Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Eukaryotic translation initiation factor 3 and its role in plant translation regulation
Raabe, Karel ; Michailidis, Christos (vedoucí práce) ; Retzer, Katarzyna (oponent)
Translace mRNA je po transkripci další vysoce regulovanou etapou genové exprese. U rostlin nabývá regulace translace značného významu během progamické fáze, oplození a vývoje semen, kdy jsou s různou mírou selektivity translatovány již skladované molekuly mRNA. Dále se regulace translace uplatňuje díky své rychlosti a flexibilitě i v reakci na stresové situace, což má velký význam pro schopnost přežití rostlin jakožto přisedlých organismů. Přesná modulace genové exprese je výsledkem globální translační regulace stejně jako specifické regulace určitých transkriptů. Většina těchto regulačních mechanismů je soustředěna do iniciační fáze translace, které se účastní celá řada pomocných translačních iniciačních faktorů. Eukaryotický translační iniciační faktor 3 (eIF3) je největším a nejsložitějším translačním iniciačním faktorem, skládajícím se z 12 konzervovaných podjednotek. Jeho role strukturního lešení v iniciační fázi translace je klíčová pro vytvoření translačního iniciačního komplexu a pro přesnost skenovacího mechanismu. V posledních letech byly objeveny další funkce, které rozšířily působnost eIF3 do celého translačního cyklu, a to včetně jeho významu v globální i specifické translační regulaci. Cílem předkládané bakalářské práce je popsat funkce eIF3 a diskutovat poznatky o jeho roli v...
Přehled méně běžných isoflavonoidů v rostlinách
Cymbál, Martin ; Karlíčková, Jana (vedoucí práce) ; Jahodář, Luděk (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Martin Cymbál, DiS. Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Bakalářská práce 2016/2017: Přehled méně běžných isoflavonoidů v rostlinách, s. 78. Isoflavonoidy jsou skupinou fenolových flavonoidních látek dráhy 3-fenylchroman-4-onu, z nichž mnohé jsou biologicky aktivní. Isoflavonoidy a jejich deriváty jsou někdy označovány jako fytoestrogeny, protože jejich struktura a účinek se podobá steroidním hormonům a v těle se važí na estrogenní receptory. Isoflavonoidy hrají důležitou roli v lidské potravě jako zdraví podporující rostlinné látky. Isoflavonoidy a jim příbuzné sloučeniny jsou používány v mnoha doplňcích stravy a pouze v jednom u nás registrovaném fytofarmaku (Menofem). Nedávno byly některé přírodní isoflavonoidy dokonce identifikovány jako toxiny, např. biliatreson, který může způsobit biliární atrezii, pokud jsou kojenci této látce vystaveni. Nicméně letitými studiemi, nacházením nových isoflavonoidů a to včetně objasnění jejich struktury a mechanismu účinku získaly na významnosti a v posledních deseti letech jsou isoflavonoidy předmětem širokého výzkumu a analýz, a to především pro své nepřeberné množství účinků, které byly studiemi potvrzeny. Je však třeba...
Měřicí systém termoluminiscence
Matějka, Tomáš ; Král, Jan (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá revizí a návrhem nové verze elektroniky pro měřicí systém PSI TL 500, určený ke zkoumání jevu termoluminiscence u fotosystému II. V práci je provedeno seznámení s principy a vlastnostmi aktuální podoby měřicího systému a jsou diskutovány změny zanesené do jeho nové verze. Je proveden návrh nové digitální řídicí části systému založené na platformě Xilinx Zynq. Pro analogovou měřicí část je pak provedena revize zapojení a do návrhu jsou zaneseny dílčí změny.
Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Linhart, Filip ; Hafidh, Said (vedoucí práce) ; Retzer, Katarzyna (oponent)
Od RNA k proteinu je iniciace translace a proteosyntéza zprostředkovávaná trans-vazebnými faktory, jež rozeznávají charakteristiky mRNA, společná téměř všem eukaryotům. Komplex tvořící eukaryotický translační iniciační faktor 3 (eIF3) je vysoce konzervovaným proteinovým komplexem, který rozpoznává složky 5' čepičky mRNA za cílem iniciace translace. eIF3 se skládá z devíti podjednotek, z nich tři mají dvě izoformy: eIF3A, eIF2B1, eIF3B2, eIF3C1, eIF3C2, eIF3D, eIF3E, eIF3F, eIF3G1, eIF3G2, eIF3H a eIF3K. Tato práce se zabývá funkční charakterizací, expresí a subcelulární lokalizací eIF3B1, eIF3B2 a eIF3E v samčím gametofytu Arabidopsis thaliana a interakcí eIF3E s komplexem Constitutive photomorphogenesis 9 (COP9) ve funkci regulačního komplexu posttranslační kontroly eIF3E. Ukazujeme, že ztráta funkce eif3b1 či eif3b2 se neprojevuje gametofytickou letalitou a že tyto dva proteiny se zřejmě funkčně doplňují, zatímco mutace eif3e má za důsledek letalitu samčího gametofytu. Pouze eif3b1 projevuje defekty následně po oplodnění, během vývoje semene. Studie genové exprese, užívající veřejně dostupná data o expresi a promotorové aktivitě prokazují vysokou úroveň exprese podjednotek eIF3 v zónách s intenzivním buněčným dělením, tedy listového primodia, kořenového meristému a elongační zóny, taktéž jako ve...
Význam dlouhých nekódujících RNA v rostlinách
Klodová, Božena ; Honys, David (vedoucí práce) ; Novotný, Marian (oponent)
Dlouhé nekódující RNA (lncRNA) jsou transkripty o délce větší než 200nukleotidů s nízkým kódujícím potenciálem. Jedná se o skupinu regulačních ribonukleových kyselin (RNA) zatím v raném stádiu poznání, nicméně s potenciálně širokou rolí napříč organismy a biologickými procesy. U živočichů bylo popsáno několik regulačně významných lncRNA a jejich význam roste mimo jiné i v souvislost s mnohými nádorovými onemocněními. Přestože mnohé dlouhé nekódující transkripty byly odhaleny, jejich konkrétní mechanizmy působení zůstávají neznámé. U rostlin se výzkum soustředí převážně na ekonomicky a zemědělsky významné plodiny jako je rýže, kukuřice nebo sója. Jedná se ale zatím jen o omezené množství experimentálně ověřených transkriptů. Nicméně se zdokonalováním sekvenačních a bioinformatických metod začíná být významnost role lncRNA v mnohých biologických procesech (např. rozmnožování či rostlinné rezistenci k patogenům) naprosto zjevná. Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní znalosti o dlouhých nekódujících ribonukleových kyselinách (lncRNA) s důrazem na jejich roli v rostlinách a taktéž se detailněji zabývá současnými problémy a nastiňuje budoucí potenciál výzkumu lncRNA.
Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice
Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Biologické hodnocení lokality pro stavbu plánovaného autosalonu BMW v katastrálním území Březhrad
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Byla navržena doporučení k zachování přírodních prvků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Autovrakoviště v obci Lubno u Nechanic: biologické hodnocení území
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Průzkum fauny a flóry pro účely biologického hodnocení. Na lokalitě bylo zjištěno 97 druhů rostlin. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt 5 druhů čmeláků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Roudnice - záměr otvírky zemníku: biologické hodnocení
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Průzkum fauny a flóry pro účely biologického hodnocení. Na lokalitě bylo zjištěno 84 druhů rostlin. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Prodejna potravin LIDL, Hradec Králové, Brněnská ulice: biologické hodnocení
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Výzkum fauny a flóry na pozemku pro výstavbu prodejny. Bylo zjištěno 164 druhů cévnatých rostlin, 201 taxonů živočichů (z toho 16 obratlovců). Chráněných druhů bylo evidováno 9 (z toho 8 obratlovců).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.