Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové názvy profesí
Kožuriková, Daniela ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Martínek, František (oponent)
Diplomová práce Nové názvy profesí je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické jsou vymezeny základní pojmy ze světa práce, výchozím termínem je pojem profese. Dále jsou v první části za pomoci odborné literatury definovány neologismy, a to nejen v rámci pojmenování osob. Pro potřeby praktické části byly ze seznamu profesí úřadu práce a seznamu v Učitelských novinách excerpovány nové názvy. Jejich výskyt byl dále ověřován v databázích EDA a Newton media a výsledky výzkumu srovnány s vytvořeným seznamem. Abecední seznam vyexcerpovaných profesí a seznam těchto profesí tematicky rozčleněný jsou nedílnou součástí práce.
Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé
Kvasničáková, Jana ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Gigalová, Veronika (oponent)
Autor: Jana Kvasničáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Počet stran: 159 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: ošetřovatelství, vzdělávání sester, zdravotní sestra, profese, teorie motivace, kvalitativní výzkum Tato bakalářská práce se zabývá sesterskou profesí v naší zemi od historie po současnost. V teoretické části je zaměřena na vývoj ošetřovatelství, sesterské profese a vzdělávání zdravotních sester, sleduje nároky tohoto povolání, zahrnuje teorii motivace a demotivace. Je zde popsána osobnost zdravotní sestry, její role a kompetence. Empirická část je provedena pomocí kvalitativního výzkumu, ve kterém jsou dotazovány dvě skupiny sester. První skupina jsou sestry starší, pracující již za dob socialismu, druhou skupinou jsou mladší sestry, které nastoupily do svého zaměstnání kolem r. 2005. Každá tato skupina je složena ze čtyř respondentek. Šetření mapuje názory na sesterské povolání, jeho vývoj, změny a dopad náročnosti této profese na osobní a rodinný život.
Náročné životní situace a jejich zvládání při výkonu profese zdravotníka na oddělení ARIP
Gruszka, Bernardeta ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Bakalářská práce Náročné životní situace a jejích zvládání při výkonu profese zdravotníka na oddělení ARIP je rozdělná na dvě hlavni kapitoly. První kapitola podává teoretický základ práce, přičemž se věnuje čtyřem hlavním částím. Prvá definuje a rozděluje náročné životné situace na frustraci, deprivaci, stres a konflikt. Další se zaměřuju na zvládání těchto situací a uvádí zásady pro obnovu vnitřní vyrovnanosti. Třetí část je věnovaná emocím, které jsou neodmyslitelně spojeny s naším prožíváním, vnímáním a vyjádřením našich prožitků. Druhá kapitola práce vysvětluje empirické metody použité v práci a následní metodologické zpracování dotazníkového šetření spolu se zpracováním výsledků.
Profese sestry očima studentů medicíny
Růžičková, Martina ; Jirkovský, Daniel (vedoucí práce) ; Dorková, Zlatica (oponent)
Bakalářská práce "Profese sestry očima studentů medicíny" poskytuje náhled na ošetřovatelství jako na profesi. Jsou zde uvedeny hlavní znaky profese. Popsán je proces profesionalizace a jeho vliv na prestiž povolání sestry. Pozornost je také věnována změnám v rolích sestry a image povolání. Empirická část se zaměřuje na zjištění postojů studentů všeobecného lékařství ve vztahu k ošetřovatelskému povolání a následné komparaci výsledků s dříve realizovanými průzkumy a mezi vybranými skupinami studentů.
Proměny profilu profesní identity školního psychologa za posledních deset let
Ušáková, Veronika ; Štech, Stanislav (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu profesní identity školních psychologů. Cílem práce je zkoumání proměny profilu profesní identity za posledních deset let a sledování dalších proměnných, které profesní identitu školních psychologů ovlivňují a jakým způsobem. Práce je členěna na část teoretickou, empirickou a diskuzi výsledků výzkumu s literaturou. Teoretická část se nejprve zabývá školní psychologií - jejími vymezeními a vztahy k dalším disciplínám, jejím historickým vývojem i současnou situací, náplní práce školního psychologa a jeho postavením v síti vztahů ve škole. Další část se zabývá profesí a profesní identitou, a to nejprve obecně a později přímo profesní identitou školních psychologů. V empirické části jsou nejprve představeny cíle výzkumu a výzkumné otázky, použité metody pro sběr a zpracování dat a je představen výzkumný soubor. Posléze jsou postupně, podle výzkumných otázek, představena a interpretována získaná data. Ke sběru dat byly použity rozhovory a dotazníky, které zkoumaly nejčastější a nejnáročnější situace, které školní psychologové řeší, časté klienty a jejich zakázky, vnímání vlastního sebeobrazu, složení činností, kterým se školní psychologové věnují a složení metod, které při tom používají. Dále metody zkoumaly vstup školních psychologů do školy, vztah s učiteli a vedením...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.