Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 236 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku
Tomicová, Vladislava ; Mašek, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sousedík, Prokop (oponent)
Diplomová práce "Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku" se zabývá otázkou, za jakých podmínek lze práci přidělenou jako vnější závazek chápat také jako osobní odpovědnost. Práce se zabývá dilematem mezi závazkem a odpovědností, dále pak smyslem práce jako závazku z křesťanského a filosofického hlediska. Popisuje a analyzuje různost významů a forem, jimiž může práce člověka osobně zavazovat, dále vymezuje kritéria této závaznosti, včetně křesťanských a filosofických východisek. Práce propojuje obecnou sociálně-etickou argumentaci s reflexí praktické zkušenosti autorky ze sektoru hutního průmyslu na Ostravsku. Na konkrétních příkladech ukazuje současné etické problémy spojené s chápáním přidělené práce jako osobního odpovědného závazku a předkládá návrh jejich řešení v souladu s křesťanskými zásadami. Klíčová slova etika, práce, dlouhodobý závazek, odpovědnost, hospodářská etika, křesťanská etika
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady
Vyskočilová, Martina ; Sládeček, Vladimír (oponent)
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady Tato diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady, jak jsou upraveny zákonem č. 82/1998 Sb. V této oblasti leží základní výzkumné otázky mé diplomové práce: Jak je institut zakotven pozitivním právem? Uplatňuje se institut regresní úhrady v praxi nebo jde jen o prázdné ustanovení? A jak se to přesně děje? Pokud ano, jaká je "úspěšnost"? Pokud ne, jaké k tomu jsou možné důvody? Formálně je vlastní text práce členěn do čtyř částí, které se dále člení do podčástí první a druhé úrovně. V první části vycházím z analýzy klíčových pojmů odpovědnost, škoda, veřejná moc a subjekty veřejné moci v rozlišení nositel a vykonavatel. Zabývám se hlediskem odpovědnosti za škodu jako zvláštním druhem odpovědnosti. Výklad doplňuje stručné pojednání o škodě vyvolané zákonným výkonem veřejné moci. Druhá část se věnuje pozitivnímu zakotvení odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci v ČR. Nejdříve pojednávám o pramenech právní úpravy na ústavou a mezinárodními prameny, dále se už věnují úpravě v zákonu č. 82/1998 Sb., který je těžištěm celé úpravy. V závěru části přidávám výklad k oblastem, ve kterých není zřetelná právní úprava odpovědnosti...
Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v soukromém právu
Novák, David ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Doležal, Tomáš (oponent) ; Frinta, Ondřej (oponent)
1 Abstrakt Cílem této práce je zabývat se analýzou pojmu občanskoprávní odpovědnosti, a to zejména z pohledu jednotlivých předpokladů, které ve svém souhrnu právě ke vzniku odpovědnosti vedou, a to v rámci zvoleného tématu, tedy pokud jde o občanskoprávní odpovědnost za újmu. Text je rozdělen do devíti částí, včetně úvodu a závěru. V úvodu je vymezen předmět práce. V první části najdou čtenáři rozbor pojmu odpovědnosti z pohledu dosavadních teoretických koncepčních náhledů s tím, že na konci je prezentován vlastní názor autora, jakož i pohled zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále též jen "občanský zákoník"). V následující části je blíže představena problematika předpokladů vzniku odpovědnosti za újmu s tím, že následně jsou analyzovány jednotlivé soubory předpokladů, které v komplexu vedou ke vzniku odpovědnosti. Tyto nazývám systémy odpovědnosti, když konkrétně jde o variantu odpovědnosti objektivní a odpovědnosti subjektivní. Objektivní odpovědnosti je v rámci této části věnována zvláštní kapitola. Vzhledem k tomu, že pro zvolené téma je klíčová i otázka rozdělení druhů občanskoprávní odpovědnosti, zejména pokud jde o dělení na odpovědnost za vady, za újmu, za prodlení apod., je i tato otázka předmětem zkoumání této části práce, a to v samostatné kapitole. Další části jsou...
Vina v prorocké a sociálně krizové literatuře
Rollerová, Ivana ; Keřkovský, Pavel (vedoucí práce) ; Prudký, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá složitým a komplexním fenoménem viny. Přistupuje k němu na základě srovnání dvou přístupů, přístupu prorocké literatury a sociálně krizové literatury. Oba tyto přístupy jsou vyučovány na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, každý však vychází z jiných předpokladů. První je teologický, vycházející ze starověkého myšlení Izraelských duchovních autorit, druhý se vyučuje v rámci pastorační a sociální práce, je moderní, spolupracuje s psychologií, sociologií a antropologií, ale také teologií a filosofií. Cílem práce je jednak na základě dvou rozdílných úhlů pohledu vstoupit do problematiky viny a odborné diskuze na toto téma, jednak tyto dva pohledy porovnat a zhodnotit.
Právní úprava pojištění odpovědnosti
Velich, Roman ; Elischer, David (oponent)
Právní úprava pojištění odpovědnosti Abstrakt Cílem této rigorózní práce je podat ucelený a logicky strukturovaný výklad k problematice soukromoprávní úpravy pojištění odpovědnosti v českém právním řádu, a to s důrazem na její praktickou aplikaci v kontextu aktuální rozhodovací praxe soudů. Ačkoliv je pojištění odpovědnosti na českém pojistném trhu jedním z nejfrekventovanějších pojistných produktů, věnuje mu odborná literatura, snad s výjimkou specifické oblasti pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, relativně malou pozornost. Tato práce se proto soustředí zejména na obecnou úpravu pojištění odpovědnosti v ust. § 2861 - 2867 občanského zákoníku. Na pojištění odpovědnosti je v této práci nahlíženo především jako na závazkový právní poměr, čemuž je přizpůsobena i struktura práce, která se postupně zaměřuje na vznik, subjekty, objekt, obsah a posléze zánik tohoto právního vztahu. Stěžejní část práce je věnována obsahu právního vztahu pojištění odpovědnosti s podrobným rozborem základních práv a povinností jeho účastníků. Specificky je pak věnována pozornost v tuzemské odborné literatuře dosud v zásadě neřešené problematice aktivní věcné legitimace pojištěného ve vazbě na její procesní realizaci, jejíž řešení bylo nastíněno až v recentní judikatuře Nejvyššího soudu. Širší prostor je věnován celé...
Soukromoprávní aspekty povinného očkování
Řezáčová, Denisa ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Soukromoprávní aspekty povinného očkování Předmětem této diplomové práce je právní úprava povinného očkování z hlediska soukromého práva. Ačkoliv se může zdát, že je to téma výhradně veřejnoprávní, opak je pravdou. Povinné očkování, kterému se osoby, vůči nimž ze zákona směřuje podrobují, představuje určitý zásah do lidských práv a základních svobod. Na druhou stranu má však toto omezení přínos pro celou společnost, neboť jím dochází k eliminaci vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, která mnohdy mohou způsobovat i smrt. I přesto, že primárním cílem očkování je ochránit zdraví jednotlivce i celé společnosti, mohou nastat situace, kdy osobě vznikne v jeho důsledku újma. Otázkou pak je, kdo za tuto újmu nese odpovědnost. A právě odpovědnost za újmu s ním spojovanou představuje soukromoprávní přesah tohoto institutu. V úvodu své práce se zaměřuji na vznik samotného očkování a uvádím jednotlivé základní instituty jimiž jsou veřejné zdraví, kolektivní imunita, trvalá kontraindikace či možné nežádoucí účinky. Následně se zaměřuji na očkovací povinnost, její neplnění a případné sankce, které mohou být osobám uloženy, pokud svou povinnost nesplní. Hlavním tématem je již zmiňovaná otázka odpovědnosti za újmu vzniklou v důsledku povinného očkování, a to jak dle současné platné právní úpravy, tak i té...
Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO)
Valenta, Jakub ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito v pozdějších částech práce. Následně je definován pojem „technické zařízení“ a podkategorie této problematiky, přičemž každá z podkategorií je zvlášť přiblížena. V návaznosti na to je v práci popsáno, z jakého důvodu je nutné pravidelně kontrolovat technická zařízení, přičemž jsou jednotlivé typy možných kontrol následně definovány. To je doprovázeno rozdělením oprávnění osob pro vykonání jednotlivých kontrol a rozdělením odpovědnosti za vykonanou kontrolu. Získané poznatky jsou v závěru práce využity k vytvoření modelu procesu řízení kontrol a revizí technických zařízení a k vytvoření přehledu periodických kontrol a revizí technických zařízení pro výrobní firmu. Tento model procesu a přehled kontrol jsou pak výstupem této bakalářské práce.
Péče o zvukové dokumenty očima českých knihovníků
Šimková, Gabriela
Prezentace popisuje stav řešení resp. neřešení problému ochrany zvukových nosičů v ČR a historii v této oblasti, definuje okruhy otázek k řešení a seznamuje s aktivitami, které byly zahájeny pod Moravskou zemskou knihovnou, zejména s projektem Virtuální národní fonotéka.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Vedení dítěte mladšího školního věku k pracím v domácnosti.
HEIDENREICHOVA, Katarina
Cíli bakalářské práce je zmapování přístupu rodin k výchovným konceptům, kterými jsou děti zapojovány do domácích prací. Dále porovnávaní výchovných konceptů rodin žijících na vesnici a ve městech. Zjištění, kdo z rodičů vede děti k domácím pracím, včetně výchovných metod, které jsou v rodinách aplikovány a zda jsou vedeni děti k samostatnosti. Obsahuje dvě části: teoretickou, kde popisuji rodinu, funkci, typy a postoje. Popisuji rodičovství a výchovné styly, výhrady vůči rodičovství, role matky a otce ve výchově. Dítě a výchovné postoje rodičů, vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti, trpělivosti a k pracím v domácnosti. Domnívám se, že základ je právě v rodinách a jejich výchovných stylech. Každá rodina má svůj styl výchovy, a proto je vhodné se s nimi seznámit. V mnoha rodinách mají také vliv na výchovu i prarodiče a ráda bych zjistila, zdali jsou tyto vztahy ještě v dnešní době funkční. Druhá část bakalářské práce je empirická, v ní mapuji přístup dětí k domácím pracím a jejich názor na tyto práce. Porovnávám přístupy rodin žijících na vesnici a ve městě dětí k volnočasovým aktivitám. A zjišťuji zda děti žijící na vesnici pomáhají více než děti žijící ve městě. Výběr dětí je příležitostní. K získaní informací byl použit anonymní dotazník.
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Hinterbuchner, Lukáš ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Název diplomové práce: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Tématem dané práce je odpovědnost zaměstnance za škodu. Práce nabízí především ucelený pohled na současnou právní úpravu dané oblasti pracovního práva. Hlavním cílem práce je analyzovat současnou pracovněprávní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli, kdy za tímto účelem jsou rozebrány jednotlivé typy odpovědností, které Zákoník práce rozlišuje. Detailně se u každého typu odpovědnosti práce zaobírá především konkrétními podmínkami, které musejí být splněny, aby byla založena odpovědnost zaměstnance za škodu, kdy není opomenuto případné možnosti zaměstnance se liberovat. Práce je rovněž zaměřena na hlavní rozdíly, kterými se od sebe jednotlivé typy odpovědností navzájem odlišují. Velká pozornost je v práci věnována rovněž provázanosti pracovního práva s ostatními právními odvětvími, zejména pak s právem občanským, se kterým má vztah nejbližší, kdy pochopení tohoto vzájemného vztahu je velmi podstatné pro pochopení celé dané problematiky. Práce není koncipována pouze jako teoretická, ale je zahrnut i praktický pohled na dané téma, které se prolíná zejména s rozhodovací praxí soudů, která tak poskytuje odpovědi na některé nejasnosti vzniklé při výkladu právních norem zakotvených především...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 236 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.