Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob
Slobodník, Martin ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent) ; Fryšták, Marek (oponent)
Název disertační práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 klíčová slova v českém jazyce Název disertační práce v českém jazyce: Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob Abstrakt v českém jazyce: Autor disertační práce předkládá své úvahy ke kontroverznímu tématu trestního sankcionování právnických osob ve vybraných zemích Evropské unie. Problematikou trestního sankcionování právnických osob se nezabývá pouze odborná veřejnost v České republice, ale jedná se téma kontroverzní napříč dalšími evropskými státy. Téma zůstává aktuální, o čemž svědčí nejen časté odborné konference, kde se jedná o hojně diskutované téma, ale též legislativní aktivity v České republice, sousedních státech, ale i zbytku Evropy. Je zřejmé, že jednotliví zákonodárci stále hledají optimální zakotvení účinného sankcionování právnických osob včetně institutů s tím spojených. Ve druhé kapitole této práce se intenzivně věnujeme platným a účinným mezinárodním a nadnárodním dokumentům, když v rovině mezinárodního práva analyzujeme mezinárodní smlouvy a doporučení mezinárodních organizací, a dále též unijní předpisy s charakterem nadnárodního pramene práva. Díky skutečnosti, že jednotlivé zkoumané prameny obsahují požadavky ryze obecného charakteru, vyznívá pro řadu států pozitivně hodnocení implementace nadnárodních a...
Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami
Javorská, Kateřina ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stavem české trestněprávní ochrany životního prostředí a jejího vývoje ve vztahu k právnickým osobám. Stěžejní význam pro tuto práci má zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jenž zavedl s účinností od 1. 1. 2012 do českého právního řádu nový institut trestní odpovědnost právnických osob. Přestože tento institut od svého zavedení do právního řádu prošel mnohými změnami, stále trpí určitými nedostatky, o kterých se tato práce zmiňuje. Dále je pro tuto práci stěžejní zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, převážně jeho Hlava VIII. a předpisy na úrovni mezinárodního a unijního práva, jež se vztahují k životnímu prostředí. Cílem práce je zhodnotit, zda trestní odpovědnost právnických osob je vhodným a dostatečně účinným nástrojem k ochraně životního prostředí. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první dvě mají obecný charakter. První kapitola objasňuje základní pojmy, které jsou pro práci podstatné, především pojem právnické osoby v platném právu a pojem životního prostředí. Dále se zaobírá ochranou životního prostředí a jejími prameny na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. Druhá kapitola se věnuje obecně přijímání zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní...
Sankcionování právnických osob
Hron, David ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky sankcionování právnických osob a také vybranými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. Hlavním důvodem, proč jsem si toto téma vybral je můj hluboký zájem o analytické zpracování projednávané problematiky spolu se zhodnocením současného stavu zákona č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a na základě uvedeného zhodnocení předložit návrhy na zdokonalení. V úvodu této práce čtenář nalezne představení základní struktury, spolu s nástinem hlavních cílů práce a následně dochází k rozdělení do pěti základních kapitol. Kapitola první vymezuje základní pojmy trestní odpovědnosti právnických osob, které souvisejí s jejich sankcionováním. Je zde teoreticky vymezen pojem právnické osoby kvůli absenci definice tohoto pojmu v trestněprávních předpisech. Po vymezení teoretického základu trestní odpovědnosti právnických osob je nástíněn vývoj tohoto institutu spolu s otázkou sankcionování právnických osob, kterým se tato práce primárně zabývá. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Vzhledem k faktu, že svým původem je trestní odpovědnost právnických osob institut angloamerický je v této kapitole věnována zvláštní pozornost právě vývoji této koncepce ve Spojených...
Trestní odpovědnost právnických osob a možnost jejich vyvinění prostřednictvím compliance programů
Doležal, Michal ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména institutem vyvinění ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právní úprava institutu vyvinění v tomto zákoně totiž budí značnou řadu otázek právní nauky i právní praxe, přičemž tyto otázky nejsou dosud rozhodovací praxí tuzemských soudů zpravidla zodpovězeny. Za cíl si tato práce klade představení v tuzemském právu nepříliš známého nástroje v podobě compliance programu, který tvoří systém preventivních, detekčních a reaktivních opatření, jež mají za cíl předcházet protiprávnímu jednání v rámci činnosti právnické osoby, taková jednání případně odhalovat a vhodně na ně reagovat. Současně může být funkční compliance program předpokladem pro aplikaci institutu vyvinění. Ačkoliv se tato práce věnuje hlavně trestněprávní odpovědnosti právnických osob, neopomíjí ani souvislosti s odpovědností správněprávní a soukromoprávní. Práce je rozčleněna do čtyř kapitoly. První kapitola představuje institut trestní odpovědnosti právnických osob v širších historických, právních i mezinárodních souvislostech. Obsahem této kapitoly je též vylíčení okolností přijímání právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice....
Hospodářská kriminalita a její prevence
Trešlová, Johana ; Zoubková, Ivana (vedoucí práce) ; Marešová, Alena (oponent)
Hlavním účelem této práce je vymezení pojmu hospodářské kriminality a pojmů souvisejících; postavení hospodářské kriminality v právní nauce a v českém právním řádu od minulosti až do současnosti; a popsání specifik hospodářské kriminality se zaměřením na pachatele, efektivitu trestání, kontrolu a prevenci hospodářské kriminality. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část je věnována definici pojmů, které jsou s hospodářskou kriminalitou spjaty, a to jak v domácím, tak v zahraničním prostředí. Dále se zaměřuji na historický vývoj hospodářské kriminality v národní legislativě a posun ve vnímání ochrany majetku a vlastnictví. Popisuji současnou podobu hospodářské kriminality de lege lata, nicméně neopomíjím ani některé trestné činy zařazené do jiných částí trestního zákoníku. V další části práce dávám velký prostor zvláštním znakům hospodářské kriminality. Zejména se jedná o profil pachatele, který nenaplňuje standardní rysy typické pro páchání jiných druhů trestné činnosti, což ztěžuje postup orgánů činných v trestním řízení jak během samotného vyšetřování a postihování hospodářské kriminality, tak během tvorby prevenčních strategií, doporučení a metodologických pokynů. V práci se věnuji i trestní odpovědnosti právnických osob, která je s hospodářskou kriminalitou neodmyslitelně spjata. Ztížené...
Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice
Radová, Zuzana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá vybranými problémy právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, tedy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Hlavním cílem práce je zaměřit se na neurčitá ustanovení zákona a dále na taková, v jejichž důsledku je případné trestní stíhání velmi neefektivní. V první kapitole práce seznamuje čtenáře s průběhem přijímání zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a diskusemi, které přijetí trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu provázely. Druhá kapitola v krátkosti popisuje koncepci trestní odpovědnosti právnických osob, která byla zvolena při zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Další kapitoly se věnují již vybraným problémům, které souvisejí s aplikací zákona č. 418/2011 Sb. Třetí kapitola pojednává o kriminalizaci jednání právnických osob. Věnuje se nejen velkému rozsahu trestných činů, za které může být právnická osoba odpovědná, ale také skutečnosti, že v ustanovení § 7 ZTOPO najdeme několik trestných činů, u kterých si lze obtížně představit, jak je může spáchat právnická osoba, a naopak některé trestné činy, u kterých by se dalo očekávat, že...
Trestní odpovědnost právnických osob a možnost jejich vyvinění prostřednictvím compliance programů
Doležal, Michal ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména institutem vyvinění ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právní úprava institutu vyvinění v tomto zákoně totiž budí značnou řadu otázek právní nauky i právní praxe, přičemž tyto otázky nejsou dosud rozhodovací praxí tuzemských soudů zpravidla zodpovězeny. Za cíl si tato práce klade představení v tuzemském právu nepříliš známého nástroje v podobě compliance programu, který tvoří systém preventivních, detekčních a reaktivních opatření, jež mají za cíl předcházet protiprávnímu jednání v rámci činnosti právnické osoby, taková jednání případně odhalovat a vhodně na ně reagovat. Současně může být funkční compliance program předpokladem pro aplikaci institutu vyvinění. Ačkoliv se tato práce věnuje hlavně trestněprávní odpovědnosti právnických osob, neopomíjí ani souvislosti s odpovědností správněprávní a soukromoprávní. Práce je rozčleněna do čtyř kapitoly. První kapitola představuje institut trestní odpovědnosti právnických osob v širších historických, právních i mezinárodních souvislostech. Obsahem této kapitoly je též vylíčení okolností přijímání právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice....
Trestní odpovědnost právnických osob v souvislosti s veřejnými zakázkami
Suchomelová, Hana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Trestní odpovědnost právnických osob v souvislosti s veřejnými zakázkami Předkládaná práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob účastnících se procesu zadávání veřejných zakázek. Práce zpracovává zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále i jen jako "zákon o ZVZ") s ohledem na předchozí úpravu, tj. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V kontextu budoucích změn je pak pracováno se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále i jen jako "zákon o TOPO"), kdy je věnována pozornost novele zákona o TOPO, kterou je zákon č. 183/2016 Sb., účinný od 1. 12. 2016. Úvodní kapitola se týká veřejných zakázek a podává stručný vhled do této problematiky. Definuje termín veřejné zakázky, blíže specifikuje pojem zadavatele a poskytuje obecný přehled postupu zadávání veřejných zakázek, včetně uplatňovaných principů. Závěrem kapitoly práce shrnuje některé významné změny, které přináší nový zákon o ZVZ. Ve druhé kapitole se práce zabývá vybranými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob, které mají spojitost s problematikou veřejných zakázek. Jedná se tak zejména o specifické sankce zakazující účast na veřejných zakázkách, či přijímání dotací a subvencí. S ohledem na aktuální otázku možnosti vyvinění právnické osoby se práce zabývá i...
Trestní odpovědnost podnikatelů v souvislosti s jejich podnikatelskou činností
HODKOVÁ, Kateřina
Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti podnikatelů v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Věnuje se dané problematice pouze v České republice. Úvodní kapitoly se zabývají trestní odpovědnosti fyzických osob, trestní odpovědností právnických osob, srovnání trestní odpovědnosti u obou druhů osob a rozborem vybraných trestných činů. Druhá část této diplomové práce se věnuje analýze vybraných soudních rozhodnutí. Součástí této diplomové práce jsou návrhy de lege ferenda týkající se dané problematiky.
Trestní odpovědnost právnických osob
Marešová, Adéla ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Trestní odpovědnost právnických osob Abstrakt Autorka se v předkládané diplomové práci zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, a to z pozice její zastánkyně. Cílem práce je vyzdvihnout potřebu zavedení tohoto institutu do právních řádů demokratických právních států, ale zároveň rozebrat problémy, které přináší jeho česká hmotněprávní úprava. V první části práce autorka pojednává o juristickém hledisku trestní odpovědnosti právnických osob, shrnuje názory pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, a zkoumá kriminologické aspekty korporátní kriminality. Druhá část práce je zaměřena na odlišnosti, výhody a zápory tří základních modelů trestní odpovědnosti právnických osob - pravé, nepravé a administrativněprávní. Autorka v ní pochvaluje, že ČR přistoupila k zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob. Třetí část vysvětluje samotný pojem právnická osoba. Ve stěžejní čtvrté části práce se autorka kriticky zabývá jednotlivými hmotněprávními ustanoveními českého zákona provádějícího trestní odpovědnost právnických osob a navrhuje řešení úpravy de lege ferenda. Poslední část vyhodnocuje celou problematiku pomocí statistických údajů o počtu prozatím odsouzených právnických osob v ČR. V závěru autorka shrnuje, že ačkoliv je zavedení trestní odpovědnosti právnických osob...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.