Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E
Machač, Ondřej ; Chuděj, Tomáš (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce je navrhnout vhodnou strategii zástavby otevřeného městského bloku a novou budovu radnice pro městskou část Brno-střed. V mojí práci představuji úvahu nejen nad zadaným místem a budoucím rozvojem této lokality, ale i nad možným využitím významné budovy brněnského hlavního nádraží jako vhodné stavby pro konverzi na městský úřad.
Návrh autobusového nádraží a parkovacích míst v obci Bojkovice
Kozminský, Marek ; Staňková, Hana (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Cílem práce je vypracování studie návrhů rekonstrukce autobusového nádraží a parkovacích míst blízko vlakového nádraží v obci Bojkovice. Bojkovice jsou městem v okrese Uherský brod a nacházejí se 12 km od okresního města Uherský Brod ve Zlínském kraji. Zájmem studie je vybrání jedné varianty, té, která nejvíce zapadá do dané lokality. Veškeré varianty jsou situovány v zastavěném území obce Bojkovice. Všechny varianty jsou navrhovány dle platné normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Současný stav české televizní satiry
Kořanová, Adéla ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce Současný stav české televizní satiry si klade za cíl přispět k poznání, jakým způsobem je v současné české televizní produkci pracováno se satirickým žánrem. Na zvoleném vzorku tří pořadů, jež jsou svými autory deklarovány jako satirické: Kosmo, Trpaslík a Nádraží se prostřednictvím kvalitativní analýzy obsahu snaží najít odpovědi na otázky, s jakými tématy daná tvorba pracuje a jaký obraz o konkrétních motivech divákovi předkládá. Teoretická část textu se zabývá definicí satirického žánru, vymezením historického konsenzu vůči vybraným kritickým přístupům a v neposlední řadě také přehledem vývoje satiry na televizních obrazovkách v České republice od roku 1989. Po specifikaci metodologie výzkumu následuje vlastní rozbor dějové a formální složky zmíněných pořadů, jehož úkolem je identifikovat a popsat satirou kritizované jevy tak, jak jsou zobrazovány v jednotlivých dílech. V závěru práce jsou shrnuty teoretické poznatky a výsledky analýzy, jejichž vyhodnocení poslouží jako východisko pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek.
Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou
Boček, Adam ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem řešení diplomové práce je část území Jižního centra města Brna. Lokalita se po dlouhé době začíná „probouzet k životu“, i díky tomu že po několika ti desetiletích bylo konečně rozhodnuto o osudu a poloze Hlavního nádraží. Předpokládá se tedy rozšíření města jižním směrem, a tím zakomponování přilehlých území k centru. Diplomová práce navazuje na ateliérový projekt z roku 2018, jehož předmětem řešení byl návrh urbanistického konceptu územního celku vymezeného ulicí Opuštěnou, Dolním nádražím, řekou Svratkou a plánovanou novou městskou třídou umístěné v pohledové ose katedrály sv. Petra a Pavla. Diplomová práce se tedy zabývá architektonickou studií části tohoto území, situovaného v blízkosti řeky Svratky, na hranici nově vznikajícího městského nábřeží. Jedná se o polyfunkční blok, s převládající využitím pro bydlení se 136 byty pro asi 450 obyvatel. Tento blok se dále dělí na 3 budovy, které mají společné dvě podzemní podlaží poskytující technologické zázemí, a prostory k parkování pro celý polyfunkční blok. Architektonická studie se dále blíže zaměřuje na jeden z těchto objektů polyfunkčního bloku a detailněji ho zpracovává. Řešený objekt bytového domu, ve studii označován pod písmenem „A“, poskytuje celkem 47 bytů. A v parteru objektu jsou umístěny pronajímatelné prostory pro různé využití. Snaha návrhu bylo vytvořit kvalitní bydlení na unikátním místě nábřeží a poskytnou obyvatelům výhled na řeku Svratku a na park na protějším břehu, i přestože se nachází téměř v centru města.
Sukcesivní palimpsest - Hyperloop integrace soudobých dopravních systémů do struktury města
Uhrová, Kristýna ; Pernecký, Ján (oponent) ; Vítek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vizí cestování budoucnosti - dopravním systémem hyperloop a dává si za cíl podpořit vývoj vznikající technologie. Cílem je dále definovat aktuální dopravní tendence a determinovat systém hyperloop, najít jeho vhodný jazyk a celkové začlenění do dopravního systému Brna. Stanice Hyperloopu je umístěna v rámci Brněnského trojúhelníku, který tvoří tři vzájemně propojená nádraží - Dolní, Heršpické a Hlavní.
Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století
PALUŠOVÁ, Mária
Diplomová práce s názvem Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zachycena česká malba první poloviny dvacátého století, která je spojena s rozvojem měst po průmyslové revoluci a člověkem nacházejícím se ve městě. Umělci se pokoušeli reflektovat novou situaci originálním způsobem, který je aktuální i dnes. Pozornost je věnována především Skupině 42 a jejím protagonistům. Práce obsahuje přehled umělců a reprezentativní výběr děl, které ukazují problém vztahu člověka k výzvám, které přináší moderní doba. V teoretické a převážně v praktické části je kladen důraz na fenomén nádraží, který je spojen s rozvojem měst, a slouží k přepravě osob a zboží. V práci je nastíněn problém pochopení výtvarně zachycené všední skutečnosti člověka žijícího ve městě, odlišení abstraktního a konkrétního a jejich vzájemné propojení. Součástí praktické části jsou fotografie, skici, úvahy a samotný obraz, který se pokouší o vyjádření tohoto problému.
Nádraží česká poválečná malba se zaměřením na městskou krajinu
PALUŠOVÁ, Mária
Diplomová práce s názvem Nádraží česká poválečná malba se zaměřením na městskou krajinu se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zachycena česká poválečná malba, která je spojena s rozvojem měst po průmyslové revoluci a člověkem. Umělci se pokouší reflektovat novou situaci originálním způsobem, který je aktuální i dnes. Pozornost je věnována především Skupině 42 a jejím protagonistům. Práce obsahuje přehled umělců a reprezentativní výběr děl, které ukazují problém vztahu člověka k výzvám, které přináší moderní doba. V teoretické i praktické části je kladen důraz na fenomén nádraží, který je spojen s rozvojem měst, a slouží k přepravě osob a zboží. V práci je nastíněn problém pochopení skutečnosti, odlišení abstraktního a konkrétního a jejich vzájemné propojení. Součástí praktické části jsou fotografie, skice, úvahy a samotný obraz, který se pokouší o vyjádření tohoto problému.
Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně
Šiprová, Lucie ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby III v letním semestru druhého ročníku. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu současného hl. vlakového nádraží v Brně, jenž je situován do centra města Brna v městské části Brno – Střed na k.ú. Město Brno (610003). Projekt řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem. Součástí bakalářské práce je ideové řešení nového využití historické budovy, areálu současného kolejiště a návaznosti objektu na blízké okolí. Podrobné řešení se zabývá novostavbou hotelu v místě nejnovějšího křídla vlakového nádraží, které bude zbouráno. Základní myšlenkou je zachovat co největší část historického objektu a hodnotných konstrukcí, vyhnout se navyšování zastavěných ploch a vnést do budovy a centra města nový život. Atraktivnost budovy bude umocněna novým parkem vybudovaným v místě současného kolejiště. Na park bude v úrovni stávajícího kolejiště navazovat nová lávka ústící ve 2.NP OD Tesco a NG Vaňkovka. Parkovací kapacita je zajištěna podzemním parkovištěm, nově vybudovaným pod kolejištěm. Dále dojde k moderní dostavbě věže u hlavní haly budovy, která byla zbourána za 2. Světové války. Přístavba nového křídla, celá rekonstrukce i všechny dostavby (nová věž) budou řešeny moderní formou, která bude respektovat a zdůrazňovat secesní historickou budovu a genius loci místa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.