složení pedagogického sboru. Výše platů učitelů patří v posledních letech mezi často diskutované téma. Platy českých učitelů jsou v relativním srovnání podstatně nižší než platy obdobně vzdělaných pracovníků v České republice a patří mezi ty nejnižší v Evropské unii. Vzhledem k silnému vztahu mezi výší platu a atraktivitě povolání zejména mezi mladými absolventy se vyskytly obavy z nízkého zájmu o učitelskou profesi a vysokého počtu mladých učitelů, kteří z profese odcházejí během prvních pár let. S využitím nejaktuálnějších údajů práce ukazuje, že v posledních letech došlo k pozitivnímu vývoji platů učitelů, ale podobný růst byl zaznamenán i v ostatních oblastech pracovního trhu. Práce přináší analýzu míry dropoutu mladých učitelů tzn. počtu učitelů, kteří odchází z profese během několika prvních let po nastoupení. Výsledky bakalářské práce ukazují, že míra dropoutu je velmi vysoká a v blízké budoucnosti může vést k nedostatku učitelů. Současné údaje o platovém ohodnocení českých učitelů upozorňují na nezbytnost jeho navýšení, které je považováno za nejdůležitější faktor ovlivňující atraktivitu učitelské profese.
Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze
Hamáčková, Barbora ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Název práce: Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze Zpracovala: Barbora Hamáčková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Cíl práce: Cílem práce je porovnat výuku tělesné výchovy na školách vyučujících podle zahraničního vzdělávacího programu v Praze, se školami českými. Studiem odborné literatury nalezneme rozlišnosti v přístupech k tělesné výchově jako školnímu předmětu a následně shrneme vývoj v dané oblasti jak u nás, tak v zahraničí. Požadované údaje budou získány analýzou jednotlivých školských systémů a podrobnými rozhovory s učiteli. Metoda práce: V této práci bylo užito kvantitativního výzkumu, jehož stěžejním prvkem byl polostrukturovaný hloubkový rozhovor s vedoucími sekcí tělesné výchovy vybraných škol. Celkový počet respondentů činil 6 - můžu a žen ve věkovém rozmezí 28-52 let. Sběr dat pro účely této diplomové práce probíhal od ledna do dubna roku 2018 a to formou osobního setkání. Výběr respondentů proběhl na základě kritéria techniky záměrného výběru - účelového. Kontakt proběhl internetovou formou skrze vedení školy v podobě oficiálního dopisu. Výběr škol proběhl na základě analýzy veřejně dostupných dokumentů ministerstva školství. Klíčová slova: Tělesná výchova, pohyb, vzdělání,...
Specifika práce s dětmi s poruchami autistického spektra ve školní družině
KRAJŇÁKOVÁ, Darina
Diplomová práce je zaměřena na specifické metody a principy práce pedagogů s dětmi s poruchou autistického spektra. Teoretická část popisuje charakteristické projevy autismu, příčiny vzniku autismu. Dále se zabývá podmínkami inkluzivního vzdělávání a vlivem volného času dětí a mládeže na výchovně-vzdělávací proces. Empirická část popisuje specifika práce speciálních pedagogů a pedagogických pracovníků s dětmi s poruchou autistického spektra ve školní družině. Výzkumného šetření se zúčastnilo 7 respondentů ze základních škol v Praze. Výzkum poukazuje na některá specifika práce pedagogů s dětmi s poruchou autistického spektra. Z výzkumného šetření vyplývá, že komunikační dovednosti dítěte s poruchou autistického spektra vyžadují od pedagoga zachování jednotného komunikačního stylu s dodržováním zásady strukturalizace v komunikaci. Sociální chování u dětí s poruchou autistického spektra je narušené. Na základě odpovědí respondentů je potřeba, aby pedagog ve výchovně-vzdělávacím procesu umožnil dítěti se začleňovat do kolektivu svých vrstevníků. Volný čas a volnočasové aktivity patří k rozvoji dětí a mládeže s poruchou autistického spektra. Zásada dobrovolnosti a volitelnosti je pilířem ve formálním a neformálním vzdělávání dětí.
Sociální rozvoj ohrožené mládeže v Západní provincii Zambie, městě Mongu
VELTRUBSKÁ, Jana
Bakalářská práce je zaměřena na sociální rozvoj ohrožené mládeže v Západní provincii Zambie, městě Mongu. Cílem bakalářské práce je na základě výzkumu a dostupných literárních pramenů blíže zmapovat projekt neziskové organizace Njovu o.p.s. "Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež v Západní provincii Zambie v Mongu Katongo" a zjistit, zda dokáže pomoci absolventům v jejich osobním sociálním postavení a rozvoji. Výzkum práce byl proveden kvantitativní metodou, pomocí standardizovaných rozhovorů, jejichž nástrojem byl dotazník. V rámci práce jsou specifikovány sociální a ekonomické aspekty Zambie a představena Miléniová deklarace a Rozvojové cíle tisíciletí. Dále práce definuje rizikovou mládež v Zambii a fenomén tzv. zranitelné mládeže, který je především typický pro subsaharské státy Afriky a také popisuje systém školství v Zambii. Je podrobně představena nezisková organizace Njovu o.p.s., její cíle a projekty, především však projekt "Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež v Západní provincii Zambie v Mongu-Katongo". V rámci své práce jsem došla k závěru, že se projektu organizace Njovu o.p.s.: "Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež v Západní provincii Zambie v Mongu-Katongo" daří plnit svůj rozvojový záměr a jejich práce je pro západní provincii Zambie velice prospěšná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 630 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.