Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 234 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Šváb, Michal ; Platovský, Jiří (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Dormouse s.r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou definovány jednotlivé pojmy a ukazatele finanční analýzy. V analytické části jsou uvedeny informace o analyzované společnosti a je realizována finanční analýza na základě teoretických východisek. Dle zjištěných výsledků jsou na konci práce uvedeny možné návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Křivka, David ; Štastný, David (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Slevomat.cz, s.r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou definovány jednotlivé pojmy a ukazatele finanční analýzy. V analytické části jsou uvedeny informace o analyzované společnosti a je realizována finanční analýza dle uvedených teoretických východisek. Na základě zjištěných výsledků jsou na konci práce uvedeny možné návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Cabák, Erik ; Lukáč, Miroslav (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Heat Transfer Systems s.r.o. v období let 2013 až 2017. Práce je rozdělena do tří kapitol. První část se věnuje teoretickým východiskům práce. Další kapitola analyzuje současný finanční stav společnosti. V poslední části práce jsou navržena řešení, která pomohou zlepšit finanční situaci společnosti v problémových oblastech.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Odehnal, Martin ; poradce, Svatopluk Dojiva, daňový (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska finanční analýzy, která jsou následně aplikována v praktické části. Na základě výsledků finanční analýzy je zhodnocena finanční situace podniku a dále jsou navržena doporučení ke zlepšení stávající situace.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Kuglerová, Adriana ; Ing.Petra Julínková (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti CAMEA, spol. s r.o. za období 2013-2017. Hodnocení je provedeno pomocí finanční analýzy, ve které je zachycen vývoj jednotlivých ukazatelů. Na základě výsledků získaných z finanční analýzy jsou předloženy návrhy opatření, jejichž realizace umožní zlepšit stávající situaci.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Michnová, Zuzana ; Janáč,, František (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení hodnotí finanční situaci firmy na základně analýzy účetních výkazů za sledované období. Teoretická část vymezuje teoretická východiska finanční analýzy. V praktické části je provedena samostatná finanční analýza. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Seidl, Jakub ; Kožoušek, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. za roky 2011 až 2016 a návrhy na její zlepšení. První kapitola bakalářské práce je zaměřena na cíle, metody a postupy práce. Druhá část se zabývá informacemi o společnosti a teoretickými východisky pro finanční analýzu. Třetí kapitola obsahuje již samotnou analýzu a hodnocení stavu společnosti. Poslední kapitola přináší vlastní návrhy na zlepšení situace ve společnosti P-D Refractories CZ a.s.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mitevová, Vanesa ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. za období 2012–2016. Práce se skládá ze dvou částí, kde první část je zaměřena na teoretickou část analýzy a charakteristiku zmiňované společnosti. Druhou částí je už samotná analýza podniku pomocí konkrétních metod finanční analýzy a zhodnocení její výsledné finanční situace. Následně jsou výsledky z analýzy porovnány s doporučenými hodnotami a s konkurencí.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Lančová, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 – 2016 a následnými návrhy na zlepšení situace. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na formulaci cílů, po té následuje teoretická část, kde popíši vybrané metody finanční analýzy. Analýza současného stavu firmy bude provedena hned po teoretických východiscích a na konec budou samotné návrhy na zlepšení finanční situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 234 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.