Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 212 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Time management v práci stavebního manažera
Jirátková, Marie ; Hub,, Karel (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda manažer ve stavebnictví využívá ke svému plánování metody time managementu. Teoretická část práce začíná základním vymezením pojmu time managemet, stanovením cílů a priorit, jaké metody time managemet využívá a jak ho dobře zvládnout. Zabývá se i stinnou stránkou prokrastinací, jako nezvládnutím time managementu. Zabývá se vysvětlením metod time managementu a také jejich historií. Druhá, prakticky zaměřená část obsahuje navržené hypotézy, které zkoumají, jak je time management ve skutečnosti stavebními manažery využíván, jak mu napomáhá elektronika a zda manažeři upřednostňují pracovní čas. Autorka se určené hypotézy snaží potvrdit či vyvrátit, pomocí dotazníkového šetření a řízenými rozhovory ve vybraných stavebních firmách. Výsledkem diplomové práce jsou vhodná doporučení pro efektivnější plánování času a vyvarování se chyb v této oblasti.
Pojetí fotografie v díle Rolanda Barthese
KAUTZKÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá estetikou fotografie, tak jak k ní ve svém díle přistupuje Roland Barthes. Stěžejním dílem pro celou práci je jeho poslední studie z roku 1980 s názvem Světlá komora - Poznámka k fotografii, ve které se odklání od svého typicky sémiologického přístupu ve prospěch širšího a z filozofického hlediska osobněji ukotveného pojetí fotografie na pomezí fenomenologie, sémiologie, psychoanalýzy a osobní biografie. Skrze tuto práci se budu odkazovat k Barthesovým předešlým textům, ve kterých se o fotografii více či méně zajímal. Jedná se zejména o Fotografickou zprávu (1961), Rétoriku obrazu (1964) a Třetí smysl (1970). Zaměřím se na charakteristiku fotografie jako takové, na její ontologii a na to čím je fotografie specifická a co ji odlišuje například od jiných druhů umění. Budu se věnovat zejména dvěma stěžejním pojmům ze Světlé komory, pojmům studium a punctum, a tomu, jak je punctum provázáno s časem a se smrtí.
Heideggerova daseinsanalýza
Kavková, Monika ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Diplomová práce se snaží nastínit daseinsanalýzu jako takovou, aby byla čtenáři lépe pochopitelná a srozumitelná. Popisuji základní pojmy, které jsou pro daseinsanalýzu nezbytné a bez které by nebyla širšímu publiku pochopitelná. V prvních kapitolách se zabývám historii daseinsanalýzy, kde také seznamuji čtenáře se jmény, které se s touto disciplínou pojí. Poté popisuji vývoj v Čechách a její principy. Jelikož je daseinsanalýza propojená s psychologií neopomíjím také toto hledisko a propojení s psychoterapií. Fenomenologii věnuji samotnou kapitolu, jelikož je pro vhloubení se do daseinsanalýzy nezbytná. Píši o principech, vývoji a podstatě této filosofické disciplíny. V dalších kapitolách se poté věnuji výkladu času, který byl a stále je v daseinsanalýze podstatou a základním pilířem. Popisuji jej z hlediska Heideggerova a také z úhlu filosofického. Pro lepší orientaci v problematice času vysvětluji také pojmy, jako jsou temporalita a sukcesivita. V práci rozlišuji také čas cyklický a lineární a seznamuji s nimi a s jeho podstatou. Následující kapitoly pak věnuji samotnému Martinu Heideggerovi. Snažím se o výklad jeho postojů, filosofie a názorů. Posléze se snažím podat obraz pobytu a časovosti z učení Heideggerova. Pojmy jako jsou "pobyt" a "bytí" prostupují celou práci a proto je nutné je...
Čas ve fotografii
Kubiková, Darina ; Klusová, Katarína (oponent) ; Gravlejs, Ivars (vedoucí práce)
Obsahem a tematem teto diplomove prace je projev casu ve fotografickem mediu. Hledám cestu k vzpomínkám, na které si nepamatuji. Výsledkem je manipulace s fotografií.
Koncept pomíjivosti v románu V. Woolfové Paní Dallowayová
ZVONÍČKOVÁ, Andrea
Tato bakalářská práce zkoumá koncept pomíjivosti v románu Virginie Woolfové Paní Dallowayová. Cílem práce je podat ucelený přehled těchto momentů, interpretovat je a ukázat, jakými technikami autorka dosahuje pocitu pomíjivosti; to vše především za pomoci teorií o čase Henriho Bergsona. Na základě myšlenek tohoto filosofa bude v práci prozkoumán i čas objektivní a subjektivní, jak se v Paní Dallowayové projevuje. Jelikož je v práci čas jako jedno z hlavních témat, lze v ní nalézt i přehled nejvýznamnějších filosofických teorií.
Využití hloubkového kypřiče při pěstování obilovin a řepky olejné v podniku Zemědělské služby Dynín, a.s.
KUBEŠ, Jan
Diplomová práce se zabývá hloubkovými kypřiči, které se používají v podnikách zemědělské výroby. Teoretická část je zaměřena na historii zpracování půd, na zpracování půdy a na kypřící stroje, které se používají v dnešní době. Jsou zde obsaženy talířové kypřiče, radličkové kypřiče, dlátové kypřiče, prutové kypřiče a stroje s poháněným pracovním ústrojím. Vlastní práce obsahuje porovnání radličkového kypřiče a pluhu provádějící orbu. Hodnotí se kvalita udržení nastavené hloubky, časová náročnost, spotřeba PHM a finanční náročnost.
Kniha Píseň písní jako odpověď na Kazatelovu marnost
FILIPOVÁ, Anna
Práce se zabývá ve slovech biblické knihy Píseň písní nalezením možné odpovědi na Kazatelovu marnost - pomíjivost lidského života i věcí s ním souvisejících, jež on sám v úvahách své knihy deklaruje. První kapitola představuje knihu Kazatel, usiluje o zachycení hlavních témat s příznaky marnosti a pomíjivosti a snaží se také poskytnout Kazatelova východiska z této situace. Druhá kapitola seznamuje s knihou Píseň písní a rovněž se zabývá jejím obsahem, který se nese v interpretaci a rázu poselství lásky mezi mužem a ženou. Třetí kapitola předkládá úsilí a snahu autorky, probíhá porovnávání hlavních myšlenek a východisek obou knih tak, aby bylo možné v závěru práce přinést odpověď na otázku, zda je láska v knize Písni písní možnou odpovědí na Kazatelovu marnost - pomíjivost lidského života, kterou Kazatel ve své knize proklamuje.
Člověk jako čas - volný čas a smysl lidské existence
MRÁZOVÁ, Vlasta
Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první části byl předmětem zájmu člověk a čas z hlediska filosofie. V druhé části jsme se zabývali lidským bytím a lidskou existencí. Ve třetí kapitole jsme ve věnovali souvislosti času a dějin a jejich důležitostí pro člověka a lidskou společnost. Čtvrtá kapitola se snaží postihnout smysl lidské existence a navazuje další kapitola, která se snaží zjistit možné příčiny, které mohou vést ke ztrátě smyslu života. Poslední část, věnovaná volnému času a výchově ve volném čase, měla za cíl ukázat možnosti a meze vychovatele volného času při pomáhání ke smysluplnému žití.
Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci
Schrámek, Martin ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby – objektový, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh strojní sestavy pro hlavní technologické etapy, zjišťovací protokoly pro jednotlivé měsíce, limitky, bilance zdrojů a pracovníků, plán zajištění vybraných materiálových zdrojů, technická zprávu zařízení staveniště, technologický předpis montovaného železobetonového skeletu, technologický předpis opláštění skeletu panely Kingspan, Kontrolní a zkušební plán – montovaného železobetonového skeletu, opláštění skeletu panely Kingspan a stropních panelů Spiroll administrativy, alternativní návrh záměny stropní konstrukce administrativy a její srovnání, hlukovou studii a tepelnou techniku.
Časnost romantiků. Poznámky k pojetí a figuraci času
Hrbata, Zdeněk
Intenzivní vědomí nebo prožitek času jsou jedním z ústředních témat literatury 19. století, zvláště u autorů, kteří jsou označováni za romantické. Prostřednictvím několika příkladů se zaměřujeme na poezii těch osobností (A. de Lamartine, V. Hugo, J. Vrchlický aj.), kteří se ve své tvorbě pokoušejí čelit nezvratnému běhu času (dávné, vergiliovské téma: „fugit irreparabile tempus“, traktované též F. Petrarkou, P. de Ronsard ad.) přivoláváním a vzkříšením minulosti, konzervováním a zvěčňováním minulého, vzpomínky. Ta např. proniká do přítomnosti subjektu a podílí se na utváření kontinua, kdy plynoucí čas, jemuž v romantické koncepci umění má vzdorovat také sama tvorba, neznamená nutně jen mizení a ztrátu. – Proti tomu stojí Baudelairovy podoby a figurce času jako univerzálního zla, destruktivního nepřítele lidí budícího stálou úzkost, ničitele, kterého není možné eliminovat, ale jemuž lze, alespoň dočasně, vzdorovat různými formami úniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 212 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.