Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 276 záznamů.  začátekpředchozí266 - 275další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj monetární politiky ČNB v letech 1993-2006
Faltys, Miroslav ; Pichaničová, Ludmila (vedoucí práce) ; Skopeček, Jan (oponent)
Tato práce sleduje vývoj monetární politiky ČNB. Ukazuje, co monetární politika dělá a jaké monetární nástroje k tomu používá. V další fázi analyzuje chování ČNB v období let 1993-1997, především kompatibilitu cílů, praktickou i teoretickou. Zabývá se i finanční krizí v roce 1997, která měla za následek, že ČNB přešla k novému transmisnímu systému, cílování inflace. Práce vystihuje problémy, se kterýma se musela ČNB potýkat v důsledku transformace české ekonomiky a vstupem České republiky do EU. Shrnuje účinnost monetární politiky, co se týče plnění svých cílů.
Cenové bubliny na trzích aktiv
Štěpán, Petr ; Janíčko, Martin (vedoucí práce) ; Kovanda, Lukáš (oponent)
Tématem bakalářské práce je problematika cenových bublin na trzích aktiv. První část práce definuje o jaký jev se jedná a kde se s ním můžeme setkat. Další část se věnuje podrobně teoretickým přístupům popisujícím vznik cenových bublin. Konkrétně se jedná o psychologické teorie, teorie založené na vlivu centrální banky na ceny aktiv, modely založené na střídání optimismu a pesimismu a některé další takto relevantní teorie. Třetí část práce popísuje, jakým způsobem růst a rozpad bubliny působí na hospodářský cyklus, zároveň je uvedeno několik příkladů bublin z historie. Poslední část práce se věnuje jednotlivým opatřením centrálních bank proti cenovým bublinám na trzích aktiv a následným dopadům těchto opatření (politik).
Kurz čínské měny a analýza jeho budoucího vývoje
Cimala, Petr ; Kollár, Miroslav (vedoucí práce) ; Skopeček, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce diskutuje problematiku RMB. Cílem práce je komplexní zmapování faktorů ovlivňujících kurz čínské měny RMB. Zejména se jedná o podrobnou oblast monetární politiky a režim RMB a dále pak o obchodní bilanci a postavení Číny ve východoasijském regionu i celosvětově. Pochopení těchto aspektů je důležité pro odhad jeho budoucího vývoje. Závěrečná část se tedy věnuje odhadu současné hodnoty RMB a jeho možnému budoucímu vývoji.
The function of the exchange rate mechanisms ERM II in the Czech Republic's accession to the euro zone
Vaníková, Lenka ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Brada, Jaroslav (oponent)
Předmětem diplomové práce je přezkoumání mechanismu směnných kurzů ERM II z hlediska jeho vlivu na integrační proces České republiky. Práce analyzuje přínosy a rizika, která účast v mechanizmu přináší a vyvozuje závěry platné pro Českou republiku. Dále se zaobírá hypotetickým průběhem členství české koruny v ERM II a jeho dopady na vyhodnocení plnění kursového konvergenčního kritéria. Mimo toho analyzuje důvody stávajícího negativního postoje Dánska, Velké Británie a Severního Irska a Švédska ke třetí etapě Hospodářské a měnové unie.
Historie bankovnictví na českém území
Marková, Lenka ; Kollár, Miroslav (vedoucí práce) ; Havel, Jan (oponent)
Předmětem mé bakalářské práce je diskuse nad škodlivostí monetárního jevu deflace. Na začátku práce objasňuji, jak se bankovnictví vyvíjelo od počátku vzniku peněz, přičemž důraz kladu na bankovní systém a monetární politiku Rakousko-Uherska a hlavně Československa, které se s deflací ve 20. a 30. letech 20. století potýkalo a jak zasáhly takové autority tehdejší republiky jakými byli Alois Rašín a Karel Engliš. V další části práce uvádím, jak se na deflaci dívá ekonomie hlavního proudu a proti ní rakouská škola i po-friedmanovská větev ekonomů. Nemohla bych opomenout ani názor prof. Vencovského, který se touto problematikou detailně zabýval. V závěru práce si skromně dovoluji shrnout problematiku deflace a její vliv na ekonomiku, zda je deflace ?zdravím?, či ?nemocí? ekonomiky.
Transmisní mechanismus měnové politiky Federálního rezervního systému
Petříková, Eva ; Jílek, Josef (vedoucí práce) ; Potužák, Pavel (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vztahů uvnitř transmisního mechanismu měnové politiky Federálního rezervního systému (FEDu), tedy především zda nominální úroková sazba a potažmo peněžní zásoba ovlivňují reálný hrubý domácí produkt,a zda tyto veličiny dokáží spolehlivě predikovat domácí produkt. Testován je rovněž monetaristický předpoklad o neutralitě peněz v dlouhém období. Předmětem práce je také test Grangerovy kauzality mezi sledovanými řadami, stejně tak jako analýza "Impuls-reakce", která vypovídá o tom, jakou reakci v jedné časové řadě vyvolá impuls v jiné časové řadě v systému, ve kterém je více časových řad. Analýza bude provedena na čtvrtletních časových řadách reálného hrubého domácího produktu, peněžního agregátu M2, sazby federálních prostředků a míry inflace ve Spojených státech amerických v období od roku 1955 do roku 2007. Ekonometrická analýza bude provedena prostřednictvím programu GiveWin a vztahy mezi zkoumanými časovými řadami budou sledovány v rámci vícerozměrného modelu vektorových autoregresí (VAR).
Teorie endogenních peněz a současná měnová politika
Korda, Jan ; Jílek, Josef (vedoucí práce) ; Šindel, Jaromír (oponent)
Diplomová práce hledá odpověď na otázku: jakou povahu má v současné době ? charakterizované určitým typem měnové politiky ? peněžní nabídka. Nejprve je provedeno odlišení pojmů endogenní a exogenní nabídka peněz. Dále jsou diskutovány různé přístupy k nabídce peněz. Zvláštní pozornost je věnována postkeynesovské teorii. Současná měnová politika je v práci reprezentována cílováním inflace. Endogenní přístup k nabídce peněz je poté porovnán s touto měnovou politikou. Odpověď na otázku se pokouší nalézt také ekonometrická analýza založená na Grangerových testech kauzality.
"Bankovní prázdniny" v rámci Velké Deprese, monetární politika FEDu a hospodářská politika prezidentů Hoovera a Roosevelta
Pavlík, Zdeněk ; Tajovský, Ladislav (vedoucí práce) ; Nováček, Jan (oponent)
Diplomová práce vystihuje vývoj hospodářství v USA v souvislosti s vývojem světovým a jeho vliv na jednu z nejtěžších krizí v kapitalistických dějinách, a to z pohledu ekonomické teorie rakouské školy. Především popsuje vznik Federálního reservního systému a zhodnocuje jeho politiku, včetně jejího vlivu na hospodářský cyklus. Jakým způsobem se poté cyklický vývoj americké ekonomiky promítl do finančního sektoru v USA ve 20. a 30. letech 20. století. Dále popisuje vývoj finančních trhů, investorské prostředí a vliv monetární politiky na chod celého hospodářství. Vystihuje vývoj Velké deprese, její příčiny, průběh a důsledky, které se projevily ve finančním sektoru a bankovnictví a jakou měrou se na intenzitě Velké deprese podílel Federální reservní systém. Objasňuje vývoj hospodářské politiky prezidentů Hoovera a Franklina Delano Roosevelta, s jejím vlivem na ekonomický, resp. finanční systém, a pokouší se analyzovat tehdejší bankovní soustavu. Stěžejním bodem této práce jsou "Bankovní prázdniny" jako monetární opatření, v rámci souboru hospodářsko-politických opatření známé pod názvem "New Deal", realizované z rozhodnutí prezidenta Roosevelta. Stalo se toto monetární opatření úspěšným a může být považováno za východisko z krize? Práce dále vystihuje příčiny tohoto monetárního opatření, čím bylo vyvoláno, jakou mělo strukturu, jak se projevovalo v oblasti finančních trhů a zda bylo ekonomicky efektivní či zda způsobilo hospodářské problémy. Nakonec poukazuje na důsledky ?Bankovních prázdnin?, které se staly přínosným ponaučením pro budoucnost v oblasti finančních trhů, ale také poukázaly na hrozby, které s sebou mohou intervenční opatření nést, a zda je možné obávat se podobné události v budoucnu? Závěrem nastiňuje diplomová práce obavu týkající se ekonomické svobody lidí, jejich rozhodování a možnou paralelu se současností.
Měnová politika a ECB
Strejc, Daniel ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Coniglio, Nicola (oponent)
Práce hodnotí měnovou politiku ECB použitím úrokových pravidel a srovnává vhodnost měnové politiky vzhledem k jednotlivým členům Eurozóny v průběhu poslední dekády. Zabývá se reakční funkcí centrální banky, která je vyjádřena produktem a inflací a je rozdělena na dvě hlavní části. Část teoretická uvádí měnovou politiku a hodnocení Eurozóny z hlediska teorie optimální měnové oblasti. Druhá empirická část obsahuje ekonometrický model reakční funkce ECB. Použitím OLS metod a srovnáním dvou modelů není možné jednoznačně určit, zda ECB reagovala více na změny v produktu či inflaci. Modely s vysokou statistickou významností lišící se použitými daty (HDP či průmyslová výroba) vykazují odlišné výsledky. Dále výsledky ukázaly, že úroková politika ECB vyhovuje největším ekonomikám Eurozóny.
Kurzová politika České republiky na cestě do eurozóny
Rusá, Kateřina ; Štěňhová, Božena (vedoucí práce) ; Korandová, Jiřina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vstupem České republiky do eurozóny, jeho možnými přínosy a riziky. Je věnována také konvergenci úrovně české ekonomiky k úrovni ekonomik evropských. Klíčovou otázkou je stupeň připravenosti České republiky na přijetí eura za svou měnu a na vzdání se své autonomní monetární politiky. Práce obsahuje analýzu závislosti českého exportu a importu na kurzu české koruny. Okrajově je práce věnována také samotnému vývoji kurzu české koruny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 276 záznamů.   začátekpředchozí266 - 275další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.