Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití systémů přesného určování polohy stroje pro řízení nasazení techniky
Knotek, Jan
Práce je zaměřena na využití GPS navigací v zemědělské praxi. Cílem této práce je nasazení a řízení zemědělské techniky při řešení protierozních opatření. Tyto opatření jsou reakcí na připravovanou tzv. protierozní vyhlášku. V teoretické části práce je stručně popsán systém GPS a práce s geodaty, dále jsou teoreticky popsány postupy, omezující vodní erozi půdy. Následně je stručně popsána problematika erozních opatření a soubor informací potřebných k využití GPS navigací při boji s touto problematikou. V praktické části byla vytvořena metodika pro vytváření protierozní opatření. Podle této metodiky byl následně vypracován postup na upravení SEO DPB. Tento postup byl následně apli-kován a testován v podniku POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo. V závěru práce je vyhod-noceno obhospodařování na takto upraveném DPB a jsou zde popsány problémy, které nastaly při vytváření těchto protierozních opatření. Z těchto problémů jsou pak vyvozeny doporučení pro nasazení a následní řízení zemědělské techniky při vytváření protieroz-ních opatření.
Autonomní RC model lodi
Jevická, Barbora ; Marada, Tomáš (oponent) ; Zuth, Daniel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá prací na vývojovém kitu, který slouží pro RC model lodi. Základem jsou programovatelné mikrokontroléry Nucleo STM32, do kterých se zapojí další potřebné moduly. Cílem je testování jednotlivých komponent a vytvoření systému pro navigaci lodi a bezdrátovou komunikaci mezi ovladačem a lodí. Pro navigaci a určení směru lodi se používá GPS modul a kompas. Komunikuje se pomocí obousměrných bezdrátových modulů s anténou. RC model lodi lze přepínat mezi manuálním a autonomním režimem. Hlavním výsledkem této práce je autonomní pohyb lodi na předem určené GPS souřadnice a souběžná komunikace s uživatelem.
Multiagentní a optimalizační metody pro hry typu Stealth
Láncoš, Jan ; Vídeňský, František (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá implementací chování oponentů ve videohrách žánru "stealth". Klade důraz na jeho věrohodnost v porovnání s chováním skutečných lidí a na kvalitní herní zážitek. Práce popisuje využití algoritmu A* pro dynamické hledání cest ve dvourozměrném prostředí. Dále se zabývá systémem patrolování oponentů, jejich schopností detekovat přítomnost hráče a týmovou spoluprací při snaze o hráčovo dopadení s využitím vzájemné komunikace. V rámci práce byla dále v jazyce C++ vytvořena jedna hratelná úroveň předvádějící popsané chování v praxi. Práce může sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastních rozhodovacích systémů do počítačových her podobného typu. 
Strojové chápání map a výpočet optimální cesty
Peška, Jaroslav ; Ligocki, Adam (oponent) ; Chromý, Adam (vedoucí práce)
Diplomová práce navazuje na předchozí práce zabývající se strojovým chápáním tištěných map zpětně převedených do rastrové grafiky a tvorby modelu terénu. Aplikace také musí dokázat zpracovat záznamy pohybu a integrovat je s načtenou mapou. Cílem je, aby aplikace sloužila k tréninku reprezentantů ČR v orientačním běhu. Nejprve je provedena rešerše způsobů měření polohy v terénu a následné ukládání pomocí dataloggerů. Také jsou definovány mapové značky, které v mapě popisují skladbu terénu. Minulé přístupy jsou vyhodnoceny, včetně identifikace nejzávažnějších problémů bránících praktickému nasazení. Je navržena řada možných vylepšení aplikace, například metody pro odstranění šumu ve vstupních datech nebo pro zrychlení segmentace mapy. Navržená vylepšení jsou implementována, hlavní vylepšení je v oblasti rychlosti zpracování a vylepšení segmentace vrstevnic.
Asistent pilota balónu
Hora, Tomáš ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace asistující pilotům balónů při navádění na cíl. Teoretická část popisuje základní teorii balónového létání a navigace. Aplikace využívá souborových formátů programu OziExplorer, přehledně zobrazuje veškeré informace z externího GPS přijímače připojeného přes COM port, ukládá prošlou trasu a zadané uživatelské body. Důležitou částí je získání předpovědi proudění větru v různých výškových hladinách před letem z internetu a analýza dat z GPS pro výpočet aktuálního výškového výstupu během letu. V závěru práce je aplikace otestována v reálném prostředí a je zhodnocena její funkčnost.
Asistent pilota balónu pro iPhone
Fabián, Ondřej ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Předmětem této práce je vývoj mobilní aplikace pro platformu iPhone, která by sloužila jako asistent pilota horkovzdušného balónu. Hlavní funkčnost spočívá ve vytvoření aktu- ální mapy směru a síly větru pro jednotlivé letové hladiny a následná navigace na zadaný cíl. Mezi druhotné funkce patří vedení pilotního deníku, záznam a zpětné prohlížení prove- dených letů. Podstatným aspektem této aplikace je kvalitní návrh uživatelského rozhraní vyhovujícího podmínkám, za kterých bude aplikace použita. Součástí je vyhodnocení expe- rimentu provedeného během reálného balónového letu.
Model robota Trilobot
Štěpán, Miroslav ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje tvorbu modelu pohybu mobilního robota Trilobot, který je následně implementován do jednoduchého simulačního nástroje. Jsou zde popsány experimenty provedené s tímto robotem, stručně je popsán nástroj SmallDEVS s jehož využitím je model v prostředí Squeak Smalltalku implementován. Motivací této práce je zjednodušení návrhu a testování navigačních algoritmů pro robota Trilobot, který je studentům FIT VUT v Brně k dispozici v robotické laboratoři ÚITS. Tvorbou jednoduchého simulačního nástroje by se tedy dala i částečně snížit závislost na fyzické dostupnosti tohoto robota.
Uživatelské rozhraní pro řízení pozemního robota ve venkovním prostředí
Pavlenko, Peter ; Materna, Zdeněk (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabýva návrhem aplikace s užívatelským rozhraním pro řízení pozemního robota ve venkovním prostředí. Teoretická část pojednáva o tvorbě aplikací pro android a přibližuje způsob řízení robota díky Robot Operating System. Hlavní částí práce je návrh a implementace aplikace schopné navigovat a řídit robota. V závěru je popsáno testování správnosti návrhu užívatelského rozhraní.
ROS framework utilization for autonomous mobile robot control system
Vávra, Patrik ; Krejsa, Jiří (oponent) ; Appel, Martin (vedoucí práce)
This thesis deals with the development of localization and navigation system of a mobile robot for an indoor environment based on ROS framework. The project, ROS framework, and Gazebo simulation environment are briefly described in the theoretical survey section alongside sensors that the robot is equipped with. This is followed by the creation of a model of the robot and a simulation environment in which localization, navigation, and other routines are tested. In the experimental section, the sensors are tested, and the usage of their output is described. Subsequently, algorithms from the simulation are modified and tested on the real robot. In the end section are created educational mini-games described. The main outcome of this thesis is a functional state machine that allows to manually control the robot, give the goal position for navigation and if needed, takes care of autonomous charging of robot.
Navigace mobilního robotu B2 ve venkovním prostředí
Hoffmann, David ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá navigací mobilního robotu, který využívá framework ROS. Cílem je zlepšení schopnosti autonomního pohybu existujícího robotu B2 ve venkovním prostředí. Teoretická část obsahuje popis jádra navigace, které tvoří knihovna move_base a balíčky použité pro plánování. Praktická část dokumentuje nedostatky odhalené u dosavadního řešení, návrh a implementaci změn a výsledky z následného testování v prostředí městského parku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.