Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané sociálněekonomické ukazatele v ČR a jejich komparace se zvolenými státy EU
ZÍTKOVÁ, Pavlína
Předmětem této práce je přiblížení a vysvětlení metod hodnocení ekonomických veličin pomocí ukazatelů a jejich soustav. Práce také využívá metodu víceaspektivního srovnání ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé ukazatele, metody jejich hodnocení a vytvoření víceaspektiního srovnání. Práce se zabývá také harmonizací ekonomických statistik a definicí posuzované oblasti. Pro praktické využití jsou pak vybrány ukazatele: hrubý domácí produkt, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady, míra nezaměstnanosti, reálný efektivní kurz, výdaje na výzkum a vývoj a lidské zdroje ve vědě a technice. Vybrané ukazatele jsou vyhodnocovány z hlediska času a prostoru. Kromě toho byla pro tyto čtyři ukazatele provedena metoda víceaspektivního srovnání: HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, výdaje na výzkum a vývoj a jednotkové náklady práce. Analýza ukazatelů ukazuje, že v současné době rostou ekonomiky všech vybraných zemí. Navzdory úsilí EU o similaritu mezi zeměmi, existují velké rozdíly mezi ekonomikami. Velkým potenciálem pro další rozvoj ekonomiky je technologický pokrok. Způsob, jakým státy naloží s touto výzvou, může rozhodnout o jejich budoucnosti.
OHROŽENÉ SKUPINY NA TRHU PRÁCE, ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB V ČR V ROCE 2014
Hrubcová, Lucie ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Barák, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na ohrožené skupiny na trhu práce, zvláště pak na zaměstnávání odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Teoretická část je zaměřena na popis charakteristik spojených s trhem práce, nezaměstnaností a výčet ohrožených skupin na trhu práce, to vše doplněné o statistické údaje. V praktické části je provedena analýza zaměstnávání odsouzených osob pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli odsouzených osob z opavské věznice v roce 2014, dále pomocí rozhovoru s odsouzenými osobami, které jsou doplněny o SWOT analýzu. Hypotézou pro tuto práci je tvrzení, že zaměstnávání odsouzených osob je výhodné jak pro zaměstnavatele těchto osob, tak pro samotné odsouzené. Z dat získaných během analýzy byla tato hypotézu potvrzena. Pro zaměstnavatele je zaměstnávání odsouzených výhodné zvláště díky finanční stránce a odsouzení oceňují možnost dostat se do kontaktu s lidmi, vydělat si peníze a čas jim tak plyne mnohem rychleji. Otázkou současnosti zůstává, jak se vypořádat s klesajícím počtem odsouzených, kteří mohou být zařazeni do evidence osob způsobilých během výkonu trestu odnětí svobody pracovat.
Nezaměstnanost z pohledu volby politických stran
Hromádko, Martin ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Durdisová, Jaroslava (oponent)
Práce se zabývá vztahem nezaměstnanosti a volebních výsledků politických stran v ČR. Za tímto účelem jsou analyzována agregátní data o volebních výsledcích jednotlivých politických stran a dostupná ekonomická a demografická data z okresů ČR z volebních let 1996 - 2010. Data jsou analyzována pomocí lineárního regresního modelu, který je odhadnut metodou nejmenších čtverců. Výsledky potvrzují zjevnou závislost mezi volebními výsledky a mírou nezaměstnanosti v okresech, která výrazně zvyšuje volební zisky levice a ubližuje pravici. V práci je také nalezena určitá podpora pro teorii ekonomické hlasování a je dokázáno, že při zvýšení nezaměstnanosti v kratším horizontu jednoho roku před volbami se snižuje podpora vládních stran. Tato závislost se ovšem jasně projevila pouze v případě levicové vlády a není tolik zřejmá v případě vlády pravicové.
Minimální mzda v České republice a v Evropské unii.
Štípková, Aneta ; Pavelka, Tomáš (vedoucí práce) ; Sirůček, Pavel (oponent)
Cílem mé práce je především zachytit vývoj zákonem stanovené minimální mzdy a nezaměstnanosti v rámci Evropské unie a snažit se určit, zda a za jaké situace může mít vliv na nezaměstnanost. V diplomové práci je popsán vznik a postupné rozšiřování minimální mzdy po světě. Dále se zabývám zákonnou úpravou a mechanismy jejího uplatňování v EU, České republice je vždy věnována samostatná kapitola. Celou práci završuji deskripcí a následnou analýzou vlivu minimální mzdy na zaměstnanost
Dlouhodobá nezaměstnanost v okrese České Budějovice
VOJÁČKOVÁ, Linda
Dlouhodobá nezaměstnanost je jedním z dlouhotrvajících problémů tržního hospodářství. Tato bakalářská práce se věnuje tématu dlouhodobé nezaměstnanosti v okrese České Budějovice a zachycuje její vývoj v letech 2005 {--} 2009. V první části práce najdeme definici a charakteristiku nezaměstnanosti, dlouhodobé nezaměstnanosti a pojmů s ní souvisejících. Je zde popsáno dělení nezaměstnanosti, její příčiny i následky. Charakterizovány jsou i jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou v České republice využívány. V další části práce se věnuji analýze statistických dat týkajících se nezaměstnanosti v českobudějovickém okrese. Popisuji vývoj situace na trhu práce v dané oblasti a stručně hodnotím i efektivitu využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v jednotlivých letech období 2005 {--} 2009. V závěru shrnuji zjištěné poznatky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.