Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diversifikace portfolia
MUSILOVÁ, Jana
Tato diplomová práce je zaměřena na diversifikaci portfolia. V České republice stále většina obyvatel ukládá své volné finanční prostředky na běžných účtech, kde však výnos není dostačující na pokrytí znehodnocení, které je způsobeno inflací. Vedle toho investice do cenných papírů umožňují tyto prostředky lépe zhodnotit, ovšem za cenu vyššího rizika. Souhrn veškerých investic je nazýván tzv. investičním portfoliem. Za zakladatele moderní teorie portfolia je považován Harry Markowitz. Cílem diplomové práce je sestavení optimálního portfolia z vybraných finančních aktiv. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy jako finanční trh, jeho podstata a funkce, také jsou představeny základní prvky investiční strategie, tj. výnosnost, riziko a likvidita a přiblížena problematika teorie portfolia se zaměřením na Markowitzův model optimalizace. Pro práci je vybráno z různých odvětví celkem 15 společností emitujících akcie. Ty jsou obchodovány jak na českém, tak i americkém burzovním trhu. Praktická část práce je zaměřena na vytvoření optimálního portfolia z vybraných finančních aktiv, je sestaveno portfolio dle Markowitzova modelu pro různé postoje investora k riziku a jeho vybrané strategii. Jsou určeny váhy jednotlivých cenných papírů a také výnos a riziko takto vytvořených portfolií a vymezena efektivní hranice.
Optimální portfolia
Vacek, Lukáš ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Tato diplomová práce představuje vybrané techniky konstrukce optimálních portfolií.V první části je pojednáno o mírách rizika a dalších kritériích (Markowi- tzův přístup, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku, střední absolutní odchylka, spektrální míra rizika a Kellyho kritérium). V některých případech je odvozeno analytické řešení optimalizační úlohy, jindy existuje jen numerické. Zmiňujeme výhody a nevýhody jednotlivých kritérií, teoretické vlastnosti a prak- tické aspekty softwarové implementace v softwaru Wolfram Mathematica. V druhé části jsou stručně představeny simulační metody, které jsou vhodné pro optima- lizaci portfolia, a je naznačena jejich motivace. V třetí části jsou představena mnohorozměrná rozdělení: normální, t-rozdělení a zešikmené t-rozdělení s návaz- ností na optimalizaci portfolia s předpokladem mnohorozměrného rozdělení ztrát. Ve čtvrté části práce jsou ilustrovány optimalizační metody na reálných datech. Analytické výpočty jsou porovnávány s numerickými. 1
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Mikulík, Petra ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá modely pro volbu optimálního portfolia. Oproti klasickému přístupu použití střední hodnoty výnosu portfolia a míry rizika portfólia jako kritérií zahrnujeme mezi kritéria také šikmost. Dále jsou for- mulovány modely, které měří eficienci portfolia definovanou jako vzdálenost portfolia od Paretovy eficientní hranice. Součástí práce je aplikace modelů na finanční data titulů vyskytujících se v burzovním indexu NASDAQ-100 elektronické burzy NASDAQ. Závěr práce obsahuje vzájemné porovnání op- timálních portfolií použitých modelů, a také porovnání s triviálními portfolii a samotným indexem NASDAQ-100.
Optimalizace portfolia cenných papírů
Šilarová, Hana ; Karlíková, Jana (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou teorie portfolia, pomocí níž jsou vytvořena pro vybranou investiční společnost optimální portfolia. Portfolia se skládají z akcií, se kterými je obchodováno na americké burze New York Stock Exchange a u kterých existují minimálně dvouleté historické hodnoty. Optimální portfolia jsou tvořena dvěma způsoby. Prvním způsobem je minimalizace rizika portfolia bez požadované výnosnosti a druhým způsobem je minimalizace rizika portfolia s předem stanovenou výnosností. Vše je tvořeno pomocí matematických metod, které zahrnují lineární algebru, optimalizaci a statistiku.
Technická analýza
Kubíková, Lenka ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím technické analýzy k sestavení optimálního portfolia akcií. Především je zde využit model oceňování kapitálových aktiv CAPM. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska, která podávají základní informace o akciích, kapitálovém trhu, technické analýze a modelu CAPM. Druhá část práce popisuje jednotlivé společnosti, jejichž akcie byly vybrány k analýze, a zaměřuje se na odhalení nákupních a prodejních signálů pomocí klouzavých průměrů. Poslední část práce se věnuje sestavení optimálního portfolia a popisu aplikace, která slouží k jednotlivým výpočtům.
Technická analýza
Loub, Matěj ; Michlovský, Zbyněk (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce „Technická analýza“ je rozbor problematiky samotné technické analýzy, konkrétněji pak modelu CAMP, který se zabývá optimalizací portfolia, dále návrh programu k jejímu výpočtu (generování potřebných výsledků). Tomuto rozboru odpovídá i struktura práce, přičemž v začátku práce jsou zmíněna důležitá teoretická východiska. Je zde rozebrán finanční systém, finanční i kapitálový trh s návazností na Burzu cenných papírů Praha, a. s. a další významné kapitálové trhy. Dále rozebírám metodologii technické analýzy, modelu CAMP a samotný zdrojový kód a popis programu Visual Basic. Poté převádím tuto metodologii do praxe a zaměřuji se na naplnění cíle práce. V neposlední řadě analyzuji možnosti, přínosy, ale i nedostatky modelu CAMP a mého programu v podmínkách českého kapitálového trhu.
Optimální portfolio
Menčík, Tomáš ; Musílek, Petr (vedoucí práce)
Tato práce si dává za úkol stanovit optimální týdenní portfolio složené z burzovních indexů s přihlédnutím k měnovému riziku a zpracovává data vývoje jednotlivých indexů i směnných kurzů od roku 1999. Optimální portfolio jsem zkoumal z hlediska investora v amerických dolarech, eurech a českých korunách. Na základě analýzy výsledků jsou stanoveny faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňují složení portfolia.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.