Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  začátekpředchozí72 - 81další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Státní podpora a zdanění obnovitelných zdrojů
Kouba, Matěj ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Diplomová práce na téma Státní podpora a zdanění obnovitelných zdrojů se zabývá obnovitelnými zdroji v obecné rovině, důvodem jejich podpory, funkcí elektráren vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů atd. Součástí práce je také popsání státní podpory a zdanění obnovitelných zdrojů v České republice. Malá část práce analyzuje státní podporu obnovitelných zdrojů v jiných členských státech EU a porovnává ji s podporou v České republice.
Obnovitelné zdroje energie v kontextu energetické bezpečnosti EU
Šipošová, Alexandra ; Druláková, Radka (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
Evropská unie se zavázala dosáhnout do roku 2020 dvacetiprocentní podíl energie pocházející z obnovitelných zdrojů na své celkové energetické spotřebě. Diplomová práce se zabývá otázkou, jestli je EU schopná se svou dosavadní energetickou politikou stanoveného cíle dosáhnout. Práce především identifikuje překážky bránící lepší integraci obnovitelných zdrojů energie na trhu. Tato práce analyzuje unijní soft-law a hard-law předpisy zabývající se problematikou obnovitelných zdrojů energie. Poslední kapitola této práce pak analyzuje reakci Evropské unie na definované překážky, jakož i její politiku na poli obnovitelných zdrojů energie.
Aktuální otázky německé energetiky
Zatloukalová, Hana ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Zapletal, Petr (oponent)
Tématem této práce je aktuální situace německé energetiky, především po událostech z jara roku 2011 v Japonsku. Německo se v posledních letech soustředí na využívání energie z obnovitelných zdrojů a je jednou z mála zemí na světě, kde alternativní zdroje energie představují významný podíl v energetickém mixu. Cílem práce je zhodnocení současné energetické situace v Německu, kdy země postupně upouští od využití energie z atomových elektráren. Důraz je kladen především na cíle německé energetické politiky příčinu odklonu od jaderné energie a možné ekonomické a technické dopady tohoto počínání. Významná část práce je věnována rovněž energetickým zdrojům Německa a to jak zdrojům konvenčním, tak zdrojům alternativním. První část práce se zabývá energetickou politikou Německa a jednotlivými zdroji energie. Další kapitola podrobně řeší příčinu odklonu Německa od jaderné energie a také možné technické a ekonomické dopady tohoto rozhodnutí německé vlády. Třetí část práce je věnována obnovitelných zdrojům energie, které jsou již v dnešní době v Německu hojně využívány. Dále jsou zmíněny jednotlivé cíle energetického konceptu a v neposlední řadě také perspektivy budoucího vývoje energetiky v Německu.
Building's envelope design, energy efficiency and renewable energies
Wagner, Anna
Prezentace: nusl-112771_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-112771_1 - Stáhnout plný textMP4
Instalace hybridních lamp v ČR
Malafová, Martina ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Pajer, Petr (oponent)
Diplomová práce "Instalace hybridních lamp v České republice" následuje současný celosvětový trend využívání obnovitelných zdrojů energie. Práce se konkrétně zaměřuje na využití těchto zdrojů ve veřejně prospěšných službách ve formě pouličního osvětlení. Hybridní lampy jsou specifické pro svou kombinaci větrné a solární energie, kterou produkují díky větrné turbíně a fotovoltaickým panelům, které nesou. Pro zhodnocení jejich možné instalace v České republice se dívám na problematiku tohoto podnikatelského záměru ve čtyřech rovinách -- technologické, ekonomické, ekologické a právní.
Exploring New Landscapes of Energies: Collection of Extended Abstracts of Papers from the 8th International Geographical Conference & Workshop Congeo ’2011
Frantál, Bohumil
The conference Congeo´2011 on “Exploring New Landscapes of Energies” was the 8th presentation of the geographical conferences organized by the Department of Environmental Geography at the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic. This year’s conference was organized in the context of a recently initiated research project: “Energy Landscapes: Innovation, Development and Internationalization of Research”, which is aimed at accelerating international collaboration in research in the field of energy/landscape interrelationships. It was the aim of the conference to cover a wide spectrum of concerning issues: New energy geographies: conceptual and methodological challenges; Social–political acceptance of renewable energy innovation; Energy development, landscape character and landscape aesthetics; New energies for multifunctional agriculture; Energy production, local identity and land-use conflicts; Power, environmental (in)justice and politics of land-use; GIS in landscape planning and energy development; etc. This is the collection of abstracts of papers and posters.
Ekonomické zhodnocení efektivnosti podpor z Programu rozvoje venkova v zemědělském podniku
SEVERINOVÁ, Monika
Podstatou diplomové práce je zhodnocení efektivnosti investice podporované z prostředků Programu rozvoje venkova ve vybraném zemědělském podniku. Z řady investic realizovaných řešeným podnikem byla vybrána prakticky nejvyšší investice podniku, a to investice do výstavby bioplynové stanice. V rámci hodnocení efektivnosti investice byly porovnávány předpoklady při plánování investice se skutečnostmi vyplývajících z dvouletého provozu bioplynové stanice. Současně bylo na základě vybraných indikátorů hodnoceno plnění cílů daného opatření a programu.
Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
Frantál, Bohumil
Dne 7. května 2008 byl proveden mezi obyvateli obcí, na jejichž katastrálním území je plánována výstavba větrného parku – v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice – výzkum veřejného mínění týkající se problematiky využívání čistých zdrojů energie. Výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření provedeného přímým dotazováním za pomoci vyškolených tazatelů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   začátekpředchozí72 - 81další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.