Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 236 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj živočišné produkce v rozvojových a rozvinutých zemích a jeho dopady na přírodu
Šenfeldová, Štěpánka ; Frouz, Jan (vedoucí práce) ; Matějíček, Luboš (oponent)
Živočišná produkce je pro většinu z nás životně důležitá. Její dopady na přírodu jsou však alarmující. V této práci jsem se zabývala dopady chovu hospodářských zvířat na životní prostředí, zejména v oblasti jejich vlivu na globální klimatickou změnu, kontaminace a znečištění půd, emisemi v ovzduší, hospodařením s vodou a dopady chovu zvířat na biodiverzitu. Dále se zabývám otázkou, jak se dopady živočišné produkce liší v rozvojových a rozvinutých regionech světa a budoucími trendy v živočišné výrobě. V rozvojových zemích významně stoupá spotřeba masa, zatímco v rozvinutých zemích jeho produkce spíše stagnuje. Způsoby produkce se od sebe zásadně liší. V rozvinutých zemích převládá intenzivní forma výroby, která je charakteristická především vysokou koncentrací chovaných zvířat v halách a velkou produkcí hnoje, zvyšováním užitkovosti zvířat a s tím související snižování jejich počtu. V rozvojových zemích převládá extenzivní forma výroby, která souvisí se zvyšováním počtu zvířat, zejména pak pastevním způsobem. Chov zvířat venku na pastvě má negativní dopady na přírodní stanoviště a proces eroze. Jako vhodné řešení se nabízí celosvětové snížení spotřeby masa a využití nových alternativních řešení ve výživě pomocí hmyzích produktů. Klíčová slova: rozvojové a rozvinuté země, intenzivní výroba,...
Řízení výměny nástrojů a optimalizace výrobního procesu za účelem snížení nákladů na prostoje
Košútová, Katarína ; Holubčík, Pavol (oponent) ; Strejček, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá analyzovaním a optimalizáciou prestojov vo výrobe brzdných diskov, nájdením príčin ich vzniku, vyčíslením nákladov na prestoje, a tiež vlastnými návrhmi riešenia. Práca sa delí na niekoľko častí. Prvou časťou sú teoretické východiská, ktoré sú podkladom pre nasledujúce dve časti práce, a to analýzu súčasného stavu i technicko-ekonomické zhodnotenie.
Experimentální stav pro stanovení spotřeby maziva v turbodmychadlech
Kuhajdik, Matej ; Doman, Jozef (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Táto práca rieši problematiku spotreby maziva v turbodúchadle a prefuku vzduchu z kompresorovej časti turbodúchadla do ložiskovej skrine. Zvolený problém je vyriešený návrhom skúšobného mechanizmu, ktorý bude použitý pri technickom experimente. Vytvorený experiment poskytuje možnosti analýzy použitého tesnenia rotora turbodúchadla GT35. Súčasťou práce je kompletná výkresová dokumentácia skúšobného zariadenia, postup montáže a návod na obsluhu zariadenia.
Vehicle thermal battery heat recovery system architecture loop
Stanko, Michal ; Beran, Martin (oponent) ; Bazala, Jiří (vedoucí práce)
This thesis deals with the importance and possibilities of exhaust heat recovery, which helps to accelerate engine warm up at start and thereby reduce emissions. The theoretical part deals with emissions and the effort to reduce them by previous design solutions over the years. The practical part is devoted to creating the models with implemented systems of heat recovery and their impact on the temperature of the coolant and oil as well as the total vehicle consumption.
Domovní fotovoltaická elektrárna
Brázda, Kryštof ; Brázdil, Marian (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na reálné hodnocení provozních parametrů a ekonomické návratnosti instalace fotovoltaické elektrárny na zvoleném rodinném domě. V rámci práce je zpracován podrobný přehled spotřeby energií zvoleného rodinného domu. Je proveden návrh fotovoltaické elektrárny pro zvolený objekt. Jsou zhodnoceny dvě varianty řešení systému s ohledem na využití akumulace, prodeje přebytků elektrické energie a řízení priorit odběru.
Základní trendy ve vývoji spotřeby domácností ČR v období 1990 až 2017
KOPÁČKOVÁ, Pavlína
Tématem bakalářské práce jsou základní trendy ve vývoji spotřeby domácností ČR v období 1990 až 2017. Cílem práce je základní posouzení trendů ve spotřebě domácností v České republice jak ve velikosti, tak i v její struktuře. Dále se práce zabývá vlivy a aspekty působící na spotřebu, a to jak přímo, tak i nepřímo. V práci je dále zhodnocená problematika snižujících se úspor a zvyšujícího se zadlužení českých domácností. V závěru práce je pojednáno o celkovém kontextu ekonomicko-sociálního vývoje a analýze trendů v ČR. Data byla použita ze statistických systémů ČSÚ, MPSV a ČNB.
Význam rybího masa ve výživě člověka a prevenci kardiovaskulárních onemocnění
Škrletová, Štěpánka ; Bušová, Milena (vedoucí práce) ; Kudlová, Eva (oponent)
Ryby jsou výborným zdrojem kvalitních a zároveň lehce stravitelných bílkovin, vitaminů a minerálních látek. Mořské ryby obsahují významné množství jódu a nenasycené mastné kyseliny omega-3. V České republice jsme bohužel značně podprůměrní ve spotřebě rybího masa oproti Evropské unii. Konzumace rybího masa může v rámci prevence ovlivnit výskyt kardiovaskulárních onemocnění, a proto existuje doporučení díky jeho příznivým vlivům pravidelně konzumovat rybí maso. Bakalářská práce se v teoretické části snaží podat ucelený přehled informací o významu rybího masa, popisu jeho složení, informace o jeho prospěšnosti, informace o spotřebě, možná potencionální rizika. Praktická část byla zaměřena na výzkum. S pomocí dotazníkového šetření byl vyhodnocen stav konzumace a míra informovanosti obyvatelstva. Po zpracování výsledků bylo zjištěno, že 76 % dotázaných konzumuje rybí maso a 15 % dotazovaných jej spíše nekonzumuje a také vyplynulo, že respondenti jsou o výživových hodnotách masa převážně informováni. Klíčová slova: Rybí maso, omega-3, spotřeba, KVO, výživa

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 236 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.