Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktuální informace z oblasti zvukových dokumentů aneb jak na to
Horová, Iva ; Malinová, Iva
Prezentace přináší základní informace o oblasti historie zvukových dokumentů, o aktuální situaci z hlediska zpracovávání a péče o ně v ČR. Seznamuje s hlavními současnými projekty tj. s portálem Virtuální národní fonotéka a s Novým fonografem a s dotačními programy.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Průběh a ukončování Regionálního operačního programu Střední Čechy
DERMEKOVÁ, Petra
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat Regionální operační program pro Střední Čechy v České republice v období 2007-2013 od začátku do konce programu. Práce porovnává počet úspěšných a neúspěšných registrovaných projektů a zaměřuje se na vyhodnocení nejčastějších chyb při realizaci projektu. V závěru bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení přínosů pro Středočeský kraj.
The datahub: de/blending museum data
Vandermaesen, Matthias
The Flemish Museums for Fine and Contemporary Art offer an overview of the art production in the Southern Netherlands and Belgium form the Middle Ages to the Twenty-First Century. The Flemish Art Collection is a non-profit organisation tasked with promoting the collection to an international and diverse audience. Delivery of knowledge and expertise curated by the museums is a big challenge. Blending cultural object records stored accross various databases and commercial registration systems is non-trivial and prevents opening up the collections across the walls of the museums. In 2015, the Flemish Art Collection started the Datahub Project. Over the past years, a modern metadata aggregation platform was built, leveraging open source technologies and open standards. This presentation will highlight the architecture of this platform, and the design process. The Datahub platform is a service oriented architecture and consists of three major components. The core is a home grown, reusable metadata aggregator called The Datahub. This web-application is build with the Symfony framework. Metadata records are ingested via a RESTful API, stored in a MongoDB database and disseminated via an OAI-PMH endpoint. User friendly discovery of metadata is covered via Project Blacklight and geared towards museal workers as well as the general public. Finally, we repurposed the Catmandu framework for flexible and extensible setup of ETL pipelines between the registration systems of the data providers, the Datahub and the discovery interface. Since we are exchanging information about cultural heritage objects, we use the LIDO XML exchange format designed and developed by ICOM. The project taught us several valuable lessons. What are the benefits of looking across the borders of your own domain? What are key success factors? How do you identify pitfalls? But it also raises a set of new questions. How do we go from here? What’s next? The tools and the codebase are freely available under a GPLv3 license and are actively documented and maintained on Github.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Deutsch-tschechische Zusammenarbeit am konkreten Beispiel des Koordinierungszentrums des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Tandem
ŠVÉDOVÁ, Hana
Cílem předložené bakalářské práce je představit Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, který vznikl a funguje na základě spolupráce obou sousedních zemí v oblasti politiky mládeže. Bakalářská práce nejprve vysvětlí pojem mezinárodní práce s mládeží chápaný jako pojem nadřazený k již zmíněné formě spolupráce. Smlouvy pro výměny mládeže musí být uzavřeny na nejvyšší politické úrovni, ale ve středu konkrétní výměny stojí jednotlivec. Bakalářská práce proto neopomene nastínit i úskalí, která se mohou z důvodu interkulturních rozdílů při výměně vyskytnout, ale zároveň poukáže i na výhody, které z účasti na výměně pro jednotlivce plynou. Následuje stručný historický vývoj v navazování spolupráce obou zemí v oblasti politiky mládeže po roce 1989. Praktická část se pak výhradně zaměřuje na Tandem. Je představeno, jak Tandem vznikl a jak je organizace vnitřně strukturována, aby mohla koordinace výměn správně fungovat. Následně jsou uvedeny jednotlivé oblasti, ve kterých jsou zahrnuty konkrétní projekty na podporu výměn mládeže. Důležitou částí práce je způsob financování. Bakalářská práce je zakončena pohledem do budoucnosti Tandemu očima obou ředitelů.
Povědomí o syndromu CAN u dětí v dětském domově v Radeníně
KUKLOVÁ, Barbora
V bakalářské práci popisuji syndrom CAN a jeho typy. Hlavní částí práce je popis rodiny, školy, institucí, projektů a organizací, jejímž prostřednictvím se děti o syndromu CAN mohou dozvědět. Zaměřuji se také na multidisciplinární tým, prevenci a popis dětského domova. V praktické části práce se zabývám výzkumem u vybraných klientů v Dětském domově Radenín. Cílem práce je zjistit, jaké mají povědomí o syndromu CAN. Stanovím, zda vědí, na koho se mohou obrátit, zda měly ve škole preventivní programy, možné následky apod. Pro naplnění cíle byl použit kvalitativní výzkum. Jako výzkumnou techniku volím polostrukturovaný rozhovor. Domnívám se, že tato technika je pro děti nejvhodnější. Některé z dětí nemusí mít žádné povědomí, proto jim pojem mohu vysvětlit a rozhovor může dále pokračovat.
Odkaz architekta Emila Králíka (1880-1946)
Chabičovská, Hedvika ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Diplomová práce zpracovává monografii architekta Emila Králíka, s důrazem na jeho pedagogické působení. Po úvodní expozici a kritickém vyrovnání s dosavadní literaturou je systematicky postupováno od Králíkova studia a prvních zkušeností. Samostatné dvě kapitoly jsou věnovány Králíkovi-učiteli, přičemž charakter a význam jeho pedagogické práce je ukázán prostřednictvím analytických medailonů jeho nejdůležitějších žáků. V další části práce je chronologicky probráno Králíkovo architektonické dílo, jak realizované stavby, tak neuskutečněné projekty. Studie vyústila v souhrnné hodnocení místa Emila Králíka a jeho díla v moderní architektuře zemí Koruny české. Klíčová slova architektura - 20. stol., umění - 20. stol., Výstava soudobé kultury Brno 1928, Vysoké učení technické v Brně, studenti; pedagog, projekty
Hodnocení dopadů projektů cestovního ruchu v MAS Šumavsko
Kotousová, Eliška ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Klufová, Renata (oponent)
Diplomová práce má za cíl zhodnotit dopady konkrétních projektů cestovního ruchu realizované v MAS Šumavsko. Hlavním tématem práce je zaměření se na naplnění cílů projektů, jejich následnou udržitelnost, funkčnost, smysl a jejich vnímání žadatelem a místními občany. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních konceptů, pojmů a oblastí spjatých s hodnocenými projekty. V praktické části práce je pozornost nejprve zaměřena na MAS Šumavsko, dále jsou zde popsány řešené projekty a jejich následné hodnocení. Podkladem pro hodnocení projektů byly provedené řízené rozhovory s žadatelem a vybranými lidmi z řad veřejnosti. Klíčová slova: cestovní ruch, místní akční skupina, projekty, regionální rozvoj, Šumava
Reflexe literárního dění v digitálním prostředí
Hartmanová, Pavla
Česká literární bibliografie je článková databáze, která podchycuje odborné i publicistické texty o české literatuře. Cílem přednášky je představit nový projekt Ústavu pro českou literaturu: Český literární internet. Databáze se jím tak obohatila o nové excerpované zdroje, webové portály a elektronické časopisy, jejichž obsah není snadno vyhledatelný skrze klasické vyhledávače. Ukazuje se, že tento zdroj dokresluje odbornou debatu o literárním dění, a hlavně přináší nové informace o kultuře v regionech a populární literatuře.
Plný text: Fulltext_Harmanova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Hartmanova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Hartmanova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-Hartmanova - Stáhnout plný textMP4
Dotace pro NNO na úrovni státu, kraje a obce
ZAVADILOVÁ, Petra
Práce se zabývá rozpracováním dotační politiky na podporu činnosti subjektů dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží. Popisuje dotační programy některých ministerstev, vyšších územně samosprávných celků, obcí a dalších donátorů. Také popisuje, co jsou to nestátní neziskové organizace, jak se dělí, co je zájmové a neformální vzdělávání a kdy a jak probíhá. V diplomové práci jsou i tabulky a grafy s rozdělovanými finančními částkami, počty obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích. V jedné z kapitol je i návod jak zpracovat a podat žádost o podporu.
Blend and deblend Linked open data in a Consortium
Pallarès, Jordi
Working in a Consortium give us the perspective to see the benefits of blending ideas to create a applications from a central data/point. In some cases we found the Institution want to deblend or „not blend“ with the consortium and prefer or they see more benefits to made his own aplication. We explain our experience in the Consortium blending and not blending desicions and explain two projects in linked open data to show examples of this two ways. One project We blend all the authorities and in other we not blend in the case of Thesaurus of the University of Barcelona using Skos format.
Prezentace: idr-1248_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: ELAG2018-Pallares - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.