Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 393 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Další vzdělávání managementu a zaměstnanců veřejné správy
Synková, Jitka ; Pavlov, Ivan (oponent)
Cílem této rigorózní práce je systematické pojednání o významu, procesu a cílech profesního vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě se zaměřením na specifika vzdělávání v oblasti informačních technologií a jazykové. V první kapitole jsou podle nejnovějších vědeckých poznatků popsány v obecné poloze cíle a metody vzdělávání zaměstnanců ve všech sektorech. Druhá kapitola se zabývá problematikou vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a jazykových znalostí jakožto průřezových oblastí vzdělávání vyžadovaných na všech úrovních administrativy nejen ve veřejné právě, ale i v soukromém sektoru, zejména v terciární sféře poskytování služeb. Zatímco první dvě kapitoly se týkají vzdělávání zaměstnanců obecně a současně předkládají návrhy na zefektivnění tohoto vzdělávacího procesu, třetí kapitola se zaměřuje především na veřejnou správu. S ohledem na to, že v rámci ve veřejné správě postupně aplikovaného systému new public administration (nové veřejné správy) jsou přenášeny osvědčené prvky řízení administrativy soukromého sektoru do administrativy veřejného sektoru; ruku v ruce s tím jsou přejímány i osvědčené metody a formy vzdělávání managementu a zaměstnanců. Čtvrtá kapitola se věnuje oblasti vzdělávání managementu a zaměstnanců ve veřejné správě v zemích Evropské unie. Podrobně se věnuje situaci v...
Rozvoj malých měst ve středním Posázaví
Šulc, Petr ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Vaishar, Antonín (oponent)
Diplomová práce se věnuje rozvoji tří malých měst ve středním Posázaví. Předpoklady rozvoje jsou hodnoceny na základě realizace a způsobu financování projektů a komunikace vedení města s širokou veřejností. Cílem práce je vyhodnotit, jaké projekty města realizovala za sledované časové období a zdali tyto projekty pomohly k rozvoji města. V teoretické části práce jsou definovány jednotlivé typy fungování veřejné správy a faktory rozvoje s důrazem na lidský a sociální kapitál. Dále práce diskutuje přístupy ke strategickému plánování jako hlavnímu nástroji sloužícím k úspěšnému rozvoji. Do teoretické části je také zařazena kapitola o rozpočtu se větším zřetelem na dotace. Z teoretické části vzešly dvě hypotézy, na které se snaží následně odpovědět provedené analýzy. Praktická část je postupně rozdělena na primární a sekundární analýzu. V rámci sekundární analýzy byly zhodnoceny vnitřní faktory rozvoje a realizované projekty, které byly rozčleněny na rozvojové a udržovací. Pro tuto analýzu byly využity volně dostupné zdroje. Informace pro primární analýzu byly získány z rozhovorů s klíčovými aktéry vybraných posázavských měst. Primární analýza sloužila jak k ověření výsledků analýzy sekundární, tak k získání nových poznatků důležitých k zodpovězení stanovených hypotéz. Z výsledků obou analýz je jasné,...
Analysis of Financing of Development Strategies of Selected Municipalities
Janusová, Barbora ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
The bachelor thesis is oriented at financing development starategies of district Brno- Černovice. Public administration structure, territorial state administration, territorial self- government are defined in the theoretical part. Municipal budget and its content, municipal budget assembly process are clarified too. Theoretical part also contains grants, bank loans and invesment financing. The practical part characterizes selected publical commission Reconstruction of the sports complex and analyzes the funding possibilities. Based on this analysis are designed alternative solutions of financing, the inflence of selected publical commission on regional development is reviewed after the analysis.
Zhodnocení investiční činnosti v obci
Jakubíček, Radim ; Kolář,, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem investiční činnosti v obci, konkrétně jejím zhodnocením. Popisuje veřejnou správu v ČR a možné zdroje financování, včetně dotační politiky České republiky a Evropské unie. Stručně rozebírá základní kriteriální ukazatele pro hodnocení investičních projektů. Práce charakterizuje konkrétní obec, analyzuje její současnou finanční situaci a situaci za uplynulé tři roky, popisuje konkrétní investiční projekt a posuzuje jeho výhodnost z hlediska doby návratnosti.
eGovernment z pohledu zájmových skupin
Šrámková, Adéla ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Diplomová práce s názvem eGovernment z pohledu zájmových skupin se zabývá aktuálním tématem využívání služeb eGovernmentu v České republice. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat hlavní přínosy a nedostatky nabízených služeb eGovernmentu, a to z pohledu vybraných zájmových skupin. Dílčími cíli diplomové práce jsou identifikovat jednotlivé zájmové skupiny, které mohou na danou problematiku pohlížet rozdílně, a zjistit aktuální stav eGovernmentu v České republice. Součástí diplomové práce je také porovnání stavu eGovernmentu s ostatními zeměmi Visegradské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Při identifikaci přínosů a nedostatků byl využit kvantitativní i kvalitativní přístup, když autorka této diplomové práce provedla dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory mezi zástupci veřejné správy a koncovými uživateli. Autorka dále využila metodu SWOT analýzy služeb eGovernmentu, která byla provedena z pohledu všech vybraných zájmových skupin. V neposlední řadě autorka analyzovala judikaturu vydanou českými soudy, která se vztahuje ke službám eGovernmentu. Na základě výše popsaných zkoumání byly identifikovány hlavní přínosy a nedostatky uvedených služeb eGovernmentu. V závěrečné části diplomové práce byla navržena a diskutována možná řešení nalezených nedostatků eGovernmentu.
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Uplatnění fairtrade produktů ve vybraných oblastech veřejné správy
PACLÍK, Ladislav
Tato diplomová práce je zaměřena především na fair trade a možnosti jeho uplatnění ve vybraných oblastech veřejné správy v České republice. Teoretická část práce se zabývá systémem fair trade, jeho principy, projekty, které jsou realizovány na jeho podporu a konkrétními příklady těchto projektů. Mimo jiné jsou zde zmíněny i komodity, které jsou v rámci fairtradové certifikace pěstovány. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření. Součástí průzkumu je dotazník, který byl zaslán krajským úřadům České republiky a vybraným městským úřadům Jihočeského kraje. Dotazník je zaměřen na účast těchto orgánů v systému fair trade, spotřebu fairtradových výrobků v provozu úřadů a také na možnosti zapojení se do certifikace "Fairtradový úřad". Cílem diplomové práce je zjistit aktuální zapojení krajských úřadů a městských úřadů Jihočeského kraje v systému fair trade, podporu tohoto systému a aktivity, které jsou v rámci této podpory realizovány.
Rozklad jako řádný opravný prostředek ve správním řízení
MĚCHUROVÁ, Karla
Převážná část práce se věnuje institutu rozkladu patřícímu mezi opravné prostředky s vlastními specifiky. Pomocí rozebíraného institutu se lze bránit proti rozhodnutí ústředního správního úřadu, ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu vydanému v první instanci. Účelem sepsání této bakalářské práce je identifikovat prostředek rozkladu v souvislostech se zbylými opravnými prostředky a zakomponovat jej do procesu správního řízení nejen na pozadí současného platného právního systému, nýbrž i v kontextu s veřejnou správou a změnami provedenými v rámci územní reformy. V textu je též zakomponován rozbor Úřadu pro ochranu osobních údajů a představení jeho současné předsedkyně. Vedle analýzy platného práva zde zároveň prezentuji návrhy de lege ferenda.
Kooperace stakeholderů v destinaci cestovního ruchu
HOUDEK, Lukáš
Cílem diplomové práce Kooperace stakeholderů v destinaci cestovního ruchu je zhodnocení úrovně a intenzity kooperace v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji z pohledu klíčových stakeholderů v destinaci, včetně návaznosti na řízení a rozvoj cestovního ruchu v destinaci. V první části výzkumu byly za pomoci sekundárních dat získány informace týkající se problematiky destinačního managementu a marketingu, stakeholderů a jejich kooperace. Pro sběr sekundárních dat byla využita zejména tištěná literatura a webové stránky v souvislosti s vybranou destinací cestovního ruchu - Jihočeským krajem. Na základě poznatků z literatury a dalších sekundárních zdrojů byl naplánován sběr primárních dat v podobě dotazníkového šetření. Vyšlo najevo, že klíčovým stakeholderem jsou organizace destinačního managementu, které nejlépe splňují podmínky atributů moci, legitimity a naléhavosti. Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem je výrazně nedostatečná. Je zde několik zásadních překážek, které brání efektivní kooperaci mezi jednotlivými stakeholdery. Pro zlepšení kooperace je zapotřebí zefektivnit komunikaci mezi organizacemi destinačního managementu a ostatními stakeholdery a naplánovat takový projekt v rámci cestovního ruchu, který přiměje ke kooperaci co nejvíce stakeholderů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 393 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.