Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Generační posun v postojích žen na výchovu vlastních dětí na počátku 21. století
Nováková, Luďka ; Maříková, Hana (vedoucí práce) ; Šmídová, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá generačním posunem postojů žen na výchovu vlastních dětí na počátku 21. Století. Cílem této práce je zjistit, jak generace dnešních matek reflektuje výchovu svých rodičů, jak reflektuje svou vlastní zkušenost s výchovou a zda dochází k nějakému (mezi)generačnímu posunu/změnám v tomto přístupu, případně co tento posun/změnu způsobuje a ovlivňuje. Cíle dosahuji pomocí kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů s ženami - matkami, která vypovídá o tom, že k posunu v těchto přístupech skutečně dochází, a že hlavním kritériem tohoto posun je zejména reflexe vlastního dětství, reflexe přístupu ze strany svých rodičů a reflexe vztahu s rodiči.
The Interest Rate Pass Through during the Crisis: Evidence from Slovakia
Ševcech, Marián ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Efektivita prenosu úrokových sadzieb je zásadná pri tvorbe monetárnej politiky. V tejto práci používame model korekcie chýb na odhadovanie rýchlosti a úplnosti prenosu na Slovensku. Táto práca prináša jedinečný pohľad na to, ako finančná kríza a prijatie Eura ovplyvňujú tento prenos. Na Slovensku sa tieto dve udalosti odohrali v rovnakom čase; zisťujeme preto ktorá z nich mala na prenos väčší dopad. Taktiež skúmame ktoré charakteristiky bánk ovplyvňujú individuálny "spread" počas finančnej krízy. Naše výsledky naznačujú že úplnosť prenosu sa zvyšuje v dlhodobom horizonte. Našli sme ale taktiež dôkazy o klesajúcej úplnosti prenosu v prípade depozitných sadzieb počas krízy. Banky nie sú ochotné tieto sadzby znižovať a tak znižovať svoju konkurencieschopnosť. Prenos úrokových sadzieb je na Slovensku pomerne rýchly a konzistentný medzi skúmanými obdobiami. S krízou sa však znižuje rýchlosť pri sadzbách hypoték. Dochádzame teda k záveru, že kríza má na prenos väčší vplyv ako prijatie spoločnej meny. Ak vezmeme do úvahy charackeristiky bánk, dochádzame k záveru, že vyšší podiel úverov na aktívach, vyššie náklady v porovnaní so ziskom a lepsia likvidita znižujú "spread". Tento efekt je vysvetlený veľkosťou slovenského bankového trhu; banky znižujú svoj "spread" aby boli konkurencieschopné. Ďalej dochádzame k...
Flebotomové jako hostitelé jedno a vícehostitelských trypanosomatid
Vondráček, Oldřich ; Votýpka, Jan (vedoucí práce) ; Jirků, Kateřina (oponent)
Flebotomové jsou krevsající dvoukřídlí, kteří jsou významnými přenašeči různých patogenů, zejména leishmanií (Trypanosomatida, Leishmaniinae). Kromě leishmanií však přenášejí i řadu dalších parazitů a jsou považováni za přenašeče trypanosom a hostitele některých jednohostitelských trypanosomatid. Tato diplomová práce se věnuje výskytu a vývoji jedno- a vícehostitelských trypanosomatid (mimo rod Leishmania) ve flebotomech. Experimentálně jsme studovali nákazy různých druhů flebotomů a komárů dvěma druhy trypanosom a jednohostitelským parazitem druhu Strigomonas galati. Všechny tři studované druhy trypanosomatid byly isolovány z flebotomů. Dále se práce zabývá přenosem obou druhů trypanosom z flebotomů na obratlovčí hostitele a přenosem jednohostitelského druhu mezi hmyzími hostiteli a také morfologickými změnami buněk parazitů během vývoje v kultuře a ve hmyzím a obratlovčím hostiteli.
Vliv Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina na rozvoj kognitivních schopností dětí
Pokorná, Daniela ; Váňová, Eva (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Práce se ve své teoretické části zabývá porovnáním kognitivních funkcí vymezených Reuvenem Feuersteinem a dílčích schopností, které předkládají autoři Vzdělávací aplikace WISC-III. Empirická část je věnována kvalitativnímu výzkumu zaměřenému na změny v dílčích schopnostech u 11 žáků prvního stupně, kteří prošli několikaměsíční intervencí Instrumentálního obohacování. Snaží se popsat vliv IO na jejich výsledky v testu WISC-III zpracované faktorovou analýzou, na zvládání školních povinností, na jejich chování, soustředění a sebepojetí. Současně sleduje také možnost využití faktorové analýzy WISC-III pro naplánování intervence pomocí IO. Zdrojem informací byly testy, dotazníky pro učitele na počátku a na konci intervence, videonahrávky a zápisy z hodin IO. Výzkum probíhal v základní škole ve Štěchovicích, malém městě poblíž Prahy. Jde o jedinou základní školu ve městě, kde žije asi 1700 obyvatel. Zaznamenali jsme různě významné změny ve všech sledovaných oblastech, přičemž v některých případech se shodoval výsledek testu s hodnocením učitele, v jiných se rozcházel. KLÍČOVÁ SLOVA Reuven Feuerstein, modifikovatelnost inteligence, deficity kognitivních funkcí, zprostředkované učení, instrumentální obohacování, přenos, WISC-III, Vzdělávací aplikace WISC-III
Posouzení kognitivní plasticity u seniorů s použitím FIE
Fišarová, Zuzana ; Váňová, Eva (vedoucí práce) ; Pikhartová, Alena (oponent)
4 Abstrakt Práce se zabývá rozvojem kognitivních schopností metodou Feuersteinova Instrumentálního obohacování u seniorek v ústavní péči. Měla by objasnit, zda je program Instrumentálního obohacování uplatnitelný při práci se seniory a jaký vliv bude mít na rozvoj kognitivních schopností těchto lidí. Teoretická část práce pojednává o období stáří, kognitivních specifikách seniorů, soudobých názorech na fungování mozku a především o programu Instrumentálního obohacování. Praktická část zahrnuje výsledky kvalitativního výzkumu. Hlavní metodou sběru dat bylo "dynamické hodnocení" kognitivního testu a případová studie. Kvalitativní zhodnocení výsledků Addenbrookského kognitivního testu ukázalo na zkvalitnění způsobu řešení v téměř všech položkách. Obecně došlo k rozvoji kognitivních funkcí na všech třech úrovních (vstup, elaborace, výstup). Výsledky studie ukázaly, že program Instrumentálního obohacování je pro seniory velmi vhodný. Jeho využití je smysluplné nejen u klientů s lehkým poškozením kognitivních schopností, ale velice efektivní je také u lidí s těžším stupněm demence.
Přenos a detekce račího moru v experimentálních podmínkách
Svoboda, Jiří ; Petrusek, Adam (vedoucí práce) ; Fiala, Ivan (oponent)
Aphanomyces astaci, původce račího moru, představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro původní evropské druhy raků, mezi které patří například rak říční (Astacus astacus). Jediným dosud známým způsobem jejich ochrany proti této chorobě je zabránit rozšíření původce račího moru do zbývajících populací. Významným zdrojem nákazy je ve střední Evropě rak pruhovaný (Orconectes limosus), původem severoamerický druh raka, který může ve svých tkáních původce račího moru dlouhodobě hostit. V odborné literatuře se objevily různé hypotézy o časovém omezení šíření A. astaci ze severoamerických raků, například na období jejich úhynu či svlékání, dosud však bez věrohodné experimentální podpory. Cílem této práce bylo zejména testovat, zda je přenos A. astaci ze severoamerických raků omezen pouze na období jejich svlékání či úhynu. Za tímto účelem byly provedeny pokusy o přenos A. astaci, ve kterých jako zdroj infekce sloužili raci pruhovaní parazitovaní původcem račího moru a jako recipienti nenakažení raci pruhovaní či raci říční. Dosaženo bylo prvního relativně spolehlivě doloženého přenosu A. astaci na raka pruhovaného v experimentálních podmínkách. Celkově však snadněji docházelo k přenosu A. astaci na raky říční. Výsledky pokusů jednoznačně dokazují, že spory A. astaci se z raků pruhovaných mohou šířit i mimo období...
Rod Sergentomyia a jeho role v přenosu Leishmanií
Hlavačková, Kristýna ; Dvořák, Vít (vedoucí práce) ; Sádlová, Jovana (oponent)
Na území České republiky se sice flebotomové, zástupci podčeledi Phlebotominae, nevyskytují, ale už v Mediteránu je jejich fauna poměrně bohatá. Zástupce flebotomů bychom s výjimkami našli přibližně mezi 50ř s. š. a 40ř j. š. Druhy rodů Phlebotomus, Sergentomyia a Lutzomyia patří mezi medicínsky a veterinárně důležité přenašeče virových a bakteriálních onemocnění a leishmaniózy, jednoho z nejvýznamnějších protozoálních onemocnění. Od popsání první zástupce uběhlo již 321 let, ale teprve před 110 lety započala intenzivní taxonomická práce. Během let bylo vytvořeno mnoho klasifikačních systémů, především na základě dělení morfologických znaků. Ani po několika důkladných taxonomických revizích není systematika flebotomů jednoznačně vyřešena, a mnohé otázky zůstávají zejména kolem rodu Sergentomyia, který je opakovaně zmiňován v souvislosti s možným přenosem savčích leishmanií. Předložená bakalářská práce se zabývá souhrnem dosavadních taxonomických znalostí týkajících se flebotomů, zvláštní pozornost je pak věnována rodu Sergentomyia.
Flebotomové jako hostitelé jedno a vícehostitelských trypanosomatid
Vondráček, Oldřich ; Votýpka, Jan (vedoucí práce) ; Zídková, Lenka (oponent)
Flebotomové (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) jsou krevsající dvoukřídlí, kteří jsou významnými přenašeči patogenů, mezi něž patří i někteří prvoci ze skupiny Kinetoplastida. Ve své práci se zabývám výskytem a způsobem vývoje jednohostitelských a vícehostitelských trypanosomatid ve flebotomech s důrazem na trypanosomatida nenáležící do rodu Leishmania.
Biologie krys z rodu Rattus se zaměřením na potravní preference
Voráčková, Petra ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Telenský, Petr (oponent)
Rod Rattus patří do nejrozsáhlejší savčí čeledi zvané Muridae, konkrétně do podčeledi Murinae. Potkan (Rattus norvegicus) a krysa obecná (Rattus rattus) jsou neznámější druhy rodu Rattus. Ačkoli je dnes laboratorní potkan široce využívaným modelovým organismem, divoké druhy rodu Rattus způsobují rozsáhlé ekonomické škody v zemědělství, zejména v jihovýchodní Asii. Tito komenzální hlodavci jsou také obávaní přenašeči zoonotických onemocnění, kterými se může člověk nakazit. Jedním ze způsobů, jak redukovat jejich populace, je studium přenosu potravních preferencí. Sociální učení a předávání zkušeností o potravě ostatním jedincům je u rodu Rattus obecně známý fenomén. Nejen díky tomu je tento rod jedním z nejúspěšnějších v živočišné řiši.
Význam hlístic pro přenos parazitických prvoků na nové hostitele
Choutková, Jana ; Bulantová, Jana (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Pro všechny parazitické organismy je zásadní otázka přenosu na nového hostitele. Někteří paraziti jsou uzpůsobeni k přenosu jednoduchou cestou díky rezistentnímu životnímu stadiu, jiní využívají jednoho nebo více mezihostitelů. Extrémním případem je využití jiného parazita, který obývá stejného hostitele a je schopen přenos zajistit. Jedná se tedy o hyperparazitismus za účelem přenosu na nového hostitele. Konkrétním příkladem je prvok Histomonas meleagridis, který ve střevě svého hostitele - hrabavého ptáka - napadá dalšího parazita z prostředí ptačího střeva, škrkavku Heterakis gallinarum. Prvok, který ve svém životním cyklu postrádá odolné stadium cysty, vniká do vajíček škrkavky. Ta mu po uvolnění do vnějšího prostředí poskytují dobrou ochranu před vnějšími vlivy a zajišťují přenos na dalšího hostitele. Některé důkazy svědčí o tom, že podobného principu by k přenosu na nové hostitele mohli využívat i další prvoci. Jedním z nich je prvok z lidského střeva, Dientamoeba fragilis. Přenos tohoto prvoka na nového hostitele by mohl zajišťovat roup dětský, Enterobius vermicularis. Jiným potenciálním příkladem by mohl být myší parazitický prvok Tritrichomonas muris v asociaci s hlísticemi Aspiculuris tetraptera a/nebo Syphacia obvelata.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.