Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 175 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Senzorické hodnocení nečokoládových cukrovinek
Boboková, Alexandra ; Burdějová, Lenka (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá senzorickou analýzou nečokoládových cukroviniek vybraného druhu – gumové cukrovinky s kyslým posypom. Teoretická časť sa venuje surovinám potrebným pre výrobu nečokoládových cukroviniek, obsahuje prehľad nečokoládových cukroviniek a technológiu ich výroby. Stručne je popísaná teória senzorickej analýzy a jednotlivé skúšky. Experimentálna časť sa zameriava na senzorickú analýzu vybraných vzoriek žltej farby/ citrónovej príchuti od piatich rôznych výrobcov. Vzorky boli hodnotené z hľadiska vzhľadu, farby, chuti, vône a textúry pomocou stupnice, ďalej bol aplikovaný senzorický profil a hodnotenie časového doznievania chuti. Prítomných bolo 20 hodnotiteľov z radov Fakulty chemickej VUT v Brne, reprzentujúcich bežného spotrebiteľa. K pozitívnemu hodnoteniu prispela výrazná farba a k negatívnemu hlave tvrdá konzistencia.
Senzorické hodnocení nápojů s přídavkem extraktů léčivých rostlin
Scholzová, Kristýna ; Pořízka, Jaromír (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tématem této práce je senzorická analýza bylinných nealkoholických nápojů, jakožto součást vývoje nového potravinářského produktu. Teoretická část zpracovává informace ohledně chemického složení, účinků, potravinářských aplikací a aromatických látek použitých léčivých rostlin (máty peprné, šalvěje lékařské, třezalky tečkované a meduňky lékařské). Dále jsou teoreticky zpracovány metody, podmínky a průběh senzorické analýzy, statistické metody pro zpracování výsledků analýzy, a součástí rešerše jsou také technologie a postupy, využívané při výrobě bylinných sirupů a nápojů. Experimentální část se zabývá samotným senzorickým hodnocením několika variant nově vytvořených receptur jednodruhových a dvoudruhových bylinných nealkoholických nápojů. Senzorická komise byla složena ze 40 studentů magisterského a doktorského studia FCH VUT v Brně. Obsahem jsou čtyři navazující experimenty, z nichž každý představuje jedno sezení posuzovatelů a zahrnuje několik senzorických zkoušek, podložených příslušnými odpovědními formuláři. Senzorické zkoušky byly uspořádány dle platných znění ČSN, byly použity metody pořadové, popisné a párové porovnávací zkoušky, dále také hodnocení pomocí stupnic a metody senzorického profilu. Výsledky byly statisticky zpracovány Friedmanovým a Kruskal-Wallisovým testem, nejdůležitější výstupy byly také zpracovány metodou PCA a faktorovou analýzou. Úroveň schopností a zkušeností hodnotitelů odpovídá spotřebitelskému hodnocení. Součástí výsledků jsou senzorické charakteristiky všech hodnocených nápojů. Jednodruhové nápoje byly hodnoceny lépe než nápoje dvoudruhové, přírodní varianty byly preferovány před variantami barvenými aroniovým koncentrátem. Nejlepší uplatnění na trhu by měly pravděpodobně nápoj mátový a šalvějovo-mátový, z výsledků spotřebitelského dotazníku je však patrné, že pro praktické využití jsou nadějné všechny vzorky.
Vliv aromaticky aktivních látek na senzorickou kvalitu nečokoládových cukrovinek
Motúzová, Eliška ; Zemanová, Jana (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách a jejich vlivem na senzorickou kvalitu/flavour. V teoretické části je popsána výroba nečokoládových cukrovinek, jsou charakterizovány aromaticky aktivní látky včetně alergenních a metoda jejich stanovení pomocí mikroextrakce tuhou fází a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Dále jsou stručně popsány použité senzorické metody. Jako modelové vzorky pro experimentální část práce byly vybrány kyselé želé cukrovinky s ovocnou příchutí, konkrétně žluté (citron), zelené (jablko), červené (jahoda) a oranžové (pomeranč), od pěti různých českých i zahraničních výrobců, zakoupené v běžné tržní síti. Pro identifikaci těkavých aromaticky aktivních látek byla použita metoda HS-SPME-GC-MS. Pro hodnocení senzorických vlastností byly použity stupnice, profilový test a hodnocení časového vývoje. Celkem bylo ve vzorcích identifikováno 120 aromaticky aktivních látek včetně 8 alergenních.
Senzorická jakost jogurtů v závislosti na různém složení ovocného podílu
BOHDALOVÁ, Tereza
Diplomová práce je rozdělena na literární rešerši a zpracování vlastního výzkumu. Literární rešerše se zabývá klasifikací, složením a technologickými postupy při výrobě jogurtů. Dále je zde kapitola o metodách a využití senzorické analýzy v potravinářském průmyslu. Z vlastního výzkumu se jednalo o senzorickou analýzu tří vzorků jogurtů lišících se obsahem ochucující jahodové složky. Senzorická analýza byla provedena pomocí bodové stupnice (úsečky). V rámci senzorické analýzy byl z těchto vzorků uskutečněn i preferenční test a také dotazníkový průzkum týkající se vlivů na spotřebitele při nákupu jogurtů. Hodnotitelé byli vybráni z řad studentů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dalším bodem vlastního výzkumu bylo stanovení oblíbenosti tří stejných vzorků u žáků Základní školy Velešín a porovnání výsledků s vyhodnocením preferenčního testu u studentů ZF JU.
Porovnání senzorických vlastností džemů slazených steviol-glykosidy a dalšími sladidly
KÜFFNEROVÁ, Nela
Cílem diplomové práce bylo hodnocení senzorických vlastností borůvkových a rybízových džemů slazených vybranými steviol-glykosidy a jejich porovnání s dalšími sladidly. Pro hodnocení senzorických vlastností byly použity rebaudiosid A a steviosid, dále pak aspartam, erythritol a řepný cukr. Stevia rebaudiana var. Bertoni je vytrvalá rostlina, která obsahuje sladivé steviol-glykosidy, které mají uplatnění v potravinářském průmyslu. Od roku 2011 jsou na území EU dostupné pod označením E960. Nejvyužívanějšími steviol-glykosidy jsou steviosid a rebaudiosid A, vyznačující se vysokou sladivostí, která může být až 200 - 400krát vyšší než sacharóza. Používání sladidel je legislativně povoleno a tak lze provádět senzorické analýzy a zjišťovat tak vnímání těchto přídatných látek v potravinách. Tyto analýzy hodnotí potraviny za pomoci smyslových vjemů. Metodická část práce obsahuje postup a použité metody pro získání vyhodnocení dat ze senzorické analýzy po degustaci džemů, která probíhala za účasti deseti hodnotitelů z řad studentů na pracovišti JU v Českých Budějovicích. Respondenti své hodnocení zapisovali do předem připravených protokolů. Výsledky v diplomové práci jsou vyhodnoceny metodou dle Kramera, která se pro tento druh analýzy používá. Podle této metody byl stanoven kritický rozsah mezi 20 40 s hodnotou pravděpodobnosti P = 95%. Vyhodnocení je popsáno za pomocí grafů a tabulek, doplněné o slovní popis. Výsledkem analýzy diplomové práce je, že použití samotných steviol-glykosidů není nejvhodnější způsob doslazování džemů. Přijatelné hodnocení džemů obsahující steviol-glykosidy byly prokázány u parametrů barvy a vůně. Důvody méně úspěšného hodnocení u steviol-glykosidů mohou být v důsledku špatného pH potravin nebo i špatně zvoleného dávkování, bez kombinace s jinými druhy sladidel. Nejlepší senzorické vlastnosti vykazoval tradičně řepný cukr a aspartam následovaný rebaudiosidem A a steviosidem, kteří se umístili na třetím a čtvrtém místě z pěti použitých sladidel. Součástí diplomové práce bylo vyhodnocení dotazníků, kde výsledkem bylo, že dotazující dávají přednost při výběru džemů spíše ovocné složce (druh ovoce, množství), než čím jsou džemy slazeny.
Vliv přírodních extraktů na senzorické vlastnosti a prodloužení skladovatelnosti masa pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)
TUNYS, Ondřej
Tato bakalářská práce hodnotí účinky přírodního rozmarýnového extraktu "Inolens 4" na mikrobiologickou kvalitu, senzorické atributy, změnu zbarvení a oxidativní působení u filet pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). Hodnocení je vyjádřeno ve srovnání s kontrolním vzorkem (bez aditiva). Jednotlivé analýzy probíhaly v různé dny (0, 3, 6, 10 a 14 dnů). Mikrobiologická analýza vykazovala v jednotlivých dnech (0., 6., 8. a 10.) hodnoty v rozmezí 1,93 - 2,25; 5,10 - 5,27; 5,12 - 5,80 a 6,34 - 7,66 log CFU*g-1. K překročení přípustné hranice ke konzumaci sladkovodních ryb (7 log CFU*g-1) došlo 10. den pouze u kontroly. Naopak Inolens 0,5 dosáhl nejlepšího výsledku. Také senzorické analýzy ukázaly, že Inolens 0,5 dosáhl nejlepších výsledků ve všech smyslových atributech (vůně, chuť, pachuť, konzistence) u vařené ryby. Též analýza TBARS vyhodnocující oxidaci lipidů dokázala, že aplikace extraktu "Inolens 4" měla pozitivní účinek, což vedlo k inhibici oxidačních procesů ve svalovině. Celkově tedy veškeré výsledky tohoto zkoumání prokázaly, že přírodní extrakt "Inolens 4" má antioxidační účinky prodlužující skladovatelnost masa pstruha duhového při vhodném skladování (zavakuování a zchlazení při 4 +- 1 °C) až na 10 dní a má mírný vliv na zlepšení senzorických vlastností.
Technologické parametry a konzervárenské zpracování plodové zeleniny
Pechová, Lenka
Diplomová práce je zaměřena na technologické parametry a konzervování plodové zeleniny. V literární části jsou popsány jednotlivé druhy plodové zeleniny, její látkové složení, posklizňové změny, skladování a možnosti konzervace. V praktické části jsou laboratorně a senzoricky hodnoceny okurky nakládačky odrůdy ZUZANA F1, ORFEUS F1, REGINA F1, KAREN F1, PARTNER F1 a KARLOS F1. Laboratorně jsou vyhodnoceny kvalitativní parametry jednotlivých odrůd a to rozměry, hmotnost, barevnost, pevnost, obsah rozpustné sušiny, obsah kyseliny jablečné a veškeré titrovatelné kyseliny. Byla zvolena sterilace ve sladkokyselém nálevu. Získané výsledky jsou statisticky, tabelárně a graficky vyhodnoceny.
Technologické parametry a konzervárenské zpracování hrušek asijských odrůd
Jarolík, Ivan
V literárním přehledu diplomové práce je popsán význam senzorické analýzy pro hodnocení jakosti potravin. Dále jsou popsány nástroje smyslového vnímání používány pro senzorickou analýzu. V praktické části bylo šest odrůd hrušek (asijské odrůdy Man san gill, Kumt ghant chu, Shinseiki, Chojuro a Pung su a evropská odrůda Konference) laboratorně vyhodnoceno v čerstvém stavu a poté konzervárensky zpracováno na šťávu, kompot a pyré. Tyto výrobky byly vyhodnoceny senzorickou analýzou. Při vyhodnocování laboratorních výsledků bylo zjištěno, že letní sucho v roce 2015 mělo výrazný vliv na velikost a hmotnost plodů. Z výsledků senzorické analýzy vyplývá, že Man san gill je nejvhodnější k výrobě šťávy, odrůda Shinseiki je nejvhodnější pro výrobu kompotu a odrůda Konference je nejvhodnější k výrobě pyré. Asijské odrůdy nejsou k výrobě pyré vhodné.
Vliv zkrmování výlisků z technického konopí na senzorickou kvalitu masa brojlerových kuřat
Fernandová, Dominika
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zkrmování výlisků z technického konopí na senzorickou kvalitu masa brojlerových kuřat. V průběhu pokusu byla brojlerová kuřata krmena konopnými výlisky v množství 5 % a 15 % v krmné směsi a porovnávány se skupinou Kontrola, která konopné výlisky v krmné směsi neobsahovala. Stanovovala se celková jatečná výtěžnost, jatečná výtěžnost prsní a stehenní svaloviny, množství sušiny, dusíkatých látek a tuku. Dále se měřilo pH, barva masa a závěru se provedlo senzorické hodnocení prsní a stehenní svaloviny. U většiny senzorických deskriptorů nebyly prokázány statisticky významné rozdíly. Při senzorickém hodnocení prsní svaloviny byl prokázán statisticky významný rozdíl (P < 0,05) u deskriptorů vůně a vláknitost. U hodnocení stehenní svaloviny byl prokázán statisticky významný rozdíl (P < 0,05) u deskriptorů vůně, barva, vláknitost a chuť.
Vliv výlisků ostropestřece mariánského v krmné směsi brojlerových kuřat na sensorickou jakost masa
Sedláčková, Kateřina
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv zkrmování výlisků semen ostropestřece mariánského (Silybum marianum L.), na senzorickou kvalitu masa brojlerových kuřat. Pokusným skupinám brojlerů ROSS 308 byla podávána krmná směs obsahující 0 % (C - kontrolní), 5 % (MT5) a 15 % (MT15) výlisků semen ostropestřece mariánského. Pokus probíhal chovem na podestýlce a trval celkem 37 dní. Senzorická analýza prsní a stehenní svaloviny byla provedena ve speciální senzorické laboratoři (Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně) v souladu s ISO 8589. Prsní svalovina byla průkazně nejlépe (P < 0,05) hodnocena v parametru chuti, a to u kontrolní skupiny C a skupiny MT15. Stehenní svalovina byla průkazně (P < 0,05) nejlépe hodnocena v parametru barvy a vláknitosti u skupiny MT15. Přídavek výlisků semen ostropestřece mariánského nezhoršoval senzorickou jakost prsní ani stehenní svaloviny brojlerových kuřat, svalovina vykazovala standardní senzorické vlastnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 175 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.