Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukční návrh převodovky s rozborem možností tolerování
Křivohlavý, Petr ; Křupka, Jiří (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tolerování strojních součástí. V práci jsou vysvětleny rozměrové a geometrické tolerance, textura povrchu a jejich vzájemná závislost. Na základě těchto poznatků je vytvořena jednoduchá metoda, která by se měla využívat při tolerování strojních součástí. Tato metoda je dále aplikována na konkrétní strojní převodovku vybranou ze tří možných variant, kdy se zaměřuje především na tolerování hřídelů a ozubených kol. Práce by měla čtenáři dát představu jak tolerovat vybrané strojní součásti.
Defect detection on fiber materials using machine learning
Lang, Matěj ; Richter, Miloslav (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Following Master's Thesis is presenting the creation of scanning unit, that will automate the quality check process in company SILON, for their fibered material. The process of manual detection is discussed and the automated solution is proposed. Several test are shown, that demonstrate effects of different lights on fibres dyed in Rhodamine. Optimal filter for camera is chosen, to achieve images with highest resolution possible and with enough definition. Next, the software tools for hardware control are presented and tools for building neural networks. Also, some basic info on current state of the art is provided, to explain some of the tools used. The network itself is shown and also its learning process and capabilities of defect detection.
Studium vedení tepla metodami počítačového modelování
STANĚK, Jakub
Tato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip vedení tepla a jeho základní fyzikální veličiny potřebné ke správnému definování simulace. Druhá část se zaměřuje na samotný software, jeho funkce, přídavné moduly a popis jednotlivých kroků, které je potřeba vykonat pro vytvoření modelu. V poslední části je popsán celý proces vytváření multifyzikální úlohy umožňující simulovat vedení tepla v konkrétním materiálu v závislosti na čase.
Projekt výroby převodové skříně pro naviják
Hrbáček, Emil ; Strejček, Jan (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá návrh technologie výroby přesných děr pro valivá ložiska v převodové skříni pro naviják. Na základě konstrukčního návrhu převodové skříně byly navrženy varianty výrobní technologie. Zvolenými technologiemi jsou vyvrtávací operace, které byly prováděny na CNC obráběcím centru DMF 180 od společnosti DMG MORI, které umožňuje přesnou výrobu ložiskových děr. Ze dvou navržených variant výroby byla podle zvolených parametrů válcovitosti, souososti, polohy prvků a kvality povrchu vybrána vhodnější varianta výroby.
Návrh převodového ústrojí motocyklu s elektrickým pohonem
Novotný, Tomáš ; Prokop, Aleš (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Cílem práce je shrnutí současných převodových ústrojí motocyklů a následný návrh převodového ústrojí pro elektrický motocykl. Hlavním tématem je návrh spojky, pro jejíž komponenty byla zpracována napěťová analýza a určena únavová bezpečnost. Dále se práce zabývá návrhem primárního převodu a převodových poměrů převodovky.
Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí
Otipka, Václav ; Řehák, Kamil (oponent) ; Prokop, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou návrhu měřícího stavu pro experimentální stanovení NVH parametrů převodových ústrojí. Rozebrány jsou nejprve obecné poznatky z oblasti měření vibro akustiky. Následuje zhodnocení nejčastěji využívaných silových zařízení pro vyvozování reálných zátěžných stavů na měřených převodovkách. Podrobněji je zde mimo jiné rozebrán uzavřený silový okruh. V práci jsou dále postupně popisovány dva hlavní konstrukční celky složené z propojovacího členu a zkušební stolice. Oba zmíněné celky byly během návrhu optimalizovány především z pohledu jejich modálních vlastností, a to s využitím numerických simulací v softwaru ANSYS Workbench. Zahrnuty jsou zde taktéž pevnostní výpočty. Ty byly provedeny s využitím jak numerických, tak analytických výpočetních přístupů. Nepostradatelným výsledkem konstrukční práce je zpracování kompletní výkresové dokumentace, která je přílohou práce. V neposlední řadě je třeba uvést, že bylo provedeno a následně vyhodnoceno experimentální ověření vibrací a hluku na fyzicky zhotoveném propojovacím členu.
Výpočtové modely dynamiky převodových ústrojí
Czakó, Alexander ; Řehák, Kamil (oponent) ; Prokop, Aleš (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá zhrnutím poznatkov o výpočtovom modelovaní dynamiky prevodových ústrojenstiev. Modelovanie dynamiky má rozdielne stupne zložitosti. Od modálnej, harmonickej analýzy riešenej v MKP až po vytváranie virtuálneho prototypu v MBS prostredí. V úvode sú uvedené základy analytickej dynamiky a mechanického kmitania, ktoré sú základom jednotlivých analýz. Popísané sú aj zdroje vibrácii v prevodových ústrojenstvách.
Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM
Prokop, Martin ; Čudek, Pavel (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních EM, odvodit z teorie moduly nebo místa TEMu nejvíce citlivá na RF rušení a prozkoumat vliv bezdrátových technologií na aplikovatelné normy (pro udělení CE) a dále navrhnout, provést a vyhodnotit měření vlivu vybraných technologií na hlavní parametry TEMu.
Volně žijící améby jako původci nákaz člověka
Markovičová, Ivana ; Nohýnková, Eva (vedoucí práce) ; Doležal, Pavel (oponent)
Volně žijící améby jako původci nákaz člověka jsou celosvětově rozšířené organismy se schopností dvojího života a to jak v přírodě, která je jejich přirozeným prostředím, tak uvnitř napadeného organismu. Cílem této bakalářské práce je shrnout základní dostupné informace volně žijících patogenních druhů Naegleria fowleri, Balamuthia mandrillaris a patogenního rodu Acanthamoeba, které napadají CNS a jsou původci vzácných, avšak závažných onemocnění, často vedoucích ke smrti pacienta. Vyjímkou je zde akantamébová keratitida, která v neléčených případech vede ke snížení vizu či úplné slepotě. V jednotlivých kapitolách se práce věnuje způsobu přenosu, mechanismu patogeneze a patofyziologii za účelem přiblížení patogenity těchto tří volně žijících améb.
Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Linhart, Filip ; Hafidh, Said (vedoucí práce) ; Retzer, Katarzyna (oponent)
Od RNA k proteinu je iniciace translace a proteosyntéza zprostředkovávaná trans-vazebnými faktory, jež rozeznávají charakteristiky mRNA, společná téměř všem eukaryotům. Komplex tvořící eukaryotický translační iniciační faktor 3 (eIF3) je vysoce konzervovaným proteinovým komplexem, který rozpoznává složky 5' čepičky mRNA za cílem iniciace translace. eIF3 se skládá z devíti podjednotek, z nich tři mají dvě izoformy: eIF3A, eIF2B1, eIF3B2, eIF3C1, eIF3C2, eIF3D, eIF3E, eIF3F, eIF3G1, eIF3G2, eIF3H a eIF3K. Tato práce se zabývá funkční charakterizací, expresí a subcelulární lokalizací eIF3B1, eIF3B2 a eIF3E v samčím gametofytu Arabidopsis thaliana a interakcí eIF3E s komplexem Constitutive photomorphogenesis 9 (COP9) ve funkci regulačního komplexu posttranslační kontroly eIF3E. Ukazujeme, že ztráta funkce eif3b1 či eif3b2 se neprojevuje gametofytickou letalitou a že tyto dva proteiny se zřejmě funkčně doplňují, zatímco mutace eif3e má za důsledek letalitu samčího gametofytu. Pouze eif3b1 projevuje defekty následně po oplodnění, během vývoje semene. Studie genové exprese, užívající veřejně dostupná data o expresi a promotorové aktivitě prokazují vysokou úroveň exprese podjednotek eIF3 v zónách s intenzivním buněčným dělením, tedy listového primodia, kořenového meristému a elongační zóny, taktéž jako ve...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.