Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015: Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole
Trhlíková, Jana
Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření absolventů středních odborných škol, kteří byli dotazováni v roce 2012, tedy v období 3 let od ukončení střední školy. Předmětem tohoto aktuálního průzkumu bylo opětovné dotazování těchto absolventů s odstupem dalších 3 let, tedy 6 let od ukončení střední školy, kdy již naprostá většina z nich, včetně těch, kteří pokračovali v nástavbovém a terciárním vzdělávání, získala zkušenosti s přechodem na trh práce. Samotný průzkum byl založen na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat průběh přechodů absolventů na trh práce, resp. do nástavbového nebo terciárního vzdělávání, z jejich pohledu a identifikovat slabá místa v klíčových bodech celého přechodového procesu, a to především na základě jednotlivých individuálních výpovědí absolventů v otevřených otázkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016
Doležalová, Gabriela
Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ale i z hlediska vhodnosti absolvovaného vzdělání pro výkon příslušného zaměstnání. Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním je použita čtyřstupňová škála – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2016
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2016
Novotná, Hana ; Vojtěch, Jiří
Analýza je zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sociálně-charitativní práce zakladatelů Papežských misijních děl
NOVÁKOVÁ, Veronika
Práce se zabývá sondou do minulosti a do života čtyř zakladatelů Papežských misijních děl. V základních bodech popisuje význam a poslání misijní činnosti. Dále ukazuje pohled církve a posledních tří papežů na misijní povolání. Podává svědectví prostého života chudých v misijních zemích a svědectví dvou misionářů. Ukazuje pozitivní a negativní stránky misijní činnosti. V závěru popisuje projekty podporované Českou republikou.
Prestiž učitelství pro mateřské školy
Smolíková, Anna ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Kropáčková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje prestiži učitelského povolání se zaměřením na učitelství pro mateřské školy. Teoretická část této práce obsahuje informace o učitelství jako profesi, dále se zaměřuje přímo na prestiž učitelů mateřských škol a popisuje současné aspekty prestiže. V neposlední řadě je podrobně popsán vývoj povolání předškolního pedagoga, jako zdroj probíhající profesionalizace učitelství. Hlavním cílem výzkumné části je porovnat, jak je prestiž preprimárních pedagogů hodnocena učiteli z jiných školských stupňů a samotnými předškolními pedagogy. Dále zjistit jak se liší výsledky šetření autorky práce a průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu AV ČR o prestiži povolání z roku 2013 a 2016. Design šetření je smíšený. Je využito metod dotazníku, strukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů. Výsledky ukazují relativní shodu s výzkumem CVVM. Respondenti hodnotili výrazně rozdílně pouze čtyři povolání a učitelská povolání hodnotili o něco výše než v původním průzkumu. Srovnání učitelských povolání, jak je hodnotili sami učitelé, ukázalo, že každá skupina učitelů (dle školských stupňů) hodnotila své vlastní povolání nejvýše kromě učitelů vyšších odborných škol a celkově nejvýše hodnotili respondenti učitele základních škol, nejníže pak učitele vyšších...
Přechylování názvů povolání v současné španělštině (korpusová analýza)
CHVÁTALOVÁ, Karolína
Tato bakalářská práce se zabývá přechylováním názvů povolání v současné španělštině a je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou shrnuty principy přechylování profesí v současné španělštině a dále porovnání španělských gramatik, které se tomuto tématu věnují. V praktické části jsou uvedeny výsledky výzkumu, kde byly zkoumány jednotlivé výrazy. Tento výzkum byl prováděn za pomoci španělských synchronních korpusu CORDE, CREA a CORPES XXI.
Nové názvy profesí
Kožuriková, Daniela ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Martínek, František (oponent)
Diplomová práce Nové názvy profesí je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické jsou vymezeny základní pojmy ze světa práce, výchozím termínem je pojem profese. Dále jsou v první části za pomoci odborné literatury definovány neologismy, a to nejen v rámci pojmenování osob. Pro potřeby praktické části byly ze seznamu profesí úřadu práce a seznamu v Učitelských novinách excerpovány nové názvy. Jejich výskyt byl dále ověřován v databázích EDA a Newton media a výsledky výzkumu srovnány s vytvořeným seznamem. Abecední seznam vyexcerpovaných profesí a seznam těchto profesí tematicky rozčleněný jsou nedílnou součástí práce.
Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé
Kvasničáková, Jana ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Gigalová, Veronika (oponent)
Autor: Jana Kvasničáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Počet stran: 159 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: ošetřovatelství, vzdělávání sester, zdravotní sestra, profese, teorie motivace, kvalitativní výzkum Tato bakalářská práce se zabývá sesterskou profesí v naší zemi od historie po současnost. V teoretické části je zaměřena na vývoj ošetřovatelství, sesterské profese a vzdělávání zdravotních sester, sleduje nároky tohoto povolání, zahrnuje teorii motivace a demotivace. Je zde popsána osobnost zdravotní sestry, její role a kompetence. Empirická část je provedena pomocí kvalitativního výzkumu, ve kterém jsou dotazovány dvě skupiny sester. První skupina jsou sestry starší, pracující již za dob socialismu, druhou skupinou jsou mladší sestry, které nastoupily do svého zaměstnání kolem r. 2005. Každá tato skupina je složena ze čtyř respondentek. Šetření mapuje názory na sesterské povolání, jeho vývoj, změny a dopad náročnosti této profese na osobní a rodinný život.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.