Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  začátekpředchozí93 - 102  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza webových stránek vybraných univerzit ekonomického směru
Zeckarias, Simon ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Sigmund, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou stránek vybraných univerzit. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska týkající se komunikace obecně, webových stránek, jejich historie a jejich technických specifik. Dále jsou uvedeny charakteristické vlastnosti komunikace po webu a jsou zde shrnuty rysy současné situace a budoucího vývoje. V další části je blíže rozebrána povaha aspektů, meyi které patří použitelnost, informační architektura, přístupnost, design a vzhled. Navazující část práce řeší testování použitelnosti. Další významnou kapitolou je kapitola týkající se výběru kritérií. Po výběru tří univeryit byly tyto univerzity představeny, popsány analzyovány podle dříve vybraných kritérií. V závěru práce je uvedeno konečné porovnání stránek vybraných univerzit a především návrh modifikací webu stránek Vysoké školy ekonomické v Praze.
Chtěli byste být mozkem v baňce, aneb o důležitosti vtělenosti a situovanosti při rozvoji mentálních schopností kognitivního agenta
Wiedermann, Jiří
Moderní teorie kognitivních systémů pohlíží na tyto systémy jako na autonomní vtělené výpočetní systémy, které se situují v okolí prostřednictvím svých senzomotorických jednotek. Přesto zejména v kruzích počítačových teoretiků je opakovaně slyšet názory, že na kognici lze pořád možné pohlížet i „klasicky“, jako na problém specifického zpracování dat a že tudíž vtělení není nezbytné pro zachycení podstaty kognice. Ukážeme, že takto zjednodušený pohled opomíjí podstatnou vlastnost kognitivních systémů – a sice jejich aktivní vliv na výběr či dokonce vznik vstupních dat.
Navigace v e-shopech v České republice
Míka, Filip ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Kafka, Daniel (oponent)
Práce si klade za cíl vyhodnotit stav webové navigace z hlediska webdesignu na vybraném vzorku internetových obchodů v České republice. Výzkum je dosažen stanovením metodiky, která definuje: šetřený vzorek internetových obchodů, šetřené typy navigací a zkoumané kvalitativní charakteristiky spjaté s designem webové navigace. Dle stanovaných kritérií je prezentováno vyhodnocení stavu včetně shrnutí nejdůležitějších poznatků formou autorova doporučení. Práce je rozdělena do čtyř celků. První kapitola přináší úvod do webové navigace a stanovuje filosofii, jakou je k práci přistupováno. Následuje teoretické pojednání o navigačním systému a designových charakteristikách, které je výchozí informační základnou pro třetí část stanovující metodiku kvalitativních charakteristik spjatých s designem navigace, které jsou v závěrečném oddílu na vybraném vzorku vyhodnoceny.
Satelitní navigační systémy
Antoš, Vladimír ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Těšík, Radek (oponent)
Satelitní navigace je rychle se rozvíjející oblast, která umožňuje svým uživatelům využití navigačních služeb. Nejznámějším systémem je americká GPS. GPS má 31satelitů na 6 dráhách. Vysílaný signál však podléhá fyzikálním vlivům Země. Kromě GPS existují i jiné systémy. Konkurenty pro americký systém jsou tyto systémy : GLONASS, COMPASS, GALLILEO. Satelitní navigace nemusí být jenom otázkou celosvětovou. Na určitém území může být zajištěna pomocí geostacionárních satelitů a takovéto systémy slouží k zajištění větší přesnosti nebo samostatnosti na daném území. Samostatnou kapitolou je praktické využití. Využitelnost systému se nachází především v dopravě. Od vody po vzduch, všude zde je využití navigace dnes zcela samozřejmé. Kromě určování polohy a času představuje správné využití GPS v firemní praxi řadu ekonomických úspor.
Informační architektura prezentace informací
Hnilička, Jakub ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Bébr, Richard (oponent)
Informační architektura nástupem internetu dostala nový směr, ale její metody tvorby dokumentu zůstaly zachovány. Základní principem tvorby prezentace je určení cílové skupiny, která určuje formu prezentace. Nesmíme také zapomenout na jednotnou firemní kulturu, kterou působíme dovnitř i vně organizace. Nejčastější formou prezentace jsou dnes internetové stránky. Pro tvorbu takovéto prezentace platí stejná pravidla, ale musíme se zde zaměřit na více uživatelů a vhodnou navigací jim usnadnit hledání informací. Zvláštní cílovou skupinou jsou internetové vyhledávače, pomocí kterých stále více uživatelů vyhledává zajímavé stránky.
Návrh webové podpory studentů oboru Informatika
Herout, Jan ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Toman, Prokop (oponent)
Ve své práci se zabývám současným problémem webové podpory studentů, konkrétně studentů oboru Informatika vyučovaného na Fakultě informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. V práci nabízím tři návrhy nového modelu této webové podpory, opřené o vlastní zkušenosti s prací na současných webových stránkách. Jednotlivé návrhy jsou postaveny na pilíři navigačního schématu, ale přitom jsou stručné a přehledné. V závěru práce je porovnání všech tří navrhovaných variant dvěmi možnými způsoby. Na základě těchto porovnání je v práci stanoven výsledný navrhovaný postup na úpravu současného stavu webové podpory studentů.
Cyklostezky (cyklotrasy) a jejich možnosti
Mach, Lukáš ; Pokorný, Pavel (vedoucí práce)
Práce mapuje současný stav cyklostezek (cyklotras) v České republice z hlediska internetu a možnosti využívání navigačních systémů se zaměřením i na oblast Jindřichova Hradce. Dále se zabývá možnostmi jejich budování, financování a využívání.
Srovnávací analýza informační architektury webů vybraných vyšších odborných škol
Bardová, Helena ; Kucerova, Helena (vedoucí práce) ; Subrta, Vaclav (oponent)
Práce se dá rozdělit na teoretickou část a část s mým vlastním přínosem. Do teoretické patří představení škol, vysvětlení hodnotících kritérií pro weby, základní pojmy a stručný vývoj webu. V mé části jsou vysvětleny metody hodnocení (funkčních prvků a obsahu), popsány hodnocené školy, zhodnoceny formou tabulky, slovy a pomocí grafů. Jedná se o naši školu voš is ve srovnání s dalšími čtyřmi jejími partnerskými školami. Jako metodu jsem použila multikriteriální analýzu, kritéria ve funkční i obsahové oblasti si sama sestavila, určila dosažitelné body a v jedné metodě použila pro určení vah významnosti jednotlivých funkčních kritérií metodu párového srovnávání, pro obsah váhy mnou určné. V závěru jsou školy porovnány zvlášť po stránce funkčních prvků i obsahové.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   začátekpředchozí93 - 102  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.