Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 593 záznamů.  začátekpředchozí579 - 588další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybraná cílová skupina a proces komunitního plánování sociálních služeb v Jindřichově Hradci
Kalaš, Vladislav ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce)
Práce mapuje průběh komunitního plánování sociálních služeb v Jindřichově Hradci z pohledu vybrané cílové skupiny děti a mládež. Práce dále identifikuje problematické okruhy v této oblasti a snaží se napomoci jejich vyřešení formou doporučení a zkušeností autora, který se zapojil do práce pracovní skupiny.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: problematika legislativního zázemí v České republice
Kalátová, Kateřina ; Petrášek, František (vedoucí práce) ; Lapáček, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá účinky nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na motivaci zdravotně postižených osob k práci. Práce je zaměřena na konkrétní skupinu zdravotně postižených osob, a to na klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením. I když se nový zákon o sociálních službách zaměstnáváním zdravotně postižených osob přímo nezabývá, mohl by mít na zaměstnanost klientů nejen domovů pro zdravotně postižené osoby významný vliv. Teoretická část diplomové práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v České republice a v Evropské unii. V analytické části práce je zařazena případová studie. Jejím cílem je na konkrétních klientech konkrétního domova pro osoby se zdravotním postižením dokázat demotivaci k práci, kterou s sebou nový zákon o sociálních službách přinesl. V rámci výzkumného šetření byla uplatněna také dotazníková metoda, kdy respondenty jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením v České republice. Závěrečná část práce je zaměřena na zdůvodnění potřeby vytvoření vhodnějšího parametrického nastavení stávajícího systému, aby došlo k odstranění či alespoň zmírnění pracovně demotivačních účinků zákona.
Charity shop v Jindřichově Hradci
Metličková, Petra ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce)
Charity shop, neboli dobročinný obchod, je určitý typ fundraisingové aktivity, podstatou je prodej darovaných věcí. Získané finanční prostředky jsou následně použity na dobročinný účel. Teoretická část obsahuje popis sociální politiky obecně, vymezení pojmů, které jsou pro sociální politiku podstatné a stručné vymezení soukromého neziskového sektoru. V další části je blíže popsán charity shop. V praktické části jsou uvedeny příklady dobré praxe již existujících charity shopů provozovaných obecně prospěšnou společností Domov Sue Ryder a vyhodnocení ankety, která byla potřeba pro dosažení zadaného cíle a to formou ankety zjistit, zda by v Jindřichově Hradci mohl vzniknout charity shop.
Senioři a současnost - demografický a sociálněekonomický pohled
Sekalová, Helena ; Kadeřábková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Říhová, Gabriela (oponent)
Práce se věnuje postavení seniorů v současné české společnosti. Základem jsou demografické analýzy. Ty jsou doplněny sociálněekonomickými charakteristikami, např. ekonomickou aktivitou, nejvyšším dosaženým vzděláním a rodinným stavem seniorů. Další část se věnuje nové zákonné úpravě, která např. zavádí nové sociální služby a mění systém jejich financování. Případová srovnávací studie se zaměřuje na postavení seniorů a dostupnost sociálních služeb v Jihočeském a Olomouckém kraji.
Stárnutí populace se zaměřením na Jihočeský kraj
Remtová, Klára ; Stočková, Olga (vedoucí práce) ; Sunega, Petr (oponent)
První kapitola se týká tématu proměn věkové struktury obyvatelstva a jejími hlavními příčinami a souvisejícími důsledky. Druhá kapitola se zabývá analýzou demografického vývoje České republiky, jenž se skládá z analýzy jednotlivých faktorů a srovnání demografického vývoje České republiky s vybranými zeměmi EU. V následující kapitole jsou rozebírány dopady procesu stárnutí populace na společnost, které se projevují ve zdravotnictví a sociální politice (resp. v důchodové politice a na počtu vyplacených důchodů). Poslední kapitola se zaměřuje na proces stárnutí v Jihočeském kraji. Kapitola je složena z analýzy demografického vývoje Jihočeského kraje a analýzou sociálních služeb poskytovaných v tomto kraji.
Regionální sociální politika
Kleinová, Zuzana ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Kadlecová, Marta (oponent)
Práce se zaměřuje na charakteristiku české sociální politiky na místní úrovni, na způsoby jejího financování, na role jednotlivých sociálních subjektů různých úrovní veřejné správy. Větší prostor je věnován komplikované oblasti sociálních služeb, kde dochází v posledních letech k významným změnám, které se práce snaží postihnout. Na konkrétním příkladu města Tábor pak ukazuje reálné provádění místní sociální politiky. Práce dále zmiňuje současné trendy evropské sociální politiky, kterým se Česká republika snaží přibližovat.
Možnost implementace PPP v sociální oblasti v ČR se zaměřením na poskytování ubytovacích služeb pro seniory
Vejrychová, Zuzana ; Sieber, Patrik (vedoucí práce) ; Stehno, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá teoretickým vymezením problematiky PPP, analýzou současné situace v sociální oblasti v ČR po zavedení nového zákona o sociálních službách a pohledem na dům pro seniory a jeho ekonomikou. Součástí práce je finanční model vytvořený na základě hypotetického projektu ?Domova pro seniory,? který srovnává realizaci projektu formou PPP s tradičním způsobem zajištění veřejných služeb.
Zavedení projektu dobrovolnictví v Domově důchodců Boskovice
Čopáková, Petra Bc. ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Augustinová, Eva (oponent)
Projekt zavedení dobrovolnického projektu ve vybrané instituci a zhodnocení procesu přípravy a reálnosti jeho uskutečnění v praxi. V teoretické části je práce věnována výkladu pojmosloví souvisejícího s problematikou dobrovolnictví pro seniory. V první části jsou popisovány pojmy dobrovolnictví a dobrovolník. Dále se práce věnuje historii dobrovolnictví v České republice. Další důležitou částí práce je právní úprava dobrovolnictví v České republice. Problematika sociálních služeb je objasněna v další kapitole. Teoretická část je zakončena předpoklady dobré integrace dobrovolnického projektu do organizace. V úvodu praktické části je popisován Domov pro seniory Boskovice. Na tuto část navazují přípravné fáze projektu s vlastní realizací, zahrnující i jeho financování a rozpočet. Následně je nastíněno doporučení pro samotnou realizaci projektu.
Východiska systému sociální pomoci v ČR
Černohorská, Jana ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Průša, Ladislav (oponent)
Základem mé diplomové práce je vysvětlit hlavní principy systému sociální pomoci v ČR a popsat změny, které bylo nutné provést už od počátku 90. let. Sociální pomoc je velice důležitou oblastí sociální politiky každé země, protože řeší situace nouze hmotné a sociální tj. neschopnost zabezpečovat základní životní potřeby. Celý systém však musí být nastaven tak, aby na straně jedné jeho fungování přineslo pomoc sociálně potřebným, zabezpečilo dostatek sociálních služeb a jejich rozvoj a na straně druhé odstranilo zneužívání sociálních dávek a dotací.
Komunitní plánování sociálních služeb ve vybraném městě
Lomská, Monika Bc. ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Práce se zabývá charakteristikou průběhu komunitního plánování v sociální oblasti ve vybraném městě - zhodnocením tohoto procesu, identifikací bariér, silných a slabých stránek procesu a doporučuje možná řešení, jak tento proces zefektivnit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 593 záznamů.   začátekpředchozí579 - 588další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.