Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 168 záznamů.  začátekpředchozí159 - 168  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza schválených projektů v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce
Machač, David ; Wokoun, René (vedoucí práce) ; Horáček, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje vývoj a historii přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie. Dále jsou v rámci práce analyzovány projekty předložené v česko-rakouském programu ve dvou realizovaných programech - Phare CBC a INTERREG.
Convergence Project of IASB and FASB to Harmonise IFRS and US GAAP
Rusňáková, Zuzana ; Vašek, Libor (vedoucí práce)
Cilem bakalarske prace je podat prehled o historii konvergencniho projektu IASB a FASB na priblizeni IFRS a US GAAP, jeho nastrojech a na aktualnim spolocnem projektu (prezentace ucetni zaverky) ilustrovat jeho vyznam a casovou narocnost. Prva kapitola je zamerena na organizacnou strukturu a proces tvorby IFRS a US GAAP. Druha kapitola podava prehled historie, soucasneho stavu a nastroju konvergencniho projektu IFRS a US GAAP. Zaverecna kapitola opisuje jeden z aktualnich hlavnich spolecnych projektu - prezentace ucetni zaverky, vysvetluje jeho vyznam a podava urcite zhodnoceni navrhovane upravy.
Implementace systému pro správu kreditních karet v prostředí mezinárodní bankovní společnosti z uživatelského pohledu
Holienčin, Ondřej ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvořák, Pavel (oponent)
Tato práce představuje implementaci systému pro správu kreditních karet v mezinárodní bankovní společnosti. Klade si za cíl srovnat teoretické aspekty offshoringu s reálným projektem. Po seznámení s celým průběhem implementace je každá fáze projektu podrobně analyzována a výsledky analýzy jsou srovnávány s teoretickou situací, ve které by byl projekt outsourcován. Na tomto srovnání jsou vidět rozdíly a specifika outsourcingu i offshoringu, a zároveň umožňuje rozhodnout o výhodách, které offshoring našemu týmu přinesl. Následuje krátké zhodnocení obou přístupů, ve kterém se snažím zohlednit zejména manažerský přístup. Výsledkem srovnání je teze, že offshoring je extrémním případem outsourcingu, protože má oproti němu vyšší jak náklady, tak i benefity. V závěru potvrzuji hypotézu, že offshoring byl pro průběh projektu výhodný a shrnuji poznatky získané v průběhu práce na projektu.
METODIKA PRÁCE BUSINESS ANALYTIKA NA DLOUHODOBĚ TRVAJÍCÍCH PROJEKTECH
Pelc, Jiří ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Klimeš, Jiří (oponent)
Dlouhodobě trvající projekty patří do kategorie projektů majících zvláštní charakteristiky. Tato diplomová práce obsahuje mimo jiné studii situace příkladu existujícího dlouhodobě trvajícího projektu a poukazuje na důležité okolnosti, které ovlivňují práci role business analyst (byznys analytika). Na základě studia konkrétního případu je prezentován koncept nové metodologie pro roli byznys analytika, jehož cílem je práci této role zpřehlednit a zefektivnit. Byznys analytik jako role je zkoumán z hlediska postupu jeho činností, vztahu k ostatním projektovým rolím a také k zákazníkovi a ostatním rolím zainteresovaným na projektu. Nový návrh metodiky je zaměřen na minimalizaci problémů a rizik identifikovaných v rámci studia případového projektu. Definuje rozsah činností byznys analytika a techniky, jakými jsou tyto činnosti vykonávány. Celá metodika je podpořena specifikací dokumentů relevantních pro práci byznys analytika, což představuje zejména dokumenty pro samotnou správu požadavků, řízení toku nových požadavků, specifikaci řešení pokrývajících požadavky a hodnocení naplnění zákazníkových očekávání. Všechny části práce jsou zpracovány s ohledem na specifika prostředí dlouhodobě trvajících projektů, kde je zvýšená míra fluktuace členů projektového týmu a nemožnost dlouhodobě alokovat zkušené profesionály.
Komunitárne pogramy Európskej únie (2007-2013)
Barňáková, Katarína ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Vyhodnotenie systému a princípov dotačnej politiky EU pomocou Komunitárnych programov, popis postupov prípravy a realizácie projektov. Cieľom je prispieť k informovanosti o možnostiach čerpania týchto prostriedkov. Právna úprava financovania z Komunitárnych programov. Návody, ako v rozpočtovom období 2007-2013 správne vytvoriť, realizovať a úspešne ukončiť projekty Siedmeho rámcového programu.
Hodnocení efektivnosti developerského projektu
Mrnková, Andrea ; Valach, Josef (vedoucí práce) ; Ducheček, František (oponent)
Práce se zabývá možnostmi, podle kterých je možné hodnotit efektivnost developerského projektu a problematikou, se kterou je možné se setkat v rámci tohoto hodnocení. Pro tyto účely nejprve charakterizuje developerský proces jako takový a jeho fáze průběhu. Pro samotné hodnocení je důležité správné vymezení peněžních toků, tzn. kapitálových výdajů a peněžních příjmů. V práci je posouzena problematika jejich vymezení z pohledu správné náplně peněžních toků a dále z hlediska jejich správné výše. Poté je v práci uveden přehled metod, podle kterých je možné hodnotit developerský projekt. Z těchto metod jsou vybrány dvě, kterým je věnována větší pozornost, neboť jsou dále využity v praktické části. Jde o metodu čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. V praktické části je pak hodnocen konkrétní projekt podle zvolených metod. Jsou vymezeny peněžní toky a stanovena diskontní sazba pro jejich aktualizaci. V závěru práce je učiněn závěr týkající se doporučení projektu k jeho realizaci či nikoli.
Zavedení projektu dobrovolnictví v Domově důchodců Boskovice
Čopáková, Petra Bc. ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Augustinová, Eva (oponent)
Projekt zavedení dobrovolnického projektu ve vybrané instituci a zhodnocení procesu přípravy a reálnosti jeho uskutečnění v praxi. V teoretické části je práce věnována výkladu pojmosloví souvisejícího s problematikou dobrovolnictví pro seniory. V první části jsou popisovány pojmy dobrovolnictví a dobrovolník. Dále se práce věnuje historii dobrovolnictví v České republice. Další důležitou částí práce je právní úprava dobrovolnictví v České republice. Problematika sociálních služeb je objasněna v další kapitole. Teoretická část je zakončena předpoklady dobré integrace dobrovolnického projektu do organizace. V úvodu praktické části je popisován Domov pro seniory Boskovice. Na tuto část navazují přípravné fáze projektu s vlastní realizací, zahrnující i jeho financování a rozpočet. Následně je nastíněno doporučení pro samotnou realizaci projektu.
Vliv outsourcingu na výkonnost podniku
Žohová, Eva ; Uhrová, Inka (vedoucí práce) ; Přívratský, Pavel (oponent)
Diplomová práce mapuje problematiku outsourcingu a jeho využití pro zvyšování výkonnosti podniku. Práce si klade za cíl nastínit důvody, které vedou podniky k outsourcingu a upozornit na skutečnosti, na které je třeba brát zřetel při rozhodování o outsourcingu. Dalším cílem práce je vytvoření určitého návodu, jak postupovat v jednotlivých etapách outsourcingového projektu tak, aby podnik předešel případnému neúspěchu spolupráce s externím dodavatelem. Neméně důležitou částí diplomové práce je posouzení výhod a nevýhod, které plynou z vyčleňování činností mimo podnik.
Analýza předložených projektů v rámci JPD 3
Pavlíčková, Jana ; Wokoun, René (vedoucí práce) ; Macháčková, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou předložených projektů v rámci programu JPD 3. v úvodních kapitolách se věnuji fondům Evropské unie v obecné míře a postupně přecházím na Evropský sociální fond, programové dokumenty České republiky a konkrétně popisuji jednotlivé priority a opatření výše zmíněného programu JPD 3. Významnou část mé práce tvoří analýza předložených projektů v rámci tohoto programu.V návaznosti na předložené projekty analýza dále pokračuje další praktickou částí, která se zaměřuje na projekty neschválené a schválné. Součástí práce jsou také postupy předkládání a samotného hodnocení žádostí. Cílem této práce je pokusit se najít hlavní příčiny neschválení projektů a formulovat jistá doporučení pro budoucí potenciální žadatele
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičného projektu Průmyslová
Jakub, Ľuboš ; Pavlová, Eva (vedoucí práce) ; Jilek, Petr (oponent)
Táto práca pojednáva o vyhodnotení efektívnosti developerského projektu Průmyslová. Je zameraná na finančne-ekonomickú stránku projektu, ktorá vychádza zo stanovenia diskontnej sadzby s plánovaných peňažných tokov. Taktiež posudzuje ekonomickú efektívnosť a finančnú stabilitu daného projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 168 záznamů.   začátekpředchozí159 - 168  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.