Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie návrhu tůní v k.ú. Veliš
Kociánová, Karolína
Práce je zaměřena na studii návrhu tůní v katastrálním území Veliš. Konkrétně se jedná o určení přírodních poměrů dané lokality, zhodnocení možných funkcí tůní, vhodnosti umístění, velikosti, případně o návrhy výsadeb vegetace v blízkosti vybudovaných tůní a přilehlého vodního toku. Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout co nejvhodnější technické řešení celé soustavy tůní. Veškeré výsledky a závěry vychází z terénních průzkumů, laboratorních rozborů a z dat získaných převážně v roce 2015/ 2016, čímž získáváme aktuální informace k dané oblasti.
Studie bytového interiéru - předsíň
Koukolová, Petra
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou předsíní v soukromém interiéru. Ve stručnosti je zde popsán historický vývoj této místnosti. Zbytek teoretické části práce se již věnuje předsíním současným. Rozebrány jsou zde typy dispozic, dále pak funkce předsíní a požadavky na ně kladené. Nechybí ani stavební prvky a materiály vhodné k použití do vstupních prostor, osvětlení, barvy a vybavení předsíní. Praktická část práce se věnuje analýze několika vybraných předsíní a shrnutí nejčastějších, nejen estetických, chyb. Nedílnou součástí práce je i návrh nového zařízení jedné z řešených předsíní.
Městský dům Hlinky ve Starém Brně
Tomický, Ondřej ; Šubrt, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci dále rozvíjím architektonickou studii vypracovanou v pátém semestru v rámci předmětu AG034. Mou práci tehdy vedla Ing. arch. Marcela Uřídilová. Nyní jsem studii rozpracoval pod vedením doc. Ing. arch. Juraje Dulenčína, Ph.D., a Ing. Dušana Hradila na stupeň Dokumentace pro stavební povolení a následně na stupeň Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je návrh polyfunkčního městského domu do proluky mezi dvěma stávajícími objekty na ulici Hlinky v Brně. Proluka široká 9,4 metrů se nachází v řadové zástavbě, u zastávky městské hromadné dopravy, naproti hlavnímu vstupu na brněnské Výstaviště. Dům má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží, je založen na základové desce a ukončen plochou střechou. Má podélný stěnový konstrukční systém, zatížení je přenášeno železobetonovými monolitickými stěnami a stropy. Výškově tvoří plynulý přechod mezi oběma sousedními objekty. V suterénu se nachází technické zázemí celé stavby, v 1. NP potom hlavní a vedlejší vstup a vjezd pro automobily a příjezd ke kolébkovým zakladačům s osmi parkovacími místy. Ve 2. NP je umístěn ateliér a kancelář se společnou halou. Ve 3.-5. NP se nachází dva luxusní mezonetové byty. Společná mezi bytová příčka se nachází ve 4. NP. Po celé výšce domem prostupuje vnitřní jádro svislých komunikací – schodiště a výtahu. Hlavní hmota domu je zalícována mezi sousední stavby. Na jižní straně je poslední páté podlaží od ulice lehce odskočeno. Na severní straně z objektu vystupuje prostor parkování, částečně zahloubený do svahu Žlutého kopce. Protože je stavební parcela ze dvou stran sevřená sousedními domy, jediné volné fasády směřují na jih do ulice Hlinky, a na sever ke Žlutému kopci. Uliční fasáda je vodorovně členěna čtyřmi řadami balkónů a vysokými francouzskými okny. Uliční parter stavby, kde se nachází vstupy a vjezd, je zvýšený a obložený travertinem.
Výroba značkové konfekce Brno
Hubený, Jakub ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh průmyslové stavby – výroby značkové konfekce v brněnských Židenicích. Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce Calvin Klein. Řešené území se nachází na brněnském brownfieldu č. 3602 při ulici Rokytova mezi hřbitovem a lesoparkem Akátky. Práce navazuje na architektonickou studii AG034. Práce je dále rozpracována jako konstrukční studie a stavební řešení pro provedení stavby. Základní koncept hmotového řešení vychází z funkční náplně, provozu, topografie, okolní zástavby a výtvarného chápaní loga firmy. Dominantním materiálem stavby je železobetonový pohledový beton, který tak i prozrazuje stejný materiál nosné konstrukce kombinovaného systému. Bezbariérová průmyslová stavba je řešena jako dvoupodlažní objekt se zelenou pochozí střechou volně přecházející v terén.
Zapojení železniční vlečky BVV do Železničního Uzlu Brno
Tomašov, Filip ; Všetečka, Martin (oponent) ; Říha, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vyřešit napojení železniční vlečky BVV do nově plánovaného odstavného nádraží Brno-Jih, které bude součástí nového Železničního Uzlu Brno. Dílčím požadavkem zadavatele bylo ověřit možnost napojení vlečky pomocí nového mostu přes řeku Svratku. Byly navrženy dvě varianty napojení, jedna bez využití nového mostu a druhá s využitím mostu přes řeku Svratku.
Studie obchvatu Neslovic, silnice II/394
Veselý, Petr ; Efenberk, Tomáš (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování vyhledávací studie obchvatu obce Neslovice. Důvodem pro vybudování obchvatu je ulehčení stávajícímu průtahu obce a zvýšení bezpečnosti v jejím území. Komunikace je navržena s kategorijní šířkou S9,5/90. Pro plynulost a bezpečnost dopravy byly v místě křížení prozkoumány i mimoúrovňové varianty. Z pěti vytvořených variant byla zvolena jedna, která je dále podrobně zpracována.
Studie úpravy křižovatky ulic Křižíkova x Kociánka x Myslínova v Brně
Honzírková, Sabina ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy křižovatky ulic Křižíkova x Kociánka x Myslínova v Brně. V současné době se tvar křižovatky jeví jako nevyhovující, a to zejména kvůli problematickému odbočení vlevo z krátké spojky mezi ulicemi Křižíkova a Kociánka. Z důvodu plánované velké bytové výstavby v městské části Brno–Sadová je očekáván velký nárůst intenzit dopravy na ulici Kociánka. Cílem této práce je nalezení vhodné varianty, která zvýší kapacitu křižovatky a umožní plynulejší odbočování vlevo. Návrh je proveden ve třech variantách na základě dopravního průzkumu, posouzení kapacit a posouzení nehodovosti. Současný stav a všechny variantní řešení jsou kapacitně posouzeny na výhledové intenzity a vyhodnoceny.
Studie úpravy křižovatky silnic II/425 a III/42510 u Rajhradu
Becková, Lucie ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování studie úpravy stykové křižovatky silnic II/425 a III/42510 u města Rajhrad jižně od centra Brna. Současný stav se jeví jako nevyhovující. Důvodem úpravy křižovatky je vysoká intenzita na vedlejší komunikaci zjištěná z naměřených průzkumů. Ze tří variant možného řešení byla vybrána jedna, která by vyhovovala požadavkům na zvýšení kapacity, a zaručila dostatečnou úroveň kvality křižovatky jak na vedlejší, tak na hlavní komunikaci. V rámci studie je v jedné z variant navržena úprava současného stavu přilehlé ČSPH.
Variantní řešení MÚK Mohelnice sever
Lukáš, Radek ; Hájek, Jaromír (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem variantního řešení mimoúrovňové křižovatky Mohelnice sever. Porovnává stávající návrh křižovatky, který je považován za nevhodný, s dvěma novými návrhy okružních křižovatek. Cílem práce je navrhnout výslednou křižovatku levnější, rozlohou menší a přehlednější pro uživatele.
Studie křižovatky ulic Hlavní třída a Slezská ve Frýdku-Místku
Sláviková, Ľubica ; Polesná, Kateřina Mičová (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je variantní návrh úpravy stykové křižovatky ve Frýdku-Místku na průsečnou. Nejdřív byla provedena prognóza intenzit generované dopravy z územního plánu, dále prognóza intenzit při přeložce silnice II/477. Pro každou prognózu byly vytvořeny dvě varianty. V první variantě to je jednopruhová okružní křižovatka a světelně řízená křižovatka se signálním plánem. Ve druhé a třetí variantě se jedná o turbo okružní křižovatku a světelně řízenou křižovatku se signálním plánem. Všechny varianty byly kapacitně posouzeny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.