Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytový dům
Medová, Jana ; Jelínek, Petr (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší projekt bytového domu v katastrálním území Přibyslav, ve stejnojmenném městě na parcele č. 318, která je mírně svažitá severním směrem. Bytový dům je nepodsklepený o třech nadzemních podlažích. Je navržen jako zděný ze systému Porotherm. Celý je zateplený izolačními deskami z expandovaného polystyrenu. Stropní konstrukci ve všech patrech tvoří prefabrikované stropní panely. Střecha je nepochozí, vegetační - povrch tvoří travní koberec.
Bytový dům Rezidence Sukovy sady - hrubá vrchní stavba
Nývlt, Josef ; Liška, Pavel (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování procesů vybrané etapy stavebně technologického projektu se zaměřením na technologické procesy hrubé vrchní stavby bytového domu v Hradci Králové – Rezidence Sukovy sady. Práce je členěna do několika tematických kapitol, kdy první kapitoly jsou věnovány představení stavebního záměru a realizované novostavby v průvodní a souhrnné technické zprávě. Samotná realizace vybrané fáze výstavby je řešena v technické zprávě zařízení staveniště, v technologických předpisech pro provádění svislých nosných konstrukcí ze systémů Porotherm, Heluz, Ytong a Porfix. Obsahem práce je dále návrh a ověření dopravních tras, především pro zásobování stavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán pro provádění svislých konstrukcí, časový plán a položkové rozpočty pro vybrané varianty zdících systémů. Textová část práce je doplněna přílohovou částí, jež obsahuje schéma pracovních zón vybraného technologického procesu apod.
Realizace hrubé vrchní stavby střediska sportovních aktivit v Butovicích
Košut, Stanislav ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Liška, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy hrubé horní stavby sportovního centra v Butovicích. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Základovou konstrukci tvoří základové patky a pasy. Nosnou konstrukcí stavby je železobetonový skelet. Práce řeší plán výstavby včetně zařízení staveniště, technologické předpisy pro zdění výplňového zdiva skeletu ze zdícího systému HELUZ a větrané fasádní úpravy pomocí lepeného keramického obkladu. Kvalita daných technologických procesů je popsána v kontrolním a zkušebním plánu. Pro danou etapu je zhotovena strojní sestava, časový plán a rozpočet. Součástí práce je také řešení organizace výstavby a posouzení širších dopravních vztahů. Během navrhování se dbá na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
Příprava realizace monolitického skeletu pavilonu chirurgie nemocnice Třebíč
Hlávka, Jan ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování technologické etapy horní hrubé stavby nemocničního pavilonu v Třebíči. Stavba je navržena za poskytováním zdravotnické péče a občanské vybavenosti. Jedná se o částečně podsklepenou stavbu s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Hlavní nosnou konstrukcí stavby tvoří monolitický skelet doplněný ztužujícími stěnami a jádry. Obvodový plášť je vyzděný z cihelných tvárnic Porotherm. Předmětem zpracovaných technologických etap je řešení monolitických železobetonových svislých a vodorovných nosných konstrukcí. V rámci jiného zadání jsou zpracovány výkresy bednění pro řešené monolitické železobetonové konstrukce a ochrana před rentgenovým zářením.
Technologické řešení hrubé vrchní stavby bytového domu v komplexu Ponava City, Brno
Handlíř, Jan ; Hejl, Martin (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby bytového domu v komplexu Ponava city v Brně. Jedná se o budovu o 7 nadzemních podlaží a 1 podzemním podlaží. Svislé konstrukce jsou částečně zděné a částečně železobetonové monolitické. Stropy jsou monolitické železobetonové a střecha je plochá. Obsahem práce je technická zpráva, technologické postupy výstavby, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnostní práce a porovnání materiálových variant.
VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE
Tallmayer, Dominik ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Čupr, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG32, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem bylo navrhnout výrobní halu, ubytování, administrativu, prodej vína a RD. Novostavba Vinařství Prokeš se má nacházet v městysu Velké Němčice, severo – západně od centra městyse na ulici Městečko. Parcela je z jižní strany ohraničena komunikací, ze severní polem, od východu přiléhá polní cesta a ze západu staré garáže. Pozemek je ve vlastnictví Ing. Kamila Prokeše, stavební pozemek má nepravidelný tvar o výměře 2536,06 m2. Přes 1/3 parcely prochází vzdušné vedení VN 22 kV. Funkční náplň stavby je výroba vína, ubytování hostů, administrativa, prodej vína a bydlení pro majitele vinařství. Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit stavbu, která bude splňovat veškeré požadavky daného provozu a požadavky majitele. Vinařství se skládá ze 3 objektů, které jsou vzájemně propojeny do jednoho celku, ale zároveň se jednotlivé provozy neruší z hlediska zvuku, otřesům, pohybu pracovníků vinařství a návštěvníků. Vinařství je situováno kolmo k ulici Městečko, tato komunikace slouží, jako příjezdová a zásobovací komunikace. Objekty jsou navrženy tak, aby nejlépe vyhovovaly danému provozu a funkci.
Penzion
Balážová, Pavla ; Havířová, Zdeňka (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je projekt pro provádění stavby Penzionu s restaurací, umístěném na jižní Moravě v obci Pavlov. Objekt je řešen jako čtyřpodlažní s částečným zapuštěním 1. podlaží do terénu. Penzion bude sloužit pro dočasné ubytování 52 osob. V prvním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, relaxační část a technické zázemí budovy. Ve druhém podlaží je umístěna restaurace s terasou a veškerým potřebným zázemím pro hosty i personál restaurace. Dvě nejvyšší podlaží jsou určena pro ubytování hostů. Objekt je založen na základových pasech. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu z keramických tvárnic, s železobetonovou monolitickou konstrukcí obvodových stěn v prvním podlaží. Jedná se o podélný stěnový systém příčně ztužený schodišťovými stěnami. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropy budou vytvořeny z předpjatých stropních panelů. Zastřešení je řešeno pomocí příhradových vazníků sedlového typu.
Polyfunkční dům
Prokop, Stanislav ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace polyfunkčního domu s kavárnou ve městě Kyjov. Novostavba se nachází v severní části města. Jedná se o 4 podlažní, částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Nosné obvodové a vnitřní zdivo je navrženo z cihlových bloků POROTHERM. V prostorách kavárny je navržena otevřená dispozice s použitím průvlaků a sloupu. Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM MIAKO. Střešní konstrukce je navržena vazníková s plechovou krytinou. Obvodové stěny v 1PP jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem, které jsou zatepleny pomocí extrudovaného polystyrenu. Objekt je funkčně rozdělen na 2 části, každá má svůj vlastní vchod. Kavárna je vybavena zádveřím, vlastní kavárnou, WC pro ženy a muže s kabinkami pro hendikepované návštěvníky a zázemím se skladem, šatnou a WC s předsíňkou. Obytná část se skládá ze 4 garáží a 6 bytů, z nichž 2 jsou uzpůsobeny pro hendikepované. Objekt je navržen s přirozeným větráním. Objekt je řešen bezbariérově. Před objektem je navrženo parkoviště pro 9 míst, z toho 2 jsou určena pro hendikepované a 2 pro majitele bytů.
Pokročilé metody aplikace tepelné techniky při návrhu vytápění budovy
Mikoláš, Petr ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělená tři části. První část je teoretická věnovaná představení stavebního materiálu BETONG. Dále se věnuje tématům energetické náročnosti nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, sdílení tepla a tepelné pohody. Ve druhé části je zpracována koncepce systému vytápění ve třech variantách provedení v rozsahu studie pro novostavbu rodinného domu. Třetí část je věnovaná posouzení vhodnosti použití skořepinových tvárnic BETONG s vnitřním kontaktním zateplením v porovnání s jinými zdícími systémy.
Příprava realizace bytového domu v Lanškrouně
Křivohlávková, Lucie ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Obsahem a cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu v Lanškrouně. Práce obsahuje technologické předpisy pro hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu. Technologické předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, zařízením staveniště a kontrolními a zkušebními plány. Řešena je i bezpečnost práce, stanovení rizik při výstavbě, časový plán hlavního objektu, objektový časový a finanční plán a rozpočet hlavního objektu. Důležitou částí je i ekonomické porovnání věžového jeřábu s autojeřábem a návrh zelené fasády.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.