Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji
Plášek, Tomáš ; Bayer, Robert (oponent) ; Jandová, Kristýna (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výrobou elektrické energie v bioplynových stanicích, v tepelných elektrárnách spalováním biomasy a v solárních elektrárnách a porovnává ji s výrobou energie v palivových článcích a se ziskem energie z biopaliv, kterými jsou bionafta a bioethanol. Porovnává energetické výnosy různých způsobů výroby energie a hodnotí jejich výhody a nevýhody. Srovnává energetický obsah těchto paliv pomocí dojezdu modelových vozidel.
Malá solární elektrárna
Šimůnek, Patrik ; Kolouch, Jaromír (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé solární elektrárny s akumulátorem, která bude napájet menší domácí spotřebiče. Informace o stavu zařízení bude možné sledovat přímo na zařízení a také ve veřejné tabulce na internetu. Práce obsahuje teoretický návrh a praktickou realizaci celého systému jako funkčního kompletu, návrh MPPT regulátoru a návrh zapojení a desky plošného spoje. V práci jsou uvedeny i výsledné naměřené hodnoty na zrealizovaném zařízení.
Model solární elektrárny
Janic, Lukáš ; Buchta, Luděk (oponent) ; Veselý, Libor (vedoucí práce)
Semestrálny projekt o modelovaní solárnej elektrárne v prostredí Matlab. V prvej časti sa práca venuje historií spracovania slnečnej energie, princípu činnosti a konštrukcii fotovoltaického článku a meničov napätia. V druhej časti sa zaoberá návrhom solárnej elektrárne v prostredí Matlab-Simulink. V poslednej časti sú ukázané simulované modely a ich nasimulované charakteristiky.
The Proposal of the Project and Application of Methodology for Project Management in the Company ZTC Holding, SE
Kubát, Richard ; Bačiak,, Miloslav (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
This master thesis analyses the current situation in the company on the field of project management in handling of a solar power station construction. On the basis of standards and project management methodologies, specific steps will be proposed to improve the current situation in project management of the company. The thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The first part describes the company ZTC Holding, SE and deals with the theoretical bases of project management, where management and its functions, project management, project description, description of activities of the project manager and his team are defined. In this section, the theory of temporal analysis of the project, including methods of Critical Path Method (CPM) and Gantt diagrams are included as well. The second section applies an analysis of the external environment by PESTLE analysis and SWOT analysis and analysis of the internal environment 7S. This part also discusses exact definition of the project, project objectives defined by SMART methodology, and points out specific risks that may occur during the project. The conclusion of this master thesis is devoted to an overall evaluation of proposed processes, which should improve performance of ZTC Holding, SE.
Stav fotovoltaiky v zemích Evropské unie
Kada, Tomáš ; Špinka, Jiří (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá rozborem současného stavu fotovoltaiky v Evropské unii. První část je zaměřena na technickou stránku věci - principy, komponenty, způsoby použití. Ve druhé části je pak zkoumán ekonomický, politický a rozvojový pohled. Na základě průzkumu současného plnění stanovených cílů Evropskou komisí pro rok 2020 byla provedena predikce plnění plánu podle dvou možných scénářů. Následuje rozbor makroprostředí (pomocí PEST analýzy) a mikroprostředí (prostřednictvím SWOT analýzy. Cílem je na základě těchto průzkumů zhodnotit stav ve vybraných státech Evropy pro investora, který má zájem podílet se na rozvoji fotovoltaiky v Evropské unii.
Budoucnost slunečních elektráren v Čechách
Choutka, Tomáš ; Zemplinerová, Alena (vedoucí práce) ; Koubek, Ivo (oponent)
Tato diplomová práce na téma "Budoucnost slunečních elektráren v České republice" se věnuje charakteristikám výroby elektrické energie ze slunečních elektráren, které jsou zvýhodněny mnohými legislativními opatřeními. Momentálně se nacházíme v době, kdy většina zemí v Evropě snižuje výkupní ceny elektrické energie ze slunečních elektráren z důvodu neúnosného zatížení spotřebitelů elektřiny i státního rozpočtu. Cílem práce je analyzovat důsledky státních dotací do slunečních elektráren a pomocí modelu pro výpočet návratnosti investice vysvětlit nárůst ve vývoji instalovaného výkonu slunečních elektráren. Tato práce poukazuje na to, že dotace jsou stále velmi vysoké a zájem o výstavbu slunečních elektráren bude trvat i nadále dokud budou platit takto výhodné podmínky. Tato situace v konečném důsledku přinese další dodatečné náklady pro koncové spotřebitele elektrické energie.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Cábová, Renáta ; Šourek, Bořivoj ; Ševčík, Radek ; Matuška, Tomáš ; Bravenec, Petr ; Chmielová, Lucie ; Hofman, Tomáš ; Můčková, Milena ; Bařinka, Radim ; Řehák, Jaromír ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
V rámci řešení projektu byly výzkumné práce soustředěny na tři dílčí úkoly projektu. V prvním dílčím úkolu byly práce zaměřeny na hodnocení současné technické legislativy v rámci zemí EU a v ČR související s legislativními barierami a možnostmi navrhování a provádění instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách, které zpravidla zahrnují nové prvky a technologie, které nebyly dosud běžně využívány. Součástí tohoto dílčího úkolu bylo dále hodnotit potenciál technických možností využití OZE v budovách v podmínkách ČR. Ve druhém dílčím úkolu byly práce zaměřeny na případové studie a standardizaci prvků a soustav v jednotlivých OZE. Práce byly více soustředěny na solární systémy a na využití energie prostředí budov, které lze bezprostředně integrovat při komplexním řešení energetického konceptu budovy a urbanisticko-architektonickém řešení stavebního díla v dané lokalitě. Druhá etapa projektu představuje rozsáhlý komplex technických řešení a možností, které lze provést postupně v rámci omezeného počtu spolupracovníků. Práce byly proto soustředěny na řešení prioritních úkolů v rámci tohoto dílčího úkolu projektu. Ve třetím dílčím úkolu a etapě řešení projektu byl proveden návrh pilotních projektů, které mohou podstatnou měrou přispět k vzorovým řešením a realizaci navrhovaných variantních řešení v oblasti solárních systémů v kombinaci s dalšími obnovitelnými a alternativním zdroji energie. Předmětem řešení je využití solárních systémů v sídlištní zástavbě zejména na panelových objektech v současnosti pro ohřev teplé vody a dotápění bytových domů. Další možností se jeví uplatnění solárních systémů pro centrální ohřev vody v rámci sídlištních celků a veřejných na příklad sportovních a jiných zařízení. V rámci pilotního projektu pro vysoké školy provedeného pro budovu MFF UK v Praze se jedná o soubor mimořádných velmi efektivních energetických opatření navrhujícího energeticky a ekonomicky úsporný projekt rekonstrukce budovy s využitím všech dostupných možností v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.
Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš ; Bravenec, Petr ; Nenička, Tomáš ; Kliment, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinka, Radim ; Klimek, Petr ; Kukuczka, Tomáš
V projektu jsou řešeny synergické vazby mezi jednotlivými instalacemi obnovitelných zdrojů energie, které mají zlepšit jejich efektivnější využívání, bez výkyvů v průběhu dne i roku, a to v podmínkách České republiky. Vazby využívají přednosti jednotlivých vlastností obnovitelných zdrojů k jejich vhodné kombinaci a tím ke snížení vlivu možné nestability v určitém období. Uváděné aplikace jednotlivých systémů získávání energie se v projektu zaměřují jednak na využití vedlejších produktů získaných v průběhu provozu nebo na využití účelné kombinace se zcela jiným typem zdroje energie. Shrnutí současného stavu řešení projektu v těchto dílčích úkolech: Kombinované solární systémy pro výrobu tepelné a elektrické energie, Fotovoltaika a biomasa, Fotovoltaika a energie větru, Fototermika - ohřev vzduchu a solární pohon ventilace, Fototermika - solární ohřev vody a solární pohon čerpadla, Využití energie prostředí a fotovoltaika pro napájení tepelného čerpadla.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha
Svazek obsahuje 5 příloh k závěrečné zprávě projektu. Příloha 6: Dopadající sluneční záření - Energie mořských vln a proudů. Příloha 7: Dopadající sluneční záření - Tepelná energie prostředí. Příloha 8: Rotační energie Země a gravitační energie Země, Měsíce a Slunce - Energie přílivu a odlivu. Příloha 9: Energie zemského jádra - Geotermální energie. Příloha 10: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha
Svazek obsahuje 5 příloh k závěrečné zprávě projektu. Příloha 13: Rozvoj obnovitelných zdrojů a zaměstnanost. Příloha 14: Připojování a provozování OZE. Příloha 15: Environmentální dopady výroby a spotřeby energie. Příloha 16: Podrobné výsledky z hodnocení expertů pro jednotlivé technologie. Příloha 17: Program Multika (slouží pro vícekriteriální hodnocení variant OZE dle určitých kritérií).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.