Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 168 záznamů.  začátekpředchozí159 - 168  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jak vyučovat děti filosofii aneb o dívce, smrti a výsměchu, o velrybě nemluvě
Profant, Martin
Esej tematizuje problém výuky filosofie na střední škole. Zkoumá prostor, který se otevírá mezi nemožností učit na této úrovni vzdělávání filosofii jako systematickou disciplinu s testovatelným postupem osvojování si znalostí a mezi citlivostí mladých lidí k nesmiřitelným krutostem světa. Využívá přitom modelově výklad o smrtelnosti jako bytostném rozlišovacím rysu mezi člověkem a zvířetem.
Úmrtnost spojená se stresem z horka v ČR - první výsledky
Kyselý, Jan ; Huth, Radan ; Kříž, B.
Analýza úmrtnosti spojené se stresem z horka v ČR hledá odpovědi mj. na následující otázky: (i) jaká prahová hodnota teploty (nebo jiné proměnné vázané na teplotu a vlhkost) musí být překročena, aby byla pozorována zvýšená úmrtnost spojená s horkem, v závislosti na ročním období; (ii) jaká meteorologická proměnná (nebo index) vysvětluje největší část nárůstu úmrtnosti, a jaký je nejlepší model mezi meteorologickými proměnnými a úmrtností; (iii) jaká je závislost úmrtnosti spojené se stresem z horka na věkové skupiny a pohlaví; a (iv) zda synoptický postup založený na klasifikaci vzduchových hmot vede k lepším výsledkům než tradiční metody. Analýza pokrývá období 1992-2000, během něhož se v ČR vyskytlo několik mimořádně horkých letních období.
Toxicita mikrocystinů pro embrya Kapra obecného [Cyprinus carpio L.]
Palíková, M. ; Navrátil, S. ; Maršálek, Blahoslav
Předložený příspěvek představuje dílčí výsledky rozsáhlého projektu sledujícího účinky cyanotoxinů na ranná vývojová stádia ryb na jejich další vývoj. Vysoké dávky čistého extraktu z biomasy sinic prodlužovaly začátek kulení a snižovaly celkovou délku a hmotnost. Nízké dávky začátek kulení urychlovaly. Kumulativní mortalita, celková délka a hmotnost byly ovlivněny málo.
Možnosti konstrukce budoucích scénářů úmrtnosti související se stresem z horka v ČR a jejich omezení
Kyselý, Jan ; Huth, Radan
Článek se zabývá možnými dopady změny klimatu na úmrtnost v důsledku stresu z horka v ČR, na základě scénářů zvýšení letních teplot k roku 2050 a simulací pomocí stochastického modelu.
AIDS v zemích subsaharské Afriky: příčiny, stav a důsledky
Bouřilová, Lenka ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Popovová, Marie (oponent)
V první části práce popisuje nejčastější příčiny vzniku a šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe. Ve druhé kapitole shrnuje současný stav onemocnění v subsaharské Africe a ve světě z kvantitativního a kvalitativního hlediska a nastiňuje výhled do budoucnosti. Třetí kapitola je věnována nejzávažnějším dopadům nemoci pro země subsaharské Afriky, popřípadě pro celý svět s důrazem na ekonomické, demografické a sociální dopady.
Analýza úmrtnosti z pohledu životního pojištění
Řeháková, Eliška ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou úmrtnosti v odvětví životního pojištění. První část práce popisuje životní pojištění, jeho principy a historii. Druhá část práce se zabývá úmrtností a faktory, které ji ovlivňují. Další část se pak zabývá lékařským underwritingem. V závěru práce je zmíněn problém stárnutí populace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 168 záznamů.   začátekpředchozí159 - 168  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.