Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou
Boček, Adam ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem řešení diplomové práce je část území Jižního centra města Brna. Lokalita se po dlouhé době začíná „probouzet k životu“, i díky tomu že po několika ti desetiletích bylo konečně rozhodnuto o osudu a poloze Hlavního nádraží. Předpokládá se tedy rozšíření města jižním směrem, a tím zakomponování přilehlých území k centru. Diplomová práce navazuje na ateliérový projekt z roku 2018, jehož předmětem řešení byl návrh urbanistického konceptu územního celku vymezeného ulicí Opuštěnou, Dolním nádražím, řekou Svratkou a plánovanou novou městskou třídou umístěné v pohledové ose katedrály sv. Petra a Pavla. Diplomová práce se tedy zabývá architektonickou studií části tohoto území, situovaného v blízkosti řeky Svratky, na hranici nově vznikajícího městského nábřeží. Jedná se o polyfunkční blok, s převládající využitím pro bydlení se 136 byty pro asi 450 obyvatel. Tento blok se dále dělí na 3 budovy, které mají společné dvě podzemní podlaží poskytující technologické zázemí, a prostory k parkování pro celý polyfunkční blok. Architektonická studie se dále blíže zaměřuje na jeden z těchto objektů polyfunkčního bloku a detailněji ho zpracovává. Řešený objekt bytového domu, ve studii označován pod písmenem „A“, poskytuje celkem 47 bytů. A v parteru objektu jsou umístěny pronajímatelné prostory pro různé využití. Snaha návrhu bylo vytvořit kvalitní bydlení na unikátním místě nábřeží a poskytnou obyvatelům výhled na řeku Svratku a na park na protějším břehu, i přestože se nachází téměř v centru města.
Sukcesivní palimpsest - Hyperloop integrace soudobých dopravních systémů do struktury města
Uhrová, Kristýna ; Pernecký, Ján (oponent) ; Vítek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vizí cestování budoucnosti - dopravním systémem hyperloop a dává si za cíl podpořit vývoj vznikající technologie. Cílem je dále definovat aktuální dopravní tendence a determinovat systém hyperloop, najít jeho vhodný jazyk a celkové začlenění do dopravního systému Brna. Stanice Hyperloopu je umístěna v rámci Brněnského trojúhelníku, který tvoří tři vzájemně propojená nádraží - Dolní, Heršpické a Hlavní.
Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století
PALUŠOVÁ, Mária
Diplomová práce s názvem Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zachycena česká malba první poloviny dvacátého století, která je spojena s rozvojem měst po průmyslové revoluci a člověkem nacházejícím se ve městě. Umělci se pokoušeli reflektovat novou situaci originálním způsobem, který je aktuální i dnes. Pozornost je věnována především Skupině 42 a jejím protagonistům. Práce obsahuje přehled umělců a reprezentativní výběr děl, které ukazují problém vztahu člověka k výzvám, které přináší moderní doba. V teoretické a převážně v praktické části je kladen důraz na fenomén nádraží, který je spojen s rozvojem měst, a slouží k přepravě osob a zboží. V práci je nastíněn problém pochopení výtvarně zachycené všední skutečnosti člověka žijícího ve městě, odlišení abstraktního a konkrétního a jejich vzájemné propojení. Součástí praktické části jsou fotografie, skici, úvahy a samotný obraz, který se pokouší o vyjádření tohoto problému.
Nádraží česká poválečná malba se zaměřením na městskou krajinu
PALUŠOVÁ, Mária
Diplomová práce s názvem Nádraží česká poválečná malba se zaměřením na městskou krajinu se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zachycena česká poválečná malba, která je spojena s rozvojem měst po průmyslové revoluci a člověkem. Umělci se pokouší reflektovat novou situaci originálním způsobem, který je aktuální i dnes. Pozornost je věnována především Skupině 42 a jejím protagonistům. Práce obsahuje přehled umělců a reprezentativní výběr děl, které ukazují problém vztahu člověka k výzvám, které přináší moderní doba. V teoretické i praktické části je kladen důraz na fenomén nádraží, který je spojen s rozvojem měst, a slouží k přepravě osob a zboží. V práci je nastíněn problém pochopení skutečnosti, odlišení abstraktního a konkrétního a jejich vzájemné propojení. Součástí praktické části jsou fotografie, skice, úvahy a samotný obraz, který se pokouší o vyjádření tohoto problému.
Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně
Šiprová, Lucie ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby III v letním semestru druhého ročníku. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu současného hl. vlakového nádraží v Brně, jenž je situován do centra města Brna v městské části Brno – Střed na k.ú. Město Brno (610003). Projekt řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem. Součástí bakalářské práce je ideové řešení nového využití historické budovy, areálu současného kolejiště a návaznosti objektu na blízké okolí. Podrobné řešení se zabývá novostavbou hotelu v místě nejnovějšího křídla vlakového nádraží, které bude zbouráno. Základní myšlenkou je zachovat co největší část historického objektu a hodnotných konstrukcí, vyhnout se navyšování zastavěných ploch a vnést do budovy a centra města nový život. Atraktivnost budovy bude umocněna novým parkem vybudovaným v místě současného kolejiště. Na park bude v úrovni stávajícího kolejiště navazovat nová lávka ústící ve 2.NP OD Tesco a NG Vaňkovka. Parkovací kapacita je zajištěna podzemním parkovištěm, nově vybudovaným pod kolejištěm. Dále dojde k moderní dostavbě věže u hlavní haly budovy, která byla zbourána za 2. Světové války. Přístavba nového křídla, celá rekonstrukce i všechny dostavby (nová věž) budou řešeny moderní formou, která bude respektovat a zdůrazňovat secesní historickou budovu a genius loci místa.
Přestupní uzel Brno-Černovice, nádraží
Polanský, Štěpán ; Novák, Martin (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Přestupní uzel Brno – Černovice, nádraží je stavbou, která je vyvolána realizací nového hlavního nádraží v Brně. Při vzniku nového Černovického vlakového nádraží je třeba vyřešit jeho návaznost na MHD. Tímto se zabývá tato práce, která zpracovává vybudování přestupního uzlu v místě současných zastávek Tržní a Životského.
Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí
Malečková, Kateřina ; Hrabec, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru v 3. ročníku bakalářského studia. Téma práce je Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Projekt řeší návrh nového využití tohoto objektu, který je od 27. 8. 2010 památkově chráněn a jehož původní funkce byla nahrazena objektem novým. Vzhledem ke vzdálenější poloze budovy od centra města Ústí nad Orlicí bylo cílem této práce navrhnout takové využití, které se ve městě a jeho blízkém okolí nenachází a přitáhlo by tak své návštěvníky. Byl také brán ohled na hodnotu objektu a vhodnost nového využití. Jako řešení byla navržena funkce rodinného centra s prostorami pro cvičení maminek s dětmi či obou skupin samostatně, herna a čítárna pro děti a dále prostor dílny. Další navrhovanou funkcí je kavárna v tematickém stylu s přilehlým víceúčelovým sálem, příležitostné ubytování a prostor pro administrativní účely. Pro majitele objektu je toto řešení navíc výdělečné. Majitelem je Oustecké nádraží s.r.o. – společnost tvořená převážně obyvateli města Ústí nad Orlicí, kteří se zasloužili o zabránění plánované demolice objektu. Architektonická studie dále navrhuje úpravu plochy na západní straně budovy, čímž dojde i k zatraktivnění celého okolí.
Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí
Bortlová, Kateřina ; Hrabec, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG034 - Ateliér architektonické tvorby IV. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu bývalé nádražní budovy v Ústí nad Orlicí, jenž se nachází západně od centra města Ústí nad Orlicí. Základní ideou návrhu bylo využít objekt tak, aby byla zachována jeho historická hodnota spolu s odkazem na bývalé technické využití, která přinese nový život do této části města. V současné době je budova nevyužívána, neplní svou původní funkci a je vyklizena. Pouze příležitostně využívána správcem budovy či mobilním stánkem s občerstvením. Exteriér objektu nebude nijak měněn, stále si zachová svoji atmosféru a novým využitím objektu láka kolemjdoucí k návštěvě ať už zachovaných historických funkcí kavárny, která je pojata jako literární nebo návštěvě restaurace. Návštěvníci mohou využít také služeb VIDA-parku, který odkazuje na historicky technické využití objektu. Toto využití má funkci výchovně vzdělávací za pomocí hry, je tedy lákadlem i pro školní výlety, které jsou dětem přínosem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.