Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 285 záznamů.  začátekpředchozí275 - 284další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
František Weyr a statistika
Černoušek, Lukáš ; Závodský, Prokop (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Tato práce je orientována na statistiku a významného českého činitele v ní,Františka Weyra. Cílem bakalářské diplomové práce je poskytnout ucelené informaceo životě a díle významného právníka, filozofa, státovědce a statistika Františka Weyra a teoreticky zdůraznit jeho vliv na rakousko-uherskou a československou statistiku. Kromě toho bude v práci pojednáváno také o samotné statistice a její konkrétní vývojové části. Práce bude pouze teoretická, žádného samostatného výzkumu se v ní dopouštět nebudu. K dosažení cíle práce budu používat výhradně literární zdroje z oblasti statistiky a samotný slavný třídílný životopis Františka Weyra. Přínos práce vidím v tom, že studentům a zájemcům o tuto oblast poskytne ucelenější pohled na Františka Weyra v souvislosti se statistikou, neboť dosud nacházíme buď statistickou tvorbu, ve které je okrajově zmíněno o Weyrovi nebo jsou dostupné již zmíněné Weyrovy životopisy, kde se ovšem mimo statistiku píše zejména o jeho soukromém životě, o jeho zahraničních cestách a jeho působení v roli univerzitního učitele. Při psaní práce jsem dospěl k závěru, že ač je Weyr znám především jako významný právník a univerzitní činitel, je jeho vliv na statistiku nesmírný a jeho činnost v čele Státního úřadu statistického přinesla mnoho významných počinů, na které není možno zapomínat. Ač bylo těžiště jeho činnosti mimo statistiku, dovoluji si říci, že ke statistice patří a měl by s ní být i nadále spojován.
Porovnání aktuálního rozdělení mezd v České republice s rozdělením mezd v některých dalších zemích EU
Vychodil, Marek ; Bartošová, Jitka (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
V rámci této práce byly srovnávány vlastnosti statistických souborů příjmů v České republice, Německu, Francii a Velké Británii. Jako ukazatele byly použity základní vlastnosti polohy, variability, šikmosti a špičatosti statistického souboru dat. Naměřené hodnoty jsou pak subjektivně interpretovány a jsou z nich vyvozeny závěry o vývoji v čase a podmínkách generujících dané změny.
Oficiální národní webové stránky cestovního ruchu ČR
Zábranská, Vendula ; Vaško, Martin (vedoucí práce) ; Mlejnková, Lena (oponent)
Práce pojednává o současném stavu oficiálních národních webových stránek cestovního ruchu, rozebírá statistiky vybraných stránek, zmiňuje současné trendy a jejich využití v současných oficiálních prezentacích.
Dosavadní vývoj příjmů a výdajů českých a slovenských domácností (a výhled do budoucna)
Vít, Přemysl ; Bartošová, Jitka (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Moje bakalářská práce je zaměřena na vývoj příjmů a výdajů českých a slovenských domácností. V teoretické části jsem se zabýval dělením příjmů a výdajů domácností. Hledal jsem především rozdíly v oblasti příjmů mezi dvěma státy, které jsou si svojí historií a polohou velice blízký. To se také stalo mým prvním cílem práce. Další částí práce je statistická část obsahující problematiku časových řad. Druhým cílem bakalářské práce je sestavit odhad vývoje příjmů do budoucnosti, který jsem zařadil do praktické části.
Analýza užívání drog v krajích České republiky
Kakaščík, Martin ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Vopravil, Jiří (oponent)
Užívání drog je velký problém současného světa. Dopad užívání drog postihuje všechny články lidské společnosti -- jedince, rodiny, komunity i celé státy. Pomocí analýzy užívání drog můžeme popsat, jaká je v jednotlivých krajích drogová situace. Tato práce je zaměřena na identifikaci sociálních, ekonomických a demografických faktorů podílejících se na vzniku sociálně patologickém prostředí užívání drog. Výsledky této práce mohou být využity na identifikaci ohrožených oblastí a na redukci vlivu jednotlivých faktorů.
Problémy vyhledávání informací v prostředí Internetu
Janů, Tomáš ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Šubrta, Václav (oponent)
Práce se snaží poukázat na nedostatky a překážky, se kterými se může běžný uživatel internetu setkat během vyhledávání informací. Samotný proces vyhledávání informací v této práci představuje interakci mezi uživatelem zadávaným dotazem a vyhledávačem zobrazovaným výsledkem. Výsledek přitom může mít podobu URL adresy konkrétní webové stránky, obrázku, produktu, lokality a další. Mezi problémy, které jsou v práci detailně popsány, patří například relevance a aktuálnost výsledků vyhledávání, rozlišení globálního výsledku od lokálního, spam mezi výsledky vyhledávání či problémy spojené s vyhledáváním v online mapových podkladech. Důraz je v práci kladen zejména na lokální trh, respektive českého uživatele. Dále také na aktuálnost veškerých údajů a praktické ukázky v podobě snímků. Důležitá data a statistiky jsou poté zaznamenána v přehledných tabulkách a grafech. Mimo jiné lze v práci najít mnoho zajímavostí a postřehů, které jsou značeny šipkou v modré barvě (->).
Analýza výsledků studentů předmětu 4ST201
Šulc, Zdeněk ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnání a testování výsledků studentů, kteří navštěvovali kurz statistiky na VŠE v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje základní metody, které jsou použity v práci. Praktická část se zabývá vlastní analýzou, která je hlavně zaměřena na průběžné testy během semestru. Výsledky této práce jsou shrnuty v závěru.
Využití statistických metod při analýze výročních zpráv českých nadací
Vobecká, Zdeňka ; Stránský, Jakub (vedoucí práce) ; Vltavská, Kristýna (oponent)
Cílem této práce bude vybrat a aplikovat statistické metody pro popis a analýzu vzorku výročních zpráv českých nadací s cílem popsat současný stav a ověřit základní otázky s ním spojené. Půjde hlavně o to zjistit, jak moc jsou nadace transparentní a jak moc splňují zákonné povinnosti především zveřejňování výroční zprávy. Vycházet se bude ze dvou hypotéz - české nadace v drtivé většině (95 %) splňují povinnost zveřejňování výroční zprávy a české nadace, které zveřejňují výroční zprávy, naplňují většinu (75 %) zákonných požadavků na obsah výroční zprávy. Dále se bude zjišťovat, které faktory ovlivňují nadace k tomu, aby splnily povinnost a zveřejnily své výroční zprávy. Využijí se k tomu tři hypotézy: české nadace sdružené ve Fóru dárců zveřejňují výroční zprávu s vyšší pravděpodobností než ostatní, české nadace využívající peníze z Nadačního investičního fondu (dále jen NIF) zveřejňují výroční zprávu s vyšší pravděpodobností než ostatní a velké české nadace zveřejňují výroční zprávu s vyšší pravděpodobností než ostatní. Na závěr zhodnotím, jak se celkově chová český nadační sektor (respektive nadace) a jak přistupuje k zákonným požadavkům.
Statistická identifikace klastrového potenciálu v ČR
Mokošová, Veronika ; Fischer, Jakub (vedoucí práce) ; Chlad, Miloslav (oponent)
Cílem diplomové práce je představit proces spojený s identifikací průmyslových klastrů a poukázat na možné metody a nástroje, kterých lze při identifikaci využít. Nejde jen o to, popsat soubor metod, ale také o zamyšlení, zda jsou tyto metody pro hledání klastrů v krajích České republiky využitelné, a to s ohledem na existující nabídku regionálních dat. Práce se skládá ze tří částí. První část představuje obecný teoretický úvod k problematice klastrů. Druhá, také teoretická část, se široce zabývá kvantitativními a kvalitativními metodami, jejich postupy a klasifikací. Třetí část používá teoretické poznatky v praxi. Teoretická část využívá metod komparace a praktická část pak metody analýzy, syntézy, komparace a indukce. Diplomová práce přináší kvantitativní rozšíření dosud v ČR používaných praktik při identifikaci průmyslových klastrů. Protože současný trend vede ke stále většímu využití kvalitativních metod, může se kvantitativní rozšíření jevit spíše jako zpátečnický počin. V podmínkách ČR se však ukázalo, že jde o vhodné rozšíření statistických nástrojů.
Výsledky studentů VŠE ve statistice
Knapová, Petra ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Novák, Ilja (oponent)
Hlavním cílem mé práce je porovnat výsledky různých skupin studentů kurzu statistiky na VŠE. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny použité teoretické přístupy ke zpracování dat. Druhá část je praktická a je věnována porovnání výsledků studentů z různých hledisek pomocí popisné statistiky a některých statistických testů. V závěru jsou pak shrnuty výsledky této práce z dílčích srovnání dat z různých hledisek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 285 záznamů.   začátekpředchozí275 - 284další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.