Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 588 záznamů.  začátekpředchozí579 - 588  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regionální sociální politika
Kleinová, Zuzana ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Kadlecová, Marta (oponent)
Práce se zaměřuje na charakteristiku české sociální politiky na místní úrovni, na způsoby jejího financování, na role jednotlivých sociálních subjektů různých úrovní veřejné správy. Větší prostor je věnován komplikované oblasti sociálních služeb, kde dochází v posledních letech k významným změnám, které se práce snaží postihnout. Na konkrétním příkladu města Tábor pak ukazuje reálné provádění místní sociální politiky. Práce dále zmiňuje současné trendy evropské sociální politiky, kterým se Česká republika snaží přibližovat.
Možnost implementace PPP v sociální oblasti v ČR se zaměřením na poskytování ubytovacích služeb pro seniory
Vejrychová, Zuzana ; Sieber, Patrik (vedoucí práce) ; Stehno, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá teoretickým vymezením problematiky PPP, analýzou současné situace v sociální oblasti v ČR po zavedení nového zákona o sociálních službách a pohledem na dům pro seniory a jeho ekonomikou. Součástí práce je finanční model vytvořený na základě hypotetického projektu ?Domova pro seniory,? který srovnává realizaci projektu formou PPP s tradičním způsobem zajištění veřejných služeb.
Zavedení projektu dobrovolnictví v Domově důchodců Boskovice
Čopáková, Petra Bc. ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Augustinová, Eva (oponent)
Projekt zavedení dobrovolnického projektu ve vybrané instituci a zhodnocení procesu přípravy a reálnosti jeho uskutečnění v praxi. V teoretické části je práce věnována výkladu pojmosloví souvisejícího s problematikou dobrovolnictví pro seniory. V první části jsou popisovány pojmy dobrovolnictví a dobrovolník. Dále se práce věnuje historii dobrovolnictví v České republice. Další důležitou částí práce je právní úprava dobrovolnictví v České republice. Problematika sociálních služeb je objasněna v další kapitole. Teoretická část je zakončena předpoklady dobré integrace dobrovolnického projektu do organizace. V úvodu praktické části je popisován Domov pro seniory Boskovice. Na tuto část navazují přípravné fáze projektu s vlastní realizací, zahrnující i jeho financování a rozpočet. Následně je nastíněno doporučení pro samotnou realizaci projektu.
Východiska systému sociální pomoci v ČR
Černohorská, Jana ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Průša, Ladislav (oponent)
Základem mé diplomové práce je vysvětlit hlavní principy systému sociální pomoci v ČR a popsat změny, které bylo nutné provést už od počátku 90. let. Sociální pomoc je velice důležitou oblastí sociální politiky každé země, protože řeší situace nouze hmotné a sociální tj. neschopnost zabezpečovat základní životní potřeby. Celý systém však musí být nastaven tak, aby na straně jedné jeho fungování přineslo pomoc sociálně potřebným, zabezpečilo dostatek sociálních služeb a jejich rozvoj a na straně druhé odstranilo zneužívání sociálních dávek a dotací.
Komunitní plánování sociálních služeb ve vybraném městě
Lomská, Monika Bc. ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Práce se zabývá charakteristikou průběhu komunitního plánování v sociální oblasti ve vybraném městě - zhodnocením tohoto procesu, identifikací bariér, silných a slabých stránek procesu a doporučuje možná řešení, jak tento proces zefektivnit.
Standardy kvality sociálních služeb ve vybrané instituci
Matoušková, Ivana Bc. ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Vacková, Lenka (oponent)
Práce charakterizuje standardy kvality v sociálních službách a proces jejich zavádění v souvislosti s reformou veřejné správy. Dále hodnotí připravenost vybrané instituce na zavádění 17 standardů kvality sociálních služeb a zároveň zjišťuje, do jaké míry jsou v této instituci v současné době naplňovány. Daná problematika je zde řešena na příkladu Výchovného ústavu pro mládež na OP (odloučeném pracovišti) v Janštejně. Jedná se o zařízení pro výkon ústavní výchovy mládeže od 15 do 18 let.
Participace neziskového sektoru na rozvoji sociálních služeb (na příkladu města Havlíčkův Brod)
Coufalová, Naďa ; Macháčková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Hermann, Tomáš (oponent)
Práce detailně popisuje a chrakterizuje neziskový sektor na území České republiky se zaměřením na oblast poskytování sociálních služeb. Je zde popsán systém sociální ochrany na našem území včetně podrobné charakteristiky sociálních služeb. Dále se práce zabývá procesem komunitního plánování ve městech a zkoumá výhody a nevýhody spolupráce neziskových organizací s městskými úřady a veřejností.
Finanční podpora rodin s dětmi
Vávrová, Lenka ; Klazar, Stanislav (vedoucí práce) ; Weberová, Jana (oponent)
Práce se zaměřuje na finanční podporu rodin s dětmi v ČR. Jsou zde vymezeny dávky státní sociální podpory, sociální péče a nemocenského pojištění, slevy na dani a společné zdanění manželů. V praktické části bylo provedeno zhodnocení výše výplat dávek ze strany státu a analýza manželů, nesezdaného páru a matky samoživitelky z hlediska nároků na finanční podporu.
Problematika stárnoucí populace v ČR z pohledu regionů
Svatoň, Karel ; Kazdová, Jitka (vedoucí práce) ; Svoboda, Libor (oponent)
Práce charakterizuje vliv stárnutí populace na systémy zajišťování zdravotnických a sociálních služeb v České republice a jejích regionech. Soustředí se především na odhad budoucího vývoje faktorů ovlivňujících poptávku po nich. Mezi tyto činitele se zde řadí zdravotní stav, zdravá délka života a podíl potenciálně nesoběstačných osob. Vše je rovněž porovnáno s vývojem v Evropské unii i ostatním světě.
Možnosti marketingové orientace fundraisingu charit
Macháčková, Hana ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Bursíková, Marcela (oponent)
Diplomová práce pojednává o fundraisingu neziskových organizací. Zaměřuje se především na stránku komunikace a strategie fundraisingu. V teoretické části seznamuje čtenáře se základními pojmy použivánými ve fundraisingu, dále popisuje metody a nástroje fundraisingu. Praktická část se věnuje zhodnocení a srovnání australské charitativní organizace Anglicare Sydney a české charitativní organizaci ? Arcidiecézní charita Praha. V dipl. práci jsou popsány a zhodnoceny silné a slabé stránky kampaní a některých komunikačních materiálů. Autorka využívá vlastních zkušeností z odborné pracovní stáže v Anglicare Sydney a získáných poznatků z návštěv pracovníků Arcidiecézní charity Praha.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 588 záznamů.   začátekpředchozí579 - 588  přejít na záznam: