Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 898 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Korektury a jejich úloha v dnešních médiích na příkladu časopisu Respekt
Platil, Daniel ; Slanec, Jaroslav (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Korektury a jejich úloha v dnešních médiích na příkladu časopisu Respekt" se skládá ze dvou částí. První, teoretický, oddíl se věnuje zejména vymezení jednotlivých pojmů, samotné korektorské práci či zvyklostem a pravidlům při zásazích do textů. Snaží se také zasadit do historických souvislostí proměnu činnosti do podoby, kterou známe dnes, což souvisí zejména s rychlým technickým rozvojem v polygrafickém průmyslu. Druhá, tedy praktická, část následně pomocí dotazníkového šetření ověřovala čtenářskou spokojenost s jazykovou úrovní publicistického časopisu Respekt. V návaznosti na výsledky šetření, které poukazovaly na zhoršující se kvalitu, byla provedena korektura deseti vybraných čísel z let 1997, 2007 a 2017, zda skutečně dochází na poli korektur ke změnám. Odhalené nedostatky se práce pokouší zasadit do kontextu doby i redakční práce analyzovaného média. Při této příležitosti byla oslovena i jazyková redaktorka Respektu Petra Švehlová - ta se pokusila získané údaje interpretovat a zhodnotit. Provedené korektury sice odhalily jistá pochybení, nepotvrdily však samotnou vstupní hypotézu podpořenou výše zmíněným výzkumem. Naopak jasně dokazují znatelné zlepšení.
Nová média v mediální výchově na 2. stupni ZŠ
Jovanovičová, Lucie ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku nových medií v oblasti mediální výchovy na druhém stupni základní školy. V první části je představena historie sociálních médií. S jejich masovým rozvojem se změnilo jejich působení a chování ve společnosti. Rozvoj mediální produkce přináší i rizika, kterým je nutné čelit prostřednictvím komplexního vzdělávání společnosti. Je proto nutné rozvíjet mediální gramotnost, digitální gramotnost, kritické myšlení a čtení. V teoretické části je popsáno využívání médií ve věkové kategorii žáků druhého stupně základní školy. Čtenář je též uveden do problematiky rizik, kterým dospívající čelí v prostředí internetu, a jsou představeny způsoby, jak žáky na tyto rizika připravit. Ve druhé části práce je představena trojici projektů zaměřených na rozvoj mediální gramotnost a kritického myšlení. Žáci se učí kriticky hodnotit mediální sdělení a zkoumají všechny faktory, jež ovlivňují tvorbu sdělení. Podobně pracují i s obrazovým materiálem. Reflektují z různých hledisek i své vlastní používání medií a digitálních technologií.
The Experience of New Social Media
Farrier, Ellie ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Abstrakt- Uživatelská zkušenost s novými sociálními médii Komunikace s přáteli a s rodinou po celém světě je něco, s čím mají Američané žijící v zahraničí mnoho zkušeností. V této práci se autorka zaměřuje na popis těchto zkušeností uživatelů sociálních médií jmenovitě k novým médiím a také konceptům historické sociologie, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou sociální média používána a chápána. Tento fenomenologický výzkum se zaměřuje na různé zkušenosti čtyř amerických expatů žijících v Praze v České republice, a to od úplného začátku jejich zkušenosti s médii a internetem až po jejich současný věk dospělých. Zdroje použité k interpretaci a porozumění této jejich uživatelské zkušenosti sahají od Ervinga Goffmana a Pierra Bourdieua, až k Marshallu McLuhanovi či Karlu Marxovi. Hlavním záměrem této práce bylo zjištění, jak si nové a historické teorie sdělovacích prostředků stojí ve srovnání s konkrétními zkušenostmi uživatelů se sociálními médii a internetem. Klíčová slova: uživatelská zkušenost, média, technologie, fenomenologický výzkum, sociální média, komunikace
Fenomén dezinformace v českém mediálním prostředí
Beránek, Matěj ; Švantner, Martin (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma dezinformace, které analyzuje s ohledem na české mediální prostředí. Důraz je přitom kladen na obsahovou analýzu dezinformačních zpráv s ohledem na jejich persvazivní funkci - jaké jsou obecné charakteristiky dezinformačních zpráv a jaké jazykové a rétorické prostředky využívají. Těžiště této analýzy představují fallacie, klamné či falešné argumenty. V první části diplomové práce je představen fenomén dezinformace v kontextu a s ohledem na dnešní dobu. Empirická část poté analyzuje konkrétní příklady dezinformačních zpráv publikovaných na vybraných českých dezinformačních serverech (Aeronet, AC24, Instory.cz). Při výběrů těchto serverů jsem dbal na jejich heterogennost co do struktury vedení a tematického zaměření. Výběr analyzovaných článků podléhal předem určeným kritériím - zaměřil jsem se na téma migrační krize, ke kterému se dané servery vyjadřovaly mezi lety 2015-2017.
Fake news genres
Prokypčák, Matej ; Řehořová, Irena (vedoucí práce) ; Švantner, Martin (oponent)
Diplomová práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V teoretickej časti sa zaoberáme základným terminologickým rámcom falošného spravodajstva, vývojom dezinformácií, falošných správ, hoaxov, propagandy a ich formou a podobou, akú nadobúdali. Pozrieme sa tiež na dezinformácie a hoax a propagandu ako na špecifické žánre falošného spravodajstva. V práci ďalej analyzujeme spôsob šírenia hoaxov a dezinformácií a kritériá, podľa ktorých sú hoaxy rozpoznávané aj označované. Dôležitou súčasťou teoretickej časti práce je tiež manipulácia s obsahom a stanovenie si kritérií, na základe ktorých falošné informácie môžeme rozpoznávať. Zameriame sa predovšetkým na elektronickú oblasť a oblasť nových médií, ktoré sú reprezentované najmä sociálnymi sieťami. Vo výskumnej a analytickej časti diplomovej práce sa pozrieme na spôsoby, akými rôzne weby klasifikujú dezinformácie a hoaxy, podľa akých kritérií pristupujú k ich klasifikácii a či sú tieto spôsoby jednoznačné a konzistentné. Druhá dôležitá časť výskumu bude analyzovať postoje tradičných a alternatívnych médií k práci s falošným spravodajstvom a hoaxmi. Pokúsime sa priniesť pohľad oboch zainteresovaných strán, teda zástupcov tradičných médií, ako aj alternatívnych médií.
Mediální reprezentace české národní identity v historickém pořadu DějePIC!
Petrová, Natálie ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Klásková, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá reprezentací české národní identity v pořadu DějePIC! (2017), rodinném televizním cyklu o české historii. Práce je založena na předpokladu, že se média podílejí na definování tohoto pojmu. Výstupem bakalářské práce je analýza interpretací české národní identity ve vybraném pořadu. Konkrétně je analýza zaměřena na prezentaci symbolů, událostí, osobností a charakteristik české národní identity. Cílem této práce je odpovědět na otázku, jakým způsobem a v jakých souvislostech je prezentována česká národní identita v pořadu DějePIC!. První část práce je teoretická a jsou v ní představeny klíčové pojmy, jakými je národní identita a s ní související kolektivní paměť, dále také mediální konstrukce reality a formování národní identity v médiích. Druhou část práce, empirickou, tvoří analýza. Vzhledem k povaze analýzy vycházím z tradice kvalitativní metodologie. Po první fázi identifikace základních témat, jež v pořadu přispívají k utváření obrazu národní identity, a kategorizaci, je provedena jejich hlubší analýza. Výzkumný vzorek tvoří všech 32 epizod pořadu DějePIC! (září 2017 až prosinec 2018), jež mapují českou historii od pověsti o příchodu Praotce Čecha až po vznik samostatného Československa.
Brainwashing a nová náboženská hnutí
Madarová, Sara ; Vojtíšek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kostičová, Zuzana (oponent)
Nová náboženská hnutí a brainwashing by se dala rozdělit do dvou pomyslných oddílů. První oddíl je více odborný a obecný, snažím se v něm všestranně vysvětlit pojem brainwashing z různých úhlů pohledu, které jsem si zvolila. Popisuji jej v několika kapitolách od samotného vzniku pojmu přes j až po jeho užití ve veřejném životě, tedy nejen v médiích, reklamě firemní kultuře, ale i dalších oblastech sociálního života. Tato kapitola by měla upozornit na časté užívání tohoto pojmu bez uvědomování si, jak moc je zatížen. zpracováním primárně knihy Teda Patricka a Toma Dulacka o deprogramování, které bylo vytvořeno jako reakce na údajné vymývání mozků bezbranných členů novými náboženskými hnutími. Vysvětluji stanoviska Teda Patrika a snažím se na ně nezaujatě reagovat a objasňovat je. Předposlední, více narativní kapitola představuje mou snahu podat čtenáři základní vysvětlení a typologizaci nových náboženských hnutí, které mělo . Navazující část práce má za cíl objasnit opoziční stanoviska vůči ovým náboženským hnutím. Věnuji se zde nejen antikultovním hnutím ale i vnímání médií, většinov společnosti či roli státu. názoru je tento úsek práce velmi důležitý, neboť zaujímám stanovisko, že samotný brainwashig a jeho ledabylé užívání je nástrojem v oti novým náboženským hnutím závěrečn se snažím zužitkovat veškeré...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 898 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.