Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 290 záznamů.  začátekpředchozí275 - 284další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Euroregion Elbe/Labe ů v číslech, grafech a mapách / Euroregion Elb ů in Statistic Figures, Graphs and Maps
Jeřábek, Milan
Uvnitř příhraničních regionů, obecně, existuje potřeba výměny vzájemných informací a znalostí. Ověření tohoto tvrzení, v oblasti česko-německého pohraničí, bylo náplní výzkumného projektu v rámci CBC Phare. Dvojjazyčná publikace představuje hlavní výstup projektu a popisuje na základě statistických dat za okresy současnou socioekonomickou situaci.
Management výuky statistických předmětů v kombinovaném studiu
Vlnas, Pavel ; Komárková, Lenka (vedoucí práce) ; Voráček, Jan (oponent)
V současné době existuje naléhavá potřeba provést analýzu výuky statistických předmětů na Fakultě managementu VŠE v Praze. Práce analyzuje dosavadní pedagogické metody, jež jsou v době vzniku práce v akademickém roce 2009-2010 aktuální. Dalším cílem je navrhnout takové nové metody výuky, které by odrážely nastupující trendy v pedagogice a které by studentům pomohly jak v absorpci a pochopení látky, tak v její aplikaci v praxi na manažerských pozicích.
František Weyr a statistika
Černoušek, Lukáš ; Závodský, Prokop (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Tato práce je orientována na statistiku a významného českého činitele v ní,Františka Weyra. Cílem bakalářské diplomové práce je poskytnout ucelené informaceo životě a díle významného právníka, filozofa, státovědce a statistika Františka Weyra a teoreticky zdůraznit jeho vliv na rakousko-uherskou a československou statistiku. Kromě toho bude v práci pojednáváno také o samotné statistice a její konkrétní vývojové části. Práce bude pouze teoretická, žádného samostatného výzkumu se v ní dopouštět nebudu. K dosažení cíle práce budu používat výhradně literární zdroje z oblasti statistiky a samotný slavný třídílný životopis Františka Weyra. Přínos práce vidím v tom, že studentům a zájemcům o tuto oblast poskytne ucelenější pohled na Františka Weyra v souvislosti se statistikou, neboť dosud nacházíme buď statistickou tvorbu, ve které je okrajově zmíněno o Weyrovi nebo jsou dostupné již zmíněné Weyrovy životopisy, kde se ovšem mimo statistiku píše zejména o jeho soukromém životě, o jeho zahraničních cestách a jeho působení v roli univerzitního učitele. Při psaní práce jsem dospěl k závěru, že ač je Weyr znám především jako významný právník a univerzitní činitel, je jeho vliv na statistiku nesmírný a jeho činnost v čele Státního úřadu statistického přinesla mnoho významných počinů, na které není možno zapomínat. Ač bylo těžiště jeho činnosti mimo statistiku, dovoluji si říci, že ke statistice patří a měl by s ní být i nadále spojován.
Porovnání aktuálního rozdělení mezd v České republice s rozdělením mezd v některých dalších zemích EU
Vychodil, Marek ; Bartošová, Jitka (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
V rámci této práce byly srovnávány vlastnosti statistických souborů příjmů v České republice, Německu, Francii a Velké Británii. Jako ukazatele byly použity základní vlastnosti polohy, variability, šikmosti a špičatosti statistického souboru dat. Naměřené hodnoty jsou pak subjektivně interpretovány a jsou z nich vyvozeny závěry o vývoji v čase a podmínkách generujících dané změny.
Oficiální národní webové stránky cestovního ruchu ČR
Zábranská, Vendula ; Vaško, Martin (vedoucí práce) ; Mlejnková, Lena (oponent)
Práce pojednává o současném stavu oficiálních národních webových stránek cestovního ruchu, rozebírá statistiky vybraných stránek, zmiňuje současné trendy a jejich využití v současných oficiálních prezentacích.
Dosavadní vývoj příjmů a výdajů českých a slovenských domácností (a výhled do budoucna)
Vít, Přemysl ; Bartošová, Jitka (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Moje bakalářská práce je zaměřena na vývoj příjmů a výdajů českých a slovenských domácností. V teoretické části jsem se zabýval dělením příjmů a výdajů domácností. Hledal jsem především rozdíly v oblasti příjmů mezi dvěma státy, které jsou si svojí historií a polohou velice blízký. To se také stalo mým prvním cílem práce. Další částí práce je statistická část obsahující problematiku časových řad. Druhým cílem bakalářské práce je sestavit odhad vývoje příjmů do budoucnosti, který jsem zařadil do praktické části.
Analýza užívání drog v krajích České republiky
Kakaščík, Martin ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Vopravil, Jiří (oponent)
Užívání drog je velký problém současného světa. Dopad užívání drog postihuje všechny články lidské společnosti -- jedince, rodiny, komunity i celé státy. Pomocí analýzy užívání drog můžeme popsat, jaká je v jednotlivých krajích drogová situace. Tato práce je zaměřena na identifikaci sociálních, ekonomických a demografických faktorů podílejících se na vzniku sociálně patologickém prostředí užívání drog. Výsledky této práce mohou být využity na identifikaci ohrožených oblastí a na redukci vlivu jednotlivých faktorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 290 záznamů.   začátekpředchozí275 - 284další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.