Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 441 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.12 vteřin. 
Zkoušení cihel určených pro opravu památek
Lezová, Lívia ; Anton, Ondřej (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na metody zkoušení cihel, pomocí kterých se historické cihly rozdělí do skupin na použitelné, použitelné v extrémních podmínkách, použitelné omezeně a nepoužitelné pro obnovu památek či výstavbu nových konstrukcí. V teoretické části je popsán historický vývoj cihel plných pálených ve Střední Evropě a přehled metod pro zkoušení cihel včetně popisu provedení a jejich vyhodnocení. V praktické části jsou metody aplikovány na třech vizuálně odlišných sadách cihel odebraných z konstrukce z 19. století.
Industrial power supply with output control
Čunderlík, Dávid ; Herencsár, Norbert (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis covers basic theory about power supplies, it’s design and usage. Theory provide detailed information about each functional part in PSU. The main object are switch-mode power supplies and converters, their function and design. Industrial power supply is designed with functions of controling the outputs. This power supply is designed to be mounted on DIN rail. Designed power supply have 6 independent regulated outputs with total power of 120W. Theory about components for controling and comunicating are discused on theoretical basis. Practical part of thesis is assembly of a whole power supply, 3D model and it’s technical documnetation.
Vliv fyzických parametrů a stáří silnoproudého vedení na výkonnost a spolehlivost PLC/BPL
Benešl, Lukáš ; Sláčik, Ján (oponent) ; Mlýnek, Petr (vedoucí práce)
BPL technologie je v dnešní době dosti rozšířená a určité povědomí o ní má i veřejnost. Tato technologie může být využita jako komunikační prostředek bez nutnosti instalace dalšího média s použitím stávající infrastruktury. Ve snaze využít plnohodnotný potenciál technologie se začala BPL komunikace používat k online monitorování stávajícího stavu kabelů v distribučních sítích. Distributor může vyhodnocovat stávající stav v místech, kde je již technologie implementovaná. BPL technologii tedy můžeme využít nejen ke komunikaci, ale také jako diagnostický nástroj, kterým lze testovat kvalitu kabelového spojení, na níž se mohl ve značné míře podepsat nejen čas, ale také vlhkost či další vnější vlivy.
Automatizované testování webových aplikací
Běloch, Tomáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatizací v procesu testování webových aplikací. Teoretická část je zaměřena na zajišťování kvality softwarových produktů a služeb. V práci je dále rozebrána problematika automatizace dílčích druhů testování a jsou popsány některé testovací nástroje. Podrobněji se pak teoretická část zabývá nástrojem Selenium a systémy pro kontinuální integraci. Praktická část se zaměřuje na podrobnou analýzu, návrh a realizaci automatizovaných testovacích skriptů pro službu Claudu společnosti IBA CZ, s. r. o. V závěru práce je shrnut její přínos pro autora a společnost a nastíněn další plánovaný vývoj.
Simulační nástroj pro testování výkonu SafeQ Core Server
Chocholáček, Peter ; Trchalík, Roman (oponent) ; Jirák, Ota (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá implementací jednoduché síťové aplikace, která navenek vypadá a chová se jako síťová tiskárna. Zkoumá možnosti jakými s ní lze komunikovat a způsoby jak na ní posílat tiskové úlohy. Na přijaté tiskové úlohy reaguje změnou svého interního stavu, který lze promítnout na straně klienta, který je k ní připojen.
Vývoj software řízený testem
Navrátil, Dušan ; Rychlý, Marek (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce představuje agilní metodologii zvanou vývoj řízený testy a ilustruje její použití na ukázkovém příkladě pomocí testovacího nástroje. Během ilustrace jsou vysvětleny techniky sloužící k dosažení cíle softwarového projektu. Dále je diskutován vliv vývoje řízeného testy na kvalitu sofwarového produktu.
Testing of generated C compilers for processors in embedded systems
Dolíhal, Luděk ; Kubátová, Hana (oponent) ; Vojnar, Tomáš (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
The embedded systems have become essential for our everyday lives. They are usually highly specialized and optimized single purpose devices. The cores of this devices are usually composed of one or more application specific instruction-set processors. This dissertation thesis is focused on testing of tools for design of application specific instruction set processors (ASIP) and ASIPs itself. The aim is to create a system, that allows testing of the tools such as compiler, assembler, disassembler or debugger. Nevertheless, there is also need for more complex tests, for example integration tests, that ensure there is no incompatibility between the tools. Author created with support of continuous integration server an environment, that helps to reveal and fix errors during the design of the application specific processors and moreover this environment is automatized up to certain point.
Practical Methods of Automated Verification of Concurrent Programs
Fiedor, Jan ; Arcaini, Paolo (oponent) ; Farchi, Eitan (oponent) ; Vojnar, Tomáš (vedoucí práce)
Nowadays, multi-threaded programs are quite common and so are concurrency errors. Over the years, many techniques were developed to detect such errors, yet software developers still struggle to find the right tools to analyse their programs. The reason is simple, working does not always mean practical. Many tools implementing the detection techniques are hard to use, tailored for a specific kind of programs or synchronisation, or do not scale well to handle large software. For some types of concurrency errors, no tools even exist, yet many software developers encounter such errors in their programs. The main goal of this thesis is to develop new techniques for detecting errors in multi-threaded programs. These techniques should be able to handle complex programs, allow one to detect some of the less studied types of concurrency errors, and support a broad variety of programs.
Automatická tvorba testovacích případů z datových toků
Kraut, Daniel ; Fiedor, Tomáš (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatickou tvorbou testovacích případů na úrovni jednotkového testování, pro zdrojové texty v jazyce C. K dosažení automatizace jsou použity metody přístupu k software jako k datovým tokům proměnných. Je zde nastíněn náhled na průběh tvorby testů a funkci CSP solverů, které jsou nezbytnou částí pro rozhodnutelnost těhto problémů. Statická analýza kódu je umožněna knihovnou LibTooling v projektu překladačového front-endu Clang. Jsou uvedeny výstupy z aplikace, jimiž jsou automaticky vytvořené vstupní hodnoty pro testovací případy.
Komparace výsledků talentových zkoušek z atletiky v letech 2007 - 2016
Skalická, Andrea ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Vindušková, Jitka (oponent)
Název: Komparace výsledků talentových zkoušek z atletiky v letech 2007 - 2016 Cíle: Cílem práce je porovnání výsledků talentových zkoušek z atletiky na UK FTVS v letech 2007 - 2016. Ve zkoumané skupině jsou jak muži, tak ženy jednooborových i dvouoborových forem studia, prezenční i kombinované formy. Metody: Metodika práce je zaměřena na všechny uchazeče a uchazečky, kteří se v letech 2007 - 2016 přihlásili k talentovým zkouškám a dosáhli minimálního požadovaného bodového zisku 1 bod. Výsledky: Sledují výkonnost uchazečů v běžeckých disciplínách v rozmezí deseti let. Klíčová slova: atletika, testování, talentové zkoušky, motorické testy, 800 m žen, 1500 m mužů, sprint 100 m

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 441 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.