Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řešení technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Žilině
Papučík, Lukáš ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Cieľom práce je spracovanie stavebne technologickej etapy hrubej vrchnej stavby polyfunkčného domu v Žiline. Obsah bakalárskej práce je technická správa stavebne-technologického projektu, časový plán výstavby zadanej technologické etapy, situácia zariadenie staveniska, organizáciu výstavby pre danú technologickú etapu, riešenie dopravných trás na stavenisko, rozpočet hrubej vrchnej stavby, technologický predpis pre murovanie a monolitické stropné konštrukcie, riešenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, návrh strojné zostavy, kontrolný skúšobný plán pre murovanie a prefabrikované stropné konštrukcie, porovnanie žeriavov.
Realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích
Rudolfová, Michaela ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a popis realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích. Bakalářská práce popisuje realizaci hydroizolace, obvodových stěn a jejich zateplení. Součástí bakalářské práce je technická zpráva, technologické předpisy vybraných prací, kontrolní a zkušební plány, katalog strojů, technická zpráva zařízení staveniště, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentální plán, situační výkres, rozpočet a posouzení tepelně technických vlastností obvodových stěn.
Bytový dům B4
Najbrt, Milan ; Šoulová, Eva (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Předmětem projektu je novostavba bytového domu v katastrálním území města Brna, městská část Líšeň. Stavební pozemek je obdélníkového tvaru, vstup a vjezd na pozemek je situován z místní živičné komunikace. Dům je určen pro trvalé bydlení 17 osob ve 4 bytech a jedné garsoniéře. Součástí objektu jsou společné prostory pro zajištění služeb pro obyvatele domu. Mezi nabízené patří společná prádelna, dílna a parkovací místo pro každou bytovou jednotku. Objekt se má čtyři podlaží (1.PP, 1. NP, 2. NP ä 3.NP). V suterénu jsou situovány provozní místnosti jako garáž s parkovacími místy, prádelna, dílna a sklepní koje. V 1.,2. a 3. NP jsou situovány byty a technické místnosti. Architektonický návrh domu je koncipován tak, aby bylo využito přavážně tradičních přírodních materiálů (cihelné prvky, kámen, dřevo, kov) v jejich přirozeném barevném provedení. Projekt dále řeší způsob přirozeného osvětlení děním světlem v centrálních prostorách objektu za pomocí světlovodů.
Realizace technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Berouně
Hořínková, Dita ; Liška, Pavel (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce je zpracování tří technologických etap vrchní stavby polyfunkčního domu v Berouně. Stavba je navržena za účelem bydlení a občanské vybavenosti. Součástí objektu je kavárna a dvě obchodní jednotky. Jedná se o částečně podsklepenou stavbu s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Hlavní nosnou konstrukci stavby tvoří monolitický skelet doplnění ztužující stěnou a jádrem. Obvodový plášť je vyzděný z cihelných tvárnic Porotherm. Předmětem zpracovaných technologických etap je řešení monolitických železobetonových svislých nosných konstrukcí v 1NP, monolitického železobetonového stropu nad 1NP a obvodového výplňového zděného pláště v 1NP. V rámci jiného zadání jsou zpracovány výkresy bednění pro řešené monolitické železobetonové konstrukce.
Bytový dům
Hübner, Daniel ; Dvořák, Martin (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu situovaného v obci Letohrad. Navržený bytový dům je třípodlažní, se suterénem. Nadzemní podlaží jsou obytná, v suterénu je umístěna hromadná garáž, sklepy a společné prostory obyvatel bytového domu. V každém z nadzemních podlaží je pět bytových jednotek. Svislé nosné konstrukce suterénu jsou navrženy monolitické železobetonové v nadzemních podlažích pak zděné z keramických tvárnic Porotherm. Fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou montované ze železobetonových předpjatých stropních panelů Spiroll. Střecha je plochá jednoplášťová.
Statika při rekonstrukci a přestavbě RD
Matuška, Vojtěch ; Koláček, Jan (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh a posouzení zděných a železobetonových nosných konstrukcí při rekonstrukci a stavebních úpravách rodinného domu. Hlavní částí práce je návrh a posouzení monolitické křížem vyztužené železobetonové stropní desky. Dále se práce zabývá návrhem monolitického schodiště, monolitických základů a zděných stěn. Pro výpočet vnitřních sil na desce byl použit program SCIA Engineer a ruční ověření.
Realizace stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby rodinného domu v Třebíči
Hájek, Tomáš ; Liška, Pavel (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby rodinného domu v Třebíči. Obsahem práce je průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva objektu, situace stavby a řešení vztahů širších dopravních tras, technologické předpisy pro provádění svislých nosných a nenosných konstrukcí a pro provádění železobetonové monolitické stropní konstrukce, návrh strojní sestavy, řešení zařízení staveniště, koncepce řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a kontrolní a zkušební plány pro provádění zděných konstrukcí a pro provádění svislých i vodorovných železobetonových monolitických konstrukcí.
Stavební průzkum a diagnostika konstrukce
Černý, Jan ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostického průzkumu železničního klenbového mostu na traťovém úseku 2201 Nezamyslice – Olomouc hl. n., evidenčním kilometru km 69,982, též známém jako ,,Vysoká pivínská klenba“. V teoretické části je popsána problematika a systematika diagnostických metod u zděných konstrukcí. Část praktická se zaměřuje na zpracování a vyhodnocení diagnostického průzkumu, jehož výsledkem je určení materiálových vlastností prvků konstrukce.
Předběžný průzkum a hodnocení budovy před rekonstrukcí
Bartoň, Vojtěch ; Stehlík, Michal (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem zděného objektu s litinovými sloupy. Stavebně technický průzkum byl proveden z důvodů plánované modernizace a přestavby objektu na bytový dům s občanskou vybaveností. Teoretická část se zabývá popisem stavebně technického průzkumu a diagnostických metod, včetně jejich vyhodnocení. Cílem je určit základní vlastnosti zděných konstrukcí a litinových sloupů. Praktická část obsahuje zpracování diagnostického průzkumu. Výsledkem praktické části je určení materiálových a geometrických vlastností konstrukce.
Příprava a organizace výstavby bytových domů Rozhledna v Chrudimi
Kohout, Jiří ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Obsahem a cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytových domů Rozhledna v Chrudimi. Práce obsahuje technologické předpisy pro hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu. Technologické předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, zařízením staveniště a kontrolními a zkušebními plány. Řešena je i bezpečnost práce, stanovení rizik při výstavbě, časový plán hlavních objektů, objektový časový a finanční plán a rozpočet hlavních objektů. Důležitou částí je i porovnání souběžné, postupné, proudové výstavby a návrh zateplovacího systému obvodového pláště.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.