Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 218 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení finanční situace Ferona Slovakia, a.s. a návrhy na její zlepšení
Štefák, Michal ; Meluzín, Tomáš (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie v žilinskom podniku FERONA Slovakia, a.s. od roku 2011 do roku 2016. Hodnotenie podniku je založené na finančnej analýze vychádzajúcej zo zdrojov poskytnutých samotnou firmou. Práca je rozdelená na 3 hlavné časti. V prvej časti je spracovaná teoretická časť k danej problematike. Druhá časť sa skladá z obecnej charakteristiky podniku a uskutočnenej finančnej analýzy. V poslednej časti sú na základe výsledkov navrhnuté možné opatrenia ku zlepšeniu finančnej situácie v podniku.
Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy
Shalaginova, Daria ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Táto práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část této práce je věnována principům finanční analýzy a její využití v praxi. Praktická část představuje vybranou aplikovanou teorii na firmu IMI International s.r.o. Na základě získaných výsledků jsou udělány návrhy na zlepšení současného stavu.
Zhodnocení finanční situace Edwards, s.r.o. a návrhy na její zlepšení
Malát, Filip ; Brychta, Jan (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Edwards s.r.o., za období 2012–2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou použita při zpracování analytické části. Pomocí vybraných metod je dále vyhodnocena finanční situace podniku a následně jsou formulovány návrhy opatření směřující k posílení vybraných oblastí finančního hospodaření podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bednářová, Michala ; Bujáková, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti THERMOSERVIS - TRANSPORT v období let 2013-2017. V první části jsou vymezeny cíle této práce a dále je představena analyzovaná společnost. Následuje teoretická část, ve které jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy, zdroje finanční analýzy, její cíle a rizika. V praktické části byly aplikovány jednotlivé ukazatele na analyzovanou společnost a v poslední části byla navržena opatření pro zlepšením finančního zdraví společnosti v budoucích letech.
Zhodnocení finanční situace Ray Service, a.s. a návrhy na její zlepšení
Šichová, Kateřina ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Ray Service, a.s. za roky 2012 až 2016 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělená na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části práce jsou, vysvětleny základní pojmy. Analytická část práce hodnotí aktuální finanční situaci podniku a v poslední části jsou představeny návrhy sloužící k budoucímu zlepšení.
Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Tesařová, Taťána ; Janáč,, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti PBS INDUSTRY, a. s. letech 2012 až 2016. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska, která slouží pro zpracování analytické části práce. Teoretická část vymezuje základní termíny, ukazatele a metody. V analytické části je provedena strategická a finanční analýza. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena opatření, která vedou ke zmírnění zjištěných nedostatků.
Hodnocení výkonnosti podniku LENA-hračky, s.r.o. s využitím Balanced Scorecard
Halačka, Jiří ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LENA-hračky, s.r.o. za období 2011 až 2015 pomocí vybraných metod finanční analýzy a následným provedením Balanced Scorecard. Cílem práce je navrhnout možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční situace této společnosti v následujících letech pomocí Balanced Scorecard.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Procházka, Jakub ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o zhodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení. Analýzy využité v diplomové práci jsou zpracovány za pomocí metod finanční a strategické analýzy a dalších metod za období 2012-2016. Návrhová část diplomové práce formuluje návrhy a doporučení na zlepšení problematických oblastí hospodaření.
Zhodnocení finanční situace MY DVA group, a.s. a návrhy na její zlepšení
Šprta, František ; Čučka, Milan (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti MY DVA group, a.s. v letech 2012-2016. Pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy určuje silné a slabé stránky finančního hospodaření společnosti. Na základě těchto výsledků formuluje návrhy, které budou eliminovat tyto nedostatky do budoucna a povedou ke zlepšení finančního zdraví společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Andrýsková, Stanislava ; Kohoutková, Zuzana (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Vetropack Moravia Glass, akciová společnost v období let 2002 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ke zlepšení finanční situace podniku v budoucích letech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 218 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.