Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání výnosu výmladkové plantáže topolu J-105 (Populus nigra X Populus maximowiczii) v různé délce obmýtí
Tvrský, Filip ; Štícha, Václav (vedoucí práce) ; Javůrek, Petr (oponent)
Tématem bakalářské práce jsou rychle rostoucí dřeviny, konkrétně Japonský topol J-105 (Populus nigra x Populus maximowiczii). Práce je rozdělena do teoretické a praktické části, kdy je v teoretické části uveden popis Japonského topolu, popis vybrané lokality, popis problému biomasy v obecné rovině a dále je zde uvedena legislativa daného tématu z dostupných literárních zdrojů. Výstupem bakalářské práce jsou výsledky hodnocení výnosu a růstu Japonského topolu J-105 při pěstování výmladkovým způsobem v tříletém, čtyřletém a sedmiletém sklizňovém cyklu.
Využití a ekonomika rychle rostoucích dřevin a jejich dopad na životní prostředí
Rytina, Tomáš ; Sloup, Roman (vedoucí práce) ; Dudík, Roman (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá komparací vybraných rychle rostoucích dřevin (topolu, vrby, paulovnie). Ke komparaci dřevin byl použit teoreticky dopočítaný výnos z jednoho hektaru plantáže po dobu její životnosti. Životnost plantáží byla jednotně stanovena na 18 let. Předpokládané náklady a výnosy topolů a vrb si jsou velice podobné. Vzhledem k vysokým předpokládaným nákladům na založení plantáže, které má paulovnie, jsou pak oproti ostatním rychle rostoucím dřevinám nižší předpokládané hospodářské výsledky. Ekonomická výhodnost je závislá především na klimatických podmínkách a podpoře státu. V současných podmínkách je z ekonomického hlediska v České republice paulovniová plantáž méně výhodná než ostatní komparované plantáže.
Zhodnocení růstu rychle rostoucích topolů v Doubravicích
Bezdeková, Jana ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Vítámvás, Jan (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku rychle rostoucích dřevin, konkrétně v lokalitě východních Čech. V úvodu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy, jako např. biomasa, její rozdělení a způsoby energetického využití a ekologické aspekty pěstování rychle rostoucích dřevin. Dále je v této práci rozebrána aktuální legislativa regulující danou oblast podnikání. Stěžejní částí práce je provedení měření na konkrétní vybrané plantáži v regionu východních Čech, konkrétně u obce Doubravice. Naměřené výsledky jsou v závěru porovnány s výsledky jiných autorů, kteří prováděli obdobný výzkum v České republice.
Sušení dřeva topolu Populus maximowiczii x P. nigra ´Max 1-5´ s využitím evapotranspirace
Švejkar, Tomáš ; Štícha, Václav (vedoucí práce) ; Jankovský, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá možnost využití evapotranspirace pro účely efektivního sušení dřeva. Důležitým předpokladem je skutečnost, že dřeviny s dobrou výmladkovou schopností se olistí i po skácení a jsou fyziologicky aktivní, dokud mají ve dřevě dostatek vody. Fyziologická činnost listů poté urychluje sušení dřeva. V rešeršní části se práce zabývá seznámením s problematikou sušení, biomasou, možnostmi jejího využití a dalšími definicemi spojenými s touto prací. Hlavním výstupem této práce je zhodnocení poklesu obsahu vody ve dřevě topolu Populus maximowiczii x Populus nigra 'Max 1-5' s využitím evapotranspirace. V diskusi jsou porovnány data s jinou dostupnou literaturou a v závěru vše shrnuto.
Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin
Haluzová, Monika
Tato bakalářská práce je zaměřena především na popis pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin v České republice. Práce shrnuje přehled jednotlivých pěstebních technologií a základních důležitých poznatků pro obhospodařování výmladkových plantáží. V práci je popsán vhodný výběr stanoviště až po likvidaci plantáže. Následně poskytuje přehled doporučených klonů a druhů topolů a vrb pro pěstování na výmladkových plantážích a jejich nároky na prostředí. Jsou zde popsány nejvýnosnější druhy pro pěstování. Dále obsahuje krátký popis historie rychle rostoucích dřevin. Pro možnost benchmarku je doplněno také srovnání pěstování výmladkových plantáží ve Švédsku a České republice. V práci jsou uvedeny krajinné aspekty, které mohou mít dopad při pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin z hlediska agroekologického.
Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet
Umlášková, Pavla
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou japonského topolu, jakožto zástupce rychle rostoucích dřevin. V první části je popsána charakteristika na našem území pěstovaných klonů a produkce topolů ve světě i na území České republiky. Ve druhé části je rozebrána technologie pěstování od výběru stanoviště pro plantáž až po její likvidaci. Následující část je věnována ohodnocení nákladů na produkci dřeva pomocí finančních prostředků, které byly již v minulosti zaznamenány a odhadu budoucích výdajů, ke kterým doposud nedošlo. Dále odhadu výnosu ze sledované plantáže a navrhované varianty vytápění rodinného domu s užitím získaných výsledků. V závěrečné části jsou uvedeny způsoby využití vytěžené dřevní hmoty.
Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie
Žvaková, Veronika ; Půčková, Helena (oponent) ; Kotlík, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie. Hlavním tématem jsou rychle rostoucí dřeviny a jejich efekt na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Byl proveden literární průzkum zaměřený na využití tohoto druhu biomasy v České republice. Práce zkoumá metody pěstování a zpracování rychle rostoucích dřevin.
Potenciál biomasy v ČR a náklady na její energetické využití - II
Štěrba, Martin ; Pavlas, Martin (oponent) ; Máša, Vítězslav (vedoucí práce)
V posledních letech se stále více setkáváme s pojmy bioenergie, biomasa nebo biopaliva. Ve spojení s rostoucím tlakem na využívání těchto komodit roste jejich poptávka. Plodiny pěstované za účelem výroby energie mohou být v budoucnu významným obnovitelným zdrojem energie a jsou hlavní náplní předkládané práce. Úvodní kapitola obsahuje rozdělení, charakteristiku, výčet jednotlivých zástupců a způsoby energetického využití plodin. Následuje seznámení s legislativní úpravou nakládání s energetickými plodinami. Trh s tímto biopalivem se teprve rozvíjí, a proto práce předkládá jen rámcový pohled na aktuální stav jeho produkce a využití v České Republice a potenciální vyhlídky do budoucna. Zajímavé jsou také postoje zemědělců a otázka konkurenceschopnosti. Tyto oblasti jsou souhrnně analyzovány v závěrečných kapitolách.
Rychle rostoucí dřeviny jako nástroj prevence dopadů klimatických změn
Humešová, Tereza ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Weger, Jan (oponent)
Tato práce vznikla jako reakce na sucho v létě roku 2015, které odhalilo nebezpečí spojené s nedostatkem vody v půdě způsobeným nevhodným managementem krajiny. Hlavním cílem práce je na základě stanovených kritérií vybrat ve zvoleném území plochy, kde by bylo žádoucí provést taková opatření, jež by vedla ke stabilizaci odtokových poměrů, následně pak i k podpoře krajinného rázu a územního systému ekologické stability (biodiverzita). Kromě vytváření vhodných krajinných prvků a zavádění ekologicky přijatelnějších zemědělských plodin přichází v úvahu pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD), jež na zemědělské půdě, z hlediska zájmu o stabilizaci odtokových poměrů, v mnoha ohledech alternují nenahraditelné funkce lesa. Této kultuře je proto věnována zvláštní pozornost; práce se zaměřila na odhad možné produkce dřevní hmoty a na možnosti jejího případného využití. Studie je zpracována jako možný podklad pro účelné řešení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích. Bylo zjištěno, že RRD by bylo vhodné pěstovat na ploše o rozloze až 2461 ha.
Vliv genotypu, stanoviště a agrotechniky na produkci fytomasy vybraných energetických dřevin
CHRT, Vladimír
Diplomová práce se zabývá tematikou rychle rostoucích dřevin a zaměřuje se na vliv několika činitelů (výběru lokality, agrotechniky a hnojiv), které jsou nejdůležitějšími faktory pro produkci tohoto typu fytomasy. Dále vyhodnocuje ekonomickou efektivitu tohoto obnovitelného zdroje energie, který otevírá možnosti pro rozvoj lokálního podnikání. Úvodní teoretické kapitoly popisují základní pravidla pěstování rychle rostoucích dřevin, vymezují základní pojmy, základní informace k pěstování rychle rostoucích dřevin, popis navržených klonů, přípravu a výběr pozemku, použitá hnojiva, herbicidy a agrotechniku, aplikované herbicidy a použitou agrotechniku. Aplikační část práce charakterizuje samotný podnikatelský záměr, hodnotí finanční investice a návratnost ze dvou zkoumaných plantáží při správném zvolení agrotechniky a vhodném výběru lokality. Popisuje zkušební fázi pěstování a získané zkušenosti a diskutuje předpoklady pro efektivnost daného podnikatelského záměru. Tato práce je převážně založena na primárním výzkumu autora. Získaná data jsou analyzována a závěrečná kapitola diskutuje výsledky a navrhuje opatření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.