Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map
Pařík, David ; Jelínek, Aleš (oponent) ; Chromý, Adam (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu pro analýzu rychlostí v jednotlivých typech terénů a dalšího modulu pro detekci cest a neprůchodných objektů. Práce vychází z díla Ing. Pavla Kršáka a popisuje nové prvky, které byly implementovány pro zjednodušení uživatelského ovládání.
Internet věcí a navigační aplikace
Kouba, Václav ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Veber, Jaromír (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na internet věcí a GPS navigační aplikace. První část práce zahrnuje teoretický podklad pro seznámení čtenáře s internetem věcí, jeho vývojem, odvětvími užití a bezpečnost. V současnosti jsou využívány vestavěné navigace a navigační aplikace v chytrých telefonech odděleně a to v budoucnu internet věcí změní.. V druhé části jsou nynější GPS navigační aplikace analyzovány a srovnány na základě stanovených kritérií a je zde zkoumáno, zda jsou navigační aplikace v chytrých telefonech schopné nahradit vestavěné řešení u BMW X5. Aplikace jsou srovnávány na základě funkcí každé z nich. Cílem této práce je každou aplikaci analyzovat a porovnat dle stanovených kritérií a dospět k závěru, která aplikace je vhodnou náhradu za vestavěné řešení, která bude postačovat do příchodu kombinovaného řešení se synchronizací mezi vestavěnou navigací a navigační aplikací.
3D Navigation for Mobile Robots
Škoda, Jan ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Obdržálek, David (oponent)
V práci je navržen 3D navigační systém pro hledání cest pro autonomní vozidla. Systém zpracovává point-cloud data z rgb-d kamery a vytváří trojrozměrnou mřížku obsazenosti s adaptivní velikostí buněk. Obsazené buňky mřížky jsou popsány normálním rozdělením charakterizujícím body naměřené v prostoru buňky. Tato normální rozdělení jsou pak použita pro klasifikaci buněk, stanovení průjezdnosti a detekci kolizí. Prostor průjezdných buněk je následně použit pro plánování cest. Schopnost pracovat v trojrozměrném prostoru umožňuje použití autonomních robotů ve složitě strukturovaných prostředích s několika úrovněmi povrchu, nerovným povrchem, mosty a tunely. To je důležité pro použití robotů v reálných prostředích, městech nebo při záchranných misích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
IVA Movement Quality Improvement for the Virtual Environment of Unreal Tournament 2004
Macháč, Bohuslav ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Mráz, František (oponent)
Název práce: Zvýšení kvality pohybu IVA ve virtuálním prostředí Unreal Tournament 2004 Autor: Bohuslav Macháč Katedra / Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jakub Gemrot, Kabinet software a výuky informatiky Abstrakt: PogamutUT2004 je rozšíření platformy Pogamut navržené pro vývoj inteligentních virtuálních agentů (IVA) ve hře Unreal Tournament 2004. Navigaci IVA má v Pogamutu na starosti navigační systém, který používá navigační graf jako abstrakci prostředí. Navigační mesh je novou, pokročilejší abstrakcí, ale navigační systém není schopný využívat jejích výhod. Vytvořili jsme nový navigační systém, který těží z výhod navigačního meshe a řeší několik dalších problémů starého systému. Ukazujeme, že nový navigační systém zvyšuje kvalitu navigace. Abychom mohli demonstrovat zvýšení kvality, vytvořili jsme hodnotící framework pro porovnávání navigačních systémů. Systémy byly porovnány v absolutním počtu důležitých cest, které je systém schopen úspěšně následovat, v délce cesty a době, kterou zabere její následování. Vybrali jsme 18 různých map pro detailní vyhodnocení a provedli základní vyhodnocení na dalších 58 mapách. Nový systém je úspěšnější na 16 detailně vyhodnocených mapách s průměrným zlepšením 6,75% v úspěšnosti navigace. Podařilo se nám zvýšit použitelnost...
Path planning in realistic 3D environments
Ondrejáš, Michal ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Surynek, Pavel (oponent)
Práce se zabývá implementací Drone3D - editoru 3D prostředí a hledání cest spolu s navigací kvadrikoptéry Parrot AR.Drone. Práce zkoumá prin- cipy aplikací běžících v reálném čase a vykreslování 3D grafiky s použitím rozhraní DirectX. Následně je pomocí DirectX implementovaná 3D grafika a uživatelské rozhraní editoru. Potom zkoumá různé možnosti implemen- tace hledání cest - algoritmy a možnosti reprezentace prostředí. Je zvolena reprezentace prostředí jako síť krychlí a alogoritmus Lazy Theta* na hledání cest a tento systém je implementován v editoru. Nakonec práce rozebírá ex- perimenty s kvadrikoptérou Parrot AR.Drone a implementaci metody navi- gace kvadrikoptéry podle zadané nebo algoritmicky nalezené cesty. Řešení je ověřeno a zhodnoceno na základě vykonaných experimentů. 1
How's my connection? An assistent in mass transportation system of Prague
Hrivík, Miroslav ; Skopal, Tomáš (vedoucí práce) ; Hoksza, David (oponent)
Nejrychlejší zpusob cestování zejména behem pracovních dnu po meste Praha je využitím hromadné dopravy. Tento systém zahrnuje autobusy, tramvaje, prímestské vlaky, metro a lodní prepravu. Orientovat se v nem proto muže být nárocné. Jako pomucka pro lidi využívajících mestskou verejnou dopravu by mela sloužit aplikace pro mobilní zarízení Android nazývající se Prague Transport. Obsahuje radu nástroju integrovaných do jedné aplikace, kterými jsou navigace, mapy mesta, aktuální dopravní informace, casy nejbližších odjezdu a prehled casto používaných spojení. Je urcena nejen pro obyvatele Prahy, ale i pro turisty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Využití dynamických prostředí ve výzkumu prostorové paměti
Staňková, Anna ; Svoboda, Jan (vedoucí práce) ; Vodička, Martin (oponent)
Prostorová paměť umožňuje pohyblivým organismům orientaci v prostředí, a tedy úspěšné přežití v něm. Na počátku minulého století se studovaly obecné zákonitosti prostorové paměti ve statických experimentálních podmínkách. Dnes je snahou rozšířit znalosti o jejím působení i v proměnlivých dynamických prostředích. Prostorová paměť je, jakožto součást deklarativní paměti, závislá na správné funkci hipokampu. Ten je považován za sídlo prostorové paměti nejen kvůli deficitu správné navigace při jeho poškození, ale i díky přítomnosti místně- specifických neuronů v několika jeho oblastech. Ke studiu prostorové paměti jsou využívána experimentální bludiště umožňující manipulaci s orientačními body, bludištěm samotným a okolními podmínkami. Změny lze provádět jednorázově nebo kontinuálně. Může jít o rotace orientačních bodů, přesuny arény v rámci místnosti, kontinuální rotace arény apod. Úlohy v dynamických prostředích kladou větší nároky na kognici resp. prostorovou orientaci a jsou tedy citlivější k jejímu poškození, což otevírá cestu k jejich využití v medicíně jako diagnostických metod.
Navigation Mesh for the Virtual Environment of Unreal Tournament 2004
Tomek, Jakub ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Krajíček, Václav (oponent)
Navigační mesh je forma reprezentace virtuálního prostředí, která umožňuje efektivní navigaci inteligentních virtuálních agentů. Tato práce se zabývá zavedením používání navigačního meshe pro inteligentní virtuální agenty v prostředí počítačové hry Unreal Tournament 2004. Před zavedením navigačního meshe měli inteligentní virtuální agenti v prostředí Unreal Tournament 2004 k dispozici jako reprezentaci prostředí pouze navigační graf, jehož informační hodnota je omezená. Díky zavedení navigačního meshe jsou tito agenti schopni pohybovat se v prostředí rychleji a po kratších cestách. Součástí práce je vytvoření navigačního meshe na základě geometrie prostředí získané ze souborů map hry Unreal Tournament 2004 a implementace navigačních algoritmů nad navigačním meshem v rámci nového modulu pro pro Pogamut 3 - platformu umožňující vytváření a ovládání inteligentních virtuálních agentů v prostředí Unreal Tournament 2004. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace)
Cupák, Michal ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro mobilní operační systémy Android a iOS a je implementována ve vývojovém prostředí Ionic. Aplikace poskytne základní informace o jednotlivých budovách univerzity, zobrazí budovy na mapě a umožní uživatele do těchto budov navigovat.
Quadrocopter - stabilizace polohy pro autonomní let
MRÁZEK, Aleš
Bakalářská práce se zabývá obecnou problematikou autonomního letu multikoptér v prostoru. V práci je problematika rozdělena do několika dílčích částí, které jsou následně popsány. Pro demonstraci možného řešení je použita vývojová platforma Crazyflie a senzor Kinect spolu s knihovnou počítačového vidění OpenCV.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.