Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie mimoúrovňové křižovatky Žešov na D46
Sobková, Tereza ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyhledávací studií mimoúrovňové křižovatky Žešov, především dokončením připojení silnice II/433 k dálnici D46. Zmíněná mimoúrovňová křižovatka se nachází na 21. km dálnice v katastrálním území obce Žešov. Obě chybějící připojení, jak připojovací pruh směrem k Olomouci, tak i odbočovací pruh od Olomouce, jsou navržen ve dvou variantách.
Studie jihovýchodního obchvatu města Uherský Brod
Dohnálek, Jakub ; Sabadáš, Petr (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je studie jihovýchodního silničního obchvatu města Uherský Brod, propojky silnice II/490 a silnice II/495. Součástí studie je problematika možné přeložky sil-nice I/50 do stejného prostoru. Obě stávající trasy jsou vedeny v intravilánu. Důvodem vzniku studie je snaha o snížení intenzity dopravy ve městě a kompletizace východního silničního ob-chvatu města. Ve výsledku byly zpracovány tři varianty, z nichž jedna byla vybrána k podrobnějšímu zpracování.
Studie úpravy křižovatky silnic I/12 a II/101 u Úval
Bláhová, Sabina ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je studie úpravy stykové křižovatky silnic I/12 a II/101 u města Úvaly u Prahy. Současný tvar křižovatky se jeví jako nevyhovující, a to zejména kvůli problematickému odbočení vlevo jak ze silnice I/12, tak hlavně z vedlejší komunikace II/101. V rámci studie je řešena i křižovatka silnice II/101 s ulicí Pražská. Byly navrženy tři varianty možného řešení, které by měly zvýšit kapacitu křižovatky, umožnit plynulejší odbočování vlevo a také zlepšit rozhledové poměry v této lokalitě.
Studie SV obchvatu Uherského Hradiště
Bedřich, Marek ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je studie severovýchodního obchvatu města Uherské Hradiště. Toto město se nachází ve Zlínském kraji, okres Uherské Hradiště. Obchvat obcí je navržen jako S9,5/80 a napojuje se na okružní křižovatku u přivaděče k dálnici D55. Obchvat je řešen ve třech variantách, které jsou následně porovnány a jedna z nich je detailně zpracována. Cílem práce je připravit podklady pro změnu územního plánu a zlepšení dopravy ve městech Uherské Hradiště a Staré Město.
Městský dům Minská Brno
Juchelka, Tomáš ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vychází z mojí architektonické studie napsané ve třetím ročníku studia. Tématem práce je projekt městského domu Minská v Brně, který se bude nacházet v proluce na ulici Minské v městské části Brno-Žabovřesky. V bakalářské práci je projekt dále rozvíjen do dalších stupňů v rámci projektové dokumentace. Hlavní myšlenkou je návrh objektů dominantních, nicméně jednoduchých z hlediska hmoty a provozu a přinášejících do daného místa řád. V současnosti se na vybraném území nacházejí převážně jednoduché rodinné domy a objekty o čtyřech až pěti podlažích. V jejich parteru se nacházejí služby, obchody a podobně. Pozemek, který tvoří základ mého projektu, se nachází v proluce a je velmi úzký a hluboký a orientovaný svými kratšími stranami na jižní a severní stranu. Vypracovaný návrh se skládá ze dvou objektů – SO1 a SO2, které jsou propojeny menší zahradou. První z nich „SO1“ doplňuje zástavbu ulice Minské a je tvořen základní kubickou hmotou o pěti nadzemních a jedním podzemním podlažím. V objektu se nacházejí čtyři bytové jednotky, komerční prostor a technické zázemí bytu. Objekt SO2 je navržený na druhé straně pozemku, na jeho hraně u ulice Kubánské, tvořený taktéž kubickou hmotou a je rozdělený na dvě vyšší čtyř a pěti podlažní části a jednu nižší jednopodlažní část. V tomto objektu se nachází šest bytových jednotek, tři komerční prostory, technické zázemí a podzemní parkoviště. Celkem je navrženo deset bytových jednotek a čtyři samostatné komerční prostory. Z hlediska konstrukce jsou oba objekty řešeny jako podélný železobetonový stěnový systém, který je ztužený železobetonový jádrem a železobetonovými monolitickými stropy.
Aquapark Brno
Krček, Jan ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem na sport, rekreaci a relaxaci. Na řešeném území tak v jeho jižní části vznikla zóna převážně profesionálního sportu, kde jsou na nově vytvořené terase/platformě vybudovány objekty fotbalového a hokejového stadionu. Tyto stadiony jsou umístěné přibližně ve stejných místech jako jejich dnes nevyhovující (fotbalový) nebo již neexistující (hokejový) předchůdci. Terasa/platforma, pod kterou je umístěno parkování, dále pokračuje a za nově rozšířeným hotelem Boby navazuje zóna rekreačního sportu se zpracovávaným Aquaparkem a venkovními sportovišti nacházejícími se za stávající budovou OC Tesco. Severně je vybudován nový park tvořící rekreačně-relaxační zónu na území tzv. Planýrky. Aquaparku dominuje stávající budova padesátimetrového bazénu, postaveného v roce 1979 podle projektu Ing. Arch. Otakara Oplatka. Tento objekt však již dále nevyhovuje požadavkům dnešních návštěvníků ani sportovců. Ke stávajícímu objektu je tak na místě dnešní posilovny přistavěna nová budova obsahující pětadvacetimetrový a výukový bazén i se zázemím. Je zde tak vytvořen (oddělitelný) čistě plavecký areál, který může sloužit jak rekreačním plavcům, tak výuce nebo profesionálnímu plavání i s možností konání závodů. Na nový objekt plaveckého a výukového bazénu navazuje směrem na východ budova zastřešeného Aquaparku částečně schovaná pod pobytovými terasami a odpočinkovými plochami. Tyto tři průchozí, avšak vzájemně oddělitelné objekty spolu s platformou vymezují oblast venkovního areálu aquaparku. Ten je tak zároveň odizolován od hlučné ulice Sportovní, zároveň má však dostatečný přísun slunečního světla. V místech původního dětského bazénku a rozšířením do míst dnešního parčíku (v předprostoru plaveckého bazénu) vzniká prostor pro welness a posilovnu.
"Hudební scéna" - koncertní sál pro město Brno
Jaroň, Ján ; Žalmanová,, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Diplomová práce má téma „Hudební scéna“ – koncertní sál pro město Brno. Práce se zabývá architektonickou studií koncertního sálu včetně foyeru, provozních a servisních prostor. Sál má kapacitu 724 díváků ve třech podlažích hlediště a dokáže hostovat až 85 hudebníků orchestru a 50 úřastníků sboru. Návrh vytváří architektonické řešení, které respektuje okolní výstabu a zároveň vytváří zajímavý prostor.
"Hudební scéna" - koncertní sál pro město Brno
Láníková, Jaroslava ; Žalmanová,, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Předmětem zadání diplomové práce je návrh architektonické studie koncertního sálu pro město Brno v městské části Brno-střed. Ústřední částí objektu je sál o kapacitě 540 diváků. Cílem bylo vytvořit reprezentativní objekt splňující veškeré provozní požadavky, kde se pojí krása s funkčností. Do návrhu byla snaha vetknout a tak i celkově propojit architekturu s hudbou. To se podařilo použitím bílé barvy na fasádě a dále vytvořením rytmicko-dynamické plastiky pomocí lamel s lehkým pootočením. Celkový ráz dynamiky pak dotváří umístění díla od Alexandera Caldera nad hlavním vstupem. Při návrhu byla snaha o jednotlivé propojení prvků stavby a jejich ideový význam.
Autobusové nádraží ve variantě ŽUB A-Řeka
Pelc, Norbert ; Novák, Martin (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem autobusového nádraží ve variantě Železničního uzlu Brno A – Řeka. Cílem diplomové práce byl variantní návrh uspořádání autobusového nádraží v prostoru pod mostní konstrukcí železničního osobního nádraží. Dále byla prověřena možnost zachování současného autobusové nádraží Zvonařka, kde vlivem výstavby železniční infrastruktury dojde ke vzniku nové dopravní situace. V rozsahu studie byly vypracovány celkem čtyři varianty. Práce je také doplněna analýzou potřebného počtu autobusových stání.
Příprava a realizace výrobní haly v Holešově
Ševela, Ondřej ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace výrobní haly v Holešově. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, studii realizace hlavních technologických etap, koordinační situaci stavby, technickou zprávu s řešením dopravních vztahů a koordinaci nadrozměrné přepravy, objektový časový a finanční plán stavby, plán zajištění materiálových zdrojů obsahující bilanci pracovníků, časový plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně jejich časového nasazení, projekt zařízení staveniště včetně výkresů zařízení staveniště, technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu a pro provedení drátkobetonové podlahy, kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, posouzení zvedacího mechanismu, schémata postupu montáže prvků prefabrikovaného skeletu a položkový rozpočet prefabrikovaného skeletu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.