Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  začátekpředchozí46 - 55  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Surveying Conditions for the Creation of Clusters Making full use of Local Renewable Resources in various Regions
Gecelovská, Jana ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Weger, Jan (oponent)
Cílem práce bylo zmapovat podmínky, které v současnosti ovlivňují vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů (sítí, klastrů) zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na rychle rostoucí dřeviny (RRD). V teoretické části byla zpracována obecná problematika rozvoje venkova, vývoje nezaměstnanosti v zemědělství a možností diverzifikace činností v souvislosti s produkcí RRD. V praktické části byl realizován výzkum povědomí o významu produkce a využití RRD ve venkovských oblastech. Získané vědomosti a informace byly analyzovány a vyhodnoceny. Výstup diplomové práce lze využít k informování zúčastněných subjektů a na využití v praxi.
Studie možností využívání místních obnovitelných zdrojů energie s přihlédnutím k technologii sklizně a využití rychle rostoucích dřevin
Strnad, Martin ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Jílek, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rychle rostoucích dřevin (RRD). Cílem práce bude vytvoření přehledu podmínek, jež omezují či podmiňují vytváření dodavatelsko odběratelských vztahů (potažmo klastrů), zaměřených na využívání místních obnovitelných zdrojů energie. Teoretická část bude zaměřena na sklizeň RRD a jejich potenciální využití. Praktická část obsahuje názory zástupců různých oblastí. Součástí praktické části bude výpočet hektarové náročnosti a počátečních nákladů při zakládání RRD v obci Smilovy Hory. Na závěr budou poznatky shrnuty a zhodnoceny.
Stanovení rozlohy porostů rychle rostoucích dřevin pro udržitelné zásobování teplem malé obce (Úsilné u Českých Budějovic)
Kalaš, Vladislav ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Hiršová, Miloslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou rychle rostoucích dřevin (dále jen RRD). Jejím cílem je analýza energetické náročnosti otopů ve vybrané obci -- Úsilné u Českých Budějovic a stanovení nezbytné rozlohy zemědělské půdy pro případné zavedení porostů RRD, jež by v budoucnu mohly nahradit klasické zdroje energie.
Vybraná ekonomická hlediska pěstování rychle rostoucích dřevin a jejich využití
Raszka, David ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Kravka, Miroslav (oponent)
Cílem předložené diplomové práce je zmapování ekonomických podmínek při zakládání, obhospodařování a dalším provozu plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD). Na základě posouzení faktorů výrazně ovlivňujících projekty s RRD a jejich ekonomické rentability, je vyhodnocena úspěšnost podnikání s touto surovinou. V teoretické části je zpracována problematika možností energetického využití dřevní biomasy, v praktické části jsou na základě výzkumu sestaveny kalkulace hospodaření a produkce palivového dříví z RRD. Jako praktický příklad účelného využití biomasy, je popsána činnost firmy, která tuto surovinu využívá k vytápění veřejných prostor.
Porovnání vhodnosti vybraných rostlinných kultur pro různé způsoby energetického využití.
PAVELOVÁ, Lenka
Bakalářská práce byla zpracována formou literární rešerše, doplněné případně o tabulkové a grafické zpracování získaných údajů a o vlastní komentář (diskuzi) k literárním údajům. Cílem práce bude posouzení vhodnosti vybraných rostlinných kultur pro pěstování na energetické využití s ohledem na jejich pěstební technologie a posouzení vhodnosti biomasy k různým způsobům zpracování a získávání energie. Stručný nástin hospodářského, ekonomického a ekologického významu tématu. V úvodu literárního přehledu ve druhé kapitole, jsou uvedeny informace týkající se obnovitelných zdrojů energie, co jsou obnovitelné zdroje energie, jejich význam a využití. Kapitola se dále zabývá významem a využitím rostlinné biomasy jako zdroje energie, charakteristikou jednotlivých typů biomasy a na závěr je zmíněna budoucnost biomasy. Ve třetí kapitole ?Výběr a pěstování rostlin pro energetické využívání? jsou uvedeny informace o vybraných dřevnatých a nedřevnatých plodinách uvažovaných pro energetické využití. Jedná se o tyto plodiny ? obiloviny, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny, monokultury trav, jetelotravní směsi, monokultury jetelovin, byliny, trvalé travní porosty: jejich produkční a mimoprodukční význam. Pro jednotlivé plodiny jsou zpracovány: obecná charakteristika plodiny, botanické zařazení, nároky na stanoviště, agrotechnika, sklizeň a posklizňové ošetření. Dále jsou uvedeny možnosti využití produkce a nastíněno využití jednotlivých plodin pro energetické účely. Čtvrtá kapitola se zabývá způsoby využití biomasy k energetickým účelům. Využitím dřevní hmoty, slámy obilovin a energetických rostlin pro přímé spalování, využití biomasy na výrobu bioplynu a ostatními způsoby využití. Závěrem v páté kapitole je shrnutí nejdůležitějších poznatků a doporučení vyplývajících ze studované problematiky, obohacené o tabulkové a grafické zpracování.
Význam stromových plantáží rychle rostoucích dřevin pro krajinotvorbu a průmyslové využití
KOHOUT, Pavel
Diplomová práce Význam stromových plantáží rychle rostoucích dřevin pro krajinotvorbu a průmyslové využití se zabývá vhodností použití klonů topolu k plnění mimo produkčních funkcí, jako jsou vliv porostu na vlhkost půdy, vliv porostu na retardaci větru, působení porostu na absorpci hluku, asanační funkce porostu a vliv různě starého porostu na utužení půdy. Pokusy byly prováděny v roce 2007 na plantážích rychle rostoucích dřevin v Jižních Čechách, kde jsou vysazeny klony {\clqq}Japonský topol`` {--} Jap 104*049 ( P. nigra L. x P. maximowiczii Henry {\clqq}Maxvier``), Jap 105*050 049 ( P. nigra L. x P. maximowiczii Henry {\clqq}Maxfünf``). Výsledková část je zaměřena na hodnocení vlhkosti půdy v různých měsících a při různé délce denního svitu a srážkách. Dále byl hodnocen vliv tlumení větru, vliv retardace hluku v různých vzdálenostech od plantáže, asanace půdy rychle rostoucími topoly v porostu a mimo porost v neobdělávané části a vliv porostu na utužení půdy ve čtyřletém porostu, v čerstvě vysazeném porostu a na TTP. Pokusy prokázaly, že plantáže rychle rostoucích dřevin lze využít i neenergeticky.
Analýza ochranných funkcí lesních porostů tvořených rychle rostoucími dřevinami.
HOMOLKA, Lukáš
Cílem práce je analýza ochranných funkcí rychle rostoucích dřevin a stanovení jejich podílu v celkovém neenergetickém významu. Význam těchto dřevin je velmi rozsáhlý. Analýza je zaměřena především na meliorační funkci, a to na snížení vlivu větrné eroze, dále na izolační funkci, obsahující posouzení vlivu na snižování hlučnosti a vázaní prašnosti v prostředí, a asanační funkci zastoupenou produkcí kyslíku.
Všeobecný význam porostů rychle rostoucích topolů.
CHALOUPKA, Jiří
Cílem této práce byla analýza mimoprodukční funkce rychle rostoucích porostů a to z několika hledisek. V teoretické části jsem se zabýval nejprve pěstováním rychle rostoucích topolů. Dále jsem specifikoval tři hlavní funkce rychle rostoucích dřevin a to zejména při mimoprodukčním využití. Tím se zde rozumí funkce meliorační, asanační, estetická, biologická, produkční a izolační. Nejvíce jsem se pak věnoval vodní a větrné erozi.
Produkce rychle rostoucích dřevin v zemědělství České Kanady
Hančl, Matyáš ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Malík, Karel (oponent)
V teoretické části práce vysvětlím základní klíčové pojmy pro pochopení celé práce. Rád bych zde vysvětlil teorii související s obnovitelnými zdroji energie, pěstováním rychle rostoucích dřevin, jejich druhy a možnostmi produkce. Zároveň zde budou nastíněny a uvedeny pozitivní vlivy pěstování rychle rostoucích dřevin a v potřebné míře vysvětleny pojmy související s odtokovými poměry v krajině a krajinným rázem. Dále se zaměřím na konkrétní možnosti využití rychle rostoucích dřevin a v potřebné míře popíši praktické dopady na oblastní ekonomii, ekologii a jiné záležitosti. V praktické části bude navrhnuto konkrétní rozmístění porostu v povodí řeky Dračice a budou zde zohledněny konkrétní krajinné i ekonomické náležitosti.
Podnikatelský plán energetické plantáže
Bydžovský, Matěj ; Srpová, Jitka (vedoucí práce) ; Kešner, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je vytvořit srozumitelný návod pro sestavení podnikatelského plánu a vypracovat skutečný podnikatelský plán energetické plantáže. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje strukturu podnikatelského plánu a zásady pro sestavení, praktická část předkládá skutečný podnikatelský plán pěstování rychle rostoucích dřevin, který může sloužit jako podklad pro rozhodnutí o realizaci projektu, ale také jako podklad pro získání bankovního úvěru. Podnikatelský plán zmiňuje tržní příležitost, popis zvažované dřeviny, technologii zakládání, pěstování a sklizně plantáže, finanční plán, SWOT analýzu a možná rizika s návrhy řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   začátekpředchozí46 - 55  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.