Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cvičební náčiní na divadle
Joura, Adam ; CIHLÁŘ, Ondřej (vedoucí práce) ; PACHL, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce je teoretickým shrnutím toho, jak se prakticky může využívat cvičební náčiní jako je třeba švihadlo, lano či trampolína na jevišti nejen jako rekvizita či dekorace. Měla by poukázat na fakt, že je lze využít nejen v divadelním žánru jako je nový cirkus. Jasný důkaz může být i absolventské představení Barunka is leaving, kde pomohli vystavět prakticky jeden celý obraz.
Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha 22.-23. září 2011 : sborník příspěvků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Ministerstvo kultury ČR ; Doležalová, Kateřina
Konference se zabývala dostupností uměleckého vzdělávání a jeho kvalitou. Byly uvedeny příklady dobré praxe a projekty kulturních institucí zaměřené na mimoškolní umělecké vzdělávání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1.stupni ZŠ napříč vyučovacími předměty
Hlinovská, Lenka ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Rychlíková, Marie (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ napříč vyučovacími předměty. Cílem mé diplomové práce je hledat možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti ve všech jednotlivých vyučovacích předmětech a napříč jimi a identifikovat, případně řešit překážky v tomto procesu. V jednotlivých kapitolách teoretické části tedy definuji hlavní pojmy gramotnost, čtenářská gramotnost, vyučovací předměty a čtení. Snažím se zde prezentovat čtenářskou gramotnost jako prostředek k pochopení různých souvislostí mezi obecnými jevy a jako vstup do různých vzdělávacích oborů. Uvádím zde jednotlivé konkrétní metody k rozvoji čtenářské gramotnosti. V praktické části se zabývám rozvojem čtenářské gramotnosti v jednotlivých vyučovacích předmětech a napříč jimi. Zaměřuji se především na vyučovací předměty český jazyk a literatura, matematika, člověk a jeho svět, výtvarná výchova a hudební výchova. Praktická část má dvě části. První část obsahuje zpracované odpovědi učitelů z dotazníkového šetření a druhá část obsahuje výsledky práce žáků z vyučovacího procesu. Praktická část mé diplomové práce přináší různé příklady z praxe k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty. Dále přináší možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti v jednotlivých vyučovacích předmětech a možnosti, jak pomáhat...
Já herec po blokové výuce.
Kožamelj, Tilen ; TEJNOROVÁ, Petra (vedoucí práce) ; HAVELKA, Jiří (oponent)
Tato práce si klade dva hlavní cíle, jichţ chce dosáhnout a které chce prozkoumat. Jednak má být encyklopedií rozličných workshopů, jimiţ jsme v průběhu našeho studia na škole prošli. Měla by mi slouţit jako uţitečná kniha do budoucna, díky níţ si snadno připomenu, co jsme během studia dělali. Druhým velkým cílem je reflexe toho, zda ze mě blokový systém výuky skutečně vytvořil herce a především, jakým hercem po dokončení této školy jsem.
Pedagogové a studenti na vlnách poetismu a surrealismu
Razím, Daniel ; MARUŠÁK, Radek (vedoucí práce) ; PROVAZNÍK, Jaroslav (oponent)
V bakalářské práci jsem se věnoval rozboru a porovnání dvou realizací svého projektu - literárně-dramatické dílny nazvané Na vlnách poetismu a surrealismu. Dílna vznikla za účelem seznámení účastníků se dvěma významnými literárními styly z období 20. a 30. let 20. století a s jejich historickým kontextem. Měla posloužit také jako zdroj inspirace k četbě a autorské tvorbě účastníků, kterými byli dospělí zájemci (převážně pedagogové) a studenti gymnázia. Skrze pedagogické pojetí dílny s využitím metod dramatické výchovy jsem se pokusil zmapovat možnosti a cíle, jimiž může dramatická výchova napomáhat k obohacení školní výuky (nejen) literatury a dějepisu.
Národní jazyky v teritoriálně českých náhrobních nápisech
Roháček, Jiří
Analýza průniku národních jazyků do teritoriálně českých středověkých a novověkých sepulkrálních nápisů. Překvapivý je zejména malý podíl jazykově německých nápisů vůči latinským a českým a jejich relativně pozdní nástup i v etnicky německých oblastech. Zvláštnosti lze nalézt i v nápisovém formuláři a preferencích užitého písma. Jiné jazyky se vyskytují pouze okrajově.
Mikrofinance
Pekař, Jan ; Zetek, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje problematiku mikrofinancí. Informuje o jejich historii, vývoji v čase a různých myšlenkových směrech, které formovaly jejich současnou podobu. Dále rozebírá proces mikrofinancování od rozhodnutí investora přes příjem mikroúvěru klientem až po navrácení investice s odpovídajícím ziskem. Definuje všechny účastníky tohoto procesu a popisuje, jak celý děj probíhá. Práce rovněž pojednává o problémech, které se s mikrofinancemi pojí, s akcentem na chybějící regulaci a standardizaci. V závěrečné části nabízí možné řešení současné situace, které by mělo snížit nákladovost mikrofinancí a zároveň zvýšit jejich prestiž v očích laické veřejnosti.
K přepisu německých přejímek do češtiny doby střední
Rysová, Kateřina
Příspěvek představuje zásady přepisu a lematizace lexémů, které mají původ v němčině, pro Lexikální databázi barokní a humanistické češtiny. Databáze byla vytvořena v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.