Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 187 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Deutsch-tschechische Zusammenarbeit am konkreten Beispiel des Koordinierungszentrums des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Tandem
ŠVÉDOVÁ, Hana
Cílem předložené bakalářské práce je představit Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, který vznikl a funguje na základě spolupráce obou sousedních zemí v oblasti politiky mládeže. Bakalářská práce nejprve vysvětlí pojem mezinárodní práce s mládeží chápaný jako pojem nadřazený k již zmíněné formě spolupráce. Smlouvy pro výměny mládeže musí být uzavřeny na nejvyšší politické úrovni, ale ve středu konkrétní výměny stojí jednotlivec. Bakalářská práce proto neopomene nastínit i úskalí, která se mohou z důvodu interkulturních rozdílů při výměně vyskytnout, ale zároveň poukáže i na výhody, které z účasti na výměně pro jednotlivce plynou. Následuje stručný historický vývoj v navazování spolupráce obou zemí v oblasti politiky mládeže po roce 1989. Praktická část se pak výhradně zaměřuje na Tandem. Je představeno, jak Tandem vznikl a jak je organizace vnitřně strukturována, aby mohla koordinace výměn správně fungovat. Následně jsou uvedeny jednotlivé oblasti, ve kterých jsou zahrnuty konkrétní projekty na podporu výměn mládeže. Důležitou částí práce je způsob financování. Bakalářská práce je zakončena pohledem do budoucnosti Tandemu očima obou ředitelů.
Povědomí o syndromu CAN u dětí v dětském domově v Radeníně
KUKLOVÁ, Barbora
V bakalářské práci popisuji syndrom CAN a jeho typy. Hlavní částí práce je popis rodiny, školy, institucí, projektů a organizací, jejímž prostřednictvím se děti o syndromu CAN mohou dozvědět. Zaměřuji se také na multidisciplinární tým, prevenci a popis dětského domova. V praktické části práce se zabývám výzkumem u vybraných klientů v Dětském domově Radenín. Cílem práce je zjistit, jaké mají povědomí o syndromu CAN. Stanovím, zda vědí, na koho se mohou obrátit, zda měly ve škole preventivní programy, možné následky apod. Pro naplnění cíle byl použit kvalitativní výzkum. Jako výzkumnou techniku volím polostrukturovaný rozhovor. Domnívám se, že tato technika je pro děti nejvhodnější. Některé z dětí nemusí mít žádné povědomí, proto jim pojem mohu vysvětlit a rozhovor může dále pokračovat.
Odkaz architekta Emila Králíka (1880-1946)
Chabičovská, Hedvika ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Diplomová práce zpracovává monografii architekta Emila Králíka, s důrazem na jeho pedagogické působení. Po úvodní expozici a kritickém vyrovnání s dosavadní literaturou je systematicky postupováno od Králíkova studia a prvních zkušeností. Samostatné dvě kapitoly jsou věnovány Králíkovi-učiteli, přičemž charakter a význam jeho pedagogické práce je ukázán prostřednictvím analytických medailonů jeho nejdůležitějších žáků. V další části práce je chronologicky probráno Králíkovo architektonické dílo, jak realizované stavby, tak neuskutečněné projekty. Studie vyústila v souhrnné hodnocení místa Emila Králíka a jeho díla v moderní architektuře zemí Koruny české. Klíčová slova architektura - 20. stol., umění - 20. stol., Výstava soudobé kultury Brno 1928, Vysoké učení technické v Brně, studenti; pedagog, projekty
Hodnocení dopadů projektů cestovního ruchu v MAS Šumavsko
Kotousová, Eliška ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Klufová, Renata (oponent)
Diplomová práce má za cíl zhodnotit dopady konkrétních projektů cestovního ruchu realizované v MAS Šumavsko. Hlavním tématem práce je zaměření se na naplnění cílů projektů, jejich následnou udržitelnost, funkčnost, smysl a jejich vnímání žadatelem a místními občany. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních konceptů, pojmů a oblastí spjatých s hodnocenými projekty. V praktické části práce je pozornost nejprve zaměřena na MAS Šumavsko, dále jsou zde popsány řešené projekty a jejich následné hodnocení. Podkladem pro hodnocení projektů byly provedené řízené rozhovory s žadatelem a vybranými lidmi z řad veřejnosti. Klíčová slova: cestovní ruch, místní akční skupina, projekty, regionální rozvoj, Šumava
Reflexe literárního dění v digitálním prostředí
Hartmanová, Pavla
Česká literární bibliografie je článková databáze, která podchycuje odborné i publicistické texty o české literatuře. Cílem přednášky je představit nový projekt Ústavu pro českou literaturu: Český literární internet. Databáze se jím tak obohatila o nové excerpované zdroje, webové portály a elektronické časopisy, jejichž obsah není snadno vyhledatelný skrze klasické vyhledávače. Ukazuje se, že tento zdroj dokresluje odbornou debatu o literárním dění, a hlavně přináší nové informace o kultuře v regionech a populární literatuře.
Plný text: Fulltext_Harmanova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Hartmanova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Hartmanova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-Hartmanova - Stáhnout plný textMP4
Dotace pro NNO na úrovni státu, kraje a obce
ZAVADILOVÁ, Petra
Práce se zabývá rozpracováním dotační politiky na podporu činnosti subjektů dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží. Popisuje dotační programy některých ministerstev, vyšších územně samosprávných celků, obcí a dalších donátorů. Také popisuje, co jsou to nestátní neziskové organizace, jak se dělí, co je zájmové a neformální vzdělávání a kdy a jak probíhá. V diplomové práci jsou i tabulky a grafy s rozdělovanými finančními částkami, počty obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích. V jedné z kapitol je i návod jak zpracovat a podat žádost o podporu.
Blend and deblend Linked open data in a Consortium
Pallarès, Jordi
Working in a Consortium give us the perspective to see the benefits of blending ideas to create a applications from a central data/point. In some cases we found the Institution want to deblend or „not blend“ with the consortium and prefer or they see more benefits to made his own aplication. We explain our experience in the Consortium blending and not blending desicions and explain two projects in linked open data to show examples of this two ways. One project We blend all the authorities and in other we not blend in the case of Thesaurus of the University of Barcelona using Skos format.
Prezentace: idr-1248_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: ELAG2018-Pallares - Stáhnout plný textMP4
Mateřská škola jako primární instituce výchovy ke zdraví.
KÖHLEROVÁ, Miroslava
Diplomová práce na téma ?Mateřská škola jako primární instituce výchovy ke zdraví? rozebírá, jaké je využití oboru výchovy ke zdraví v mateřských školách. Jejím dalším cílem je zjistit, v jaké podobě a do jaké míry s tématy tohoto zaměření mateřské školy pracují. Teoretická část obsahuje kapitoly, které se zabývají výchovou ke zdraví a předškolním vzděláváním. Je zde charakteristika samotného vzdělávacího oboru výchovy ke zdraví a jeho cílové zaměření, vzdělávací obsah a očekávané výstupy. V další části je uvedena charakteristika předškolního vzdělávání, jeho cíle, včetně Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dále jsou uvedeny vyskytující se prvky výchovy ke zdraví ve vzdělávacích oblastech včetně primární prevence. Poslední oblast se zabývá charakteristikou dítěte předškolního věku, jeho psychomotorickým vývojem a socializací. Je zde též uveden vliv pedagoga při výchově a vzdělávání dítěte a význam mateřské školy pro dítě a jeho rozvoj. Praktická část přináší výsledky smíšeného šetření. Kdy kvantitativní výzkum byl zjišťován pomocí metody dotazníků a kvalitativní výzkum byl realizován pomocí rozhovorů. Výzkumný soubor tvoří učitelky mateřských škol Jihočeského kraje. Zkoumána je jejich práce s dětmi vzhledem k oboru týkajícího se výchovy ke zdraví. V závěru práce jsou vyhodnoceny a shrnuty výsledky výzkumného šetření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 187 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.