Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  začátekpředchozí122 - 131  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dílo básníků ze skupiny kolem Kamila Bednáře
BRDEK, Zdeněk
Diplomová práce s názvem {\clqq}Dílo básníků ze skupiny kolem Kamila Bednáře`` pojednává o skupině literátů, jež se na přelomu 30. a 40. let 20. století utvořila kolem jmenovaného básníka, který platil za mluvčího své generace, označované jako {\clqq}protektorátní``. Pokoušíme se vysvětlit historické souvislosti tvorby této skupiny v kontextu české literatury 40. let a sledujeme její útlum během 2. sv. války, postupný rozklad v poválečných letech i definitivní konec po převratu v únoru 1948. Věnujeme se pouze básníkům, jejich poetické tvorbě a teoretickým textům, které zasáhly do diskuze o mladé generaci a její poezii. Snažíme se ozřejmit pojem a koncepci {\clqq}nahého člověka``, která naznačovala, že by mohla být považována za program mladých umělců nebo při nejmenším za jejich společnou základnu. Svou pozornost upínáme na tři patrně nejzajímavější básnické postavy, a sice na Kamila Bednáře, Hanuše Bonna a hlavně na Jiřího Ortena. Budeme si všímat podobností, rozdílností a také existenciálních fenoménů, které bývají se skupinou kolem Bednáře spojovány. Právě Jiří Orten se ukáže být nejtalentovanějším, nejinspirativnějším a zřejmě nejblíže filozofickému existencialismu. Zvláštní kapitoly tvoří Jarní almanach básnický, jakožto generační vystoupení mladých básníků, Kritický měsíčník {--} časopis, který pod vedením Václava Černého poskytl bednářovcům prostor, Ohnice, jako poslední počin skomírající skupiny a krátce se zmíníme i o pronikání existencialismu do Českých zemí.
Máchovský rodokmen české lyriky
Křivánek, Vladimír
Mácha svou poezií založil tradici hlubinné meditativní poezie směřující k transcendentnímu přesahu a pojímající lidské bytí jako rozporné, stejně krásné jako trýznivé, rozklenuté mezi světem smyslů a světem ducha, tělesností a spiritualitou, mezi nebem a zemí. Mácha vstupoval do české poezie různě. Zprvu prostřednictvím vyznavačských básní jemu věnovaných. Tyto básně často programní povahy se různou měrou ztotožňují s máchovským gestem a představují Máchu jako prototyp moderního básníka. Máchovo dílo postupně vyjevovalo v řadě nových básnických kreací svou zázračnou inspirativní potenci a prostoupilo verši řady českých básníků ve všech vrstvách básnického tvaru. Temní, melancholií prostoupení reflexivní básníci tragického životního pocitu tvoří vůdčí linii máchovského rodokmenu.
Funkce toponym v poezii Karla Šiktance
Štěpán, Pavel
Analýza identifikační, symbolické a estetické funkce toponym v poezii K. Šiktance.
Zapomenutý turnovský básník Josef Vítězslav Šimák
Kábová, Hana
Příspěvek se věnuje básnické tvorbě historika J. V. Šimáka (1870-1941), který psal příležitostně poezii po celý svůj život. Charakterizuje jeho tvorbu zejména v letech 1886-1907. Podává hlavně rozbor umělecky hodnotnější epiky, částečně uveřejněné časopisecky (Osvěta). Nejvíce se zaměřuje na lyricko-epickou básnickou skladbu Tur (otištěnou v Památníku Sokola turnovského i samostatně r. 1903). Připojeny jsou čtyři ukázky převážně dosud nepublikované Šimákovy poezie.
Propojování metafor v Březinově poezii
Pechar, Jiří
Příspěvek na březinovském sympoziu zabývající se výstavbou jeho metafor.
Epigon nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera
Ulbrechtová, Helena
Analýza poezie A. S. Kušnera ve vztahu k O. Mandelštamovi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   začátekpředchozí122 - 131  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.