Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 175 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hledání významu krásy ve vztahu k pravdivosti a svobodě na půdě výtvarného umění a pedagogiky
Klimešová, Petra ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent) ; Prázný, Aleš (oponent)
Ve výzkumu Hledání významu krásy ve vztahu k pravdivosti a svobodě na půdě výtvarného umění a pedagogiky se zabývám tématem, jak je krása vnímána ve výtvarné výchově a současném umění. Konkrétně se zaměřuji na otázku, jaká je zkušenost umělců a studentů s vnímáním krásy? Současně se zabývám studiem Hegelovy Estetiky, ve které je Hegelem popsáno umění a krása jako nástroj, skrze který poznáváme/odkrýváme sami sebe a přibližujeme se absolutnímu duchu. Toto odkrytí nebo také neskrytost je rovněž termínem pro pravdu (alétheia), která je klíčovým prvkem filosofie Jana Patočky a Anny Hogenové. Patočka a následně po něm Hogenová ve svém filosofickém díle usilují o to, aby se člověk navrátil ke svému původnímu pramenu prostřednictvím sebepoznání (gnothi seauton) a touto myšlenkou je celá práce inspirovaná, jako hledání významu. Práce je rozdělena do třech oblastí. První část se zabývá teoretickým úvodem do celé problematiky výzkumu, tedy je zde řešen pojem samotné krásy, problém objektivity a subjektivity poznání, estetická východiska současného umění a také Hegelovo pojetí estetiky a problematika vnímání. Druhá část reflektuje výpovědi jednotlivých respondentů. V reakci na výpovědi bylo vytvořeno deset oblastí, které se nějakým způsobem vztahují ke kráse: 1. Jak vnímáme krásu. 2. Krása a umění. 3. Krása...
Fenomenologie tance
Růžičková, Veronika ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Diplomová práce je filosofickým pojednáním o tanci a jeho bytostném určení, čím tanec jest. Tato práce se zabývá zkoumáním podstaty tance jako takového. Jde o fenomenologický náhled a zkoumání smyslu, který tanec sám v sobě nese. Pokouší se nahlížet základní možnosti projevů tance a s ním spjaté problémy jeho produkce, percepce, vnitřního naladění tanečníka, prostorovosti a časovosti na pozadí celku. Hlavním přístupem je promýšlení člověka na základě Heideggerových spisů - tanečníka jako místa, na kterém se Bytí děje. Tanec je možným způsobem, jak tanečník může být. Práce by měla směřovat k projasňování dějinného dívání se na tanec, fenoménu tance a dospět k původnosti tanečního umění. Důležitou součástí je také poznání, které se skrze umělecké vyjádření člověku dostává. Tanec je také chápán jako cesta uvlastnění, což znamená odkrývání tanečníkových možností v něm samém. Porozumění těmto možnostem započíná v sobě dění, které se vydává na cestu sebe-poznání a otevřenosti bytí. Tanec je pojímán jako způsob uměleckého projádření a bytostný rozhovor tanečníka se sebou samým a světem. Tanečník se nalaďuje na ráz situace, ve které pobývá a z ní také tvoří svůj tanec. Svojství je ukázáno na pozadí pravdy bytí. Celkově by mělo být uchopeno to, jakým způsobem tanec v našem vědomí vyvstává, jak se ukazuje ve...
Působnost trestních zákonů
Sýkora, Michal ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Musil, Jan (oponent) ; Fryšták, Marek (oponent)
Působnost trestních zákonů (abstrakt) Předkládaná práce se zaměřuje na otázky působnosti trestních zákonů a klade si za cíl přehledným způsobem popsat aktuální právní úpravu působnosti trestních zákonů, zhodnotit její stav, poukázat na případné legislativní nedostatky a navrhnout i některé úpravy de lege ferenda Pozornost, která bývá působnosti trestních zákonů běžně věnována ve vysokoškolských učebnicích či v jiné odborné literatuře, by mohla na první pohled naznačovat, že jde o materii spíše stručnou, jíž není třeba věnovat většího prostoru. Opak je pravdou. Působnost trestních zákonů představuje téma velmi rozsáhlé a rozmanité, její úpravu nalezneme v různých hmotněprávních i procesních předpisech, na úrovni běžných zákonů i ústavních předpisů a mezinárodních dohod. Bližší teoretický výzkum i řešení konkrétních praktických případů pak přináší nutnost zabývat se řadou dílčích otázek, a to nejen z oblasti trestního práva, ale i z řady dalších právních odvětví. Rozlišují se čtyři působnosti: časová, místní, osobní a věcná. Každá z nich se vyznačuje bohatou historií teoretického, zákonného i judikaturního vývoje. I přesto tento dlouhý vývoj jde o téma stále aktuální, a to jak z pohledu odborné, tak i laické veřejnosti. Zároveň jde o otázky, které je třeba řešit v každodenní činnosti soudů, státních zástupců,...
Návrhy na zlepšení firemní kultury ve společnosti HILTI ČR
Cirková, Jana ; Radil, Jan (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje důležitou součást firemní kultury společnosti HILTI ČR spol. s r. o., konkrétně oblast vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti time managementu tak, aby zaměstnanci byli efektivnější a bez újmy na rodinném životě a aktivitách volného času v tvrdé realitě dneška nejen obstáli, ale byli také úspěšní.
Time management v práci stavebního manažera
Jirátková, Marie ; Hub,, Karel (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda manažer ve stavebnictví využívá ke svému plánování metody time managementu. Teoretická část práce začíná základním vymezením pojmu time managemet, stanovením cílů a priorit, jaké metody time managemet využívá a jak ho dobře zvládnout. Zabývá se i stinnou stránkou prokrastinací, jako nezvládnutím time managementu. Zabývá se vysvětlením metod time managementu a také jejich historií. Druhá, prakticky zaměřená část obsahuje navržené hypotézy, které zkoumají, jak je time management ve skutečnosti stavebními manažery využíván, jak mu napomáhá elektronika a zda manažeři upřednostňují pracovní čas. Autorka se určené hypotézy snaží potvrdit či vyvrátit, pomocí dotazníkového šetření a řízenými rozhovory ve vybraných stavebních firmách. Výsledkem diplomové práce jsou vhodná doporučení pro efektivnější plánování času a vyvarování se chyb v této oblasti.
Pojetí fotografie v díle Rolanda Barthese
KAUTZKÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá estetikou fotografie, tak jak k ní ve svém díle přistupuje Roland Barthes. Stěžejním dílem pro celou práci je jeho poslední studie z roku 1980 s názvem Světlá komora - Poznámka k fotografii, ve které se odklání od svého typicky sémiologického přístupu ve prospěch širšího a z filozofického hlediska osobněji ukotveného pojetí fotografie na pomezí fenomenologie, sémiologie, psychoanalýzy a osobní biografie. Skrze tuto práci se budu odkazovat k Barthesovým předešlým textům, ve kterých se o fotografii více či méně zajímal. Jedná se zejména o Fotografickou zprávu (1961), Rétoriku obrazu (1964) a Třetí smysl (1970). Zaměřím se na charakteristiku fotografie jako takové, na její ontologii a na to čím je fotografie specifická a co ji odlišuje například od jiných druhů umění. Budu se věnovat zejména dvěma stěžejním pojmům ze Světlé komory, pojmům studium a punctum, a tomu, jak je punctum provázáno s časem a se smrtí.
Heideggerova daseinsanalýza
Kavková, Monika ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Diplomová práce se snaží nastínit daseinsanalýzu jako takovou, aby byla čtenáři lépe pochopitelná a srozumitelná. Popisuji základní pojmy, které jsou pro daseinsanalýzu nezbytné a bez které by nebyla širšímu publiku pochopitelná. V prvních kapitolách se zabývám historii daseinsanalýzy, kde také seznamuji čtenáře se jmény, které se s touto disciplínou pojí. Poté popisuji vývoj v Čechách a její principy. Jelikož je daseinsanalýza propojená s psychologií neopomíjím také toto hledisko a propojení s psychoterapií. Fenomenologii věnuji samotnou kapitolu, jelikož je pro vhloubení se do daseinsanalýzy nezbytná. Píši o principech, vývoji a podstatě této filosofické disciplíny. V dalších kapitolách se poté věnuji výkladu času, který byl a stále je v daseinsanalýze podstatou a základním pilířem. Popisuji jej z hlediska Heideggerova a také z úhlu filosofického. Pro lepší orientaci v problematice času vysvětluji také pojmy, jako jsou temporalita a sukcesivita. V práci rozlišuji také čas cyklický a lineární a seznamuji s nimi a s jeho podstatou. Následující kapitoly pak věnuji samotnému Martinu Heideggerovi. Snažím se o výklad jeho postojů, filosofie a názorů. Posléze se snažím podat obraz pobytu a časovosti z učení Heideggerova. Pojmy jako jsou "pobyt" a "bytí" prostupují celou práci a proto je nutné je...
Čas ve fotografii
Kubiková, Darina ; Klusová, Katarína (oponent) ; Gravlejs, Ivars (vedoucí práce)
Obsahem a tematem teto diplomove prace je projev casu ve fotografickem mediu. Hledám cestu k vzpomínkám, na které si nepamatuji. Výsledkem je manipulace s fotografií.
Koncept pomíjivosti v románu V. Woolfové Paní Dallowayová
ZVONÍČKOVÁ, Andrea
Tato bakalářská práce zkoumá koncept pomíjivosti v románu Virginie Woolfové Paní Dallowayová. Cílem práce je podat ucelený přehled těchto momentů, interpretovat je a ukázat, jakými technikami autorka dosahuje pocitu pomíjivosti; to vše především za pomoci teorií o čase Henriho Bergsona. Na základě myšlenek tohoto filosofa bude v práci prozkoumán i čas objektivní a subjektivní, jak se v Paní Dallowayové projevuje. Jelikož je v práci čas jako jedno z hlavních témat, lze v ní nalézt i přehled nejvýznamnějších filosofických teorií.
Využití hloubkového kypřiče při pěstování obilovin a řepky olejné v podniku Zemědělské služby Dynín, a.s.
KUBEŠ, Jan
Diplomová práce se zabývá hloubkovými kypřiči, které se používají v podnikách zemědělské výroby. Teoretická část je zaměřena na historii zpracování půd, na zpracování půdy a na kypřící stroje, které se používají v dnešní době. Jsou zde obsaženy talířové kypřiče, radličkové kypřiče, dlátové kypřiče, prutové kypřiče a stroje s poháněným pracovním ústrojím. Vlastní práce obsahuje porovnání radličkového kypřiče a pluhu provádějící orbu. Hodnotí se kvalita udržení nastavené hloubky, časová náročnost, spotřeba PHM a finanční náročnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 175 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.