Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Počítačové modelování hranic dvojčatění ve slitinách s tvarovou pamětí
Heczko, Martin ; Pokluda, Jaroslav (oponent) ; Zelený, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem dvojčatění slitin s magnetickou tvarovou pamětí na bázi Ni2MnGa při užití ab initio výpočtů elektronové struktury provedených metodou projektovaných přidružených vln. V práci byl studován vliv rostoucí koncentrace manganu v podmřížce galia na totální energii a stav napjatosti podél různých deformačních drah ve smykovém systému (10-1)[101] nemodulovaného martenzitu. Dále byl zkoumán vliv koncentrace manganu na energii rovinné chyby způsobené přítomností parciální dislokace při pohybu hranice dvojčatění. Z výsledků vyplývá, že zvýšením koncentrace manganu dochází jak k nárůstu modulu pružnosti ve smyku pro zkoumaný smykový systém, tak i k nárůstu energetických bariér a deformačních charakteristik v průběhu smykové deformace, což ji činí obtížnější. Zvýšení koncentrace manganu taktéž vede ke zvýšení energie rovinné chyby. Všechny zjištěné efekty mohou být zodpovědné za pokles mobility hranic dvojčatění ve slitinách s vysokým obsahem manganu.
Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou
Dittrich, Jan ; Minárik, Peter (vedoucí práce) ; Lukáč, Pavel (oponent)
Název práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou Autor: Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., Katedra fyziky materiál· Abstrakt: Předložená práce se zabývá studiem deformačních mechanism·, zá- visejících na orientaci vzork· v·či p·vodní textuře válcované hořčíkové slitiny, pomocí pokročilých in-situ i ex-situ metod. Během deformačních zkoušek, které byly prováděny v tlaku a v tahu, byla současně zaznamenávána akustická emise. Mikrostruktura deformovaných vzork· poté byla zkoumána metodami optické mi- kroskopie a difrakce zpětně odražených elektron·. V práci byla zjištěna výrazná závislost mechanických vlastností a aktivovaných deformačních mechanism· na orientaci vzork· v·či zjištěné bazální textuře válcovaného plechu hořčíkové sli- tiny AZ31. Dále byla ustanovena souvislost mezi základními parametry akus- tické emise a aktivovanými deformačními mechanismy. Rovněž byla pozorována a objasněna asymetrická odezva akustické emise při deformaci tlakem a tahem, související s rozdílným vývojem mechanického dvojčatění v pr·běhu plastické deformace. Klíčová slova: hořčíkové slitiny, deformace, dvojčatění, akustická emise, EBSD
Mechanical properties of pre-compressed Mg-Zn-Ca alloy
Hegedüs, Marius ; Dobroň, Patrik (vedoucí práce) ; Lukáč, Pavel (oponent)
Hexagonálna tesne usporiadaná štruktúra v tepaných Mg zliatinách spolu so zreteľnou bazálnou textúrou vedie k asymetrii mechanických vlastností. Táto bakalárska práca je zámerná na porozumenie vplyvu predošlej deformácie spolu s relaxáciou a dodatočným tepelným spracovaním na deformačné správanie pretlačovanej Mg-Zn-Ca zliatiny. Bol skúmaný významný vplyv dvojčat, sformovaných po pred-deformácii, na mechanické vlastnosti. Vývoj mikroštruktúry, najme po formácii dvojčat, je pozorovaný svetelnou a skenovacou elektrónovou mikroskopiou. Metóda akustickej emisie je použitá na stanovenie aktívnych deformačných mechanizmov: dislokačný sklz a dvojčatenie. Výsledky môžu byť použité pre vývoj Mg zliatin so zlepšenými vlastnosťami.
Neutron Diffraction and Acoustic Emission Measurement During Loading and Unloading of Magnesium Aluminium Binary Alloys
Čapek, Jan ; Máthis, K.
The neutron diffraction and acoustic emission were measured during compression loading-unloading tests in randomly textured cast magnesium and magnesium 2 and 9 wt% aluminium binary alloys. The anelastic behavior and the change of twinned volume related to the detwinning phenomena can be observed during the unloading. The decrease of twinned volume fraction during unloading is most pronounced for Mg 9 wt% Al.
Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Landa, Michal (oponent) ; Šiška, Filip (oponent)
Práce je zaměřena na výzkum deformačních vlastností polykrystalických hořčíkových slitin. Součástí práce jsou in-situ měření neutronové difrakce a akustické emise a srovnání experimentálních výsledků s teoretickými modely. Slitina Mg + 1hm.% Zr byla použita pro výzkum asymetrického chování při tahové a tlakové deformaci. Pokročilá analýza dat akustické emise a neutronové difrakce odhalila aktivaci různých skluzových systémů během deformace. Rovněž bylo vysvětleno rozdílný vývoj dvojčatění. Stejné metody byly použity pro výzkum vlivu hliníkových příměsí na deformační vlastnosti. Bylo zjištěno vytvrzování bazální roviny, vyšší napětí nutné pro nukleaci dvojčat a výraznější aktivita prismatického skluzu s rostoucím obsahem hliníku.
Study of deformation mechanisms in extruded magnesium alloys containing neodymium and yttrium
Hojnoš, Peter ; Minárik, Peter (vedoucí práce) ; Chmelík, František (oponent)
Predlo¾ená práca sa zaoberá ¹túdiom ternárnej (WN43) a dvoch binárnych horèíkových zliatin s prímesami neodýmu (2Nd) a ytria (4Y) extrudovaných pri rôznych rýchlostiach (2 a 5 mm/s). Mikro¹truktúra v¹etkých skúmaných vzoriek bola analyzovaná pomocou optickej mikroskopie. Celkový obraz mikro¹truktúry materiálov bol doplnený urèením textúry pomocou röentgenovej difrakcie. Me- chanické vlastnosti boli skúmané pomocou deformaèných skú¹ok v tlaku v dvoch orientáciách vzorky voèi smeru extrúzie. Pre koreláciu deformaèných testov s mikro¹truktúrou skúmaných vzoriek bol zaznamenaný signál akustickej emisie. Takýto záznam akustickej pomáha identi kova» deformaèné mikromechanizmy prebiehajúce v materiáli poèas mechanického namáhania. Súèas»ou deformaèných skú¹ok bola analýza vplyvu veµkosti vzorky a rýchlosti deformácie na deformaèné mechanizmy. 1
Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech
Čapek, Jan
Předložená práce se zabývá studiem deformačních mechanismů čistého hořčíku pomocí pokročilých in- situ metod v závislosti na způsobu deformace. Během deformačních zkoušek jsme zaznamenali akustickou emisi a měřili neutronovou difrakci. Struktura vzorků po deformaci byla zkoumána pomocí optické mikroskopie a EBSD. Z těchto měření jsme získali informace o nukleaci a růstu dvojčat, změně mikrostruktury a o vlivu orientace zrna na tvar a množství dvojčat. Získané hodnoty byly porovnány s Elasto-Plastickým Self-Konsistentním modelem, který umožňuje získat informace o aktivitě jednotlivých skluzových systémů. Práce je zaměřena na objasnění vlivu dvojčatění na asymetrii mezi deformací v tahu a tlaku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Karlík, Miroslav (oponent)
Předložená práce se zabývá studiem deformačních mechanismů čistého hořčíku pomocí pokročilých in-situ metod v závislosti na způsobu deformace. Během deformačních zkoušek jsme zaznamenali akustickou emisi a měřili neutronovou difrakci. Struktura vzorků po deformaci byla zkoumána pomocí optické mikroskopie a EBSD. Z těchto měření jsme získali informace o nukleaci a růstu dvojčat, změně mikrostruktury a o vlivu orientace zrna na tvar a množství dvojčat. Získané hodnoty byly porovnány s Elasto-Plastickým Self-Konsistentním modelem, který umožňuje získat informace o aktivitě jednotlivých skluzových systémů. Práce je zaměřena na objasnění vlivu dvojčatění na asymetrii mezi deformací v tahu a tlaku.
Studium deformačních mechanismů v nových hořčíkových slitin při jednoosém a nízko cyklovém namáhaní metodou akustické emise
Horváth, Klaudia ; Dobroň, Patrik (vedoucí práce) ; Lukáč, Pavel (oponent)
Práce je zaměřená na získání nových poznatků o vztahu mikrostruktury a deformačních mechanismů v hořčíkových slitinách (Mg) během jednoosého (tah, tlak) a nízko cyklového namáhání za použití metody akustické emise (AE). Hlavní důraz je kladen na studium tahovo- tlakové asymetrie na mezi kluzu a detwinning- procesu při změně deformačního módu v nových Mg slitinách bez příměsi hliníku, kde deformační textura ovlivňuje aktivaci jednotlivých deformačních systému. Získané výsledky přispějí k pochopení dislokačních procesů a vzniku dvojčatení během cyklického namáhání. Zmíněné procesy jsou velice důležité, protože výrazně ovlivňují únavovou životnost hořčíkových slitin.
The numerical analysis of interactions between twins and precipitates in magnesium alloys
Bogdan, Miloš ; Gröger, Roman (oponent) ; Šiška, Filip (vedoucí práce)
The main objective of this thesis is to analyse the stress fields induced by twinning and their alteration due to the presence of precipitates at the twin tips. Analysed case describes {1012} 101 1 tensile twin with lamellar precipitates in magnesium alloy AZ31. The system is modelled using FE method as the 2D elastic elliptical inclusion with two rod like elastic precipitates in front of the ellipse embedded in plastic matrix modelled using crystal plasticity theory. Analysis of twins and precipitates with different thickness shows the inhibitory effect of precipitates on twin thickening. An intensity of this effect is changing with the twin thickness due to the complex interaction between twin, precipitate and induced plastic zone.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.