Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  začátekpředchozí72 - 81další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktuální otázky německé energetiky
Zatloukalová, Hana ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Zapletal, Petr (oponent)
Tématem této práce je aktuální situace německé energetiky, především po událostech z jara roku 2011 v Japonsku. Německo se v posledních letech soustředí na využívání energie z obnovitelných zdrojů a je jednou z mála zemí na světě, kde alternativní zdroje energie představují významný podíl v energetickém mixu. Cílem práce je zhodnocení současné energetické situace v Německu, kdy země postupně upouští od využití energie z atomových elektráren. Důraz je kladen především na cíle německé energetické politiky příčinu odklonu od jaderné energie a možné ekonomické a technické dopady tohoto počínání. Významná část práce je věnována rovněž energetickým zdrojům Německa a to jak zdrojům konvenčním, tak zdrojům alternativním. První část práce se zabývá energetickou politikou Německa a jednotlivými zdroji energie. Další kapitola podrobně řeší příčinu odklonu Německa od jaderné energie a také možné technické a ekonomické dopady tohoto rozhodnutí německé vlády. Třetí část práce je věnována obnovitelných zdrojům energie, které jsou již v dnešní době v Německu hojně využívány. Dále jsou zmíněny jednotlivé cíle energetického konceptu a v neposlední řadě také perspektivy budoucího vývoje energetiky v Německu.
Building's envelope design, energy efficiency and renewable energies
Wagner, Anna
Prezentace: nusl-112771_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-112771_1 - Stáhnout plný textMP4
Instalace hybridních lamp v ČR
Malafová, Martina ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Pajer, Petr (oponent)
Diplomová práce "Instalace hybridních lamp v České republice" následuje současný celosvětový trend využívání obnovitelných zdrojů energie. Práce se konkrétně zaměřuje na využití těchto zdrojů ve veřejně prospěšných službách ve formě pouličního osvětlení. Hybridní lampy jsou specifické pro svou kombinaci větrné a solární energie, kterou produkují díky větrné turbíně a fotovoltaickým panelům, které nesou. Pro zhodnocení jejich možné instalace v České republice se dívám na problematiku tohoto podnikatelského záměru ve čtyřech rovinách -- technologické, ekonomické, ekologické a právní.
Exploring New Landscapes of Energies: Collection of Extended Abstracts of Papers from the 8th International Geographical Conference & Workshop Congeo ’2011
Frantál, Bohumil
The conference Congeo´2011 on “Exploring New Landscapes of Energies” was the 8th presentation of the geographical conferences organized by the Department of Environmental Geography at the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic. This year’s conference was organized in the context of a recently initiated research project: “Energy Landscapes: Innovation, Development and Internationalization of Research”, which is aimed at accelerating international collaboration in research in the field of energy/landscape interrelationships. It was the aim of the conference to cover a wide spectrum of concerning issues: New energy geographies: conceptual and methodological challenges; Social–political acceptance of renewable energy innovation; Energy development, landscape character and landscape aesthetics; New energies for multifunctional agriculture; Energy production, local identity and land-use conflicts; Power, environmental (in)justice and politics of land-use; GIS in landscape planning and energy development; etc. This is the collection of abstracts of papers and posters.
Ekonomické zhodnocení efektivnosti podpor z Programu rozvoje venkova v zemědělském podniku
SEVERINOVÁ, Monika
Podstatou diplomové práce je zhodnocení efektivnosti investice podporované z prostředků Programu rozvoje venkova ve vybraném zemědělském podniku. Z řady investic realizovaných řešeným podnikem byla vybrána prakticky nejvyšší investice podniku, a to investice do výstavby bioplynové stanice. V rámci hodnocení efektivnosti investice byly porovnávány předpoklady při plánování investice se skutečnostmi vyplývajících z dvouletého provozu bioplynové stanice. Současně bylo na základě vybraných indikátorů hodnoceno plnění cílů daného opatření a programu.
Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
Frantál, Bohumil
Dne 7. května 2008 byl proveden mezi obyvateli obcí, na jejichž katastrálním území je plánována výstavba větrného parku – v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice – výzkum veřejného mínění týkající se problematiky využívání čistých zdrojů energie. Výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření provedeného přímým dotazováním za pomoci vyškolených tazatelů.
Energetika v EU: současné trendy
Procházková, Lenka ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
První kapitola předkládané diplomové práce se věnuje Energetické politice Evropské unie - konkrétně jejímu vývoji, současnému stavu a v neposlední řadě i jejími cíly. Podrobněji je zde zachycen i vývoj vnitřního trhu s energiemi. Druhá kapitola analyzuje závislost jednotlivých členských států i celé Evropské unie na dovozech ropy a zemního plynu z hlediska její velikosti a struktury dodavatelů. Kromě toho se také zabývá celkovou produkcí, spotřebou a zásobami těchto fosilních paliv. Třetí kapitola nastiňuje možnosti, jak tuto závislost alespoň částečně snižovat. Poslední kapitola seznamuje čtenáře se základními kroky, které podniká Evropská unie ve snaze chránit životní prostředí.
Is Waste to Energy an alternative?
Hanigovský, Štefan ; Slavík, Jan (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdeňka (oponent)
Hierarchie nakládání s odpadem se pod vlivem populačního růstu, přísných environmentálních standardů a tlaků na příznivé životní prostředí mění na celém světě. Zpřísňování evropských environmentálních standardů vede k omezování zatím nejpoužívanějšího nakládání s odpadem- skládkováním. Limitace skládkování zároveň nutí státy k hledání alternativ. Cílem práce je zhodnotit, jestli jsou technologie energeticky využívající odpad (Waste-to-Energy) tou správnou alternativou. Energetické zhodnocování jako komerčně ověřená sofistikovaná technologie stále naráží na problémy se vstupem na nové nepoznané trhy napříč prokázaným environmentálním přínosům. Práce zkoumá počínání těchto technologií v různých státech se zřetelem na celkový ekonomický, environmentální a sociální charakter. Výsledky bádání poukazují na potenciál v České republice jak i jiných krajin, kde je Waste-to-Energy zatím nepoznané.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   začátekpředchozí72 - 81další  přejít na záznam: